Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.05.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.05.2021
Постанова
від 19 травня 2021 р. № 805
Київ
Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

19.05.2021                    № 805

 

Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

19.05.2021 № 805

 

Зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії

 

1. У пункті 2.4.2 глави 2.4 розділу ІІ:

в абзацах третьому та п’ятому цифри  «14» замінити цифрами «15»;

в абзаці сьомому слово «Типовою» виключити, а цифри «15» замінити цифрами «16».

2. У главі 3.2 розділу ІІI:

1) у пункті 3.2.4:

абзац другий доповнити знаком та словами «, про що зазначається у повідомленні»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«1) достроково розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою споживача – у разі надання електропостачальнику письмової заяви споживача про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня отримання такого повідомлення, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до зазначеної в повідомленні дати зміни умов договору;»;

абзац четвертий доповнити словами «у встановлений цим пунктом термін»;

2) після пункту 3.2.4 доповнити новим пунктом 3.2.5 такого змісту:

«3.2.5. Ініціювання споживачем розірвання у разі зміни електропостачальника договору має відбуватися одночасно з ініціюванням ним початку процедури зміни електропостачальника, передбаченої главою 6.1 розділу VI цих Правил, або укладенням договорів, передбачених Правилами ринку, а у разі остаточного припинення користування електричною енергією – з дотриманням вимог пункту 4.27 цих Правил.

У таких випадках датою припинення договору вважається дата фактичної зміни електропостачальника або набуття споживачем статусу учасника ринку двосторонніх договорів, або остаточного припинення користування електричною енергією на об՚єкті за відповідними точками комерційного обліку.

З 21 дня від дати отримання повідомлення до дати припинення договору розрахунки споживача з діючим постачальником здійснюються за зміненими умовами, які були повідомлені споживачу.».

У зв’язку з цим пункти 3.2.5 – 3.2.13 вважати відповідно пунктами 3.2.6 – 3.2.14;

3) пункти 3.2.11 та 3.2.12 викласти в такій редакції:

«3.2.11. За наявності публічних комерційних пропозицій електропостачальник розміщує на своєму вебсайті та в центрах обслуговування споживачів бланк заяви-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, в якому вказано найменування та адресу вебсайта електропостачальника, ЕІС-код електропостачальника як суб'єкта ринку електричної енергії, присвоєний у встановленому порядку, та містяться такі поля для заповнення споживачем:

1) обрана комерційна пропозиція;

2) прізвище, ім'я, по батькові споживача (для фізичних осіб) або назва (для юридичних осіб);

3) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності);

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) споживача;

5) наявність/відсутність статусу платника єдиного податку (для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб);

6) тип та адреса об'єкта, номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, номер та дата видачі (підписання) документа, який підтверджує право користування об’єктом;

7) ЕІС-код об'єкта (площадки вимірювання);

8) найменування оператора системи, з яким споживач уклав договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

9) наявність пільг/субсидії (у разі укладення договору про постачання електричної енергії з індивідуальним побутовим споживачем);

10) джерело обміну документами (номер засобу зв'язку, офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти (за наявності)).

3.2.12. Разом із заявою-приєднанням споживач також надає:

1) копію паспорта (для фізичних осіб) або витяг, або довідку, або копію виписки з ЄДР (для юридичних осіб) споживача;

2) документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником (для фізичних осіб), або документ, що посвідчує право особи діяти від імені юридичної особи (для юридичних осіб);

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом;

4) паспорт точки розподілу/передачі об’єкта (площадки вимірювання).»;

4) пункт 3.2.13 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Така заява-приєднання може бути подана електропостачальнику одночасно із заявою-приєднанням до електричних мереж відповідно до Кодексу систем розподілу або Кодексу системи передачі через оператора системи. Електропостачальник зобов’язаний прийняти передану оператором системи заяву-приєднання разом із доданими до неї документами та розглянути її відповідно до цього пункту. У разі відсутності заперечень договір про постачання укладається з відкладальною умовою щодо початку здійснення постачання після завершення відповідних робіт з приєднання та облаштування вузла обліку електричної енергії та включення комерційної (комерційних) точки (точок) обліку споживача до реєстрів точок комерційного обліку електропостачальників. Про дату завершення робіт та початок постачання оператор системи повідомляє постачальника за 1 робочий день разом із наданням копії паспорта точки розподілу.».

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

«3.2.15. У разі закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії або дострокового його розірвання (за ініціативою електропостачальника) електропостачальник не пізніше ніж за 20 календарних днів  до передбачуваного дня припинення дії договору та постачання електричної енергії повинен повідомити про це споживача, відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого розташовані електроустановки такого споживача, із зазначенням дати припинення постачання електричної енергії споживачу.

Споживач після отримання повідомлення електропостачальника має право ініціювати зміну електропостачальника у порядку, встановленому в розділі VІ цих Правил.

У разі недотримання електропостачальником терміну повідомлення відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого розташовані електроустановки такого споживача, про припинення постачання електричної енергії споживачу обсяги спожитої електричної енергії до дати припинення з урахуванням встановленого 20-денного строку враховуються адміністратором комерційного обліку за цим електропостачальником, крім випадку, визначеного цими Правилами.

У разі відсутності заперечень усіх учасників роздрібного ринку, задіяних у процесі постачання електричної енергії цьому споживачу, щодо ранішої дати зміни постачальника та показів засобу (засобів) обліку на цю дату дія договору про постачання електричної енергії та внесення змін до реєстру точок комерційного обліку здійснюється в узгоджену сторонами дату зі зменшенням зазначеного вище строку.».

3. Пункт 4.14 розділу ІV після абзацу четвертого доповнити сімома новими абзацами такого змісту:

«Датою отримання платіжного документа вважається:

1) дата вручення, що підтверджується підписом одержувача (споживача або його уповноваженої особи);

2) дата його отримання від кур’єра;

3) відмітка про реєстрацію вхідної кореспонденції;

4) дата його відкриття споживачем на персональній сторінці (особовому кабінеті) споживача на офіційному вебсайті електропостачальника, оператора системи, що може бути підтверджено програмною платформою, яка забезпечує роботу персональної сторінки з визначенням дати та часу його відкриття;

5) дата отримання іншими засобами комунікації (електронною поштою, факсимільним зв’язком тощо) чи в інший спосіб з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії споживачу та комерційною пропозицією та/або договором споживача на розподіл (передачу) електричної енергії;

6) третій календарний день з дати його отримання поштовим відділенням зв’язку, на території обслуговування якого розташований об’єкт споживача (у разі направлення засобами поштового зв’язку рекомендованим або цінним листом).».

У зв'язку з цим абзац п’ятий  вважати абзацом дванадцятим.

4. У розділі VI:

1) у главі 6.1:

у пункті 6.1.3:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«За необхідності та на вимогу споживача (у разі технічної можливості адміністратора комерційного обліку) зміна постачальника здійснюється у строк, що менший за 21 день, зокрема у разі використання електронної програмної платформи ведення реєстрів точок комерційного обліку електропостачальників. У разі якщо  у жодної зі сторін немає заперечень щодо даних комерційного обліку, такий перехід здійснюється протягом 1 години робочого дня отримання адміністратором комерційного обліку запиту на зміну постачальника у порядку, визначеному у пункті 6.1.8 цих Правил.».

У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо споживач звернувся до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу більше ніж за 21 день до дати запланованої зміни електропостачальника, вказаної споживачем у повідомленні, адміністратор комерційного обліку повинен надіслати новому електропостачальнику повідомлення щодо перенесення початку процедури зміни елетропостачальника, яка має розпочатись за 21 день до запланової дати, про що новий електропостачальник повідомляє споживача протягом 2 робочих днів. У разі незгоди з перенесенням початку процедури зміни електропостачальника споживач надсилає новому електропостачальнику повідомлення про зупинку (анулювання) процедури зміни електропостачальника. Новий електропостачальник протягом одного робочого дня надсилає адміністратору комерційного обліку повідомлення про зупинку (анулювання) процедури зміни електропостачальника.»;

пункт 6.1.5 після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) рахунок за фактично спожиту електричну енергію за попередній розрахунковий період, виставлений споживачу попереднім електропостачальником;».

У зв'язку з цим підпункти 5 та 6 вважати відповідно підпунктами 6 та 7;

підпункт 1 пункту 6.1.14 доповнити знаком та словами «, підтвердження якої здійснюється за запитом нового електропостачальника до адміністратора комерційного обліку»;

пункт 6.1.17 доповнити новим реченням такого змісту:

«Така вимога не застосовується до випадків, коли зміна електропостачальника здійснюється у строк, що є меншим ніж 5 робочих днів.»;

пункт 6.1.19 викласти в такій редакції:

«6.1.19. За 5 робочих днів до дати зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку надсилає повідомлення учасникам роздрібного ринку електричної енергії, безпосередньо задіяним у процедурі зміни постачальника, щодо  зміни записів у реєстрах точок комерційного обліку електропостачальників, щодо нового та попереднього електропостачальників у порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку. У випадках коли зміна постачальника відбувається у строки менші ніж 5 робочих днів, таке повідомлення надсилається в день отримання від нового постачальника адміністратором комерційного обліку запиту щодо зміни постачальника. Одночасно відповідне повідомлення направляється попередньому електропостачальнику.»;

пункт 6.1.26 викласти в такій редакції:

«6.1.26. Анулювання процедури зміни електропостачальника забезпечує оператор системи шляхом повідомлення адміністратора комерційного обліку про необхідність зміни записів у реєстрі точок комерційного обліку електропостачальника у порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку.»;

2) у главі 6.2:

пункт 6.2.2 викласти в такій редакції:

«6.2.2. У разі прийняття у встановленому законодавством порядку рішення про ліквідацію або порушення справи про банкрутство, набуття статусу «Дефолтний», завершення строку дії або анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії попереднього електропостачальника, а також у разі припинення його участі на ринку електричної енергії електропостачальник повинен протягом одного робочого дня з дня, коли стало відомо про зазначені вище обставини, повідомити про це споживача (споживачів), відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого розташовані електроустановки такого споживача (таких споживачів), із зазначенням дати, з якої такий електропостачальник припинить здійснювати постачання електричної енергії споживачу (споживачам).

За 2 робочі дні до переведення споживачів такого електропостачальника та споживачів електропостачальника, який не спроможний здійснювати купівлю електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих сегментах ринку, до постачальника «останньої надії» адміністратор розрахунків забезпечує повідомлення адміністратору комерційного обліку щодо необхідності зміни облікових записів електропостачальника щодо постачальника «останньої надії» та відповідних споживачів, яким він почав здійснювати постачання електричної енергії, у порядку, визначеному Правилами ринку, з одночасним повідомленням операторів системи, споживача та постачальника «останньої надії».

Датою зміни електропостачальника вважається дата зміни реєстрів точок комерційного обліку електропостачальників згідно з Кодексом комерційного обліку.»;

пункт 6.2.4 викласти в такій редакції:

«6.2.4. Початком постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» є дата припинення постачання електричної енергії споживачу попереднім електропостачальником, яка визначається відповідно до вимог пунктів 6.2.2 та 6.2.3 цієї глави.

Адміністратор комерційного обліку повідомляє постачальника «останньої надії» в одноденний термін про перелік споживачів (за формою згідно з додатком 8 до цих Правил), які переходять до постачальника «останньої надії», не пізніше дати такого переходу.

У разі недотримання оператором системи (за умови виконання функцій адміністратора комерційного обліку) дати повідомлення постачальника «останньої надії» обсяги електричної енергії, спожиті таким споживачем, покладаються на адміністратора комерційного обліку до дати повідомлення, надісланого в установленому порядку, постачальнику «останньої надії».

Збитки, пов’язані з оплатою та адмініструванням втрат, які виникли внаслідок порушення цих Правил іншими учасниками роздрібного ринку, оператор системи відшкодовує, оформивши претензію цьому (цим) учаснику (учасникам) роздрібного ринку на відшкодування збитків у порядку, передбаченому розділом VIII цих Правил.»;

в абзаці другому пункту 6.2.5 слова «Правилами ринку» замінити словами «цими Правилами»;

у пункті 6.2.6 слова та знак «Правилами ринку, з одночасним повідомленням операторів системи» замінити словами та знаками «Кодексом комерційного обліку, з одночасним повідомленням операторів системи, споживача та постачальника «останньої надії»;

пункт 6.2.7 викласти в такій редакції:

«6.2.7. Після зміни електропостачальника на постачальника «останньої надії» споживач зобов’язаний невідкладно ініціювати початок процедури зміни електропостачальника у порядку, встановленому главою 6.1 цього розділу.»;

у пункті 6.2.8:

в абзаці другому слова та знаки «за зверненням постачальника «останньої надії» виключити;

абзац третій замінити двома новими абзацами такого змісту:

«У разі нездійснення оператором системи припинення електроживлення об’єкта (об’єктів) споживача через 90 днів з першого дня постачання йому електричної енергії постачальником «останньої надії», обсяги електричної енергії, спожитої цим споживачем, починаючи з 91 дня покладаються адміністратором комерційного обліку на втрати оператора системи.

Збитки, пов’язані з оплатою та адмініструванням втрат, які виникли внаслідок порушення цих Правил іншими учасниками роздрібного ринку, оператор системи відшкодовує, оформивши претензію цьому (цим) учаснику (учасникам) роздрібного ринку на відшкодування збитків у порядку, передбаченому розділом VIII цих Правил.»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«6.2.9. У разі припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) після закінчення терміну постачання постачальником «останньої надії» споживач на 91 день має право укласти договір про постачання електричної енергії споживачу або договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (для споживачів, які мають на це право) у порядку, визначеному главою 3.2 розділу III цих Правил.».

5. Пункт 7.10 розділу VII викласти в такій редакції:

«7.10. Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу.

У разі нездійснення оператором системи припинення електропостачання споживачу згідно з вимогою електропостачальника про відключення купівля-продаж електричної енергії за договором про постачання зупиняється, а обсяги електричної енергії, використані споживачем після дати, зазначеної у вимозі про відключення, покладаються адміністратором розрахунків на оператора системи як втрати.

Збитки, пов’язані з оплатою та адмініструванням втрат, які виникли внаслідок порушення цих Правил іншими учасниками роздрібного ринку, оператор системи відшкодовує, оформивши претензію цьому (цим) учаснику (учасникам) роздрібного ринку на відшкодування збитків у порядку, передбаченому розділом VIII цих Правил.

ОСР/ОСП не несе відповідальності за майнову шкоду та матеріальні збитки, заподіяні споживачу внаслідок виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, припинення або обмеження електропостачання споживачу, здійснених у порядку, встановленому цими Правилами.».

6. У розділі VIIІ:

1) в абзаці першому пункту 8.2.5 глави 8.2 цифру «8» замінити цифрою «9»;

2) в абзаці п’ятому пункту 8.4.11 глави 8.4 цифру «9» замінити цифрами «10».

7. У розділі ІХ:

1) у пункті 9.3.3 глави 9.3 цифри «10» замінити цифрами «11»;

2) пункт 9.6.1 глави 9.6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«12) ініціювання (зазначаються реквізити Попередження споживача про відключення та Звернення до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача) або відсутність такого ініціювання.».

8. В абзаці першому пункту 10.2.6 глави 10.2 розділу X цифри «11» замінити цифрами «12».

9. У главі 11.3 розділу ХІ:

1) у пункті 11.3.4 цифри «12» замінити цифрами «13»;

2) в абзаці першому пункту 11.3.16 цифри «13» замінити цифрами «14».

10. У тексті слова «облікові записи» у всіх відмінках замінити словами «реєстр точок комерційного обліку» у відповідних відмінках.

11. В абзаці другому пункту 5.2 додатка 4 слова «споживачів балансуючої групи Постачальника» замінити словами «комерційних точок обліку споживачів відповідно до реєстру точок комерційного обліку Постачальника».

12. Пункт 3.7 глави 3 додатка 7 викласти в такій редакції:

«3.7. У разі фактичного споживання електричної енергії за відсутності договору про постачання електричної енергії з іншим електропостачальником умови договору з постачальником «останньої надії» вважаються прийнятими споживачем.».

13. Доповнити новим додатком 8, що додається.

У зв'язку з цим додатки 8 – 15 вважати відповідно додатками 9 – 16.

 

Директор Департаменту роздрібного

ринку електричної енергії                                           І.Городиський

 

Додаток див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux