Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 15.09.2017

документ
втратив
чинність

Дата оновлення:29.08.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 15.09.2017
Постанова
від 14 вересня 2017 р. № 1118
Київ
Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 641)

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

14.09.2017         № 1118

 

Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику», статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 квітня 2017 року № 472, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП               Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

14.09.2017 № 1118

 

Зміни до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

 

1. У преамбулі слово «підприємницької» замінити словом «господарської».

2. Пункт 1.1 статті 1 викласти в такій редакції: 

«1.1. ВАД зобов'язується продавати, а ДПЕ зобов'язується купувати електроенергію, вироблену ВАД, та здійснювати її оплату відповідно до умов Договору.».

3. Статтю 2 викласти в такій редакції:

«Стаття 2. Загальні умови Договору

2.1. У Договорі терміни вживаються в таких значеннях:

Акт – Акт купівлі-продажу електроенергії, оформлений між ДПЕ та ВАД;

АСКОЕ – автоматизована система комерційного обліку електроенергії;

Договір –  цей Договір № __________ від _______, підписаний ДПЕ та ВАД;

ДЧОРЕ – Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України;

ІКО – Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

ІПР – Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

ОРЕ – Оптовий ринок електричної енергії України;

Правила ОРЕ – Правила Оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ);

Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2.2. Сторони визнають свої зобов'язання згідно з ДЧОРЕ, чинними додатками до нього та керуються його положеннями та положеннями законодавства України при виконанні Договору.

2.3. ВАД зобов'язується продавати, а ДПЕ зобов'язується купувати вироблену електроенергію в точках поставки – на межі балансової належності електричних мереж, що визначені в Актах розмежування балансової належності електричних мереж (додаток 3 до Договору). При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії, визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, згідно з Порядком комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише  мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями),  затвердженим постановою  Регулятора від 04 квітня 2017 року № 472. Точки обліку електричної енергії наведені в додатку 1 «Перелік місць установлення приладів та систем розрахункового обліку». У разі змін у схемі обліку Сторони вносять відповідні зміни до додатків 1 та 2 до Договору.

2.4. ВАД продає ДПЕ електроенергію за встановленим Регулятором «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 92 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».

2.5. Вартість електричної енергії, купленої ДПЕ у ВАД у розрахунковому місяці, визначається на підставі тарифу відповідно до пункту 2.4 Договору та фактичних обсягів електроенергії, купленої ДПЕ у ВАД.».

4. У статті 3:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Обсяг фактично проданої та купленої електроенергії визначається згідно з ІПР з використанням погодинних даних, отриманих з АСКОЕ, яка охоплює точки обліку згідно з ІКО.»;

2) у пункті 3.4 слова «відповідну енергосистему» виключити;

3) у пункті 3.5 слова «відповідної енергосистеми» виключити;

4) пункт 3.6 після слова «факсом» доповнити знаками та словами «(копія надсилається електронною поштою)»;

5) пункт 3.7 викласти в такій редакції:

«3.7. ДПЕ до 06 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає ВАД електронною поштою Акт, складений за формою, наведеною в додатку 6 до Договору.»;

6) пункт 3.8 доповнити знаками та словами «(копія надсилається електронною поштою)»;

7) пункти  3.9 та 3.10 після слова «поштою» доповнити знаками та словами «(копія надсилається електронною поштою)».

5. У статті 4:

1) пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. До 31 грудня 2017 року платежі за отриману ДПЕ у ВАД електроенергію здійснюються кожного банківського дня з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання ДПЕ відповідно до алгоритму ОРЕ, який затверджується Регулятором. Остаточний розрахунок за куплену ДПЕ у ВАД електроенергію в розрахунковому місяці здійснюється до 15-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим.

З 01 січня 2018 року платежі за отриману ДПЕ у ВАД електроенергію здійснюються з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання ДПЕ після отримання ДПЕ оригіналу акта про виробіток, відпуск у мережу електроенергії, виробленої ВАД (пункт 3.6 Договору), та підтвердження ВАД Акта факсограмою або сканованою копією, надісланою електронною поштою (пункт 3.8 Договору), але не пізніше 15-го (включно) числа місяця,  наступного за розрахунковим, відповідно до алгоритму розподілу коштів ОРЕ, який затверджується Регулятором. Остаточний розрахунок за куплену ДПЕ у ВАД електроенергію в розрахунковому місяці здійснюється до 15-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим.»;

2) у пункті 4.6 слово та цифри «від 12.07.2012 № 889» виключити.

6. У статті 5:

1) у підпункті 5.2.4 пункту 5.2 знаки та слова «(відповідної електроенергетичної системи)» виключити;

2) підпункт 5.3.3 пункту 5.3 виключити.

7. У статті 6:

1) пункт 6.1 викласти в такій редакції:

«6.1. Обставинами непереборної сили є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, військовим ембарго, дії іноземного  ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення,  блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, що спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов'язань за Договором.»;

2) у пункті 6.3 слова «відповідною довідкою» замінити словами «відповідним сертифікатом».

8. Статтю 7 викласти в такій редакції: 

«Стаття 7. Вирішення суперечок

7.1. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами, які можуть з'явитися з Договору чи у зв'язку з ним, вирішуватимуться по можливості шляхом переговорів. Сторони можуть звернутися до Центру з вирішення спорів та переговорів Секретаріату Енергетичного співтовариства по сприяння у мировому вирішенні таких суперечок та розбіжностей в порядку, що встановлений Процедурним актом Секретаріату Енергетичного співтовариства 2016/3/ECS про заснування Центру з вирішення спорів та переговорів.

7.2. У разі якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені в порядку, передбаченому в пункті 7.1 Договору, вони підлягають вирішенню в один із способів, зазначений у пунктах 7.3 або 7.4 Договору.

7.3. Усі спори та суперечки, що виникають з Договору або у зв’язку із ним, передаються на розгляд до господарського суду України відповідно до чинного законодавства України про підсудність.

7.4. Усі спори та суперечки, що виникають з Договору або у зв’язку із ним (у тому числі будь-які спори стосовно його існування, виконання, дійсності або припинення), можуть вирішуватися в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ІСС) трьома арбітрами, призначеними відповідно до зазначеного регламенту. 

Місцем (або місцем проведення) арбітражу є Париж. 

Мовою, яка має використовуватися під час арбітражного розгляду, є англійська. 

Правом, що застосовується до Договору, є матеріальне право України.

7.5. Ініціювання арбітражного розгляду будь-якою стороною відповідно до пункту 7.4 вважається виключенням того ж спору з підсудності господарським судам України.». 

9. Після статті 7 доповнити новою статтею 8 такого змісту:

«Стаття 8. Відступлення. Перехід прав

8.1. Без обмеження пункту 8.2 Договору права та обов'язки, що виникають за Договором у однієї із Сторін, не можуть бути передані третій стороні без письмової згоди іншої Сторони за Договором.

8.2. Сторони погоджуються, що для цілей відповідного фінансування ВАД (у тому числі будь-яких кредитних договорів, облігацій, умов емісії цінних паперів, договорів забезпечення, гарантій та інших договорів, документів та документів за підписом та печаткою, що укладені ВАД та пов’язані із зазначеним фінансуванням) ВАД має право на власний розсуд цедувати, передати у заставу, обтяжити, делегувати, передати та/або відступити (частково або в повному обсязі) третій стороні (у тому числі без обмеження спорідненим компаніям ВАД) грошові кошти, що сплачені ДПЕ на користь ВАД на його банківський рахунок за Договором, а також передати у заставу, обтяжити, надати права на доступ, керувати, контролювати та/або розпоряджатися цими коштами на зазначеному банківському рахунку.».

У зв’язку з цим статті 8 – 10 вважати відповідно статтями 9 – 11.

10. У статті 9:

1) пункт 9.6 викласти в такій редакції:

«9.6. Якщо ВАД є суб’єктом господарювання, який має ліцензію на виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малими гідроелектростанціями), і Регулятор вже встановив «зелений» тариф для електричної енергії, яку вироблятиме ВАД, Договір набирає чинності з __ __________ 20__ року та діє на строк дії «зеленого» тарифу (до до 01 січня 2030 року). Сторони погоджуються з тим, що зобов’язання ДПЕ в частині купівлі електричної енергії у ВАД за Договором будуть передані гарантованому покупцю з дати початку дії нового ринку електричної енергії України. Сторони підтверджують необхідність відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» внесення змін до Договору з огляду на передачу зобов’язань від ДПЕ до гарантованого покупця, який стане правонаступником ДПЕ в частині купівлі електричної енергії у ВАД, на строк дії «зеленого» тарифу, встановленого Регулятором для ВАД, з дати початку дії нового ринку електричної енергії України відповідно до типової форми договору, затвердженої Регулятором.

До 23 грудня 2017 року Сторони підписують додаткову угоду щодо внесення змін до Договору на виконання Порядку комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малими гідроелектростанціями), затвердженого постановою Регулятора від 04 квітня 2017 року № 472.»;

2) після пункту 9.6 доповнити новим пунктом 9.7 такого змісту:

«9.7. Якщо ВАД є суб’єктом господарювання, який має намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малими гідроелектростанціями), і Договір підписується  до будівництва та/або введення в експлуатацію відповідних об’єктів виробництва електричної енергії ВАД та до встановлення «зеленого» тарифу для ВАД Регулятором, Договір набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виконано останню з таких умов:

1) ВАД отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва  електричної енергії;

2) ВАД встановлено «зелений» тариф;

3) ВАД набув статусу члена ОРЕ;

4) ВАД погоджено з ДПЕ (як Головним оператором системи комерційного обліку електричної енергії)  технічне завдання та проект на побудову АСКОЕ, яка охоплює точки обліку ВАД згідно з ІКО;

5) ВАД надано до ДПЕ належним чином оформлені документи, необхідні для реєстрації АСКОЕ на ОРЕ, відповідно до додатка 3 до Порядку реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України, затвердженого рішенням Ради ОРЕ від 26 січня 2016 року (пункт 11.2 протоколу № 35), яке погоджене постановою Регулятора від 31 березня 2016 року № 514 (крім Акта перевірки готовності АСКОЕ суб’єкта ОРЕ до формування даних для розрахунків);

6) ВАД призначено відповідальний персонал для забезпечення обміну необхідною технологічною інформацією в терміни, передбачені Договором, з ДПЕ, суміжними ліцензіатами та НЕК «Укренерго»;

7) Сторонами підписано додатки 1 – 4 до Договору; 

8) ВАД забезпечено внесення змін стосовно ВАД до договору між ДПЕ та суміжним за територіальною ознакою ВАД суб’єктом ОРЕ (оформлення та підписання відповідних додатків та додаткових угод).».

У зв’язку з цим пункти 9.7 – 9.11 вважати відповідно пунктами 9.8 – 9.12;

3) пункт 9.9 викласти в такій редакції:

«9.9. Дія Договору може бути припинена достроково за згодою Сторін або за рішенням суду. Сторона Договору, яка вважає за необхідне розірвати Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні рекомендованим або цінним листом. Сторона Договору, яка отримала пропозицію про розірвання Договору, у двадцятиденний строк після отримання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду. У разі недосягнення згоди між Сторонами щодо розірвання Договору або у разі неодержання відповіді в установлений строк заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення до суду. При досягненні згоди Сторінами про розірвання Договору дія Договору в частині розрахунків припиняється після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»;

4) у пунктах 9.10 та 9.11 слова «право здійснення підприємницької» замінити словами «провадження господарської»;

5) після пункту 9.11 доповнити новим пунктом 9.12 такого змісту:

«9.12. Якщо під час дії Договору ДПЕ буде реорганізоване відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» шляхом виділу з його складу нового суб’єкта, який відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» нестиме зобов’язання за купівлю електричної енергії у виробників, яким встановлено «зелений тариф» («гарантований покупець»), ДПЕ передасть гарантованому покупцю свої права, зобов’язання та відповідальність за Договором і буде нести субсидіарну відповідальність за належне виконання гарантованим покупцем його зобов’язань за Договором, починаючи від дати такої передачі. Передача прав, зобов’язань та відповідальності від ДПЕ до гарантованого покупця, що передбачена в цій Статті, повинна бути завершена не пізніше дати початку функціонування нового ринку електричної енергії в розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії».».

У зв’язку з цим пункт 9.12 вважати пунктом 9.13.

11. У статті 11 слова «енергосистемою НЕК «Укренерго» за довіреністю» виключити.

12. У додатках 1 та 4 слово «Директор» та абревіатуру «ЕС» виключити.

13. У додатку 2 слово «Директор» та слова «ЕС НЕК «Укренерго» за довіреністю» виключити.

14. У додатку 5 слова «Керівник _____________ енергосистеми» замінити словами «___________ НЕК «Укренерго».

15. По тексту договору абревіатуру «НКРЕ» та слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у всіх відмінках замінити словом «Регулятор» у відповідних відмінках.

 

16. По тексту договору слова «цей Договір» у всіх відмінках замінити словом «Договір» у відповідних відмінках.

 

 

Начальник Управління енергоринку          Ю.Власенко

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 28.10.2017, № 203

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux