Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.07.2019

Дата оновлення: 16.02.2024

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.07.2019
Постанова
від 27 червня 2019 р. № 1239
Київ
Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях

(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 13.02.2024 № 282)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

27.06.2019                    № 1239

 

Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплостачання» та «Про ринок електричної енергії», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року № 1972, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за № 840/27285, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

27.06.2019 № 1239

 

Зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях

 

1. У розділі І:

1) у пункті 1.1:

слово «установлює» замінити словом «визначає», а після слова «тарифів» доповнити знаками та словом «(цін)»; 

2) у пункті 1.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«базовий період – період дії інвестиційної програми, який передує прогнозному періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«прогнозний період – період дії інвестиційної програми, протягом якого ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (як правило, календарний рік);»;

3) після пункту 1.4 доповнити новим пунктом 1.5 такого змісту:

«1.5. Розгляду питання про схвалення інвестиційної програми передує проведення ліцензіатом відкритого обговорення на місцях згідно з Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.».

У зв’язку з цим пункт 1.5 вважати пунктом 1.6;

4) у пункті 1.6:

абзац другий доповнити знаками та словами «, та інших заінтересованих сторін (у разі необхідності)»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї оприлюднюються відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133.».

2. У розділі ІІ:

1) абзац третій пункту 2.2 доповнити знаками та словом «(цін)»;

2) підпункти 2 – 6 пункту 2.3 замінити шістьма новими підпунктами такого змісту:

«2) опис заходів (робіт, послуг), запланованих на прогнозний період;

3) перелік заходів (робіт, послуг), основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для виконання у прогнозному періоді, із зазначенням етапів виконання (проектно-вишукувальні роботи, будівельно-монтажні роботи, закупівля обладнання, пусконалагоджувальні роботи, завершення робіт та ін.) та їх вартості, з розбивкою на квартали з фінансуванням відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів;

4) пояснювальну записку, яка містить, зокрема: мету виконання запланованих заходів (робіт) у прогнозному періоді; обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходів (робіт) за кожним розділом інвестиційної програми; посилання на нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання таких заходів (робіт); інформацію про схвалену, затверджену, погоджену належним чином проектну документацію; інформацію щодо проведення експертизи проектної документації; опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходів (робіт) інвестиційної програми; інформацію щодо заходів (робіт) із зазначенням їх етапів виконання та вартості, що заплановані до виконання у прогнозному періоді (по заходах, що мають перехідний характер, зазначаються етапи виконання по роках з урахуванням фактичного виконання);

5) джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до чинних структур тарифів (цін) та планів щодо інших надходжень на прогнозний період;

6) зобов’язання ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами щодо зниження технологічних витрат електричної енергії за результатами реалізації інвестиційної програми;

7) розрахунки економічного ефекту від впровадження кожного заходу (роботи) інвестиційної програми.»;

3) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали (у тому числі в електронному вигляді) до запланованих заходів (робіт) та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції (прайс-листи) виробників або їх офіційних представників в Україні, результати публічної закупівлі, документи про затвердження проектної документації, передбачені вимогами чинного законодавства України, зведені кошториси до відповідних проектів.»;

4) у пункт 2.7 після слова «тарифів» доповнити знаками та словом «(цін)»;

5) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

«2.8. Планування фінансування розділів інвестиційної програми повинно здійснюватись ліцензіатом з урахуванням, зокрема, необхідності забезпечення належного рівня якості надання послуг з передачі електричної енергії міждержавними, магістральними та місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії споживачам на довгостроковий період, зменшення втрат електричної енергії, підвищення енергоефективності магістральних та міждержавних електричних мереж, забезпечення кібербезпеки системи передачі.»;

6) у пункті 2.9: 

у абзаці першому слова  «та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства, а для об’єктів ІV та V категорій складності – ухваленого техніко-економічного обґрунтування, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства» замінити словами та знаками «відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 і затверджених в установленому порядку, а також титулу будівництва (за наявності)»;

у абзаці другому цифри та слова «ІV та V категорій складності» замінити словами «з класом наслідків СС-2 та СС-3».

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Інвестиційна програма на прогнозний період подається на розгляд до НКРЕКП не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення попередньої інвестиційної програми.»;

2) у пункті 3.3: 

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами другим – п’ятим; 

в абзаці третьому слова «в п’ятиденний строк з дня її надходження до НКРЕКП» виключити;

3) у пункті 3.5 знак та слова «, але не більше десяти робочих днів з дати отримання НКРЕКП таких пропозицій» виключити;

4) у пункті 3.8 слово «тарифу» замінити словами та знаками «тарифів (цін)»; 

5) абзац перший пункту 3.11 викласти в такій редакції:

«3.11. При виникненні потреби в здійсненні закупівлі у зв’язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов’язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконанням аварійно-відновлювальних робіт, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, але не пізніше ніж за 3 місяці до дати закінчення дії схваленої інвестиційної програми у випадку перегляду тарифу та не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення дії схваленої інвестиційної програми у випадку коригування в межах тарифу, звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до неї з наданням відповідного обґрунтування.».

4. У розділі IV:

абзац другий пункту 4.2 викласти в такій редакції:

«Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт та/або акти прийому-передачі згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів або здійснені авансові платежі, якщо це передбачено схваленою інвестиційною програмою.»;

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

«4.3. При неповному виконанні ліцензіатом інвестиційної програми за звітний період надалі в наступному періоді першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, реконструкції і технічного переоснащення для забезпечення довиконання заходів.».

5. У пункті 5.1 розділу V: 

1) в абзаці першому після слів «в електронній формі» доповнити знаками та словами «(у форматі електронних таблиць MS Excel та скан-копію у форматі PDF)»;

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

«При наданні звіту щодо виконання інвестиційної програми ліцензіат до кожного заходу (роботи) зазначає відповідний ідентифікатор закупівлі (за умови проведення торгів в електронній системі закупівель).».

 

Директор Департаменту із

Регулювання відносин у сфері енергетики                                         А.Гудаченко

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 09.07.2019, № 127

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux