Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

Дата оновлення: 28.02.2024

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 26.03.2022
Постанова
від 26 березня 2022 р. № 352
Київ
Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 26.04.2022 № 407, від 07.06.2022 № 568,

від 26.07.2022 № 811, від 13.09.2022 № 1138, від 18.10.2022 № 1317,

від 29.11.2022 № 1575, від 14.03.2023 № 448, від 02.05.2023 № 810,

від 29.08.2023 № 1579, від 29.11.2023 № 2232, від 29.12.2023 № 2648

від 20.02.2024 № 317)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ПОСТАНОВА

26.03.2022 № 352


Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану


Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, та за результатами наради, проведеної під головуванням Прем’єр-міністра України 25 березня 2022 року, доручення Прем’єр-міністра України, що надійшло листом Департаменту забезпечення документообігу Секретаріату Кабінету Міністрів України від 25 березня 2022 року № 8094/0/1-22, щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж підприємств, що переміщуються у безпечні регіони, з урахуванням їх пріоритетності та стратегічної важливості для держави, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Затвердити Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, що додається.

2. Зупинити на період дії в Україні воєнного стану до прийняття НКРЕКП окремого рішення дію розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, та Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965.

3. Операторам систем розподілу здійснювати надання послуг з приєднання електроустановок замовників, що звернулись із заявою про приєднання після 24 лютого 2022 року, відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу.

4. Операторам систем розподілу, у разі об’єктивної неможливості надання послуг з приєднання електроустановок замовників, за укладеними до 24 лютого 2022 року договорами про приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, повідомити замовників згідно з процедурою, визначеною договорами про приєднання до електричних мереж, про неможливість виконання зобов’язань, у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, до їх офіційного закінчення.

5. Операторам систем розподілу надати до НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дати набрання чинності цією постановою інформацію щодо залишку на поточному рахунку коштів, що надійшли від замовників як плата за приєднання електроустановок до електричних мереж, станом на 01 лютого 2022 року.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до прийняття НКРЕКП відповідного рішення про її скасування.


Голова НКРЕКП           К.Ущаповський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що

здійснює державне регулювання

у сферах енергетики

та комунальних послуг

26.03.2022 № 352


Порядок

тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану

 

1. Цей Порядок регулює відносини, які виникають між операторами систем розподілу та замовниками послуг з тимчасового приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, та тимчасової зміни технічних параметрів електроустановок замовників, призначених для споживання електричної енергії у період дії на території України воєнного стану.

Згідно з вимогами цього Порядку надаються послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

альтернативні точки приєднання – точки приєднання, які знаходяться у мережах оператора системи розподілу і не передбачають здійснення реконструкції (технічного переоснащення) електричних мереж оператора системи розподілу, та точки приєднання у мережах суб'єктів господарювання з наявними відповідними резервами потужності. Ці точки мають бути розташовані у радіусі будівництва лінійної частини з дотриманням норм проектування;

договір про тимчасове приєднання до електричних мереж – домовленість сторін, яка визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо тимчасового приєднання електроустановок замовника до електричних мереж оператора системи розподілу та тимчасової зміни технічних параметрів відповідно до цього Порядку;

тимчасове приєднання електроустановок – надання замовнику оператором системи розподілу послуги із тимчасового створення технічної можливості для передачі (прийняття) електричної енергії у місце приєднання електроустановки замовника, відповідної потужності до електричних мереж оператора системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності, у тому числі тимчасової зміни технічних параметрів;

тимчасова зміна технічних параметрів – збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта замовника, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна ступеня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки (у тому числі з однофазної на трифазну), за ініціативою замовника відповідно до цього Порядку.

3. Оператор системи розподілу першочергово, невідкладно в пріоритетному порядку та безоплатно надає послугу з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єкта замовника, що використовується для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укробронпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, а також інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними договорами, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту.

4. Виконання робіт оператором системи розподілу з надання послуги з тимчасового приєднання електроустановок замовника до електричних мереж має здійснюватися з дотриманням вимог щодо безпеки і захисту здоров'я та життя своїх працівників.

5. Оператор системи розподілу не має права відмовити в тимчасовому приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог цього Порядку та з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку.

6. Послуга з тимчасового приєднання надається оператором системи розподілу на підставі договору про тимчасове приєднання, що укладається між замовником послуги з тимчасового приєднання та оператором системи розподілу.

7. Для отримання проєкту договору про тимчасове приєднання замовник звертається до оператора системи розподілу за місцем розташування його електроустановок із заявою про тимчасове приєднання за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

8. До заяви про тимчасове приєднання додаються такі документи:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), або копія довідки/виписки з ЄДР,

для фізичних осіб: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків;

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна;

4) лист суб’єкта господарювання про згоду приєднати електроустановки замовника до власних електричних мереж у рахунок тимчасового зменшення величини договірної потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії та технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання (у разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб’єкта господарювання);

5) графічні матеріали у довільній формі із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

6) довідка військової адміністрації, що підтверджує використання об’єкта для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укробронпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, а також інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними договорами, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту (у разі наявності).

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві та доданих документах несе замовник.

Оператору системи розподілу забороняється вимагати інші документи, не передбачені цим Порядком.

9. Наданій замовником заяві про тимчасове приєднання з додатками до неї оператор системи розподілу у день її подання присвоює реєстраційний номер.

Реєстраційний номер заяви повідомляється замовнику в узгоджений з ним спосіб (електронною поштою, факсом, за усним запитом замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо).

10. Оператор системи розподілу не пізніше ніж на другий календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання до електричних мереж об’єкта замовника, що використовується для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укробронпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, а також інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними договорами, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту надає замовнику проєкт договору про тимчасове приєднання та проєкт технічних умов на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, підписані оператором системи розподілу, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

Оператор системи розподілу не пізніше ніж на п’ятий календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання та всіх необхідних документів надає замовнику проєкт договору про тимчасове приєднання, орієнтовний розрахунок вартості приєднання, а також проєкт технічних умов на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, підписані оператором системи розподілу, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

Оператор системи розподілу в пріоритетному порядку та безоплатно надає послугу з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єкта замовника, що використовується для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укробронпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, а також інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними договорами, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, за умови наявності відповідної довідки військової адміністрації.

У договорі про тимчасове приєднання має бути визначено:

основні технічні характеристики приєднання;

точку забезпечення потужності;

точку приєднання, яка розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

альтеративні точки приєднання;

вартість надання послуги з приєднання в частині будівництва лінійної частини приєднання із зазначенням специфікації та вартості обладнання для точки приєднання, що розташована на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки), умови оплати та порядок розрахунків;

сторону, відповідальну за будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) електроустановок від точки забезпечення потужності до точки приєднання та від альтернативних точок приєднання до місця розташування об’єкта замовника;

строки надання оператором системи розподілу послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж.

Оператор системи розподілу зобов'язаний запропонувати замовнику всі можливі альтернативні точки приєднання.

Витрати оператора системи розподілу, понесені у зв’язку з реконструкцією (технічним переоснащенням) власних зовнішніх електричних мереж з метою надання замовнику послуги з тимчасового приєднання підлягають врахуванню при розрахунку величини дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з тимчасових приєднань, виконаних згідно з вимогами цього Порядку.

Додатками до договору про тимчасове приєднання є розроблений оператором системи розподілу кошторис виконання будівельно-монтажних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання, а також робіт з влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (у разі вибору замовником послуги з тимчасового приєднання оператора системи розподілу, як виконавця робіт), та специфікація на обладнання, необхідне для виконання будівельно-монтажних робіт в електричних мереж оператора системи розподілу від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

У разі неможливості оператора системи розподілу забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) власними силами з обґрунтованих причин, оператор системи розподілу повідомляє про це замовника під час надання проекту договору про тимчасове приєднання із зазначенням прогнозного періоду усунення цих причин. Замовник може запропонувати власні ресурси (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) оператору системи розподілу для можливості виконання цих робіт, які підлягають компенсації після виконання будівельно-монтажних робіт.

У разі неможливості виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання силами оператора системи розподілу з обґрунтованих причин, оператор системи розподілу повідомляє про це замовника під час надання проекту договору про тимчасове приєднання із зазначенням прогнозного періоду усунення цих причин. Замовник має право прийняти рішення про будівництво лінійної частини тимчасового приєднання власними силами.

11. Резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) визначається як різниця між максимально можливою потужністю згідно з технічними характеристиками мережі та потужністю, передачу якої фактично на дату подачі заяви про приєднання здійснюють діючі електричні мережі у період максимального місячного навантаження енергосистеми з урахуванням прогнозного навантаження діючих споживачів.

У розрахунку резерву потужності оператор використовує величини дозволеної до використання потужності інших споживачів, яка фактично ними не використовувалась протягом останніх трьох місяців.

У разі тимчасового приєднання електроустановки замовника, що призведе до обмеження величини дозволеної до використання потужності інших споживачів, яка фактично ними не використовувалась протягом останніх трьох місяців, оператор системи розподілу письмово повідомляє таких споживачів про обмеження договірної потужності на час тимчасового приєднання.

Оператор системи розподілу при визначенні можливих точок забезпечення потужності враховує наявність резерву потужності обладнання напругою 10 (6) – 35 кВ системи передачі, а також наявність резерву потужності обладнання напругою 10 (6) – 35 кВ оператора системи розподілу з центрами живлення від системи передачі, та видає технічні умови із визначеною точкою забезпечення потужності (точкою приєднання) в цих мережах, про що повідомляє оператора системи передачі.

Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, для отримання висновку щодо технічного обґрунтування вимог технічних умов на тимчасове приєднання та обґрунтованості проведеного оператором системи розподілу розрахунку резерву потужності електричних мереж в зоні можливого приєднання.

12. У разі обрання замовником:

точки приєднання на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника – виконання будівельно-монтажних робіт існуючих зовнішніх електричних мереж оператора системи розподілу (реконструкція, технічне переоснащення) виконується оператором системи розподілу за власний рахунок, будівництво лінійної частини приєднання здійснюється оператором системи розподілу за рахунок замовника. Замовник може у цьому разі також будувати лінійну частину приєднання самостійно, що відповідно зазначається у договорі про тимчасове приєднання;

альтернативної точки приєднання – виконання будівельно-монтажних робіт від точки приєднання, яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу, до місця розташування об’єкта замовника здійснюється замовником, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

Обладнання електричних мереж перебуває у власності та технічній експлуатації тієї сторони, яка здійснювала його будівництво (у випадку нового будівництва).

У випаду реконструкції та/або технічного переоснащення обладнання електричних мереж такі мережі перебувають у власності та технічній експлуатації первинного власника таких мереж.

13. У разі тимчасового приєднання електроустановок замовника до електричних мереж із обраною замовником точкою приєднання, яка розташовується на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) плата за приєднання лінійної частини розраховується згідно з договором про тимчасове приєднання на основі кошторису на виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання.

Вартість матеріалів та обладнання, що використовуються оператором системи розподілу для виконання будівельно-монтажних робіт під час надання послуги з приєднання визначається на підставі їх фактичної закупівлі з дотриманням норм чинного законодавства. Оператори систем розподілу надають до НКРЕКП інформацію про вартісні показники закупівлі матеріалів та обладнання, що використовувалось для надання послуг з приєднання.

Оператор системи розподілу в пріоритетному порядку та безоплатно надає послугу з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єкта замовника, що використовується для проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у Мінстратегпромі та на підприємствах, організаціях і установах, які належать до сфери управління Мінстратегпрому, задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, за умови наявності відповідної довідки військової адміністрації.

Оператор системи розподілу може залучати гуманітарну допомогу в частині реалізації послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єкта замовника, що використовується для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укробронпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, а також інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними договорами, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту.

Витрати оператора системи розподілу, понесені у зв’язку з безоплатним наданням послуг з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єкта замовника, що використовується для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укробронпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, а також інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними договорами, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, підлягають врахуванню при розрахунку величини дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднань.

14. Замовник у строк не більше 5 календарних днів з дати отримання від оператора системи розподілу проєкту договору про тимчасове приєднання та технічних умов на тимчасове приєднання обирає із запропонованих оператором системи розподілу точок приєднання та повідомляє оператора системи розподілу про прийняте рішення.

Оператор системи розподілу протягом одного календарного дня з дня отримання такого повідомлення надає замовнику скоригований та підписаний остаточний варіант договору про тимчасове приєднання з урахуванням обраної замовником точки приєднання, який підписується замовником разом з виданими технічними умовами, та повертається оператору системи розподілу для реєстрації.

Замовник сплачує виставлений оператором системи розподілу рахунок вартості надання послуги тимчасового приєднання (у разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки)).

Остаточна вартість надання послуги з тимчасового приєднання визначається за фактичними витратами, понесеними оператором системи розподілу під час надання послуги з тимчасового приєднання.

15. Суб'єкт господарювання (споживач електричної енергії) має право за зверненням замовника погодити тимчасове приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж:

у рахунок тимчасового зменшення величини договірної потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання, що не перевищує 20 кВ;

у межах договірної потужності споживання цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у відповідний період доби на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання, що не перевищує 20 кВ.

У разі згоди на приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до власних електричних мереж суб'єкт господарювання разом із листом погодження надає відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані.

Оператор системи розподілу у технічних умовах про тимчасове приєднання враховує технічні умови та технічні вимоги суб'єкта господарювання щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб'єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності.

Суб’єкт господарювання не має права відмовити замовнику у тимчасовому приєднанні електроустановок до власних електричних мереж у випадку, якщо за результатами його роботи за останні три місяці у нього фіксувався резерв потужності його електроустановок, що більший або рівний замовленій до приєднання потужності електроустановок замовника.

16. У разі тимчасового приєднання улаштування вузла комерційного обліку здійснюється відповідно до Кодексу комерційного обліку.

17. У разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника строк надання послуги тимчасового приєднання електроустановок замовника становить, як правило, 10 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дня оплати замовником оператору системи розподілу вартості тимчасового приєднання відповідно до договору про тимчасове приєднання. Інший строк надання послуги з тимчасового приєднання встановлюється сторонами у договорі про тимчасове приєднання.

18. Про факт виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії сторони, які виконували будівельно-монтажні роботи електричних мереж лінійної частини приєднання, зовнішніх електричних мереж та влаштування вузла обліку відповідно, письмово повідомляють іншу сторону.

Факт надання послуги з тимчасового приєднання підтверджується актом надання послуги з тимчасового приєднання.

Факти влаштування вузла обліку та введення його в облік підтверджується актом введення в експлуатацію та актом його пломбування.

19. Замовник надає оператору системи розподілу за місцем розташування електроустановки, не пізніше наступного календарного дня після підписання сторонами акта надання послуги з тимчасового приєднання, заяву про оформлення паспорта точки розподілу та гарантійний лист щодо дотримання вимог нормативно-технічних документів стосовно безпечної організації експлуатації змонтованих електроустановок, наказ про призначення особи відповідальної за експлуатацію електроустановок (для юридичних осіб) у випадках, визначених нормативно-технічними документами.

20. Тимчасове підключення електроустановок замовника до електричної мережі та оформлення паспорта точки розподілу здійснюється не пізніше двох календарних днів з дати подачі заяви про оформлення паспорта точки розподілу та після підписання сторонами акта надання послуги з тимчасового приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії. Підключення електроустановок замовника до електричної мережі здійснюється власником таких мереж.

21. Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі цього Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310.


Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики            А.Огньов

Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux