Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.02.2019

документ
втратив
чинність

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.02.2019
Постанова
від 01 лютого 2019 р. № 115
Київ
Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 04 квітня 2017 року № 467

 

(Постанова втратила чинність
у зв’язку з втратою чинності постановою НКРЕКП від 04.04.2017 № 467 згідно з постановою НКРЕКП від 25.07.2019 № 1565)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

01.02.2019                    № 115

 

Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 04 квітня 2017 року № 467

 

Відповідно до законів України «Про природні монополії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 квітня 2017 року № 467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів», що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

01.02.2019 № 115

 

Зміни

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 квітня 2017 року № 467

 

І. У пункті  2 постанови:

в абзаці другому знак та цифру «, 10» виключити;

в абзаці третьому знак та цифри «5 – 8» замінити знаком та цифрами «5, 6»;

в абзаці четвертому слово та цифру «підпункту 9» замінити словом, знаком та цифрами «підпунктів 7 – 11».

ІІ. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів:

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3:

абзац третій викласти в такій редакції:

«дегазація полігона/звалища – одна з технологічних операцій захоронення побутових відходів, пов’язана зі збиранням та вилученням біогазу з тіла полігона/звалища з метою його утилізації або знешкодження;»;

в абзаці десятому слова та знак «територія/земельна ділянка» замінити словами та символами «земельна ділянка (сукупність суміжних земельних ділянок)»;

в абзаці дванадцятому слова «одна з операцій захоронення, пов’язана з» замінити словами «одна з технологічних операцій захоронення побутових відходів, пов'язана зі зважуванням,»;

в абзаці чотирнадцятому слова «і рослин, шумового забруднення» виключити;

в абзаці п’ятнадцятому  слова «одна з операцій захоронення» замінити словами «одна з технологічних операцій захоронення побутових відходів»;

2) у підпункті 3 пункту 1.6 слова «і рослин, шумового забруднення» виключити.

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.»;

підпункт 3 виключити;

2) пункт 2.2 виключити.

3. У главі 3:

1) абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту:

«3.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з захоронення побутових відходів, повинні дотримуватися вимог законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про відходи», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері поводження з відходами.

3.2. При провадженні господарської діяльності з захоронення побутових відходів  ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:».

У  зв’язку з цим абзаци  другий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами третім – вісімнадцятим;

2) у пункті 3.2:

у підпункті 12 після слова «вести» доповнити словом «окремий»;

у підпункті 13 після слів «тарифом на» доповнити словами «послугу з»;

у підпункті 14 слова «вимог чинного порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів, затвердженого НКРЕКП» замінити словами «Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб’єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 травня 2017 року № 706»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«17) щорічно переглядати паспорти місця видалення відходів відповідно до пункту 19 Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1216.».

4. У главі 4:

1) у пункті 4.1:

після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) забезпечувати в’їзд та виїзд транспортних засобів на/з територію(-її) полігона/звалища виключно через контрольно-пропускний пункт;».

У зв’язку з цим підпункти 4 – 16 вважати відповідно підпунктами 5 – 17;

підпункт 5 доповнити словами «виключно від виконавців послуг з вивезення побутових відходів, які визначені виконавцями послуг з вивезення побутових відходів на певній території відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2011 року № 1173»;

підпункт 6 доповнити словами «та в обсягах, необхідних для ізолювання побутових відходів»;

у підпункті 8 після слів «не приймати побутові відходи» доповнити словами та символами «в одному сміттєвозі (спеціальному транспортному засобі)»;

у підпункті 9 слова «промислових відходів IV класу небезпеки, інших відходів» замінити словами «промислових відходів ІІІ та IV класу небезпеки»;

після підпункту 10 доповнити новими підпунктами 11 та 12 такого змісту:

«11) зважувати усі відходи, які приймаються на полігон/звалище;

12) складувати побутові відходи відповідно до вимог розділу ІІІ Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року № 435;».

У зв’язку з цим підпункти 11 – 17 вважати відповідно підпунктами 13 – 19;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) захищати місце провадження діяльності від затоплення зливовими та талими водами з вищерозташованих земельних масивів (ділянок);»;

підпункт 14 доповнити знаком та словами:

«, збираючи фільтрат у контрольні ставки або в регулюючі ємності, та очищувати/знезаражувати його»;

у підпункті 15 слова «провадити зволоження» замінити словом «зволожувати»;

у пункті 18 слова «і рослин, за шумовим забрудненням» виключити;

доповнити новим підпунктом  такого змісту:

«20) ізолювати верхню частину побутових відходів технологічним екраном із шару ґрунту (глини, суглинку) або подрібнених будівельних відходів завтовшки не менше ніж 200 мм.»;

2) у пункті 4.2:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) протифільтраційного екрану (донного та у разі необхідності бортового) полігона/звалища з коефіцієнтом фільтрації води не більше 10-9 м/с з товщиною протифільтраційного екрану з природних матеріалів не менше 1,0 м та/або штучного протифільтраційного екрану з синтетичних матеріалів високої щільності не менше 3,0 мм;»;

підпункт 7 доповнити словами «у контрольні ставки або регулюючі ємності, що повинні забезпечити виключення потрапляння фільтрату у підземні води та поверхневі води»;

після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:

«8) системи очищення/знешкодження фільтрату;».

У зв’язку з цим підпункти 8 – 10 вважати відповідно підпунктами 9 – 11;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

«9) рекомендації з рекультивації полігона/звалища та проекту рекультивації кожної закритої черги полігона/звалища;»;

у підпункті 10 слова «збирання та вилучення біогазу» замінити словами «дегазації полігона»;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) суцільної огорожі заввишки до 2,0 – 2,5 м по периметру території полігона/звалища або ґрунтового валу заввишки 1,5 – 1,7 м і завширшки 3,0 – 3,5 м.».

5. Додаток 1 після слів «Полігон/звалище обслуговує населені пункти» доповнити знаком та словами «_________________________». 

(зазначити назви населених пунктів)

6. Додаток 2 до Ліцензійних умов викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Управління ліцензування                                       Ю.Антонюк

 

Додаток 2

до Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з захоронення

побутових відходів

(пункт 1.6)

 

Відомість

про засоби провадження господарської діяльності

з захоронення побутових відходів

 

 

__________________________________________________________________

(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)

 

 

1. Інформація про наявні об’єкти:

 

 

 з/п

Тип об’єкта

Площа загальна (м2)

Адреса (якщо не зазначено інше)

Документ, що підтверджує право власності, господарського відання, користування (якщо капітальна споруда) або використання/експлуатації на іншій законній підставі

1

Адміністративний будинок

 

 

 

2

Побутовий будинок

 

 

 

3

Інвентарний будинок

 

 

 

4

Контрольно-пропускний пункт:

4.1

ворота

Довжина (м) х висота (м)

-

-

 

-

-

4.2

шлагбаум

-

так/ні

-

-

 

-

4.3

приміщення для контрольно-пропускного персоналу

 

 

 

4.4

автомобільні ваги*

-

-

-

4.5

контрольно-дезінфікуюча зона

Довжина х глибина х ширина

(м)

-

-

резервуар

 

 

 

5

Гараж

 

 

 

6

Майстерні

 

 

 

7

Склад паливно-мастильних матеріалів

 

 

 

8

Інші споруди:

8.1.

 

 

 

 

* Зазначити технічні характеристики, рік виготовлення, кількість.

 

2. Інформація про інженерні споруди:

 

 з/п

Найменування

Потужність за проектом (тис. м3)

1

Гідротехнічні споруди від затоплення зливовими та талими водами

 

2

Дренажна система для збирання та відведення фільтрату

 

3

Очисні споруди

 

4

Система дегазації полігона/звалища

 

Факел

Виробництво електричної енергії

Продаж газу в балонах

 

 

 

 

5

Протифільтраційний екран

Коефіцієнт фільтрації води (м/с)

Так

Ні

Природний (зазначити  матеріал та товщину)

Штучний (зазначити матеріал та товщину)

 

 

 

 
 

 

3. Інформація про наявні засоби механізації, які використовуються безпосередньо в технологічному процесі захоронення побутових відходів:

 

 

 з/п

Тип спеціального транспортного засобу

Марка транспортного засобу

Номерний знак

Потужність двигуна, кВт (к. с.)

Кількість одиниць кожної марки

Рік випуску

1

Бульдозер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Каток-ущільнювач (компактор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Екскаватор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Автосамоскид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Скрепер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Поливайно-мийна машина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інші засоби механізації, які використовуються безпосередньо в технологічному процесі захоронення побутових відходів:

7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: пункт 2 (Інформація про інженерні споруди) заповнюється суб’єктами господарювання, які здійснюють захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року.

 

 

"___"_____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

М.П. (за наявності)

_________________________

(посада керівника юридичної особи)

 

 

_______________

(підпис)

 

 

________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 19.04.2019, № 76

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux