Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 07.07.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 07.07.2021
Постанова
від 07 липня 2021 р. № 1085
Київ
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

07.07.2021                    № 1085

 

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання

 

Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про житлово-комунальні послуги» Національна комісія, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308, що додаються.

2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність у сфері теплопостачання, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та протягом трьох місяців з дня набрання нею чинності подати до відповідного органу ліцензування документи, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

07.07.2021 № 1085

 

Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання

 

1. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії:

1) у главі 1:

доповнити після пункту 1.2 новим пунктом 1.3 такого змісту:

«1.3. Діяльність з виробництва теплової енергії суб’єктів господарювання не підлягає ліцензуванню, якщо виробництво теплової енергії провадиться без мети її продажу на підставі договору та споживається для  власних потреб.».

У зв’язку з цим пункти 1.3 – 1.8  вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.9;

у пункті 1.5 :

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами другим та третім;

абзац третій виключити;

абзац другий  пункту 1.6 викласти в такій редакції:

«провадить (має намір провадити) діяльність з  виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії) на виробничих об’єктах, що  розташовані на території відповідної області України (території міста Київ);»;

у пункті 1.8:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, користування, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження господарської діяльності;»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«7) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 4).»;

у пункті 1.9 цифру «4» замінити цифрою «5»;

доповнити новими пунктами такого змісту:

«1.10. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або частково на підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) згідно з додатком 6 та такі документи:

відомості разом із підтверджуючими документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;

документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням органу ліцензування, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі відповідного акта органу ліцензування.

1.11. Форма заяви про переоформлення  ліцензії на ім’я спадкоємця або на безстрокову встановлена додатком 7.»;

2) главу 2 викласти в такій редакції:

«2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен оформляти трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.»;

3) у пункті 3.2 глави 3:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;»;

доповнити після підпункту 5 новим  підпунктом  6 такого змісту:

«6) у разі прийняття органом ліцензування рішення про усунення порушень вимог цих Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень;».

У зв’язку з цим підпункти 6 – 27 вважати відповідно підпунктами 7 – 28;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів)/міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та окремий облік доходів і витрат з виробництва теплової енергії відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та/або порядку, затвердженого НКРЕКП (залежно від органу, що здійснює ліцензування);»;

підпункт 19 викласти в такій редакції:

«19) розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, схвалення відповідно до вимог порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів  Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, та/або Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня   2015 року № 2585, та/або Порядку розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 серпня 2017 року № 1059, виконувати інвестиційну програму в затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямами;»;

у підпункті 23 після слова та знака «звітність,» доповнити словами та знаком «що містять достовірні дані,»;

доповнити новими підпунктами такого змісту:

«29) перераховувати кредитні (позикові) кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в національній чи іноземній валюті;

30) використовувати кредитні (позикові) кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у відповідній сфері згідно з умовами договорів (для ліцензіатів НКРЕКП – запозичення за договорами та умови договорів, узгоджені з НКРЕКП, або які були підписані суб’єктами господарювання в період регулювання їх діяльності у сфері теплопостачання місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування), укладених з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державними установами, або міжурядових договорів;

31) річна фінансова звітність ліцензіата, що відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, має бути розміщена на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Призначеним для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.»;

4) у тексті слова «нетрадиційних або поновлюваних» замінити словом «альтернативних»;

5) у додатку 1:

слова та знаки «для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника» замінити словами та знаками «для юридичної особи – повне найменування,  місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»;

слова, знаки та цифру «Просить видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з _________________________________________________________________

(вказати вид господарської діяльності відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням вимог Закону України «Про теплопостачання»)» замінити словами «Просить  видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії»;

6) доповнити новим додатком 4, що додається.

У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 5;

7) доповнити новими додатками  6 - 7, що додаються.

2. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами:

1) у главі 1:

абзац восьмий пункту 1.3 доповнити знаками, словами та цифрами «, та Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71»;

пункт 1.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.5 – 1.8 вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.7;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. Обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами суб’єктів господарювання у разі, якщо теплові мережі суб’єктів господарювання розташовані на території відповідної області України (території міста Київ).»;

пункт 1.6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«5) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 4).»;

у пункті 1.7 цифру «4» замінити цифрою «5»;

доповнити новими пунктами такого змісту:

«1.8. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або частково на підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) згідно з додатком 6 та такі документи:

відомості разом із підтверджуючими документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;

документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням органу ліцензування, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі відповідного акта органу ліцензування.

1.9. Форма заяви про переоформлення  ліцензії на ім’я спадкоємця або на безстрокову встановлена додатком 7.»;

2) главу 2 викласти в такій редакції:

«2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен оформляти трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.»;

3) у пункті 3.2 глави 3:

підпункт 3  викласти в такій редакції:

«3) провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів)/міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та окремий облік доходів і витрат з транспортування теплової енергії відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;»;

підпункт 16 викласти в такій редакції:

«16) розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, схвалення відповідно до вимог порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів  Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, або Порядку розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 серпня 2017 року № 1059, виконувати інвестиційну програму в затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямами;»;

у підпункті 22 після слова та знака «звітність,» доповнити словами та знаком «що містять достовірні дані,»;

підпункт 23 викласти в такій редакції:

«23) річна фінансова звітність ліцензіата, що відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, має бути розміщена на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Призначеним для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;»;

доповнити новими підпунктами такого змісту:

«28) перераховувати кредитні (позикові) кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в національній чи іноземній валюті;

29) використовувати кредитні (позикові) кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у відповідній сфері згідно з умовами договорів, укладених з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державними установами, або міжурядових договорів.»;

4) підпункт 3 пункту 5.2 глави 5 виключити;

5) у додатку 1 слова та знаки «для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника» замінити словами та знаками «для юридичної особи – повне найменування,  місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»;

6) доповнити новим додатком 4, що додається.

У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 5;

7) доповнити новими додатками  6 - 7,  що додаються.

3. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії:

1) у главі 1:

пункт 1.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.5 – 1.8 вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.7;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. Обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо суб’єкт господарювання здійснює (планує здійснювати) постачання теплової енергії на території відповідної області України (території  міста Київ).»;

пункт 1.6 доповнити новими підпунктами такого змісту:

«4) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 4);

5) відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення (додаток 5) (надається у разі наміру здійснення постачання  теплової енергії для населення).»;

у пункті 1.7 цифру «4» замінити цифрою «6»;

доповнити новими пунктами такого змісту:

«1.8. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або частково на підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) згідно з додатком  7  та такі документи:

відомості разом із підтверджуючими документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;

документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням органу ліцензування, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі відповідного акта органу ліцензування.

1.9. Форма заяви про переоформлення  ліцензії на ім’я спадкоємця або на безстрокову встановлена додатком 8.»;

2) главу 2 викласти в такій редакції:

«2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен оформляти трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.»;

3) у пункті 3.2 глави 3:

підпункт 3  викласти в такій редакції:

«3) провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів)/міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та окремий облік доходів і витрат з постачання теплової енергії відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;»;

підпункт 21 викласти в такій редакції:

«21) розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, схвалення відповідно до вимог порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів  Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, або Порядку розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 серпня 2017 року № 1059, виконувати інвестиційну програму в затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямами;»;

у підпункті 25 після слова та знака «звітність,» доповнити словами та знаком «що містять достовірні дані,»;

доповнити новими підпунктами такого змісту:

«29) перераховувати кредитні (позикові) кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в національній чи іноземній валюті;

30) використовувати кредитні (позикові) кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у відповідній сфері згідно з умовами договорів, укладених з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державними установами, або міжурядових договорів.»;

4) главу 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«3) забезпечити необхідні умови для доступності маломобільних  груп населення до місць її провадження відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.»; 

5) у додатку 1 слова та знаки «для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника» замінити словами та знаками «для юридичної особи – повне найменування,  місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»;

7) після додатка 3 доповнити новими додатками 4 та 5, що додаються.

У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 6;

8) доповнити новими додатками 7 - 8, що додаються.

 

Начальник Управління ліцензування                                       Ю.Антонюк

 

 Додатки див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux