UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2017 року  /  НКРЕКП, Наказ від 28.07.2017 № 50 "Про організацію підготовки антикорупційної програми НКРЕКП на 2017 рік"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.08.2017
Дата оновлення:03.12.2020

(У наказ вносяться зміни

наказами  НКРЕКП від 03.05.2018 № 10,

 від 23.07.2019 № 28, від 21.07.2020 № 24,

від 02.12.2020 № 41)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

28.07.2017                   № 50

 

Про організацію підготовки антикорупційної програми НКРЕКП на 2017 рік

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з метою виконання в межах повноважень у 2017 році Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки (далі – Програма), враховуючи Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, а також запобігання проявам корупції в апараті НКРЕКП та її територіальних органах, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається.

2. Утворити комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Комісія), та затвердити її склад, що додається.

3. Комісії до 04 серпня 2017 року провести оцінку корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП.

4. Головному спеціалісту із питань запобігання та виявлення корупції (Гайдак В.В.) разом з Комісією за результатами оцінки корупційних ризиків у НКРЕКП розробити та подати до 14 серпня 2017 року на розгляд та затвердження Голові НКРЕКП антикорупційну програму НКРЕКП на 2017 рік, після чого надіслати на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

28.07.201750

 

Положення

про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Комісія), є постійно діючим консультативно-дорадчим органом НКРЕКП.

2. Це положення є організаційним документом, що визначає завдання, функції та повноваження Комісії, регулює питання її організації та діяльності.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції, наказами НКРЕКП, іншими актами законодавства та цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП;

2) розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП;

3) підготовка пропозицій до проекту річної антикорупційної програми НКРЕКП;

4) координація та моніторинг виконання річної антикорупційної програми НКРЕКП;

5) надання консультацій та пропозицій з питань запобігання корупції, розгляд інформації про підозри в корупції.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП та подає відповідний план на затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;

2) проводить аналіз  зовнішнього та внутрішнього середовища НКРЕКП з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності НКРЕКП;

3) організовує, шляхом використання різних джерел, отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;

4) здійснює ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;

5) у встановленому порядку здійснює оцінку корупційних ризиків;

6) готує звіт за результатами оцінки ризиків у діяльності НКРЕКП та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлення корупційних ризиків;

7) на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків розробляє пропозиції до проекту антикорупційної програми НКРЕКП;

8) координує виконання щорічної антикорупційної програми НКРЕКП;

9) не рідше ніж один раз на квартал проводить моніторинг виконання річної антикорупційної програми НКРЕКП;

10) готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому порядку корегування річної антикорупційної програми НКРЕКП;

11) взаємодіє з громадськими організаціями, об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, віднесених до компетенції Комісії;

12) здійснює за дорученням керівництва НКРЕКП інші повноваження.

6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

1) заслуховувати представників структурних підрозділів апарату НКРЕКП та територіальних органів з питань, що належать до компетенції Комісії, давати їм відповідні рекомендації щодо розв’язання питань, що належать до компетенції Комісії;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату НКРЕКП та територіальних органів інформацію, необхідну для виконання поставлених перед Комісією завдань;

3) залучати до роботи Комісії інших працівників структурних підрозділів НКРЕКП та територіальних органів, які не входять до її складу;

4) вносити керівництву НКРЕКП пропозиції щодо вдосконалення у НКРЕКП роботи з питань запобігання і протидії корупції.

7. Склад Комісії затверджується наказом НКРЕКП. У складі Комісії обов’язково призначається голова, заступник голови та секретар Комісії.

Комісію очолює голова Комісії, який має заступника. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови.

До складу Комісії включаються особи, які обізнані щодо особливостей діяльності НКРЕКП, а також представники управління роботи з персоналом, управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, юридичного департаменту, сектору внутрішнього аудиту, головного спеціаліста із питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості та експертного середовища (за згодою).

8. Голова Комісії:

організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;

затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків;

визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії;

4) забезпечує всім присутнім на засіданні членам Комісії можливість узяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловлювати свою думку.

9. Секретар Комісії:

готує проекти порядку денного засідання Комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

3) оформлює протоколи засідання Комісії;

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

10. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Комісії або в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її членів.

12. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів, яке оформляється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

13. У протоколі зазначається дата і час, місце проведення засідання, список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.

14. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.

15. Протокол засідання Комісії оформляється протягом двох робочих днів, підписується головою та секретарем Комісії. Копія протоколу доводиться до відома всіх членів Комісії.

16. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

 

Головний спеціаліст із питань

запобігання та виявлення корупції                                                     В.Гайдак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

28.07.201750

 

Склад комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

 

Христюк Сергій Володимирович

Керівник апарату НКРЕКП (голова Комісії)

Терещенко Світлана Ігорівна

директор Юридичного департаменту НКРЕКП (заступник голови Комісії)

Цаплін Валерій Іванович

директор Департаменту стратегічного розвитку та планування НКРЕКП

Зеленюк Ярослав Миколайович

директор Департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП

Рябуха Тетяна Володимирівна

директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП

Сушко Костянтин Миколайович

директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики НКРЕКП

Черних Світлана Миколаївна

директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання НКРЕКП

Чумак Артем Володимирович

директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення НКРЕКП

Антонюк Юрій Володимирович

начальник Управління ліцензування НКРЕКП

Ступаковська Ірина Олександрівна

начальник Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності НКРЕКП

Євченко Ірина Олексіївна

начальник Управління роботи з персоналом НКРЕКП

Кострикін Олег Валерійович

начальник Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами НКРЕКП

Верес Олена Геннадіївна

завідувач Сектору внутрішнього аудиту НКРЕКП

Гайдак Валентина Василівна

головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП (секретар Комісії)

Дунайло Сергій Леонідович

заступник голови Громадської ради при НКРЕКП (за згодою)

 

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)