Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.12.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.12.2020
Постанова
від 02 грудня 2020 р. № 2305
Київ
Про затвердження Змін до Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

02.12.2020                    № 2305

 

Про затвердження Змін до Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та «Про теплопостачання» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2016 року № 528, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 993/29123, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                                                      В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

02.12.2020 № 2305

 

Зміни

до Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

 

1. У главі 1:

1) у пункті 1.4:

абзац третій викласти в такій редакції:

«заява щодо встановлення тарифів – письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«комплект документів – розрахунки тарифів за встановленими формами, пояснювальна записка щодо необхідності перегляду тарифів, розрахункові, підтвердні й обґрунтовуючі матеріали, аналіз результатів фінансово-господарської діяльності заявника та інші документи і матеріали, що використовувалися при розрахунку тарифів, передбачені пунктом 2.2 глави 2 цієї Процедури, що додаються до заяви щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати відповідно абзацами шостим – дев’ятим;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий та дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;

2) пункти 1.5 та 1.6 викласти в такій редакції:

«1.5. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 25 червня 2019 року № 1174 (далі – Порядок формування тарифів), і подаються до НКРЕКП разом із заявою як додатки.

1.6. Рішення щодо встановлення тарифів приймаються НКРЕКП на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, після розгляду комплекту документів, поданого заявником з дотриманням процедур, визначених Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі – Порядок проведення відкритого обговорення), відповідними структурними підрозділами НКРЕКП і підготовки їх пропозицій, шляхом усебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників. Рішення щодо встановлення тарифів оформлюються постановами НКРЕКП з відповідними додатками, у яких визначаються структури тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а у разі встановлення двоставкових тарифів – структури двоставкових тарифів на теплову енергію.»;

3) у пункті 1.8 слово «веб-сайті» замінити словом «вебсайті».

2. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ліцензіат повинен провести відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях з питання щодо необхідності встановлення тарифів за процедурою, визначеною Порядком проведення відкритого обговорення, та з урахуванням положень Порядку формування тарифів і цієї Процедури подати до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за встановленою формою (додаток 1) із визначенням підстави, передбаченої пунктами 2.2 – 2.7 цієї глави, разом із комплектом документів, що використовувався при розрахунку тарифів, та протоколом проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях.»;

2) у пункті 2.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.2. До заяви щодо встановлення тарифів шляхом повного перегляду всіх складових структури тарифів додається комплект документів, до складу якого входять:»;

у підпункті 1 слова та знаки «і період, що передує базовому,» виключити;

у підпункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3) розрахунки показників річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема:»;

абзац шостий доповнити словами «та категорій споживачів»;

в абзаці четвертому підпункту 4 слова «останні три роки» замінити словами «базовий період»;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) копія норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, погоджених/встановлених в установленому порядку органом, уповноваженим встановлювати такі норми;»;

у підпункті 7:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова та знак «і період, що передує базовому» виключити;

підпункт 14 доповнити словами «на планований період»;

після підпункту 18 доповнити новим підпунктом 19 такого змісту:

«19) розрахунки витрат, що включаються до повної собівартості відповідних видів ліцензованої діяльності (з урахуванням витрат на покриття втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення, і фінансових витрат), а також розрахунки сум вилучень, складових частин планованого прибутку (з урахуванням розрахунку витрат на погашення запозичень, податку на прибуток) і документи, що їх підтверджують та обґрунтовують;».

У зв’язку з цим підпункти 19 – 40 вважати відповідно підпунктами 20 – 41;

підпункти 20 та 21 викласти в такій редакції:

«20) інвестиційна програма, розроблена відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 31 серпня 2017 року № 1059;

21) копія відомості про засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308) та копія відомості про засоби провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308);»;

у підпункті 22:

в абзаці першому слова та знак «і період, що передує базовому» виключити;

в абзаці четвертому слова, цифри та знак «від 06 липня 2018 року № 134» замінити словами, цифрами та знаком «від 31 липня 2019 року № 259»;

абзац шостий викласти в такій редакції: 

«форма № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції», затверджена наказом Державної служби статистики України від 10 червня 2019 року № 205;»;

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«форма № 2-інвестиції (квартальна) «Звіт про капітальні інвестиції», затверджена наказом Державної служби статистики України від 10 червня 2019 року № 205;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий – тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – чотирнадцятим;

у підпункті 41 слова, цифри та знаки «проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866» виключити;

3) пункти 2.3 – 2.8 викласти в такій редакції:

«2.3. Якщо протягом строку дії тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання обсяг витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності, не змінився, ліцензіат має право на встановлення тарифів на рівні діючих, для встановлення яких подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення тарифів на рівні діючих на новий строк, до якої додає погодження органу місцевого самоврядування та, за необхідності, актуалізує структуру тарифів.

До заяви додається комплект документів, передбачений підпунктами 1, 2, 6, 19 – 41 пункту 2.2 цієї глави, а за необхідності актуалізації структури тарифів додатково додається пояснювальна записка щодо необхідності перегляду структури тарифів з відповідними розрахунками статей, за якими відбулися зміни, та всіма підтвердними й обґрунтовуючими матеріалами, що використовувалися під час проведення таких розрахунків.

2.4. У разі виконання всіх обов'язкових умов, передбачених пунктом 10.2 глави 10 Порядку формування тарифів, ліцензіат має право на розрахунок тарифів за спрощеним порядком, для встановлення яких подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення тарифів за спрощеним порядком.

До заяви додається комплект документів, що складається з річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на планований період на базі діючого (додаток 22), документів, передбачених підпунктами 1, 6, 8, 13 – 16, 18, 19 – 41 пункту 2.2 цієї глави, інших розрахунків, підтвердних й обґрунтовуючих матеріалів та документів, що використовувалися під час проведення таких розрахунків.

При цьому при формуванні річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за цим пунктом ураховуються вимоги, передбачені пунктом 10.3 глави 10 Порядку формування тарифів.

2.5. Якщо протягом строку дії встановлених тарифів на теплову енергію виникли обставини, пов’язані з провадженням ліцензованої діяльності з транспортування теплової енергії, зокрема надання доступу (приєднання) до власних теплових мереж для нових теплогенеруючих та/або теплопостачальних організацій, теплову енергію яких планується транспортувати власними тепловими мережами, ліцензіат може подати до НКРЕКП заяву щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата без перегляду тарифів на теплову енергію для власних споживачів. 

До заяви додається комплект документів, що складається з річного плану транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата на планований період (додаток 23), пояснювальної записки щодо необхідності встановлення тарифів, документів, передбачених підпунктами 19, 26, 28, 36, 39 та 41 пункту 2.2 цієї глави, додаткових розрахунків, підтвердних й обґрунтовуючих матеріалів та документів, що використовувалися під час проведення таких розрахунків.

Підставою для звернення ліцензіата щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії, передбачених цим пунктом, можуть бути обставини, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, якщо збільшення обсягу транспортування теплової енергії нових інших власників не перевищує обсяг транспортування теплової енергії більше ніж на 2 % від урахованого в діючих тарифах.

2.6. Якщо протягом строку дії встановлених тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання виявлені обставини, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, що передбачені підпунктами 2 та 3 пункту 4.4 глави 4 цієї Процедури, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових структури тарифів.

До заяви додається комплект документів, що складається з пояснювальної записки щодо необхідності коригування окремих складових структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення, документів, передбачених підпунктами 2, 19, 23 – 41 пункту 2.2 цієї глави, інших розрахунків та документів, що підтверджують необхідність таких змін.

2.7. У разі якщо протягом строку дії встановлених тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання відбулися зміни за окремими статтями витрат у структурі тарифів, які не призводять до зміни загальної величини тарифу, ліцензіат може здійснити актуалізацію структури тарифів шляхом перерозподілу витрат між окремими статтями витрат, за якими відбулися зміни, та звернутися до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на рівні діючих шляхом внесення змін до структури тарифів.

До заяви додається комплект документів, що складається з пояснювальної записки щодо необхідності перегляду структури тарифів за категоріями споживачів без зміни величини самих тарифів, документів, передбачених підпунктами 2, 23 – 41 пункту 2.2 цієї глави, та інших відповідних розрахунків статей, за якими відбулися зміни, з усіма підтвердними й обґрунтовуючими матеріалами та документами, що використовувалися під час проведення таких розрахунків.

2.8. Кількісні показники, ураховані при формуванні структури діючих тарифів, під час встановлення тарифів, передбачених пунктами 2.5 – 2.7 цієї глави, не переглядаються.»;

4) доповнити двома новими пунктами такого змісту:

«2.9. У разі виникнення обставин, які не залежать від НКРЕКП, строк дії встановлених тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання може продовжуватися до набрання чинності відповідною постановою про встановлення тарифів.

2.10. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої ним інформації.».

3. У главі 3:

1) у пунктах 3.1, 3.4 та 3.7 знак та слово «/коригування» виключити;

2) пункт 3.6 викласти в такій редакції:

«3.6. Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків та отримання обґрунтовуючих матеріалів ліцензіата за письмовим запитом, передбачених пунктами 3.4 та 3.5 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.».

4. Главу 4 викласти в такій редакції:

«4. Встановлення тарифів

4.1. Для встановлення тарифів та їх структури на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ліцензіат з дотриманням вимог цієї Процедури та Порядку формування тарифів подає для реєстрації до НКРЕКП у термін до 01 листопада року планованого періоду у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення тарифів з причин, передбачених пунктами 2.2 – 2.4 глави 2 цієї Процедури, та доданий до неї відповідний комплект документів.

4.2. Якщо протягом строку дії встановлених тарифів відбулися зміни за окремими складовими структури тарифів, ліцензіатом може бути ініційований перегляд тарифів шляхом подання до НКРЕКП заяви щодо встановлення тарифів відповідно до вимог пунктів 2.5 – 2.7 глави 2 цієї Процедури та доданого до неї відповідного комплекту документів або перегляд тарифів може бути ініційований НКРЕКП без подання ліцензіатом зазначеної заяви.

4.3. Якщо питання щодо встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових структури тарифів ініціюється НКРЕКП, відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях не проводиться.

4.4. Перегляд тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період дії тарифів, а саме в таких випадках:

1) зміна приєднаного теплового навантаження в розрізі категорій споживачів перевищує 5 % від урахованого при встановленні діючих тарифів або зміна рівня втрат теплової енергії відповідно до встановлених уповноваженим органом методик (порядків);

2) зміна в установленому порядку інвестиційної програми ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня;

3) зміна протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, зміни мінімальних обов'язкових гарантій в оплаті праці у сфері житлово-комунального господарства в частині формування ставок (окладів) для робітників та посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, орендної плати та амортизаційних відрахувань, витрат на покриття втрат ліцензіата, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової планованого прибутку, за умови, що сумарно це призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня;

4) невиконання або виконання не в повному обсязі ліцензіатом інвестиційної програми у попередніх періодах та/або відсутність схваленої у встановленому порядку інвестиційної програми на планований період, що є підставою для встановлення (перегляду) тарифу шляхом його зміни у бік зменшення;

5) зміна протягом періоду, який кратний кварталу (три, шість або дев’ять місяців), ціни на паливно-енергетичні ресурси (зокрема природний газ), якщо це призводить до зміни загальних тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня. НКРЕКП за власною ініціативою з дотриманням вимог Порядку проведення відкритого обговорення та Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133, може прийняти рішення щодо включення до структури тарифів на виробництво та/або транспортування теплової енергії складової з коригування витрат (яка може мати як додатне, так і від’ємне значення), розрахованої з урахуванням фактичних та врахованих (при розрахунку витрат на паливо) в тарифах цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси і фактичних обсягів спожитих у такому періоді паливно-енергетичних ресурсів (зокрема природного газу). У випадку коли ліцензіат виконав зміну нарахувань споживачам відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України, що підтверджується відповідними розрахунковими матеріалами та підтвердними документами, у тих періодах відповідне коригування витрат по статтях витрат, за рахунок яких було проведено зміну нарахувань, не відбувається;

6) якщо протягом строку дії тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання обсяг витрат, пов'язаних із провадженням відповідної ліцензованої діяльності, не змінився, ліцензіат може звернутися до НКРЕКП із заявою щодо встановлення на новий строк тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні діючих тарифів (за необхідності здійснюється актуалізація структури тарифів) за умови підтвердження економічної обґрунтованості діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, погодження органу місцевого самоврядування;

7) якщо протягом строку дії встановлених тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання у структурі тарифів відбулися зміни за окремими статтями витрат, які не призводять до зміни загальної величини тарифу, ліцензіат може здійснити актуалізацію структури тарифів шляхом перерозподілу витрат між окремими статтями витрат, за якими відбулися зміни, та звернутися до НКРЕКП із заявою та відповідними розрахунками на планований період з усіма підтвердними і обґрунтовуючими матеріалами щодо перегляду структури тарифів за категоріями споживачів без зміни величини самих тарифів;

8) використання коштів не за цільовим призначенням та/або економія коштів за статтями витрат;

9) наявність перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності ліцензіата;

10) надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірної інформації при обґрунтуванні і розрахунках тарифів.

4.5. Строк дії тарифів, передбачених пунктами 2.3 – 2.7 глави 2 цієї Процедури, не може перевищувати 12 місяців. До закінчення цього строку ліцензіат має звернутися до НКРЕКП із заявою щодо встановлення тарифів та доданим комплектом документів відповідно до вимог пункту 2.2 глави 2 цієї Процедури.».

5. Додатки 1 – 21 викласти в новій редакції, що додаються.

6. Доповнити новими додатками 22 та 23, що додаються.

 

Заступник директора

Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання                                          Є.Люлевич

 

Додатки див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux