Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 06.12.2019

Дата оновлення:10.01.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 06.12.2019
Постанова
від 06 грудня 2019 р. № 2608
Київ
Про затвердження Змін до Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

(У постанову вносяться зміни

постановою НКРЕКП від 20.12.2019 № 2901)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

06.12.2019         № 2608

 

Про затвердження Змін до Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 лютого 2019 року № 156, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр». 

 

Голова НКРЕКП               В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

06.12.2019 № 2608

 

Зміни до Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. У главі 1:

 

1) у пункті 1.2 абзаци четвертий і п’ятий замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

«Головуючий попередніх слухань (Головуючий) – член НКРЕКП, до повноважень якого згідно з розподілом функціональних обов'язків належить розгляд спірного питання, або керівник відповідального підрозділу, до компетенції якого належить розгляд питання, що стало предметом спору;

досудове врегулювання спору – це послідовний комплекс дій, направлений на безпосереднє вирішення НКРЕКП спору між суб’єктами господарювання з приводу порушених прав і інтересів до його розгляду в суді;

спір – це конфлікт між суб’єктами господарювання у сферах енергетики та/або комунальних послуг з приводу порушення прав та інтересів;

сторони спору – суб’єкти господарювання, які звернулись або приєднались до процедури досудового врегулювання спору НКРЕКП;

угода про врегулювання спору (угода) – письмова домовленість сторін спору, що укладається з метою його врегулювання на основі взаємних поступок.».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом дев’ятим;

2) пункти 1.6 – 1.8 викласти в такій редакції:

«1.6. Під час врегулювання спору НКРЕКП має право: 

1) вимагати від суб'єктів господарювання копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідну для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору, у визначені НКРЕКП спосіб та строки, але не менше як протягом 10 робочих днів від дня отримання такої вимоги;

2) проводити попереднє слухання із залученням сторін спору;

3) проводити позапланову перевірку суб’єкта (суб’єктів) господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.

1.7. Місцем розгляду спору є місцезнаходження центрального апарату НКРЕКП. Організація процедури досудового врегулювання спору, у тому числі проведення попереднього слухання, здійснюється відповідальним підрозділом.

1.8. За результатом врегулювання спору НКРЕКП приймає рішення на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент).

До прийняття рішення з врегулювання спору НКРЕКП може проводити попередні слухання із залученням сторін спору.

Проведення попередніх слухань здійснюється відповідно до глави 3 цього Порядку.».

2. Главу 2 викласти в такій редакції:

«2. Процедура досудового врегулювання спору

2.1. З метою досудового врегулювання спору суб’єкт (суб’єкти) господарювання має (мають) право звернутись до НКРЕКП із заявою відповідно до форми, наведеної в додатку 1 до цього Порядку.

Заява про врегулювання спору може бути подана до НКРЕКП протягом одного року з моменту виникнення такого спору, визначеного в заяві, але не пізніше одного місяця з дня ознайомлення суб’єктом господарювання та його незгодою з прийнятим рішенням/наданою (не наданою) відповіддю.

Заява, подана суб’єктом (суб’єктами) господарювання з порушенням зазначеного строку, НКРЕКП не розглядається.

НКРЕКП розглядає спір протягом 45 робочих днів з дати реєстрації заяви про проведення досудового врегулювання спору.

Перебіг строку розгляду спору зупиняється на час, необхідний для отримання копій документів, пояснень та іншої інформації, необхідної для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору, і проведення попередніх слухань, про що сторонам повідомляють в установленому порядку.

Про продовження строку розгляду спору відповідальний підрозділ повідомляє сторони спору не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання відповідної інформації від них.

У разі одноосібного ініціювання процедури досудового врегулювання спору суб’єкт господарювання (заявник) разом із заявою має направити до НКРЕКП підтвердження надсилання суб’єкту господарювання,  дії/бездіяльність якого оскаржуються, копії направленої до НКРЕКП заяви (із додатками) щодо ініціювання процедури досудового врегулювання спору.

2.2. НКРЕКП протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви про досудове врегулювання спору направляє суб’єкту (суб’єктам) господарювання письмову відповідь про залишення цієї заяви без розгляду, якщо:

1) питання (предмет) розгляду спору не належить до повноважень НКРЕКП;

2) спір між суб'єктами господарювання вже розглядався НКРЕКП та/або судом та за ним прийнято рішення по суті спору;

3) НКРЕКП отримано інформацію про направлення позовної заяви до суду, якщо предметом позову є питання спору;

4) заявниками порушені вимоги щодо оформлення заяви, форма якої визначена в додатку 1 до цього Порядку;

5) заява не містить підпису або підписана особою, не уповноваженою на її підписання;

6) відсутні ознаки спору, врегулювання якого належить до компетенції НКРЕКП;

7) недотримано строк подання заяви про досудове врегулювання спору.

У разі залишення заяви без розгляду з підстав, визначених підпунктами 4 та 5 цього пункту, сторони спору мають право повторно звернутись до НКРЕКП із заявою щодо досудового врегулювання спору після усунення виявлених недоліків.

2.3. За результатами попереднього розгляду заяви відповідальний підрозділ протягом 15 робочих днів з дня її реєстрації направляє суб’єкту господарювання, дії якого оскаржуються, запит щодо приєднання до процедури досудового врегулювання спору та вимогу щодо надання пропозицій стосовно вирішення спору, пояснень, матеріалів та іншої інформації, необхідної для розгляду заяви, і повідомляє заявника про зупинення перебігу строку розгляду спору на цей період.

2.4. Суб’єкт господарювання, якому направлено запит, має протягом 10 робочих днів з дня його отримання повідомити НКРЕКП про приєднання або відмову у приєднанні до процедури досудового врегулювання спору та надати пояснення, копії документів та іншу інформацію, необхідну для встановлення НКРЕКП фактичних обставин справи.

У разі ненадання цим суб’єктом господарювання у визначені НКРЕКП строки та спосіб пояснень, копій документів та іншої інформації, необхідної для розгляду справи, відповідальний підрозділ ініціює перед структурним підрозділом НКРЕКП, на який покладено функції державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проведення позапланової перевірки.

2.5. У разі неприєднання суб’єктом господарювання, якому направлено запит, до процедури досудового врегулювання спору або ненадання цим суб’єктом у визначені в запиті спосіб та строки відповіді про приєднання до такої процедури НКРЕКП протягом 10 робочих повідомляє заявника про відмову у  досудовому врегулюванні спору та про початок розгляду заяви як обґрунтованого звернення заявника. У такому випадку початок строку розгляду звернення заявника розпочинається з дати спливу строку для надання суб’єктом господарювання, дії якого оскаржуються, відповіді на запит НКРЕКП про приєднання до процедури досудового врегулювання спору.

Відповідальний підрозділ проводить аналіз отриманих від суб’єктів господарювання пояснень та копій документів, які стосуються суті справи. Якщо за результатами аналізу будуть виявлені ознаки порушення суб’єктом (суб’єктами) господарювання вимог законодавства та/або ліцензійних умов, відповідальний підрозділ готує та направляє такому суб’єкту (таким суб’єктам) господарювання вимогу про усунення порушення законодавства та/або ліцензійних умов.

Суб’єкт (суб’єкти) господарювання протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги НКРЕКП про усунення порушення законодавства та/або ліцензійних умов має (мають) повідомити НКРЕКП про виконання цих вимог або повідомити терміни та спосіб, у який це порушення буде усунуто.

У разі якщо суб’єкт (суб’єкти) господарювання у встановлені НКРЕКП спосіб та строки не усунув (усунули) порушення та/або не повідомив (не повідомили) НКРЕКП про його усунення, відповідальний підрозділ готує та передає матеріали структурному підрозділу НКРЕКП, на який покладено функції державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для проведення позапланової перевірки на підставі обґрунтованого звернення суб’єкта господарювання. 

Про результати розгляду обґрунтованого звернення заявника НКРЕКП письмово повідомляє суб’єктів господарювання. 

2.6. Відповідальний підрозділ під час розгляду спору:

1) здійснює попередній аналіз копій документів, пояснень та іншої інформації, необхідної для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору, які подаються сторонами спору;

2) готує запити сторонам спору щодо надання копій документів, пояснень та іншої інформації, необхідної для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору;

3) організовує проведення попередніх слухань щодо врегулювання спору відповідно до глави 3 цього Порядку;

4) готує проєкт рішення НКРЕКП за результатами розгляду, зокрема проєкт постанови, що пропонується до прийняття на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, та обґрунтування до нього;

5) готує запит до органів державної влади щодо надання документів, матеріалів, статистичної та іншої інформації, необхідної для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору (за необхідності);

6) повідомляє сторони спору про дату та час проведення засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання, але не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення цього засідання, на якому планується розгляд спору;

7) готує проєкти листів щодо вимог про усунення порушення законодавства та/або ліцензійних вимог;

8) готує та передає матеріали структурному підрозділу НКРЕКП, на який покладено функції державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з повідомленням членів НКРЕКП, до повноважень яких згідно з розподілом функціональних обов’язків належать розгляд спірного питання та організація державного нагляду та контролю, для здійснення позапланової перевірки.».

3. У главі 3: 

1) в абзаці першому пункту 3.3 слова «у складі, що затверджується наказом НКРЕКП» виключити;

2) в абзаці другому пункту 3.5 слова «прийняте рішення та» виключити;

3) пункт 3.12 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«4) укласти угоду про врегулювання спору, форма якої наведена в додатку 2 до цього Порядку.»;

4) пункт 3.12 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо положення угоди про врегулювання спору не відповідають вимогам законодавства, то така угода вважається не укладеною.»;

5) абзац перший пункту 3.14 викласти в такій редакції:

«3.14. За результатами попередніх слухань секретар складає протокол попередніх слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на попередніх слуханнях, відомості про юридичних осіб (сторін спору) згідно з ЄДР: найменування юридичної особи, ідентифікаційний код, місцезнаходження, з зазначенням сторони спору, яка ініціювала досудове врегулювання спору, суть спору, пропозиції сторін щодо вирішення спору, прийняте на попередніх слуханнях рішення.»;

6) пункт 3.15 виключити.

4. У главі 4: 

1) пункт 4.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«4) накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку.»;

 

2) у пункті 4.2 слова «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 грудня 2016 року № 2133» виключити.

5. У додатку 1:

1) назву викласти в такій редакції:

«Заява про досудове врегулювання спору»;

2) абзац перший викласти в такій редакції:

«Сторона (сторони) спору звертається (звертаються) із цією заявою до НКРЕКП із метою досудового врегулювання спору та прийняття відповідного рішення НКРЕКП.»;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Додатки:

1) фактичні дані (копії документів, пояснень, експертних висновків тощо), що викладені в заяві;

2) копії документів, які розглядались під час вирішення спору між стороною (сторонами);

3) копії документів, які посвідчують уповноважену особу заявника (особи заявників) (повноваження адвоката).

На час подання заяви спір із того самого питання, з яким звернувся заявник (звернулись заявники), не розглядався НКРЕКП та не вирішувався або не вирішується в суді.

Заявник (заявники) підтверджує (підтверджують), що подані відомості та матеріали є правдивими. Заявник (заявники) усвідомлює (усвідомлюють), що у разі надання одним із заявників неправдивої інформації такого заявника може бути притягнуто до відповідальності, встановленої законом.».

6. У додатку 2 слова, знаки та абревіатуру «Правил врегулювання спорів, затверджених постановою НКРЕКП від _____ № ___________» замінити словами, знаками та абревіатурою «Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 лютого 2019 року № 156».

 

Директор департаменту роздрібного

ринку електричної енергії                 І.Городиський

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 10.12.2019, № 237 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux