Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 18.09.2019

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 18.09.2019
Постанова
від 13 вересня 2019 р. № 1952
Київ
Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

13.09.2019                    № 1952

 

Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

13.09.2019 № 1952

 

Зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

 

1. У главі 1:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності» та інших законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.»;

2) підпункт 2 пункту 1.2 викласти в такій редакції:

«2) у сфері комунальних послуг:

діяльності з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії;

діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.»;

3) в абзаці другому пункту 1.4 слова «планових та позапланових» виключити.

2. У главі 2:

1) абзац перший пункту 2.3 після слів «разом з актом перевірки після її закінчення до» доповнити словом «ліцензійної»;

2) абзац шостий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«У випадках та порядку, передбачених законом, перевірки проводяться, залежно від предмета перевірки, за місцем знаходження та/або місцем провадження ліцензіатом та його відокремленими підрозділами господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, або у приміщенні НКРЕКП або її територіального органу.»;

3) у пункті 2.5 після слова «Перевірки» доповнити знаками та словами «(планові та позапланові виїзні)».

3. Пункт 3.7 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.7. Планові перевірки проводяться відповідно до переліків питань, наведених у додатках 4 – 17 до цього Порядку, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності у відповідних сферах1 (далі – акт перевірки).

1 форма акта перевірки є уніфікованою формою. Переліки питань перевірки є однаковими для суб’єктів господарювання всіх ступенів ризику, щодо яких здійснюються заходи державного контролю.».

4. У главі 4:

1) у назві після слова «позапланових» доповнити словом «виїзних»;

2) у пункті 4.1:

в абзаці першому після слова «позапланових» доповнити словом «виїзних»;

підпункт 13 виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий та шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим та п’ятнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому слово «позапланових» виключити;

в абзаці п’ятнадцятому після слова «позапланової» доповнити словом «виїзної»;

3) у пункті 4.2:

в абзаці першому після слова «позапланової» доповнити словом «виїзної»;

в абзаці другому після слова «Позапланові» доповнити словом «виїзні».

5. Доповнити новими главами 5 та 6 такого змісту:

«5. Організація та проведення позапланових невиїзних перевірок

5.1. Відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності ліцензіатів є:

1) неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації;

2) неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних даних у звітності в установлений НКРЕКП строк або в інших документах;

3) неподання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП.

5.2. Строк проведення позапланової невиїзної перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

5.3. Позапланова невиїзна перевірка суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, може проводитися без попередження заздалегідь.

5.4. Згода ліцензіата, його повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки, його присутність під час проведення такої перевірки є необов’язковими.

5.5. Під час проведення позапланової невиїзної перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, із зазначенням цих питань у посвідченні на проведення такої перевірки.

5.6. Позапланова невиїзна перевірка проводиться виключно у приміщенні НКРЕКП або у приміщенні її територіального органу.

5.7. Про результати позапланової невиїзної перевірки (про факти виявлення порушень законодавства та їх перелік або про відсутність порушень) ліцензіат повідомляється рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів після підписання акта про результати позапланової невиїзної перевірки з надсиланням суб’єкту господарювання відповідного акта перевірки. Суб’єкт господарювання, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п’яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. Акт про результати перевірки разом із поясненнями та обґрунтуванням суб’єкта господарювання, діяльність якого перевірялася, підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті НКРЕКП до розгляду акта на засіданні НКРЕКП.

 

6. Позапланова перевірка до прийняття рішення по суті спірного питання

6.1. Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» НКРЕКП проводить позапланові перевірки суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ході врегулювання спорів.

6.2. НКРЕКП приймає рішення про проведення позапланової перевірки під час розгляду спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з підстав, визначених главами 4 та/або 5 цього Порядку.

6.3. У залежності від підстав позапланова перевірка ліцензіатів до прийняття рішення про врегулювання спору може відбуватися у формі виїзної або невиїзної перевірки.

6.4. Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

6.5. Строк проведення позапланової перевірки визначається відповідно до глав 4 та 5 цього Порядку залежно від форми перевірки.».

У зв’язку з цим глави 5 – 10 вважати відповідно главами 7 – 12.

6. У главі 7:

1) у пункті 7.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки2 за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку.

2 форма акта перевірки є уніфікованою формою. Переліки питань перевірки є однаковими для суб’єктів господарювання всіх ступенів ризику, щодо яких здійснюються заходи державного контролю.»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Отримані від уповноважених осіб ліцензіата в ході перевірки документи, пояснення з питань, що стосуються предмета перевірки, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків.»;

2) абзаци сьомий – дванадцятий пункту 7.2 викласти в такій редакції:

«При відмові ліцензіата у проведенні перевірки голова та члени комісії з перевірки фіксують факт відмови в акті перевірки.

При цьому вказуються причини відмови та додаються відповідні пояснення уповноваженої особи ліцензіата (у разі їх надання).

Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого дня перевірки).

У разі встановлення в ході перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, що є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки (додаток 20).

Акт, що є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії, реєструється працівниками СП НКРЕКП у книзі реєстрації актів про результати перевірок щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов у день його складання.

Один примірник акта, що є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії, разом з одним примірником акта перевірки передається уповноваженій особі ліцензіата, діяльність якого перевірялася, а у разі відмови уповноваженої особи ліцензіата прийняти акт, що є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії, направляється разом з одним примірником акта перевірки в день складання рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення за місцезнаходженням ліцензіата, що вказане в ліцензії.»;

3) пункт 7.4 викласти в такій редакції:

«7.4. У разі виявлення порушень акт про результати перевірки вноситься на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання від ліцензіата, діяльність якого перевірялася, письмових пояснень та обґрунтувань до акта перевірки, але не пізніше тридцяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом акта про результати перевірки.

Письмові пояснення та обґрунтування є невід’ємною частиною акта перевірки.

Строк внесення на засідання НКРЕКП та/або строк розгляду акта перевірки може бути продовжений за обґрунтованим клопотанням ліцензіата з метою дотримання принципів справедливості, об’єктивності та неупередженості під час прийняття рішення за результатами перевірки.

За результатами розгляду приймається рішення про застосування до ліцензіата санкцій, заходів державного регулювання, передбачених законами України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про природні монополії», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про ринок природного газу» та «Про теплопостачання».».

7. У главі 10:

1) в абзаці четвертому пункту 10.2 знаки та слова «(застосовується для суб’єктів господарювання у сфері енергетики та у порядку, затвердженому НКРЕКП)» виключити;

2) після пункту 10.2 доповнити новим пунктом 10.3 такого змісту:

«10.3. У разі повного або часткового усунення ліцензіатом порушень ліцензійних умов, виявлених під час перевірки, до моменту прийняття рішення на засіданні НКРЕКП, що обов’язково підтверджується відповідними документами, факт усунення враховується при прийнятті рішення щодо застосування до ліцензіата санкцій та/або заходів регуляторного впливу.».

У зв’язку з цим пункти 10.3 – 10.19 вважати відповідно пунктами 10.4 – 10.20;

3) пункт 10.12 викласти в такій редакції:

«10.12. У разі невиконання ліцензіатом рішення НКРЕКП щодо усунення порушень вимог законодавства, виданого за результатами проведення попереднього заходу контролю у визначений рішенням строк, НКРЕКП приймає рішення про проведення позапланової виїзної перевірки.»;

4) після пункту 10.12 доповнити новими пунктами 10.13 – 10.16 такого змісту:

«10.13. Рішення про зупинення дії ліцензії приймаються на підставах відповідного акта перевірки щодо порушень, які не були усунені до моменту винесення такого рішення, та щодо порушень, які спричиняють шкоду будь-якій фізичній або юридичній особі.

10.14. Дія ліцензії може бути зупинена до моменту усунення ліцензіатом порушень, виявлених під час перевірки, але не довше ніж на один рік з моменту доведення до відома ліцензіата відповідного рішення НКРЕКП про накладення санкції при встановленні порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та ліцензійних умов.

10.15. У разі усунення ліцензіатом порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, ліцензіат надає до НКРЕКП документи, що підтверджують усунення таких порушень.

10.16. Усунення порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, є підставою для поновлення дії відповідної ліцензії.».

У зв’язку з цим пункти 10.13 – 10.20 вважати відповідно пунктами 10.17 – 10.24;

5) пункт 10.18 викласти в такій редакції:

«10.18. НКРЕКП приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з дня отримання від ліцензіата письмових пояснень та обґрунтувань до акта, що є підставою для анулювання ліцензії, але не пізніше тридцяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом такого акта. Письмові пояснення та обґрунтування є невід’ємною частиною акта. Строк внесення на засідання НКРЕКП та/або строк розгляду такого акта може бути продовжений за обґрунтованим клопотанням ліцензіата з метою дотримання принципів справедливості, об’єктивності та неупередженості під час прийняття рішення за результатами перевірки.»;

6) у пункті 10.21 знак та слова «, але не раніше встановленої НКРЕКП дати передачі функцій зі здійснення відповідного виду діяльності іншому ліцензіату згідно з розробленим та затвердженим НКРЕКП порядком» виключити.

8. Доповнити новими главами такого змісту:

 

«13. Застосування заходів державного регулювання

13.1. Відповідно до статті 3 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» НКРЕКП застосовує до ліцензіата заходи державного регулювання.

14. Застосування законодавства

14.1. У разі якщо положення цього Порядку допускає неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків суб’єкта господарювання або повноважень НКРЕКП, таке положення повинно трактуватися в інтересах суб’єкта господарювання.».

9. Доповнити новим додатком 20, що додається.

 

Директор Департаменту ліцензійного контролю                                            Я. Зеленюк

 

Додаток див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 20.09.2019, № 180 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux