Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.05.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.05.2021
Постанова
від 12 травня 2021 р. № 802
Київ
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

12.05.2021                    № 802

 

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про нафту і газ» та «Про трубопровідний транспорт» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року № 202, що додаються.

2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та протягом трьох місяців з дня набрання нею чинності подати до НКРЕКП документи, якими доповнено перелік документів, доданих до заяви про отримання ліцензії.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг

12.05.2021 № 802

 

Зміни

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

 

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3:

в абзаці дев’ятому слова та знак «шостому, сьомому» замінити словами та знаком «сьомому, восьмому»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

 «Інші терміни в цих Ліцензійних умовах вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про природні монополії», «Про нафту і газ», «Про трубопровідний транспорт» та Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548 (далі – Порядок).»;

2) у пункті 1.4 слова та цифри «передбачений частиною першою статті 10 Закону» замінити словами та цифрою «передбачений главою 2 Порядку»;

3) у пункті 1.5:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) копії документів, що підтверджують наявність у власності або користуванні (у тому числі на праві господарського відання, управління на підставі договору управління активами (майна), укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) здобувача ліцензії магістрального трубопроводу для транспортування нафти, нафтопродуктів;»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«6) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3).»;

4) пункт 1.6 замінити трьома новими пунктами такого змісту:

«1.6. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах, за формою згідно з додатком 4 до цих Ліцензійних умов.

1.7. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою про зупинення дії ліцензії з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (додаток 5).

1.8. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена на підставі заяви ліцензіата або на інших підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (додаток 6).

Якщо дія ліцензії була зупинена не за заявою ліцензіата, до заяви про відновлення дії ліцензії ліцензіат додає такі документи:

відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії;

документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням НКРЕКП, якщо дія ліцензії зупинена на підставі відповідного рішення НКРЕКП.».

2. У главі 2:

1) назву викласти в такій редакції:

«2. Вимоги до провадження ліцензіатом ліцензованої діяльності»;

2) абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту:

«2.1. Ліцензована діяльність здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про нафту і газ», «Про трубопровідний транспорт», «Про захист економічної конкуренції», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок нафти та нафтопродуктів.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:»;

3) у пункті 2.2:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) забезпечити допуск членів комісії з перевірки до її здійснення та забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;»;

підпункт 8 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 9 – 22 вважати відповідно підпунктами 8 – 21;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) надавати НКРЕКП звітність та копії фінансової звітності у встановленому НКРЕКП порядку та розміщувати її на власному вебсайті.

Річна фінансова звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», має бути розміщена на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітом;»;

доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

«22) у разі зупинення дії ліцензії протягом строку, на який зупинено дію ліцензії:

здійснити дії, направлені на усунення причин зупинення дії ліцензії;

виконувати зобов’язання за укладеними договорами в межах місць провадження господарської діяльності, в яких не зупинено дію ліцензії.

Протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, забороняється укладати нові договори з транспортування нафти, нафтопродуктів у місцях провадження господарської діяльності, у яких зупинено дію ліцензії;

23) надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

24) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством.»;

4) доповнити новими пунктами такого змісту:

«2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) організаційна структура ліцензіата (здобувача ліцензії) має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами з наявністю у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності;

2) здобувач ліцензії/ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України.

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

2) провадити ліцензовану діяльність за умови наявності у ліцензіата у власності або користуванні (у тому числі на праві господарського відання,  управління на підставі договору управління активами (майна), укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) магістрального трубопроводу для транспортування нафти, нафтопродуктів, розташованого у місці провадження діяльності;

2) здійснювати консервацію або переведення з режиму транспортування в режим утримання в безпечному стані трубопроводів чи їх об'єктів, що з тих чи інших причин не функціонують більше одного року, із забезпеченням постійного технічного нагляду за станом трубопроводів з метою підтримки їх експлуатаційної придатності;

3) здійснювати передачу матеріалів виконавчої зйомки, оформлених у встановленому порядку, місцевим органам державної виконавчої влади і органам місцевого самоврядування для нанесення їх на районні карти землекористування;

4) видавати замовникам послуг на їх письмовий запит паспорти якості нафти та нафтопродуктів.

2.5. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися спеціальних вимог щодо недопущення під час провадження ліцензованої діяльності здійснення над суб'єктом господарювання контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.».

3. Глави 3 – 5 виключити.

4. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

5. У графі 7 додатка 2 слова «або господарського відання» виключити.

6. Доповнити новим додатком 3, що додається.

У зв’язку з цим додаток 3 вважати додатком 4.

7. У додатку 4 слова та знаки «Документи перевірив та прийняв: (підпис) (ініціали та прізвище посадової особи суб’єкта господарювання)» замінити словами, абревіатурою та знаками «Документи перевірив та прийняв: (підпис) (ініціали та прізвище посадової особи НКРЕКП)».

8. Доповнити новими додатками 5 та 6, що додаються.

 

Начальник Управління ліцензування                                       Ю.Антонюк

 

Додатки див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux