Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.05.2017

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.05.2017
Постанова
від 28 квітня 2017 р. № 615
Київ
Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

28.04.2017                   № 615

 

Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823, що додаються.

2. Замовникам послуг транспортування у строк до 01 жовтня 2017 року забезпечити приведення фінансового забезпечення щодо оплати послуг балансування (у формі банківської гарантії) відповідно до вимог розділу VIII Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр», крім абзацу двадцять третього  підпункту 1 пункту 7 Розділу ІІ Змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, який набирає чинності з 01 липня 2017 року.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

28.04.2017 № 615

 

Зміни до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493

 

І. У пункті 3 постанови знаки та слова «, крім другого речення підпункту 3 пункту 6, пункту 11 глави 3 розділу XII, пункту 5 глави 4 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, які набирають чинності з 01 квітня 2017 року» виключити.

ІІ. У Кодексі газотранспортної системи:

1. У розділі І:

1) у пункті 5 глави 1:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«адміністрування – внесення оператором газотранспортної системи відомостей про перехід права власності на природний газ від одного замовника послуг транспортування до іншого замовника послуг транспортування на віртуальній торговій точці;».

У зв’язку з цим абзаци третій – сімдесят третій вважати відповідно абзацами четвертим – сімдесят четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«алокація – віднесення оператором газотранспортної системи обсягу природного газу в точках входу/виходу до/з газотранспортної системи по замовниках послуг транспортування (у тому числі в розрізі їх контрагентів (споживачів)) з метою визначення за певний період обсягів небалансу таких замовників;»;

після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

«банківська гарантія – вид забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов’язання перед оператором газотранспортної системи на його першу вимогу сплатити кошти за замовника послуг транспортування в разі невиконання останнім у повному обсязі або частково своїх фінансових зобов’язань перед оператором газотранспортної системи за договором транспортування природного газу. Банківська гарантія є належним фінансовим забезпеченням для цілей цього Кодексу, якщо вона є безвідкличною, непередаваною та безумовною;».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами тринадцятим – сімдесят п’ятим;

в абзаці сімнадцятому знак та слова «, в якій об’єднуються одна чи більше фізичних точок з фізичним розташуванням» виключити;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«віртуальна торгова точка (віртуальна точка, на якій відбувається передача природного газу) – точка входу/виходу в газотранспортній системі з невизначеним фізичним розташуванням, на якій здійснюються торгові та інші комерційні операції на ринку природного газу між оптовими продавцями та оптовими покупцями/постачальниками природного газу та відносно якої оператор газотранспортної системи здійснює адміністрування таких точок;»;

після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:

«віртуальна точка на міждержавному з’єднанні – віртуальна точка входу/виходу, яка об’єднує дві чи більше фізичні точки входу/виходу до/з газотранспортної системи на міждержавному з’єднанні з однією сусідньою країною;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий – сімдесят п’ятий вважати відповідно абзацами двадцятим – сімдесят шостим;

абзац сороковий викласти в такій редакції:

«міждержавне з’єднання – місце з’єднання газотранспортної системи України з газотранспортною системою сусідньої держави;»;

після абзацу шістдесят п’ятого доповнити новим абзацом шістдесят шостим такого змісту:

«суміжне газовидобувне підприємство – газовидобувне підприємство, промисловий газопровід якого безпосередньо підключений до газотранспортної системи;».

У зв’язку з цим абзаци шістдесят шостий – сімдесят шостий вважати відповідно абзацами шістдесят сьомим – сімдесят сьомим;

абзац шістдесят сьомий викласти в такій редакції:

«суміжна система – інша газотранспортна система, газорозподільна система, газосховище, установка LNG, система суміжного газовидобувного підприємства, інша система, що мають фізичне з’єднання з газотранспортною системою;»;

2) пункт 1 глави 3 викласти в такій редакції:

«1. Оператор газотранспортної системи на підставі договору транспортування природного газу та згідно з умовами, визначеними в цьому Кодексі, надає суб'єктам ринку природного газу:

право користування газотранспортною системою в межах розподілу потужностей на точках входу та виходу;

послуги транспортування природного газу газотранспортною системою в межах договірних потужностей та підтверджених номінацій.».

2. У главі 2 розділу ІІ:

1) пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:

«1. У газотранспортній системі виділяються такі точки входу:

1) точки входу з фізичним розташуванням (далі – фізичні точки входу):

точки входу на міждержавних з’єднаннях;

точки входу від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств);

точки входу з установок LNG;

точки входу з газосховищ;

2) віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням (далі – віртуальні точки входу):

точки входу з газорозподільних систем (місце надходження газу від газовидобувного підприємства в точці його підключення до газорозподільної системи, через яку, у тому числі, може передаватися газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств);

точки входу з газосховища чи групи газосховищ;

точки входу від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств);

віртуальна торгова точка входу;

точки входу на міждержавних з’єднаннях.

2. У газотранспортній системі виділяються такі точки виходу:

1) точки виходу з фізичним розташуванням (далі – фізичні точки виходу):

точки виходу на міждержавних з’єднаннях;

точки виходу до прямих споживачів;

точки виходу до газорозподільних систем;

точки виходу до газосховищ.

2) віртуальні точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням (далі – віртуальні точки виходу):

точки виходу до газорозподільних систем;

точки виходу до газосховища чи групи газосховищ;

віртуальна торгова точка виходу;

точки виходу на міждержавних з’єднаннях;

точка виходу для операцій оператора газотранспортної системи, пов'язаних із закупівлею оператором газотранспортної системи природного газу для власних потреб та виробничо-технологічних витрат.»;

2) пункт 4 замінити двома новими пунктами 4 та 5 такого змісту:

«4. По кожному суміжному газовидобувному підприємству оператор газотранспортної системи створює одну віртуальну точку входу від цього суміжного газовидобувного підприємства, що об’єднує всі його фізичні точки входу в газотранспортну систему (навіть якщо це єдина фізична точка входу).

У випадку якщо до газорозподільної системи оператора газорозподільної системи підключений промисловий газопровід газовидобувного підприємства (підприємств), оператор газотранспортної системи створює одну віртуальну точку входу з газорозподільної системи (окремо для кожної газорозподільної зони), в яку об’єднує всі фізичні підключення газовидобувних підприємств, безпосередньо підключених до газорозподільної системи.

5. З метою забезпечення ефективного та максимального використання технічної потужності газотранспортної системи, сприяння транскордонній торгівлі природним газом оператор газотранспортної системи за погодженням з Регулятором має право створити віртуальні точки входу/виходу на міждержавному з’єднанні, які повинні відповідати таким умовам:

1) загальна потужність кожної віртуальної точки входу/виходу  міждержавного з’єднання дорівнює або перевищує суму технічних потужностей усіх фізичних точок входу/виходу на міждержавному з’єднанні, які вона об’єднує;

2) створення віртуальної точки входу/виходу на міждержавному з’єднанні не суперечить угодам із оператором газотранспортної системи сусідньої країни;

3) віртуальна точка на міждержавному з’єднанні може поєднувати фізичні точки на міждержавному з’єднанні виключно з однією сусідньою країною.».

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.

3. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

«1) у точках входу (крім точок входу на міждержавному з'єднанні) – оператори суміжних систем, суміжні газовидобувні підприємства, які подають природний газ до газотранспортної системи в точці входу. У точках входу на міждержавному з'єднанні відповідальним є замовник послуг транспортування;»;

пункт 5 після слів «операторів суміжних систем» доповнити символами та словами «(у тому числі суміжних газовидобувних підприємств)»;

пункт 6 після слів «операторами суміжних систем» доповнити знаком та словами «, суміжними газовидобувними підприємствами»;

пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. Оператор газотранспортної системи має право не приймати у точках входу в газотранспортну систему природний газ у випадках невідповідності ФХП газу параметрам, за недотримання яких типовим договором транспортування природного газу, затвердженого Регулятором, передбачено сплату додаткових плат.»;

2) у главі 7:

у пункті 2:

абзац перший після слів «оператором газотранспортної системи та» доповнити словами та знаком «суміжним газовидобувним підприємством,»;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) приймання-передача природного газу між оператором газотранспортної системи та суміжним газовидобувним підприємством оформлюється актами приймання-передачі, що підписуються представниками цих сторін не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним. Якщо до мереж суміжного газовидобувного підприємства підключені інші газовидобувні підприємства, суміжне газовидобувне підприємство зобов’язане  в акті приймання-передачі природного газу деталізувати загальний обсяг газу по всіх газовидобувних підприємствах, які через його мережі подають газ до газотранспортної системи;»;

у пункті 6:

абзац перший після слів «із замовниками» доповнити словами «послуг транспортування»;

підпункти 2 та 3 замінити одним підпунктом 2 такого змісту:

«2) замовники послуг транспортування, які уклали договори купівлі-продажу природного газу у віртуальній торговій точці, оформлюють акти приймання-передачі природного газу (з урахуванням одного примірника, який залишається в оператора газотранспортної системи) та надають їх оператору газотранспортної системи для узгодження обсягу газу, що передається сторонами.»;

підпункт 1 пункту 7 виключити.

У зв’язку з цим підпункти  2 та 3 вважати відповідно підпунктами 1 та 2;

пункти 8 та 9 викласти в такій редакції:

«8. До 7-го числа наступного місяця:

1) на підставі актів приймання-передачі природного газу, укладених згідно з підпунктом 1 пункту 6 цієї глави, оператор газотранспортної системи разом з замовником послуг транспортування оформлюють та підписують зведений реєстр реалізації газу споживачам на обсяги газу, які такий замовник послуг транспортування подав у точках виходу до прямих споживачів за цей газовий місяць;

2) на підставі актів приймання-передачі природного газу, укладених між оператором газорозподільної системи та споживачами (крім побутових споживачів), згідно з положеннями Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс газорозподільної системи), оператор газорозподільних систем оформлює та підписує зведений реєстр про фактичний обсяг розподілу природного газу по споживачах за цей газовий місяць у розрізі структурних підрозділів оператора газотранспортної системи та/або структурних підрозділів газовидобувного підприємства, регіонів та категорій споживачів за цей газовий місяць та надає оператору газотранспортної системи примірник підписаного оригіналу такого реєстру.

Інформація, зазначена в цьому пункті, надається згідно з формами оператора газотранспортної системи та розміщується на його веб-сайті.

9. До 8-го числа наступного місяця газовидобувне підприємство та суміжне газовидобувне підприємство надають оператору газотранспортної системи звіт про фактичний видобуток природного газу за цей газовий місяць.»;

підпункт 1 пункту 10 виключити.

У зв’язку з цим підпункти  2 та 3 вважати відповідно підпунктами 1 та 2;

абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

«11. До 8-го числа наступного місяця замовники послуг транспортування та суб'єкти, які уклали договори купівлі-продажу природного газу у віртуальній торговій точці, надають оператору газотранспортної системи:»;

пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Перехід права власності на природний газ, поданий до газотранспортної системи, здійснюється у віртуальній торговій точці. Оператор газотранспортної системи здійснює адміністрування передачі прав власності на природний газ на підставі поданих номінацій на віртуальну торгову точку, в якій відбувається передача природного газу.

Оператор газотранспортної системи здійснює адміністрування переходу права власності на природний газ шляхом узгодження обсягу природного газу, що передається сторонами, визначеного в акті приймання-передачі газу у віртуальній торговій точці, на підставі поданих номінацій/місячних номінацій/реномінацій на віртуальну торгову точку, а також на підставі процедури, визначеної главою 3 розділу XIV цього Кодексу.

Оператор газотранспортної системи узгоджує обсяги природного газу, що передаються сторонами, визначені в актах приймання-передачі газу у віртуальній торговій точці, за умови підтвердження відповідних номінацій/місячних номінацій/реномінацій замовників послуг транспортування. 

Підставою для відмови оператора газотранспортної системи в узгодженні обсягу природного газу, який передається сторонами у віртуальній торговій точці, є відхилення відповідної  номінації/місячної номінації/реномінації замовника послуг транспортування.

У разі вжиття заходів, передбачених главою 3 розділу XIV цього Кодексу, з метою врегулювання місячного небалансу замовники послуг транспортування зобов’язані в строк до 12-го числа місяця, наступного за звітним, надати оригінали актів приймання-передачі природного газу з іншим замовником послуг транспортування у віртуальній торговій точці, оформлені відповідно до підпункту 2 пункту 6 цієї глави та згідно з формами, які опубліковані на сайті оператора газотранспортної системи, для узгодження оператором газотранспортної системи обсягу природного газу, який передається сторонами.

Оператор газотранспортної системи у 2-денний строк після закінчення процедури комерційного балансування, визначеної главою 3 розділу XIV цього Кодексу, повертає відповідним замовникам послуг транспортування акти приймання-передачі природного газу у віртуальній торговій точці з узгодженими обсягами природного газу, що передаються сторонами.».

4. У розділі IV:

абзац другий пункту 2 глави 1 викласти в такій редакції:

«Взаємовідносини стосовно визначення ФХП, правил обліку, приймання-передачі природного газу тощо регулюються положеннями цього Кодексу та технічною угодою, укладеною між оператором газотранспортної системи та оператором установки LNG/оператором газосховища/суміжним газовидобувним підприємством/оператором газорозподільної системи (у випадку необхідності)/прямим споживачем, яка передбачає:».

5. У розділі VIII:

1) абзац третій пункту 1 глави 1 викласти в такій редакції:

«З моменту укладення договору транспортування замовник послуг транспортування також одержує право доступу до віртуальної торгової точки, на якій здійснюється передача права власності на природний газ між оптовими продавцями та оптовими покупцями/постачальниками природного газу, яку адмініструє оператор газотранспортної системи.»;

2) главу 2 викласти в такій редакції:

«2. Фінансове забезпечення

 

1. З метою забезпечення виконання зобов’язань замовника послуг транспортування щодо оплати послуг оператора газотранспортної системи за договором транспортування природного газу замовник послуг транспортування зобов’язаний надавати оператору газотранспортної системи фінансове забезпечення у випадках та відповідно до вимог, встановлених у цьому Кодексі, або здійснити попередню оплату таких послуг на підставі договору транспортування природного газу.

 

 2. Послуги доступу до потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи оператора газотранспортної системи надаються на умовах 100 % попередньої оплати (крім випадку, передбаченого цим пунктом) у розмірі вартості розподіленої потужності на період газового місяця для послуг на період газового місяця, кварталу та/або року за п'ять банківських днів до початку газового місяця, у якому буде забезпечуватись доступ до потужностей.

Якщо така попередня оплата не буде надана замовником послуг транспортування у строк, визначений цим пунктом, то оператор газотранспортної системи тимчасово (до внесення відповідного фінансового забезпечення) зупиняє надання послуг, стосовно яких замовник не надав фінансове забезпечення, а в разі ненадання фінансового забезпечення протягом наступних 5-ти робочих днів після припинення надання послуг – анулює розподіл потужності, щодо якої не була здійснена попередня оплата, та пропонує таку розподілену потужність іншим замовникам послуг транспортування у якості вільної потужності згідно з розділом ІХ цього Кодексу. При цьому такий замовник послуг не звільняється від зобов’язань щодо сплати за розподілену потужність на час зупинення надання послуг.

Для послуг доступу до потужності на період однієї газової доби 100 % попередня оплата у розмірі не менше від вартості послуги доступу до потужності на період газової доби, яка планується для використання згідно з номінацією, має бути отримана оператором газотранспортної системи на його рахунок до часу подання такої номінації.

У випадку якщо споживачі замовника послуги транспортування розраховуються з ним через поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, оплата замовника за послуги транспортування (у тому числі послуги доступу до потужності) здійснюється з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання замовника на поточний рахунок оператора газотранспортної системи кожного банківського дня згідно з алгоритмом розподілу коштів, затвердженим Регулятором.

3. Фінансове забезпечення виконання замовником послуг транспортування зобов’язань щодо оплати послуг балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної системи і відбираються з неї, надається оператору газотранспортної системи разом з поданням номінації/місячної номінації в одній з таких форм:

банківської гарантії, яка відповідає вимогам, визначеним у цьому Кодексі, у розмірі не меншому 20 % вартості загального обсягу природного газу, який планується до транспортування на наступну газову добу (на підставі добової номінації/реномінації, що подається замовниками по точках входу та точках виходу на міждержавних з'єднаннях) або в наступному газовому місяці на підставі місячної номінації/реномінації замовника послуг транспортування;

передачі замовником послуг транспортування оператору газотранспортної системи в якості фінансового забезпечення грошових коштів на підставі договору транспортування природного газу в розмірі не меншому 20 % вартості загального обсягу природного газу, який планується до транспортування в наступному газовому місяці на підставі номінації/місячної номінації/реномінації замовника послуг транспортування;

передачі замовником послуг транспортування в заставу оператору газотранспортної системи природного газу, який знаходиться в газосховищах та на момент його передачі є власністю замовника послуг транспортування, на підставі договору застави природного газу в обсязі не меншому 20 % природного газу, який планується до транспортування в наступному газовому місяці на підставі номінації/місячної номінації/реномінації замовника послуг транспортування.

Грошові кошти, які надаються замовником послуг транспортування оператору газотранспортної системи як фінансове забезпечення, не вважаються попередньою оплатою послуг балансування до моменту звернення про стягнення на них оператором газотранспортної системи в разі невиконання умов договору транспортування природного газу в частині виконання грошових зобов’язань.

У разі невиконання замовником послуг транспортування  зобов’язання щодо оплати послуг балансування згідно з умовами договору транспортування природного газу оператор газотранспортної системи в односторонньому порядку здійснює зарахування грошових коштів, які надані замовником послуг транспортування у вигляді фінансового забезпечення, у рахунок оплати наданих послуг балансування, про що відповідно повідомляє замовника послуг транспортування.

Фінансове забезпечення у формах банківської гарантії може надаватися у гривнях, доларах США та євро. Якщо фінансове забезпечення у формі банківської гарантії буде надано в іноземній валюті, то для розрахунку достатності розміру фінансового забезпечення  використовується офіційний курс Національного банку України на день такого розрахунку.

Для визначення розміру фінансового забезпечення щодо оплати послуг балансування вартість природного газу розраховується як добуток обсягу природного газу, який планується до транспортування у певному періоді згідно з номінацією/місячною номінацією/реномінацією замовника послуг транспортування, і базової ціни газу (БЦГ), діючої на дату надання фінансового забезпечення.

При визначенні розміру фінансового забезпечення щодо оплати послуг балансування не враховуються обсяги природного газу, які плануються до транспортування в рамках виконання спеціальних обов’язків, покладених на такого замовника в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Фінансове забезпечення щодо оплати послуг балансування не вимагається у випадку, якщо номінація/місячна номінація/реномінація замовника послуг транспортування передбачає транспортування газу:

між віртуальною точкою входу з газорозподільної системи (місце надходження газу від газовидобувного підприємства в точці його підключення до газорозподільної системи, через яку, у тому числі, може передаватися газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств) і віртуальною торговою точкою виходу;

між віртуальною точкою входу з газорозподільної системи (місце надходження газу від газовидобувного підприємства в точці його підключення до газорозподільної системи, через яку, у тому числі, може передаватися газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств) і точкою виходу до газосховища чи групи газосховищ;

між точкою входу від суміжних газовидобувних підприємств і віртуальною торговою точкою виходу;

між точкою входу від суміжних газовидобувних підприємств і точкою виходу до газосховища чи групи газосховищ;

між віртуальною торговою точкою входу і віртуальною торговою точкою виходу;

між віртуальною торговою точкою входу і точкою виходу до газосховища чи групи газосховищ;

між точкою входу з газосховища чи групи газосховищ і віртуальною торговою точкою виходу.

Строк дії фінансового забезпечення за кожен розрахунковий період повинен закінчуватись не раніше ніж через 1 (один) місяць після завершення відповідного розрахункового періоду з урахуванням вимог цього пункту.

У випадку якщо у замовника послуг транспортування відсутній місячний небаланс або при повному розрахунку за послуги балансування за попередній розрахунковий період, фінансове забезпечення за попередній розрахунковий період зараховується в якості фінансового забезпечення замовника послуг транспортування на наступний період.

Якщо замовник послуг транспортування  вимагає повернення фінансового забезпечення (крім банківської гарантії), повернення фінансового забезпечення (крім банківської гарантії) здійснюється на умовах цивільно-правової угоди, на підставі якої воно було надане, а у випадку якщо такі умови не встановлені – у строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту закінчення строку дії фінансового забезпечення за умови повного розрахунку за надані послуги.

Якщо обсяги транспортування природного газу перевищують обсяги, на підставі яких було визначено розмір діючого фінансового забезпечення, замовник послуг транспортування зобов’язаний збільшити суму фінансового забезпечення до необхідного рівня, визначеного згідно з положеннями цього пункту. В іншому випадку оператор газотранспортної системи відмовляє у прийнятті номінації/місячної номінації/реномінації (окрім реномінації на зменшення обсягів транспортування природного газу, поданої в установленому порядку) у зв’язку з відсутністю необхідного фінансового забезпечення та має право застосувати заходи, передбачені главою 1 розділу Х цього Кодексу.

Якщо обсяги транспортування природного газу є меншими ніж обсяги, на підставі яких було визначено розмір діючого фінансового забезпечення, замовник послуг транспортування має право зменшити суму фінансового забезпечення (у тому числі суми банківської гарантії) до необхідного рівня, визначеного згідно з положеннями цього пункту. Оператор газотранспортної системи не має права відмовити у зменшенні суми фінансового забезпечення з урахуванням прийнятої/підтвердженої номінації/місячної номінації/реномінації, поданої в установленому порядку.

Фінансове забезпечення щодо оплати послуг балансування не вимагається від замовників послуг транспортування, які мають довгостроковий кредитний рейтинг не нижчий за рівень «ВВВ», підтверджений агентством (компанією) Standard & Poor’s та/або Fitch IBCA, та/або не нижчий за рівень «Ваа2», підтверджений агентством (компанією) Moody’s Investors Service.

4. Замовник послуг транспортування має право надати фінансове забезпечення у вигляді банківської гарантії, виданої зареєстрованим в Україні банком або банком, зареєстрованим у країнах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), при цьому повинні виконуватися нижчезазначені вимоги:

1) для банків, зареєстрованих у країнах, що входять до ОЕСР, діючий довгостроковий кредитний рейтинг повинен бути не менше ніж «А» для рейтингів, виданих компанією Standard & Poor’s чи Fitch IBCA, та/або не менше ніж «А2» для рейтингів, виданих компанією Moody’s Investors Service;

2) для банків, зареєстрованих в Україні:

у такого банку є діючий національний довгостроковий кредитний рейтинг від міжнародних рейтингових агенцій Standard & Poor’s, Fitch IBCA або Moody’s Investors Service, який не менше ніж:

«A(ukr)» для рейтингів, підтверджених рейтинговою агенцією Fitch IBCA, та/або

«A.ua» для рейтингів, підтверджених рейтинговою агенцією Moody’s IBCA, та/або

«uaA» для рейтингів, підтверджених рейтинговою агенцією Standard & Poor's;   або

у такого банку:

частка активів становить не менш ніж 0,5 % активів банківської системи України; або

контрольний пакет акцій (більше ніж 50 %) належить фінансовій або банківський установі(-ам), яка(-і) має (-ють) діючий довгостроковий кредитний рейтинг не менш «А» для рейтингів, виданих компанією Standard & Poor’s чи Fitch IBCA, та/або не менш ніж «А2» для рейтингів, виданих компанією Moody’s Investors Service, та зареєстрована в Україні або у країні, що входить до ОЕСР.

Не вважається належним фінансовим забезпеченням банківська гарантія, якщо:

1) співвідношення суми стабілізаційних кредитів та/або кредитів рефінансування, виданих Національним банком України банку, що надав таку гарантію, до розміру його статутного капіталу перевищує 50 %;

2) сума банківської гарантії перевищує 20 % від обсягу статутного капіталу банку, що надав таку гарантію;

3) до банку, що надав таку гарантію, або до власників його істотної участі, або до його пов’язаних осіб застосовано секторальні санкції іноземними державами-членами ОЕСР, Європейським Союзом чи Україною.

У разі зниження рейтингу банку (окрім визнання його неплатоспроможним), який відповідав зазначеним вище вимогам на день надання банківської гарантії, та у випадку, коли така банківська гарантія була раніше прийнята оператором газотранспортної системи, замовник послуг транспортування повинен надати іншу банківську гарантію, яка відповідає вимогам цього Кодексу, протягом одного календарного місяця. При цьому оператор газотранспортної системи протягом цього місяця не має права відхиляти та/або анульовувати номінації замовника послуг транспортування в рамках такого фінансового забезпечення.

Банківські гарантії, видані банками, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про віднесення до категорії проблемного або неплатоспроможного протягом строку дії відповідної банківської гарантії, не вважаються належним фінансовим забезпеченням.

Оператор газотранспортної системи не має права вимагати від замовника послуг транспортування будь-яких підтверджуючих документів для встановлення відповідності наданого ним фінансового забезпечення у вигляді банківської гарантії вищенаведеним критеріям.».

6. У главі 1 розділу ІХ:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Потужність фізичної та віртуальної точки входу від суміжного газовидобувного підприємства (через мережі якого може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств) надається виключно такому суміжному газовидобувному підприємству на період не менше одного року. Розмір потужності, що надається суміжному газовидобувному підприємству, визначається в договорі на транспортування природного газу.»;

2) після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

«7. Потужність віртуальної точки входу з газорозподільної системи надається газовидобувному підприємству, що безпосередньо підключене до газорозподільної системи, а за умови, що таких підприємств декілька (декілька місць підключення), потужність розподіляється між цими газовидобувними підприємствами пропорційно потужності в місці їх підключення до газорозподільної системи. Розмір потужності надається на період не менше одного року та визначається  в договорі на транспортування природного газу.».

У зв’язку з цим пункти 7 – 15 вважати відповідно пунктами 8 – 16;

3) пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. У фізичних точках виходу до газорозподільних систем, у фізичних точках входу/виходу з/до газосховищ, у фізичних точках входу від суміжного газовидобувного підприємства, у фізичних точках виходу до прямого споживача, у фізичних точках входу від оператора LNG, підключеного до газотранспортної системи, надається лише гарантована потужність.»;

4) доповнити новим пунктом такого змісту:

«17. Розподіл потужності віртуальних точок входу/виходу на міждержавному з’єднанні здійснюється за процедурою розподілу потужності фізичних точок входу/виходу на міждержавному з’єднанні, встановленою цим розділом.».

7. У розділі ХІ:

1) у главі 1:

пункт 4 замінити трьома новими пунктами 4-6 такого змісту:

«4. Замовник послуг транспортування у віртуальній торговій точці повинен надавати номінації/місячні номінації/реномінації, у яких визначено обсяг природного газу, поданого до віртуальної торгової точки виходу та/або отриманого з віртуальної торгової точки входу.

При поданні номінації/місячної номінації/реномінації замовник послуг транспортування (крім суб’єктів ринку природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу) зобов’язаний надати оператору газотранспортної системи акти приймання-передачі природного газу з іншим замовником послуг транспортування у віртуальній торговій точці для погодження оператором газотранспортної системи, оформлені відповідно до пункту 6 глави 7 розділу ІІІ Кодексу та згідно з формами, які оприлюднюються на сайті оператора газотранспортної системи.

5. Подача природного газу в газотранспортну систему від (через) суміжних газовидобувних підприємств забезпечується за умови подання номінації/місячної номінації/реномінації на віртуальну точку входу від суміжного газовидобувного підприємства. На віртуальній точці входу від суміжного газовидобувного підприємства номінацію/місячну номінацію/реномінацію має право подати лише замовник послуг транспортування, що є газовидобувним підприємством, на обсяги природного газу власного видобутку, що будуть подані через суміжне газовидобувне підприємство.

6. Подача природного газу газовидобувними підприємствами через підключення до газорозподільної системи забезпечується за умови подання номінації/місячної номінації/реномінації на віртуальну точку входу з газорозподільної системи. На віртуальній точці входу з газорозподільної системи номінацію/місячну номінацію/реномінацію має право подати лише замовник послуг транспортування, що є газовидобувним підприємством, на обсяги природного газу власного видобутку, що будуть подані через місце підключення до газорозподільної системи. При цьому якщо до/через газовидобувне підприємство, що безпосередньо підключене до газорозподільної системи, підключені інші газовидобувні підприємства, газовидобувне підприємство, що безпосередньо підключене до газорозподільної системи, одночасно з наданням оператору газотранспортної системи номінації/місячної номінації/реномінації подає до оператора газорозподільної системи інформацію (за формою цього оператора) про планові обсяги подачі природного газу цими газовидобувними підприємствами через віртуальну точку входу з газорозподільної системи для перевірки та погодження ним загального обсягу газу, що планується подати через зазначену точку входу з газорозподільної системи відповідно до поданих номінацій.».

У зв’язку з цим пункти 5 – 18 вважати відповідно пунктами 7 – 20;

у пункті 13:

після слів «обмеження та припинення постачання» доповнити словами «природного газу»;

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У разі отримання оператором газотранспортної системи в установленому законодавством порядку документу уповноваженого органу, яким накладено арешт на природний газ, обсяги якого зазначені в  підтверджених номінаціях, такі номінації вважаються анульованими з наступного дня після надходження відповідного документу (крім обсягів природного газу, які фактично протранспортовані на дату отримання відповідного документу), про що оператор газотранспортної системи в цей же день інформує відповідного замовника транспортних послуг.»;

пункт 14 після слів та знаку «оператор газосховищ,» доповнити словом «суміжне»;

у пункті 17:

абзац перший виключити.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом першим;

в абзаці першому символ та слово «/точках» замінити символами та словом «(точках)»;

у пункті 18:

абзац перший викласти в такій редакції:

«18. Оператор газотранспортної системи проводить перевірку поданих йому номінації/місячної номінації/реномінації замовника послуги транспортування на відповідність вимогам, визначеним у цьому розділі. Відхилення місячної номінації/номінації/реномінації замовника послуги транспортування оператором газотранспортної системи може відбутися через:»

абзац шостий після слів та знаку «оператором газосховищ,» доповнити словом «суміжним»;

абзац сьомий після слів та знаку «операторів суміжних систем,» доповнити словом «суміжного газо видобувного підприємства»;

після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим – дванадцятим такого змісту:

«відсутність, зупинення дії чи анулювання ліцензії на постачання природного газу для замовників транспортних послуг, які подали номінації на точку виходу до прямого споживача та/або точки виходу до газорозподільної системи;

порушення пунктів 5 та 6 глави 1 цього розділу;

порушення пункту 2 глави 3 цього розділу;

невиконання вимог чинного законодавства щодо переміщення природного газу через митний кордон України трубопровідним транспортом відповідно до обраного митного режиму;

накладання в установленому законодавством порядку арешту на обсяги, визначені в номінації/місячній номінації/реномінації.».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом тринадцятим;

абзац тринадцятий замінити двома абзацами тринадцятим та чотирнадцятим такого змісту:

«одночасного подання по одному споживачу на один і той самий розрахунковий період номінації/місячної номінації/реномінації декількома замовниками послуг транспортування (постачальниками), у тому числі з урахуванням ситуації, передбаченої пунктом 1 глави 8 цього розділу. У даному випадку оператор газотранспортної системи відхиляє номінацію/реномінацію виключно на обсяги такого споживача, про що інформує замовника послуг транспортування. Замовник послуг транспортування, який отримав інформацію від оператора газотранспортної системи про не погодження частини номінації/реномінації, має право надати оновлену номінацію/місячну номінацію/реномінацію в тій частині, яка не погоджена, в порядку, визначеному цим Кодексом.

Якщо за результатами перевірки  оператором газотранспортної системи, оператором газорозподільної системи, оператором LNG, оператором газосховищ, суміжним газовидобувним підприємством або прямим споживачем подана номінація/місячна номінація/реномінація не буде підтверджена лише в певній частині (через аварійну чи надзвичайну ситуацію, відсутність технічної можливості виконати номінацію тощо), номінація/місячна номінація/реномінація погоджується оператором газотранспортної системи в тій частині, яка не заперечується, з інформуванням замовника послуг транспортування про причини відхилення певної частини номінації/місячної номінації/реномінації. При цьому якщо номінація/місячна номінація/реномінація була погоджена оператором газотранспортної системи не в повному обсязі по точці виходу, оператор газотранспортної системи погоджує такому замовнику послуг транспортування номінацію/місячну номінацію/реномінацію по точці входу, про що одночасно повідомляє замовника послуг транспортування. Замовник послуг транспортування, який отримав інформацію від оператора газотранспортної системи про не погодження певної частини номінації/місячної номінації/реномінації, має право надати оновлену номінацію/місячну номінацію/реномінацію в тій частині, яка не погоджена, у порядку, визначеному цим Кодексом.».

2) у главі 2:

у пункті 2:

абзац другий після слів та знаку «прямому споживачу,» доповнити словом «суміжному»;

абзац третій після слів та знаку «потужність у даній точці,» доповнити словом «суміжне»;

в абзаці четвертому слова «Газовидобувне підприємство» замінити словами «Суміжне газовидобувне підприємство»;

абзац п’ятий після слів «для точок входу від» доповнити словом «суміжних»;

пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим, пункти 4 – 7 вважати пунктами 3 – 6;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. У випадку коли замовник послуг транспортування не надасть оператору газотранспортної системи місячну номінацію згідно з положеннями пункту 2 цієї глави або номінацію на наступну газову добу протягом часу, вказаного в пункті 1 цієї глави, вважається підтвердженою номінація для такого замовника послуг транспортування з обсягами природного газу, що дорівнює «0» (нулю) відносно замовленої точки входу/виходу. При цьому відповідна потужність точок входу/виходу на міждержавному з’єднанні, яка не була номінована, може бути надана оператором газотранспортної системи іншим замовникам на період однієї газової доби.»;

3) абзац третій пункту 1 глави 3 викласти в такій редакції:

«Реномінації місячних обсягів транспортування надаються не менше ніж за дві доби до початку зміни обсягів транспортування, які були визначені підтвердженою місячною номінацією.»;

4) у главі 5:

назву глави викласти в такій редакції:

«5. Перевірка відповідності номінацій для точок входу від суміжних газовидобувних підприємств та точок  входу з газорозподільної системи»;

у пункті 1 слова «пар кодів продавець – одержувач» замінити словами «загальним умовам надання номінацій, визначеним цим Кодексом»;

пункти 2 – 4 викласти в такій редакції:

«2. Оператор газотранспортної системи у разі відсутності причин відхилення, передбачених пунктом 18 глави 1 цього розділу, направляє суміжному газовидобувному підприємству (а по газовидобувним підприємствам, підключеним до/через газорозподільну систему, – відповідному оператору газорозподільної системи) номінації/місячні номінації/реномінації, подані газовидобувними підприємствами, що планують передачу газу через систему зазначеного суміжного газовидобувного підприємства (газовидобувного підприємства, безпосередньо підключеного до газорозподільних систем), з метою проведення перевірки та погодження загального обсягу газу, що планується для транспортування через точку входу від суміжного газовидобувного підприємства (точку входу з газорозподільної системи):

щодо  місячних номінацій – до 23 числа місяця, що йде перед газовим місяцем;

щодо номінацій на добу наперед – до 13:30 UTC (15:30 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та до 12:30 UTC (15:30 за київським часом) години газової доби для літнього періоду, що йде перед газовою добою, яка належить до номінації.

3. Якщо загальний обсяг природного газу в поданих номінаціях (враховуючи власну номінацію суміжного газовидобувного підприємства або газовидобувного підприємства, яке безпосередньо підключене до газорозподільної системи) перевищує розподілену потужність у віртуальній точці входу від суміжного газовидобувного підприємства/на віртуальній точці входу з газорозподільної системи, суміжне газовидобувне підприємство/оператор газорозподільної системи (у випадку подачі номінації на віртуальну точку входу з газорозподільної системи) погоджує в повному обсязі номінації, подані замовниками послуг транспортування, на яких покладені спеціальні обов'язки відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу». При цьому номінації, подані іншими замовниками послуг транспортування, задовольняються пропорційно заявленим обсягам природного газу.

4. Суміжне газовидобувне підприємство/оператор газорозподільної системи  (у випадку подачі номінації на віртуальну точку входу з газорозподільної системи) надсилає оператору газотранспортної системи інформацію про погоджені номінації:

щодо місячних номінацій – у термін до 24 числа (включно) місяця, що йде перед газовим місяцем;

щодо номінацій на добу наперед – до 14:15 UTC (16:15 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та до 13:15 UTC (16:15 за київським часом) години газової доби для літнього періоду, що йде перед газовою добою, яка належить до номінації.»;

5) у главі 8:

у назві глави слова та символи «для віртуальних точок входу або точок виходу з/до газорозподільних систем» замінити словами «для віртуальних точок виходу до газорозподільних систем»;

в абзаці першому пункту 1 слова та символи «для віртуальних точок входу або точок виходу з/до газорозподільної системи» замінити словами «для віртуальних точок виходу до газорозподільної системи»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У процедурі проведення перевірки відповідності номінації/місячної номінації для віртуальної точки виходу до газорозподільних систем беруть участь номінації/місячні номінації замовника послуг транспортування, які пройшли попередній розгляд відповідно до положень пункту 1 та пункту 18 глави 1 цього розділу, а також до загальних умов надання номінацій.»;

у пункті 3 слова та символи «для віртуальних точок входу або точок виходу до/з газорозподільних систем» замінити словами «для віртуальних точок виходу до газорозподільних систем»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Після проведення перевірки на предмет відповідності пар EIC-кодів постачальник – споживач оператор газотранспортної системи з метою перевірки оператором газорозподільної системи технічної можливості розподілу обсягів природного газу, зазначених у номінації, газорозподільною системою по кожному споживачу постачальника, визначеному в номінації, надсилає (доводить) оператору газорозподільної системи номінації, складені замовником послуг транспортування (постачальником):

щодо номінацій – до 13:30 UTC (15:30 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та до 12:30 UTC (15:30 за київським часом) години газової доби для літнього періоду, що йде перед газовою добою, яка належить до номінації;

щодо місячних номінацій – до 23 числа місяця, що йде перед газовим місяцем.»;

пункти 6 та 7 викласти в такій редакції:

«6. Оператор газорозподільної системи надсилає (підтверджує) оператору газотранспортної системи інформацію про результати перевірки технічної можливості розподілу обсягів природного газу газорозподільною системою, зазначені у номінації:

щодо номінацій – до 14:15 UTC (16:15 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та до 13:15 UTC (16:15 за київським часом) години газової доби для літнього періоду, що йде перед газовою добою, яка належить до номінації;

щодо місячних номінацій – в строк до 24 числа (включно) місяця, що йде перед газовим місяцем.

7. У разі погодження оператором газорозподільної системи номінації замовника послуг транспортування в повному обсязі оператор газотранспортної системи здійснює підтвердження зазначеної номінації та надсилає (доводить) її замовнику послуг транспортування та оператору газорозподільної системи. Якщо оператор газорозподільної системи не погоджує номінацію в повному обсязі, така номінація відхиляється оператором газотранспортної системи. Якщо за даними оператора газорозподільної системи номінація може бути задоволена частково (через відсутність чи недостатність вільної потужності тощо), оператор газотранспортної системи в першу чергу підтверджує номінації (заявлені обсяги) постачальника, на якого відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладені спеціальні обов'язки щодо постачання певним категоріям споживачів. Номінації, подані іншими замовниками послуг транспортування (постачальниками), задовольняються пропорційно заявленим обсягам природного газу.»;

6) у главі 9:

назву глави після слів «для точок входу від» доповнити словом «суміжних»;

пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:

«1. У разі подання замовником послуг транспортування реномінації обсягів природного газу для точок входу від газовидобувних підприємств, для точок виходу до прямого споживача, для віртуальних точок входу або віртуальних точок виходу з/до газорозподільних систем та для віртуальних точок входу або віртуальних точок виходу з/до газосховищ оператор газотранспортної системи надсилає суміжному газовидобувному підприємству, прямому споживачу, оператору газорозподільної системи, оператору газосховища цю реномінацію протягом 30 хвилин від початку процедури розгляду реномінації.

2. Суміжне газовидобувне підприємство, прямий споживач, оператор газорозподільної системи, оператор газосховища здійснюють перевірку реномінації та надсилають до оператора газотранспортної системи інформацію про результати перевірки реномінації протягом 45 хвилин з часу одержання реномінації від оператора газотранспортної системи.».

8. Розділ ХІІ викласти в новій редакції:

«1. Загальні положення

 

1. Алокація фактичних обсягів природного газу по кожному замовнику послуг транспортування, поданих (отриманих) ним у точці входу та відібраних (переданих) ним у точці виходу за певний розрахунковий період, здійснюється оператором газотранспортної системи та доводиться ним до замовника послуг транспортування відповідно до вимог розділу XIV цього Кодексу.

2. Оператор газотранспортної системи при визначенні алокації по точці входу або точці виходу ґрунтується на:

 даних номінацій/місячних номінацій/реномінацій, поданих замовником послуг по точці входу та по точці виходу;

даних торгових операцій між оптовими продавцями та оптовими покупцями (постачальниками) у віртуальних торгових точках входу/виходу, які адмініструє оператор газотранспортної системи;

даних суміжних операторів, суміжних газовидобувних підприємств, газовидобувних підприємств, прямого споживача;

даних комерційних вузлів обліку, встановлених у фізичних точках входу/виходу до/з газотранспортної системи, та комерційних вузлів обліку, встановлених на об’єктах замовників послуг транспортування чи їх контрагентів (споживачів), з урахуванням вимог та особливостей, передбачених цим розділом.

3. Для забезпечення належного виконання оператором газотранспортної системи процедури алокації оператори газорозподільних систем, суміжні газовидобувні підприємства, газовидобувні підприємства, підключені безпосередньо до газорозподільної системи, оператор газосховищ, оператор установки LNG зобов’язані надавати інформацію про обсяги подачі та/або відбору природного газу за формою оператора газотранспортної системи, розміщеною на його веб-сайті та у строки, визначені цим Кодексом. При цьому відповідальність за правильність наданої інформації несуть надавачі такої інформації.

4. Якщо в точці входу/виходу природний газ на підставі підтвердженої номінації направляється для транспортування лише одним замовником послуг транспортування, повний обсяг природного газу, визначений на підставі результатів вимірів, буде віднесено саме до цього замовника послуг транспортування.

5. Підписані щомісячні акти приймання-передачі газу відповідно до положень пункту 2 глави 7 розділу III цього Кодексу, що містять інформацію про щомісячні обсяги природного газу, визначені комерційними вузлами обліку у фізичних точках входу/виходу, поданого до газотранспортної системи, є основою для формування інформації, що передається оператору газотранспортної системи для здійснення ним алокації.

При цьому така інформація надається оператору газотранспортної системи за формою оператора газотранспортної системи, розміщеною на його веб-сайті.

6. Алокації обсягів природного газу в точках входу/виходу здійснюються в метрах кубічних та в одиницях енергії (МВт·год).

7. Алокація фактичних обсягів можлива виключно на замовника послуг транспортування, для якого була підтверджена відповідна номінація/місячна  номінація/реномінація, крім випадків, передбачених цим Кодексом.».

 

2. Алокація обсягів природного газу по точках входу

 

1. Алокація обсягів природного газу по точці входу до газотранспортної системи здійснюється оператором газотранспортної системи з урахуванням підтверджених номінацій по цій точці.

2. При формуванні алокації природного газу по віртуальній торговій точці входу, точці входу на міждержавному з’єднанні, точці входу з газосховищ обсяг природного газу, поданого замовником послуг транспортування в цій точці, є рівним обсягу природного газу, визначеним у підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації замовника послуг транспортування в цій точці.

3. Для забезпечення належного виконання оператором газотранспортної системи процедури алокації, суміжні газовидобувні підприємства зобов’язані подавати оператору газотранспортної системи інформацію про обсяги поданого природного газу в точці входу в розрізі газовидобувних підприємств, що подають природний газ до газотранспортної системи в цій точці входу, в такі строки:

1) фактичні обсяги газу за попередній газовий день – щодня до 13.00 UTC (15:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та до 12:00 UTC (15:00 за київським часом) години газової доби для літнього періоду після газової доби;

2) фактичні обсяги газу за першу та другу декади газового місяця (за другу декаду газового місяця наростаючим підсумком) – кожного наступного дня після закінчення відповідної декади газового місяця;

3) фактичні обсяги газу за попередній газовий місяць – до 8-го числа наступного місяця.

4. Якщо інформація про фактичні обсяги подачі природного газу у відповідній точці входу за попередній місяць не буде надана оператору газотранспортної системи (відповідно до пункту 3 цієї глави) для проведення алокації, фактичний обсяг природного газу, поданий у відповідних точках входу від газовидобувних підприємств, повинен бути визначений  в такому порядку:

1) якщо фактичний обсяг по відповідній точці входу перевищує сумарні підтверджені номінації/місячні номінації/реномінації газовидобувних підприємств по цій точці, то оператор газотранспортної системи визначає газовидобувним піприємствам, номінації/місячні номінації/реномінації яких були підтверджені по цій точці, обсяг їх підтверджених номінацій/місячних номінацій/реномінацій, а різниця визначається суміжному газовидобувному підприємству, про що оператор газотранспортної системи інформує замовників послуг транспортування та суміжне газовидобувне підприємство;

2) якщо фактичний обсяг по відповідній точці входу не перевищує сумарні підтверджені номінації/місячні номінації/реномінації газовидобувних підприємств по цій точці, то оператор газотранспортної системи визначає газовидобувним підприємствам, номінації/місячні номінації/реномінації яких були підтверджені по цій точці, обсяг пропорційно їх підтвердженим номінаціям/місячним номінаціям/ реномінаціям, про що оператор газотранспортної системи інформує газовидобувні підприємства, для яких по цій точці входу були підтверджені номінації/місячні номінації/реномінації.

5. Для забезпечення належного виконання оператором газотранспортної системи процедури алокації оператори газорозподільних систем, до мереж яких підключені газовидобувні підприємства, зобов’язані подавати оператору газотранспортної системи інформацію (за формою цього оператора) щодо фактичного обсягу подачі природного газу у віртуальній точці входу з газорозподільної системи в розрізі газовидобувних підприємств у такі строки:

1) фактичні обсяги газу за попередній газовий день – щодня до 13.00 UTC (15:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та до 12:00 UTC (15:00 за київським часом) години газової доби для літнього періоду після газової доби;

2) фактичні обсяги газу за першу та другу декади газового місяця (за другу декаду газового місяця наростаючим підсумком) – кожного наступного дня після закінчення відповідної декади газового місяця;

3) фактичні обсяги газу за попередній газовий місяць – до 8-го числа наступного місяця.

При цьому газовидобувне підприємство, що безпосередньо підключене до газорозподільної системи, зобов’язане надати відповідному оператору газорозподільної системи інформацію (за формою цього оператора) щодо фактичного обсягу подачі природного газу у віртуальній точці входу з газорозподільної системи у розрізі підключених до/через нього газовидобувних підприємств у такі строки:

1) фактичні обсяги газу за попередній газовий день – щодня до 11.00 UTC (13:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та до 10:00 UTC (13:00 за київським часом) години газової доби для літнього періоду після газової доби;

2) фактичні обсяги газу за першу та другу декади газового місяця (за другу декаду газового місяця наростаючим підсумком) – кожного наступного дня після закінчення відповідної декади газового місяця;

3) фактичні обсяги газу за попередній газовий місяць – до 6-го числа наступного місяця.

Якщо інформація про обсяг подачі природного газу через місце підключення газовидобувного підприємства до газорозподільної системи буде відрізнятися від даних комерційного вузла обліку, що обліковує природний газ через зазначене місце підключення, для проведення алокації фактичний обсяг надходження природного газу через місце підключення газовидобувного підприємства визначається за даними комерційного вузла обліку, а обсяги, подані газовидобувними підприємствами через зазначене місце підключення, повинні бути визначені в такому порядку:

1) якщо фактичний обсяг надходження природного газу за даними комерційного вузла обліку буде перевищувати обсяг, наданий газовидобувним підприємством, то оператор газорозподільної системи визначає газовидобувним підприємствам (крім безпосередньо підключеного) обсяг їх підтверджених номінацій/місячних номінацій/реномінацій, а різницю визначає газовидобувному підприємству, що безпосередньо підключене до газорозподільної системи, про що оператор газорозподільної системи його інформує;

2) якщо фактичний обсяг надходження природного газу за даними комерційного вузла обліку буде меншим від даних, наданих газовидобувним підприємством, то оператор газорозподільної системи визначає газовидобувним підприємствам обсяг пропорційно їх підтвердженим номінаціям/місячним номінаціям/реномінаціям, про що оператор газорозподільної системи їх інформує.

6. Інформація, зазначена в цій главі, повинна бути надана оператору газотранспортної системи відповідно до форми оператора газотранспортної системи, розміщеної на його веб-сайті, та визначатись у метрах кубічних та одиницях енергії (МВт·год).

7. Алокації природного газу в точках входу здійснюються в метрах кубічних та в одиницях енергії (МВт·год).

 

3. Алокація обсягів природного газу для точок виходу

 

1. Для забезпечення належного виконання оператором газотранспортної системи процедури алокації по замовниках послуг транспортування (в розрізі його споживачів) в точках виходу до газорозподільних систем оператори відповідних газорозподільних систем зобов’язані подавати оператору газотранспортної системи інформацію про фактичний обсяг споживання природного газу кожним споживачем (у тому числі побутовим споживачем), об'єкти якого підключені до газорозподільної системи та якому (його точкам комерційного обліку) оператор газорозподільної системи в установленому порядку присвоїв персональний EIC-код як суб'єкта ринку природного газу (окремої точки комерційного обліку) та передав його до бази даних оператора газотранспортної системи. Інформація подається за формою оператора газотранспортної системи, яка погоджена з Регулятором, у такі терміни:

1) фактичні обсяги споживання газу за попередній газовий день (по побутових споживачах зазначається загальний обсяг по замовнику послуг транспортування) – щодня до 13.00 UTC (15:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та до 12:00 UTC (15:00 за київським часом) години газової доби для літнього періоду після газової доби;

2) фактичні обсяги споживання газу за першу та другу декади газового місяця (за другу декаду газового місяця наростаючим підсумком) – кожного наступного дня після закінчення відповідної декади газового місяця (по побутових споживачах зазначається загальний обсяг по замовнику послуг транспортування);

3) фактичні обсяги споживання газу за попередній газовий місяць – до 8-го числа наступного місяця;

4) скореговані фактичні обсяги природного газу по точці входу/виходу, визначені по відповідних замовниках послуг транспортування з урахуванням заходів, впроваджених для врегулювання місячного небалансу, повинні передаватися оператору газотранспортної системи до 12-го числа наступного місяця.

2. Детальні правила визначення фактичного обсягу споживання природного газу по споживачах, підключених до газорозподільної системи, установлюються в Кодексі газорозподільних систем.

3. Якщо інформація про фактичні обсяги споживання природного газу за попередній місяць не буде надана (відповідно до пункту 1 цієї глави) оператору газотранспортної системи для проведення алокації, відібраний природний газ у відповідних точках виходу повинен бути визначений в такому порядку:

1) якщо фактичний обсяг по відповідній точці виходу перевищує сумарні підтверджені номінації/місячні номінації/реномінації замовників послуг транспортування по цій точці, то оператор газотранспортної системи визначає замовникам, номінації/місячні номінації/реномінації яких були підтверджені по цій точці, обсяг підтверджених номінацій/місячних номінацій/реномінацій, а різницю визначає відповідному оператору газорозподільної системи, про що оператор газотранспортної системи інформує замовників послуг транспортування та оператора газорозподільної системи;

2) якщо фактичний обсяг по відповідній точці виходу не перевищує сумарні підтверджені номінації/місячні номінації/реномінації замовників послуг транспортування по цій точці, то оператор газотранспортної системи визначає замовникам, номінації/місячні номінації/реномінації яких були підтверджені по цій точці, обсяг пропорційно їх підтвердженим номінаціям/місячним номінаціям/реномінаціям, про що оператор газотранспортної системи інформує замовників послуг транспортування та оператора газорозподільної системи.

4. Фактичні обсяги споживання природного газу, визначені оператором газорозподільної системи по споживачах (у тому числі побутових споживачах) чи їхніх точках комерційного обліку (що мають окремий EIC-код), підключених до газорозподільної системи цього оператора, та передані в установленому цим Кодексом порядку оператору газотранспортної системи, є обов'язковими для їх постачальника (постачальників) природного газу. Порядок доведення оператором газотранспортної системи до постачальника (замовника послуги транспортування) даних про фактичні обсяги споживання природного газу їхніми споживачами визначається цим Кодексом та договором транспортування.

5. Якщо газорозподільна зона має місце передачі природного газу в іншу газорозподільну зону (тобто через суміжну газорозподільну систему природний газ передається в іншу газорозподільну систему), оператори відповідних газорозподільних систем за зазначеними в підпункті 2 та 3 пункту 1 цієї глави критеріями та строками зобов’язані подати оператору газотранспортної системи інформацію про фактичний обсяг приймання-передачі газу з однієї газорозподільної зони в іншу.

6. Якщо комерційний вузол обліку, що обліковує споживання природного газу прямим споживачем, знаходиться на території такого споживача та не забезпечений засобами дистанційної передачі даних до оператора газотранспортної системи, зазначений прямий споживач повинен за вказаними в пункті 1 цієї глави критеріями та строками подавати оператору газотранспортної системи інформацію про власне фактичне споживання природного газу.

7. Інформація, зазначена в цій главі, повинна бути надана оператору газотранспортної системи відповідно до форм оператора газотранспортної системи, погоджених з Регулятором, розміщених на веб-сайті оператора газотранспортної системи.

8. Алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/ реномінації, крім випадків, передбачених нижче.

У разі несанкціонованого відбору газу споживачем весь відповідний обсяг вноситься в алокацію на відповідного оператора газорозподільної системи, а по прямому споживачу – на оператора газотранспортної системи.

У разі письмової вимоги замовника послуг транспортування, що є постачальником, або оператора газотранспортної системи до оператора газорозподільної системи про припинення розподілу газу споживачу замовника, яка подається в установленому законодавством порядку, алокація  фактичного обсягу споживання природного газу таким споживачем після строку, установленого законодавством на припинення розподілу природного газу такому споживачу, здійснюється на оператора газорозподільної системи.

У разі письмової вимоги замовника послуг транспортування, що є постачальником, до оператора газотранспортної системи про припинення транспортування газу прямому споживачу замовника, яка подається в установленому законодавством порядку, алокація  фактичного обсягу споживання природного газу таким прямим споживачем після строку, установленого законодавством на припинення транспортування природного газу такому прямому споживачу, здійснюється на оператора газотранспортної системи.

У разі якщо рішенням Кабінету Міністрів України суб’єктів ринку природного газу зобов’язано здійснювати постачання для певних споживачів природного газу, то алокація фактичних обсягів по таким споживачам здійснюється саме на таких суб’єктів, крім випадків, визначених абзацами третім та четвертим цього пункту, несанкціонованого відбору (виключно у частині шляхом самовільного під'єднання та/або з навмисно пошкодженими приладами обліку природного газу або поза охопленням приладами обліку; шляхом самовільного відновлення споживання природного газу) або у випадку підтвердження номінації по такому споживачу іншому постачальнику. При цьому обсяги споживання природного газу враховуються оператором газотранспортної системи при розрахунку небалансу цих суб’єктів ринку природного газу.

9. При формуванні алокації природного газу по віртуальній торговій точці виходу, точці виходу на міждержавному з’єднанні, точці виходу до газосховищ    обсяг природного газу, поданого замовником послуг транспортування в цій точці, є рівним обсягу природного газу, визначеним у підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації замовника послуг транспортування в цій точці.

10. Інформація, зазначена в цій главі, повинна бути надана оператору газотранспортної системи відповідно до форми оператора газотранспортної системи, розміщеної на його веб-сайті, та визначатись у метрах кубічних та одиницях енергії (МВт·год).

11. Алокації природного газу в точках виходу здійснюються в метрах кубічних та в одиницях енергії (МВт·год).».

 

4. Угода стосовно провадження оперативного балансового рахунку

 

1. Оператор газотранспортної системи може укласти угоду з оператором іншої суміжної газотранспортної системи, суміжним газовидобувним підприємством, оператором установки LNG або оператором газосховища стосовно провадження операторського балансового рахунку для підтримання подачі природного газу на точку входу до газотранспортної системи або відбору з точки виходу з газотранспортної системи. Угода може бути укладена, якщо існують технічні можливості для такого рахунку.

2. Для точок, стосовно яких укладена угода щодо впровадження операторського балансового рахунку (ОБР) в якості обсягу природного газу відповідно до направленого замовником послуг транспортування для транспортування або відібраного із газотранспортної системи, приймаються обсяги, встановлені в підтвердженій номінації для цих точок.

3. Список точок, для яких призначені обсяги природного газу, завантаженого замовником послуг транспортування в точках входу, або відібрані замовником послуг транспортування в точках виходу, мають відповідати обсягам природного газу, визначеним у підтверджених для цих точок номінаціях, та розміщуються на веб-сайті оператора газотранспортної системи.».

9. У розділі XIV:

1) главу 1 доповнити пунктом такого змісту:

«5. Інформація про небаланс замовника послуг транспортування надається оператором газотранспортної системи в метрах кубічних та одиницях енергії (МВт·год). При цьому розрахунки здійснюються в метрах кубічних.»;

2) у главі 3:

у пункті 1 слова та символи «(у тому числі щодо власних споживачів)» виключити;

у пункті 2 символи та слова «, а також алокацій, одержаних від операторів суміжних газотранспортних систем, операторів газорозподільних систем, операторів газосховищ, газовидобувних підприємств або прямих споживачів» виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. У разі підтвердження достатніх обсягів газу для покриття місячного небалансу у замовника послуг транспортування оператор газосховища до 12-го числа наступного місяця надає оператору газотранспортної системи інформацію про виконання балансуючої номінації з метою здійснення оператором газотранспортної системи балансуючої алокації.»;

підпункт 2 пункту 7 викласти в такій редакції:

«2) при негативному місячному небалансі – за рахунок надання природного газу замовнику послуг транспортування в рамках послуги балансування для покриття ним неврегульованого обсягу природного газу.»;

пункт 8 після слів «пункту 7 цієї глави, а також» доповнити словом «оплати»;

пункт 8 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Вимога цього пункту не розповсюджується на замовників послуг транспортування, на яких  покладено виконання спеціальних обов’язків відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» в обсягах, необхідних для задоволення потреб категорій споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки».

3) у главі 4:

у пункті 1 слова «відповідно до договору транспортування природного газу» замінити знаком та словами «, що був не врегульований ним відповідно до пунктів 3 – 5 глави 3 цього розділу.»;

пункти  2 – 4 викласти в такій редакції:

«2. Базова ціна газу (БЦГ) – ціна, яка формується протягом розрахункового періоду оператором газотранспортної системи та яка складається з ціни закупівлі природного газу і витрат на транспортування і зберігання. Оператор газотранспортної системи визначає БЦГ щомісяця у строк до 10-го числа поточного місяця та розміщує відповідну інформацію на своєму веб-сайті. При цьому БЦГ повинна бути визначена у гривнях за тисячу метрів кубічних та у гривнях за кВт·год (інформаційно).

При розрахунку вартості послуг балансування використовується БЦГ, виражена у гривнях за тисячу метрів кубічних.

3. Підставою для проведення розрахунку послуг з балансування є односторонній акт про надання послуг балансування обсягів природного газу, оформлений оператором газотранспортної системи відповідно до умов договору транспортування природного газу.

4. Оператор газотранспортної системи до 14-го числа місяця, наступного за звітним, надає замовнику послуг транспортування односторонній акт про надання послуг балансування на обсяги природного газу, місячного небалансу замовника послуг транспортування, що був не врегульований ним відповідно до пунктів 3 – 5 глави 3 цього розділу, рахунок на оплату, звіт по точкам входу/виходу замовника послуг транспортування (що має містити деталізацію по споживачах замовника послуг транспортування на точках виходу). Замовник послуг транспортування повинен здійснити оплату у строк, що не перевищує 5 банківських днів з дня отримання ним зазначених документів.»;

пункт 5 виключити.

10. Пункт 3 глави 2 розділу XV після слів та знаку «оператора газорозподільної системи,» доповнити словом «суміжного».

11. У пункті 4 глави 3 розділу ХVІ:

абзац другий доповнити символами та словами «(ця норма застосовується виключно для суміжного газовидобувного підприємства)»;

в абзаці третьому  слово «приєднання» замінити словом «підключення».

 

Директор Департаменту

із регулювання відносин у нафтогазовій сфері                                  Т.Рябуха

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 06.05.2017, № 84

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux