Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.07.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.07.2020
Постанова
від 29 липня 2020 р. № 1482
Київ
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

29.07.2020                    № 1482

 

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

 

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307, що додаються.

2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та протягом трьох місяців з дня набрання нею чинності подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії. 

3. Ця постанова набирає чинності через шістдесят календарних днів з дня її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Т.в.о. Голови НКРЕКП                                    О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

29.07.2020  1482

 

Зміни

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

 

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«перехресне субсидіювання – переміщення доходу від провадження господарської діяльності за різними кодами класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб’єкта господарювання, а також фінансування діяльності з централізованого водопостачання за рахунок доходів від провадження діяльності з централізованого водовідведення та навпаки;»;

абзац шістнадцятий доповнити знаками та словами «, Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою НКРЕКП  від 03 березня 2020 року № 548»;

2) у пункті 1.7:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) копія документа, що підтверджує наявність лабораторії, яка здійснює в установленому законодавством порядку виробничий контроль, або копія договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій;»;

доповнити новими підпунктами такого змісту:

«6) інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 4);

7) відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення (додаток 5) (надається у разі наявності споживачів (населення), які використовують питну воду, послуги   з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб).»;

3) у пункті 1.8 цифру «4» замінити цифрою «6»;

4) доповнити новими пунктами такого змісту:

«1.9. Ліцензіат має право звернутися до органу ліцензування із заявою про зупинення власної ліцензії повністю або частково (додаток 7).

1.10. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або частково на підставі заяви ліцензіата або з інших підстав, визначених законодавством, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) згідно з додатком 8 та, у разі зупинення ліцензії повністю або частково не за заявою ліцензіата, такі документи:

відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;

документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням органу ліцензування, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі відповідного акта органу ліцензування.

1.11. Ліцензіат має право звернутися до органу ліцензування із заявою про звуження провадження виду господарської діяльності (додаток 9).

1.12. Ліцензіат має право звернутися до органу ліцензування із заявою про розширення провадження виду господарської діяльності (додаток 10). До заяви про розширення провадження виду господарської діяльності додаються документи, зазначені в пункті 1.7 цієї глави.

1.13. Форма заяви про переоформлення ліцензії на ім’я спадкоємця або на безстрокову встановлена додатком 11.».

2. У пункті 2.2 глави 2:

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов, та належним чином оформленого права власності, господарського відання або користування земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання;»; 

2) підпункт 9 викласти в такій редакції:

«9) розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, подавати на схвалення у порядку, затвердженому НКРЕКП (для ліцензіатів НКРЕКП) або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства (для ліцензіатів обласних та Київської міської державних адміністрацій), виконувати інвестиційну програму в затверджених кількісних та вартісних  обсягах;»;

3) підпункт 13 доповнити знаками та словами «, а також  щоквартально публікувати на офіційному веб-сайті та на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентському відділі ліцензіата (за наявності), інформацію щодо основних характеристик своєї діяльності з надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, а саме: технічні та економічні характеристики, стан виконання інвестиційних програм, розміри тарифів, що діяли впродовж поточного (звітного) року, за формою, встановленою НКРЕКП»;

4) підпункти 21 та 22 викласти в такій редакції:

«21) річна фінансова звітність ліцензіата, що відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Призначеним для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

22) забезпечити функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень (у разі наявності споживачів (населення), які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб);»;

5) доповнити новими підпунктами такого змісту:

«26) проводити відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» інвентаризацію мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, а також постійно забезпечувати ведення обліку мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

27) упровадити геоінформаційну систему мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення протягом трьох років з моменту набрання чинності цією вимогою;

28) у разі прийняття органом ліцензування рішення про усунення порушень вимог цих Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень;

29) у разі зупинення дії ліцензії ліцензіат повинен протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, виконувати вимоги цих Ліцензійних умов та свої зобов’язання за укладеними договорами. Протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, забороняється укладати нові договори про надання послуг з питного водопостачання та/або централізованого водовідведення в місцях провадження господарської діяльності, в яких зупинено дію ліцензії.».

3. Главу 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«6) забезпечити необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до будівель, в яких здійснюється обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (у разі наявності споживачів – фізичних осіб, які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб).».

4. У додатку 1 слова та знаки «для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника» замінити словами та знаками «для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів (за наявності), у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню».

5. Додаток 4 вважати додатком 6.

6. Доповнити новими додатками 4, 5, 7 – 11, що додаються.

 

Заступник начальника управління – начальник

відділу ліцензування у електроенергетичному

комплексі Управління ліцензування                                        А.Саківська

 

Додатки див. тут

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux