Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.02.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.02.2020
Постанова
від 25 лютого 2020 р. № 486
Київ
Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

25.02.2020                    №  486

 

Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за № 593/28723, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

25.02.2020 № 486

 

Зміни

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»

 

І. У постанові:

1. Назву після слова «та» доповнити словом «централізоване».

2. Пункт 1 після слова «та» доповнити словом «централізоване».

ІІ. У Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення:

1. У главі 1: 

1) пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, а саме у випадках:

зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових структури тарифів з причин, які не залежать від ліцензіата, а саме збільшення або зменшення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, податків, зборів, платежів, підвищення або зниження цін (тарифів) на реагенти, паливно-енергетичні ресурси, придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, курсу валют за наявності зобов’язань по запозиченнях (кредитах, позиках) міжнародних фінансових організацій;

зміни обсягів послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, урахованих при встановленні діючих тарифів;

зміни в установленому порядку інвестиційної програми ліцензіата;

невиконання ліцензіатом інвестиційної програми, яка була врахована в чинних тарифах, що є підставою для вилучення зі структури тарифів невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахування цих коштів як джерела фінансування інвестиційної програми на планований період;

недотримання ліцензіатом структури витрат згідно зі статтями, затвердженими в тарифах на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, а також використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, не за цільовим призначенням;

наявності в діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення перехресного субсидіювання між нею та іншими видами господарської діяльності ліцензіата.

Заява про встановлення тарифів шляхом коригування окремих їх складових, відповідні розрахунки та підтверджуючі документи подаються до НКРЕКП відповідно до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643/28773.»;

2) пункт 1.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Ліцензіати, які впровадили передбачені довгостроковою інвестиційною програмою (планом розвитку) заходи щодо економії енергетичних та трудових ресурсів за рахунок кредитних коштів, можуть використовувати зекономлені ресурси (у кількісних показниках) протягом строку окупності таких заходів для забезпечення виконання кредитних зобов’язань відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131.»;

3) пункт 1.10 викласти в такій редакції:

«1.10. Якщо протягом базового та звітного періодів через дію обставин, що не залежать від ліцензіата, виникли різниця між фактичними витратами на оплату праці, зі сплати податків, зборів, платежів, реагентів для очищення і знезараження питної води, на придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, на придбання електричної та теплової енергії, природного газу, що використовуються для технологічних та господарських потреб ліцензіата, і відповідними врахованими в тарифах витратами на цей період, а також втрати від курсової різниці по запозиченнях (кредитах, позиках), НКРЕКП ураховує компенсацію такої різниці та цих втрат шляхом включення їх до тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення планованого періоду або зменшує ці тарифи на суму додаткового доходу за кожним видом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у базовому та звітному періодах у визначеному відповідно до цього Порядку розмірі.

При цьому компенсація за кожною окремою статтею витрат не включається до тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення планованого періоду, якщо сума фактичних витрат на оплату праці, зі сплати податків, зборів, платежів, реагентів для очищення і знезараження питної води, на придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, на придбання електричної та теплової енергії, природного газу, що використовуються для технологічних та господарських потреб ліцензіата, не перевищує суму відповідних статей у структурі встановлених тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення у базовому та звітному періодах. Граничний розмір загальної суми компенсації за всіма зазначеними вище статтями витрат не може перевищувати обсяг збитків базового та звітного періодів від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Компенсація зазначеної різниці та витрат може враховуватись при зміні тарифів ліцензіата відповідно до пункту 1.7 цієї глави.»;

4) доповнити новим пунктом 1.17 такого змісту:

«1.17. За результатами здійснення заходів контролю НКРЕКП може прийняти рішення щодо включення до структури тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення компенсації витрат або зменшення складових тарифів у разі використання коштів не за цільовим призначенням, економії або перевитрат коштів за статтями витрат, що призводить до невідповідності фактичних складових затвердженій структурі тарифів.».

У зв’язку з цим пункти 1.17 – 1.19 вважати відповідно пунктами 1.18 – 1.20;

5) пункт 1.20 після слова «складових» доповнити знаком та словами «, у тому числі».

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Ця формула не застосовується при визначенні прогнозної ціни на електричну енергію.»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Вартість електричної енергії визначається з урахуванням цін на ринку електричної енергії.»;

2) у пункті 2.9:

абзац перший після слів «іншими суб’єктами господарювання» доповнити знаком та словами «, реагентів для очищення і знезараження питної води»;

друге речення абзацу четвертого виключити;

3) абзац другий пункту 2.11 доповнити знаками та словами «, компенсації, передбаченої пунктом 1.10 глави 1 цього Порядку».

3. У пункті 3.1 глави 3:

1) перше речення абзацу четвертого підпункту 1 викласти в такій редакції:

«витрати на придбання реагентів для підготовки питної води та обробки стічних вод.»;

2) у підпункті 2:

абзац другий після слова «керівників» доповнити знаком та словом «, професіоналів»;

в абзаці восьмому слова «середньомісячної номінальної» замінити словом «середньої».

4. В абзацах одинадцятому та дванадцятому пункту 1.3, пунктах 1.11 – 1.14, 1.19 глави 1, пунктах 2.4, 2.5, 2.8 – 2.10 глави 2, пункті 3.5 глави 3, главах 4 та 5 слова «звітний період» у всіх відмінках замінити словами «базовий та звітний період» у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення                                       А.Чумак

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux