Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 26.05.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 26.05.2021
Постанова
від 26 травня 2021 р. № 854
Київ
Про затвердження Змін до Порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

26.05.2021                    № 854

 

 

Про затвердження Змін до Порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії

 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та частини другої статті 34 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 серпня 2017 року № 1016, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг

26.05.2021 № 854

 

ЗМІНИ до Порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії

 

1. У главі 1:

1) пункт 1.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.3 та 1.4 вважати відповідно пунктами 1.2 та 1.3;

2) у пункті 1.2 абревіатуру «ОСП» замінити словами, знаками та абревіатурою «оператора системи передачі електричної енергії (далі – ОСП)».

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.1. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати рішення про сертифікацію ОСП (далі – Подавач запиту), з метою підтвердження виконання вимог Закону щодо відокремлення і незалежності ОСП, у тому числі для власника системи передачі (коли це вимагається відповідно до обраної моделі), подає запит до Регулятора на проведення сертифікації ОСП за моделлю відокремлення OU або ISO (далі – запит на сертифікацію) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, і такі документи, дані та інформацію:»;

підпункти 6 та 7 викласти в такій редакції:

«6) копію документа, що підтверджує передачу та перелік майна, необхідного для провадження діяльності ОСП (включаючи систему передачі), до статутного капіталу та у власність Подавача запиту, у тому числі копію документа, що підтверджує право власності Подавача запиту на систему передачі електричної енергії (при поданні запиту на сертифікацію за моделлю OU);

7) копію документа, що підтверджує передачу та перелік майна, необхідного для провадження діяльності ОСП, до статутного капіталу та/або у власність/господарське відання Подавача запиту, у тому числі копію рішення суб'єкта управління та відповідної угоди щодо передачі Подавачу запиту на праві господарського відання об'єктів державної власності, що використовуються для провадження діяльності з передачі електричної енергії (або копію рішення власника системи передачі щодо визначення суб’єкта господарювання, який має право подати запит на сертифікацію, та зведений перелік і передавальний акт майна,  закріпленого за Подавачем запиту на праві господарського відання, що використовується для провадження діяльності з передачі електричної енергії) (при поданні запиту на сертифікацію за моделлю ISO);»;

підпункт 12 викласти в такій редакції:

«12) дані та інформацію щодо посадових осіб, керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів та їх заступників Подавача запиту, які на момент подання є працівниками Подавача запиту та впродовж шести місяців до дати подання запиту на сертифікацію є та/або були працівниками суб'єкта(-ів) господарювання (у тому числі іноземного(-их)), який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу). Такі дані та інформація повинні містити прізвища, імена, по батькові (за наявності) працівників із зазначенням поточних посад у суб'єкті господарювання, що є Подавачем запиту, та посад, які вони обіймали (обіймають) під час роботи у суб'єкті(-ах) господарювання (у тому числі іноземному(-их)), який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електроенергії (природного газу), відповідно до їх трудових книжок;»;

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. До запиту на сертифікацію Подавач запиту також додає заповнений опитувальний лист для проведення сертифікації ОСП (далі – Опитувальний лист) за відповідною моделлю відокремлення (додаток 2 або 3), документи, дані та інформацію, що вимагаються згідно з цим Опитувальним листом, та документ, що підтверджує оплату Подавачем запиту сертифікації відповідно до умов, передбачених цим Порядком.»;

3) у пункті 2.6 знаки, слова та цифри «, визначений у пункті 3.5 глави 3 цього Порядку, може бути продовжений у такому випадку на строк, упродовж якого Подавач запиту подав оновлену інформацію до Регулятора, але не більше ніж на десять робочих днів» замінити словами, знаками та цифрами «не може перевищувати термін, визначений у пункті 3.5 глави 3 цього Порядку».

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) Подавач запиту є власником системи передачі або суб’єктом господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі чи суб’єкту господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі, якому на підставі рішення власника системи передачі та відповідної угоди передано на праві господарського відання об'єкти державної власності, що використовуються для провадження діяльності з передачі електричної енергії, крім випадку, визначеного частиною першою статті 361 Закону;»;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) Подавач запиту має у власності (для моделі OU) або у своєму розпорядженні (для моделі ISO) фінансові, матеріальні, технічні та кадрові ресурси, необхідні для здійснення діяльності ОСП, та здатний виконувати функції та повноваження ОСП, визначені в Законі та нормативно-правових актах;»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) Подавач запиту має у власності (для моделі OU) або у своєму розпорядженні (для моделі ISO) систему передачі та необхідні активи для виконання функцій ОСП;»;

у підпункті 11 слова «не може використовувати» замінити словами та знаком «має надати документальне підтвердження того, що він не використовує»;

пункт 14 викласти в такій редакції:

«14) Подавач запиту надав документи, що підтверджують заборону службовим особам та працівникам отримувати прямі або опосередковані доручення, матеріальні/фінансові вигоди від суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) (зокрема копії відповідних розпорядчих документів, трудових договорів та/або посадових інструкцій тощо);»

доповнити новими підпунктами 15 – 17 такого змісту:

«15) власник системи передачі розробив і запровадив програму відповідності, яка визначає заходи для уникнення дискримінаційних дій та впливу на діяльність оператора системи передачі та забезпечення моніторингу виконання таких заходів, а також призначив уповноважену особу з питань відповідності (для моделі ISO) у порядку, встановленому Законом;

16) Подавач запиту відповідно до вимог статті 364 Закону:

розробив і впровадив програму відповідності;

визначив кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності (вимоги до уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі, порядок її призначення та звільнення, погодження її кандидатури з Регулятором мають відповідати положенням статті 364 Закону);

підписав з уповноваженою особою з питань відповідності договір (яким, зокрема, визначено умови про початок, строки та підстави припинення виконання обов'язків уповноваженої особи з питань відповідності, умови оплати її послуг, її матеріальні та інші права), редакція якого має бути узгоджена з Регулятором.

Якщо Подавач запиту не призначив уповноважену особу з питань відповідності та/або не підписав з нею відповідний договір до прийняття НКРЕКП остаточного рішення про сертифікацію ОСП, у рішенні про сертифікацію має передбачатися строк, протягом якого Подавач запиту має призначити уповноважену особу з питань відповідності та підписати з нею договір у редакції, узгодженій з Регулятором;

17) Подавач запиту надав документи, що підтверджують його право розробляти та подавати на схвалення/затвердження НКРЕКП план розвитку системи передачі на наступні 10 років та звіт з оцінки достатності генеруючих потужностей.»;

пункт 3.13 виключити.

4. Доповнити після глави 4 новою главою 5 такого змісту:

«5. Вимоги до власника системи передачі при сертифікації за моделлю ISO

5.1. У разі відокремлення оператора системи передачі за моделлю ISO власник системи передачі має дотримуватися вимог про відокремлення і незалежність та обов'язків, встановлених Законом та цим Порядком.

5.2. Під час процедури сертифікації за моделлю відокремлення ISO власник системи передачі надає Регулятору проєкти всіх договорів із суб'єктом господарювання, що подав запит на сертифікацію, та з будь-якими іншими відповідними особами.

5.3. Власник системи передачі не повинен мати права здійснювати управління (включаючи управління корпоративними правами) або безпосередній контроль за суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) та/або трейдерську діяльність, зокрема:

1) керівник та заступники керівника власника системи передачі, особи, що здійснюють функції управління від імені власника системи передачі, не можуть брати участі в діяльності органів (у тому числі здійснювати повноваження одноосібного органу) суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) та належить до сфери управління власника системи передачі або в якому йому належать корпоративні права;

2) власник системи передачі зобов'язаний розробити і запровадити програму відповідності, яка визначає заходи для уникнення дискримінаційних дій та впливу на діяльність оператора системи передачі та забезпечення моніторингу виконання таких заходів. Програма відповідності має визначати функціональні обов'язки працівників власника системи передачі для досягнення цих цілей. Річний звіт, у якому викладаються вжиті заходи, має бути представлений Регулятору уповноваженою особою з питань відповідності і опублікований на вебсайті Регулятора.

5.4. Власник системи передачі має надати Регулятору розроблену і запроваджену програму відповідності, яка визначає заходи для уникнення дискримінаційних дій та впливу на діяльність оператора системи передачі та забезпечення моніторингу виконання таких заходів.».

У зв’язку з цим глави 5 – 7 вважати відповідно главами 6 – 8.

5. Пункт 6.3 глави 6 після слів «із запитом про надання» доповнити словами та цифрами «протягом 10 робочих днів».

6. Пункт 7.4 глави 7 викласти в такій редакції:

«7.4. Регулятор здійснює регулярний моніторинг виконання вимог, передбачених Законом та цим Порядком:

ОСП щодо відокремлення і незалежності ОСП;

власника системи передачі, зокрема його відповідності вимогам статей 361, 362 та 363 Закону.

Порядок здійснення моніторингу виконання ОСП та власником системи передачі вимог, передбачених Законом та цим Порядком, затверджується НКРЕКП.».

7. Назву додатка 2 після слова «енергії» доповнити словами «за моделлю відокремлення OU».

8. Доповнити додатком 3, що додається.

 

Начальник Управління ліцензування                                       Ю.Антонюк

 

Додаток 3

до Порядку здійснення процедури

сертифікації оператора системи

передачі електричної енергії

(пункт 2.2)

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

для проведення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO

 

1. Виконання вимог до оператора системи передачі, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації відповідно до частини третьої статті 31 Закону.

1.1. Обрати один із пунктів, якому відповідає суб'єкт господарювання, який має намір отримати рішення про сертифікацію оператора системи передачі (далі – Подавач запиту):

1) Подавач запиту є акціонерним товариством, власником корпоративних прав якого є виключно держава або 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі;

2) інше (зазначити).

2. Подавач запиту додає до цього Опитувального листа такі документи (завірені керівником підприємства копії), дані та інформацію:

1) перелік акціонерів (учасників), які володіють акціями (часткою у статутному капіталі) та/або голосами учасників загальних зборів акціонерів (учасників) Подавача запиту, із зазначенням кінцевого бенефіціарного власника та кількості акцій і голосів (зокрема їх відсотка від загальної кількості), якими володіє кожен з таких акціонерів (учасників);

2) перелік суб'єктів господарювання та/або осіб, що безпосередньо або опосередковано здійснюють контроль над Подавачем запиту.

3. Виконання вимог до оператора системи передачі відповідно до частини другої статті 32 Закону щодо незалежності від діяльності з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерської діяльності.

Чи є Подавач запиту юридичною особою, яка є складовою вертикально інтегрованої організації та/або здійснює свою господарську діяльність залежно від діяльності з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерської діяльності (так/ні)?

Якщо так, вказати види діяльності (із вищезазначених), які провадить Подавач запиту, та вертикально інтегровану організацію, до складу якої входить Подавач запиту.

4. Виконання вимог до оператора системи передачі відповідно до частини третьої статті 32 Закону стосовно того, що оператором системи передачі може бути виключно суб'єкт господарювання, якому на підставі рішення суб'єкта управління та відповідної угоди передано на праві господарського відання об'єкти державної власності, що використовуються для провадження діяльності з передачі електричної енергії, або щодо якого власником системи передачі прийнято рішення щодо визначення таким, що має право подати запит на сертифікацію (потрібне підкреслити):

Подавач запиту є єдиним власником системи передачі.

Подавачу передано систему передачі на праві господарського відання (так/ні).

Подавач запиту має систему передачі на праві господарського відання лише частково (так/ні).

Якщо так, вказати, на яку частку системи передачі відсутнє право господарського відання у Подавача запиту, та суб'єкта господарювання, що є власником зазначеної частини системи передачі.

5. Виконання вимог до оператора системи передачі відповідно до частини четвертої статті 32 Закону щодо забезпечення незалежності оператора системи передачі.

Чи має право будь-яка фізична або юридична особа одночасно прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), та прямо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над Подавачем запиту (у тому числі бути власником системи передачі) або користуватися будь-яким правом щодо Подавача запиту (у тому числі будь-якими правами щодо самої системи передачі) (так/ні)?

Якщо так, надати перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням засобів їх контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб'єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре, одноосібний або спільний контроль) та суб'єктів господарювання і видів діяльності, які вони здійснюють та на які розповсюджується контроль таких осіб.

Чи має право будь-яка фізична або юридична особа одночасно прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над Подавачем запиту (у тому числі бути власником системи передачі) та прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) (так/ні)?

Якщо так, надати перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням засобів їх контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб'єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре, одноосібний або спільний контроль) та суб'єктів господарювання і видів діяльності, які вони здійснюють та на які розповсюджується контроль таких осіб.

Чи має право будь-яка фізична або юридична особа одночасно призначати принаймні одну посадову особу Подавача запиту та прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії (так/ні)?

Якщо так, надати перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням посад посадових осіб Подавача запиту, на які вони мають право призначати, та засобів їх контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб'єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре, одноосібний або спільний контроль), суб'єктів господарювання і видів діяльності, над якими вони здійснюють контроль.

У разі якщо права здійснює державний орган, положення про відокремлення оператора системи передачі вимагають забезпечення незалежності від державного органу, який користується цими правами, щодо діяльності з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу). Тому у випадку, якщо цими правами користуються один або кілька державних органів, установ чи організацій, необхідно запровадити механізми, які забезпечують таку незалежність.

У зв'язку з цим навести перелік державних органів, що безпосередньо або опосередковано здійснюють контроль або користуються будь-якими правами щодо виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), із зазначенням засобів їх контролю та механізмів, за допомогою яких забезпечується незалежність оператора від державного органу.

Чи має право будь-яка фізична або юридична особа одночасно бути посадовою особою Подавача запиту і принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії (так/ні)?

Якщо так, надати перелік фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням посад посадових осіб Подавача запиту та суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних), які провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу).

У цьому пункті «право» розуміється у значенні, визначеному частиною шостою статті 32 Закону.

6. Чи забезпечує Подавач запиту конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до законодавства, а також конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку (так/ні)? 

Якщо так, надати копію документа, що підтверджує забезпечення Подавачем запиту конфіденційності зазначеної вище інформації.

7. Чи розроблена Подавачем запиту та подана на погодження Регулятору програма заходів з недопущення конфлікту інтересів при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку (так/ні)? 

Якщо так, надати документ, що підтверджує подання на погодження Регулятору цієї програми заходів.

8. Виконання вимог до оператора системи передачі щодо наявності у розпорядженні Подавача запиту фінансових, технічних, матеріальних та людських ресурсів, необхідних для виконання покладених на нього статтею 33 Закону функцій.

Чи має у своєму розпорядженні Подавач запиту необхідні ресурси для виконання функції з надання доступу до системи передачі, включаючи отримання плати за послуги з передачі електричної енергії, а також інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до системи передачі (так/ні)?

Стисло описати процедуру, якою забезпечується виконання функції з надання доступу до системи передачі, включаючи отримання плати за послуги з передачі електричної енергії, а також інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до системи передачі, з посиланням на відповідні акти та документи, які показують, що Подавач запиту дійсно може забезпечити та нести повну відповідальність за виконання вищезазначених завдань.

Стисло описати порядок взаємодії Подавача запиту та власника системи передачі щодо встановлення/затвердження/розрахунку відповідних тарифів/плати.

Надати копії актів та документів або посилання на них, що врегульовують зазначені питання.

Чи має Подавач запиту в розпорядженні фінансові, технічні, матеріальні та людські ресурси, необхідні для виконання функцій з експлуатації, підтримання в належному стані і розвитку системи передачі, а також забезпечення довгострокової здатності системи передачі задовольняти обґрунтований попит шляхом розвитку системи передачі відповідно до статті 37 Закону (так/ні)?

Чи має Подавач запиту право на розробку та подання Регулятору плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та звіту з оцінки достатності генеруючих потужностей (так/ні)?

Якщо так, необхідно надати інформацію про документ, що надає йому таке право, а також інформацію про дату і номер відповідного рішення Регулятора щодо схвалення плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та звіту з оцінки достатності генеруючих потужностей (у разі наявності).

У процесі розвитку системи передачі оператор системи передачі є відповідальним за планування (включаючи отримання необхідних документів дозвільного характеру), будівництво і введення в експлуатацію нових об'єктів інфраструктури системи передачі або їх складових.

Надати перелік ліцензій, документів дозвільного характеру (у тому числі із зазначенням строку їх дії та органу (організації), що їх видав), що дозволяють Подавачу запиту здійснювати планування, будівництво і введення в експлуатацію нових об'єктів інфраструктури системи передачі або їх складових.

9. Виконання вимог щодо незалежності власника системи передачі.

Чи здійснює власник системи передачі управління (включаючи управління корпоративними правами) або безпосередній контроль за суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) та/або трейдерську діяльність (так/ні)? 

Якщо так, надати перелік суб’єктів господарювання, над якими власник системи передачі здійснює управління (включаючи управління корпоративними правами) або безпосередній контроль, із зазначенням їх повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та видів їх господарської діяльності (у разі провадження ними господарської діяльності у сфері енергетики).

Чи беруть участь керівник та заступники керівника власника системи передачі, особи, що здійснюють функції управління від імені власника системи передачі, у діяльності органів (у тому числі здійснюють повноваження одноосібного органу) суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) та належить до сфери управління власника системи передачі або в якому йому належать корпоративні права (так/ні)? 

Якщо ні, надати інформацію про керівника, заступників керівника власника системи передачі та осіб, що здійснюють функції управління від імені власника системи передачі (із  зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові та займаних посад), та документи, які підтверджують, що ці особи не беруть участі в діяльності органів (у тому числі не здійснюють повноваження одноосібного органу) та/або цим особам не належать корпоративні права суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу).

Чи розроблено і запроваджено власником системи передачі програму відповідності відповідно до вимог статті 363 Закону (так/ні)?

Якщо так, надати затверджену програму відповідності та копію рішення власника системи передачі щодо її затвердження.

10. Виконання Подавачем запиту вимог статті 364 Закону в частині запровадження Програми відповідності та призначення уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі.

Чи розроблено Подавачем запиту програму відповідності відповідно до вимог статті 364 Закону (так/ні)?

Якщо так, надати копію документа, яким затверджено програму відповідності.

Якщо ні, надати проєкт програми відповідності.

Чи призначена кандидатура уповноваженої особи з питань відповідності та визначено умови договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи передачі, у тому числі умови про початок, строки та підстави припинення виконання обов'язків уповноваженої особи з питань відповідності, умови оплати її послуг, матеріальні та інші права (так/ні)? 

Надати інформацію та документи, передбачені статтею 364 Закону, щодо кандидатури уповноваженої особи з питань відповідності та запропонованих умов договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи передачі, у тому числі умов про початок, строки та підстави припинення виконання обов'язків уповноваженої особи з питань відповідності, умов оплати її послуг, матеріальних та інших прав.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux