Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 08.10.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 08.10.2020
Постанова
від 07 жовтня 2020 р. № 1834
Київ
Про затвердження Змін до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

07.10.2020                    № 1834

 

Про затвердження Змін до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

07.10.2020 № 1834

 

Зміни до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

 

1. У розділі І:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цю Методику розроблено відповідно до Податкового кодексу України, законів України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».»;

2) у пункті 4:

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«планований період − період тривалістю 12 місяців або один календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;»;

після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

«прибуток на виробничі інвестиції – складова частина планованого прибутку, що є джерелом фінансування інвестиційної програми Оператора ГРМ;».

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцять перший вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим – двадцять другим;

абзаци дев’ятнадцятий та двадцятий викласти в такій редакції:

«структура тарифу на послуги розподілу природного газу (планованої тарифної виручки) (далі – структура тарифу) – перелік елементів витрат, що групуються за елементами витрат собівартості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248, та/або  міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та планованого прибутку;

тариф на послуги розподілу природного газу − виражена у грошовій формі вартість послуги із доступу до потужності газорозподільної системи, що визначається в гривнях за одиницю енергії та/або м3 до одиниці часу;».

2. У пункті 1 розділу ІІ: 

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Wрозп – загальна планована річна замовлена потужність розподілу природного газу ліцензіата (1000 м3 на рік), що визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу.»;

2) абзац п’ятий виключити. 

У зв’язку з цим абзаци шостий – дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим – восьмим.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) витрат на управління та обслуговування газорозподільних систем за основними напрямами:

експлуатація газорозподільних систем;

облік природного газу в газорозподільній системі;

повірка та ремонт приладів обліку;»;

підпункт 6 замінити новими підпунктами 6 та 7 такого змісту:

«6) необхідних обсягів робіт при обслуговуванні, утриманні та експлуатації газорозподільних систем, що знаходяться на балансі підприємства:

кількості газопроводів високого, середнього, низького тиску, у тому числі газопроводів-вводів (газорозподільних мереж), ГГРП (головних газорегуляторних пунктів), ГРП (газорегуляторних пунктів), ШРП (шафових регуляторних пунктів), КБРТ (комбінованих будинкових регуляторів тиску газу);

кількості засобів електрохімічного захисту споруд систем газопостачання, у тому числі установок катодного захисту, установок протекторного захисту, установок дренажного захисту, електроперетинок, електроізолювальних з'єднань;

наявності засобів телеметричного контролю;

наявності споруд на газорозподільних мережах, у тому числі запірної арматури, компенсаторів, конденсатозбірників, контрольних трубок, контрольно-вимірювальних пунктів;

кількості встановлених вузлів обліку природного газу, зокрема комерційних вузлів обліку;

кількості будівель та споруд для забезпечення експлуатації та оперативного обслуговування ГРМ;

інших складових газорозподільних систем;

7) експлуатації, обслуговування та утримання інших необоротних матеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з розподілом природного газу, загальновиробничого та загальногосподарського призначення, у тому числі:

будівель і приміщень;

утримання транспортних засобів, у тому числі спеціалізованого автотранспорту;

обчислювальної техніки;

інших необоротних активів;

тощо.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий та двадцятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим та двадцять п’ятим;

абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

«Планування витрат з оплати праці працівників здійснюється з урахуванням розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України або на території діяльності відповідного ліцензіата, штатної чисельності працівників та тарифно-кваліфікаційного складу робітників.»;

2) пункти 4 та 5 викласти в такій редакції:

«4. До складу планованих прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з:

використанням палива, електроенергії та природного газу на власні потреби. Величина таких витрат визначається з урахуванням динаміки використання паливно-енергетичних ресурсів у попередніх періодах та їх прогнозованих змін; 

використанням природного газу на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу (далі − ВТВ). Величина таких витрат визначається з урахуванням даних моніторингу та аналізу тенденцій зміни ціни природного газу на нерегульованому сегменті оптового ринку природного газу та розмірів ВТВ, встановлених НКРЕКП;

використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до послуг розподілу природного газу. Величина таких витрат визначається з урахуванням динаміки використання відповідних ресурсів у попередніх періодах та їх прогнозованих змін, за винятком зворотних відходів та матеріалів, переданих для переробки.

5. Витрати на оплату праці визначаються відповідно до положень розділу VI цієї Методики.»;

3) абзац восьмий пункту 6 викласти в такій редакції:

«Планована амортизація адміністративних та загальновиробничих активів розподіляється з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо).»;

4) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

«7. До складу інших планованих прямих витрат можуть включатись:»;

5) абзац дванадцятий пункту 8 викласти в такій редакції:

«Загальновиробничі витрати розподіляються з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо).»;

6) абзаци десятий та одинадцятий пункту 9 викласти в такій редакції:

«Адміністративні витрати розподіляються з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо).

Темпи зростання складових адміністративних витрат не мають перевищувати визначених рівня інфляції та/або прогнозованого рівня росту мінімальної заробітної плати.»;

7) абзац четвертий пункту 14 виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим.

4. Абзац другий пункту 1 розділу IV викласти в такій редакції:

«здійснення інвестицій, пов'язаних з ліцензованою діяльністю з розподілу природного газу, у тому числі на виробничі інвестиції;».

5. У розділі VI:

1) в абзацах дванадцятому та тринадцятому пункту 3 слово «жовтень» замінити словом «серпень»;

2) пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6 та 7 вважати відповідно пунктами 5 та 6.

6. У розділі VIII:

1) у пункті 6:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) розрахунок витрат, пов'язаних із використанням природного газу на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу;»;

у підпункті 7 цифру «8» замінити цифрою «7»;

у підпункті 8 цифру «9» замінити цифрою «8»;

у підпункті 12 слово «звітний» виключити;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) копії декларації з податку на прибуток підприємства з додатками (за попередній період) з виділенням інформації, пов’язаної з розподілом природного газу, з рядка 1.2.1 додатка АМ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства;»;

2) пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Під час розгляду поданих документів та/або додаткових пояснень та обґрунтувань НКРЕКП може проводити робочі зустрічі з уповноваженими представниками суб’єкта господарювання.».

7. Підпункт 2 підпункту 4.1 пункту 4 додатка 2 викласти у такій редакції:

«2) природний газ на власні потреби, нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу (вказати обсяг природного газу на власні потреби виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, вказати реквізити договору (договорів) з постачальником/оптовим продавцем природного газу; вказати розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, прикласти договір з постачальником/оптовим продавцем природного газу);».

8. У додатку 4:

у рядку 1.1.1 слова «газ на технологічні потреби» замінити словами та знаками «природний газ на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу»;

у рядку 1.1.1.1 слова «нормативні втрати і виробничо-технологічні витрати» замінити словами «природний газ на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу»;

доповнити новими рядками такого змісту:

«

16

Витрати природного газу на власні потреби, тис. м3

 

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

17

Ціна природного газу на власні потреби, грн за 1000 м3

 

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

18

Нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу, тис. м3

 

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

19

Ціна природного газу на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу, грн за 1000 м3

 

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

9. У рядку 2.1.1.1 додатка 5 слова та знаки «виробничо-технологічні витрати, нормативні та питомі втрати» замінити словами «нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу».

10. Додаток 7 виключити.

У зв’язку з цим додатки 8 та 9 вважати відповідно додатками 7 та 8.

11. Додаток 8 викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                               Т.Рябуха

 

Додаток див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux