Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 28.04.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 28.04.2021
Постанова
від 28 квітня 2021 р. № 716
Київ
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

28.04.2021                    № 716

 

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року № 201, що додаються.

2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність на ринку природного газу, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та протягом трьох місяців з дня набрання нею чинності подати до НКРЕКП документи, якими доповнено перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім абзацу п’ятнадцятого пункту 2 розділу III та підпункту 3 пункту 2 розділу IV Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу, які набирають чинності з 01 січня 2022 року.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг

28.04.2021 № 716

 

Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу

 

I. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з транспортування природного газу:

1. У главі 1:

1) абзац четвертий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

«Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу», Кодексі газотранспортної системи, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, та Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548.»;

2) у підпункті 2 пункту 1.5 слово «відомість» замінити словом «відомості», а слова «до якої» замінити словами «до яких»;

3) пункт 1.6 після слова «здобувачем» доповнити словом «ліцензії»;

4) доповнити двома новими пунктами такого змісту:

«1.7. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою про зупинення дії ліцензії з транспортування природного газу (додаток 4).

1.8. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена на підставі заяви ліцензіата або з інших підстав, визначених законодавством, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії з транспортування природного газу (додаток 5).

Якщо дія ліцензії була зупинена не за заявою ліцензіата, до заяви про відновлення дії ліцензії ліцензіат додає відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії.».

2. У пункті 2.3 глави 2:

1) підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) забезпечити (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуск членів комісії з перевірки до її здійснення та присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу;»;

2) підпункт 18 викласти в такій редакції:

«18) використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з транспортування природного газу, за цільовим призначенням та при здійсненні закупівель товарів, робіт чи послуг забезпечити дотримання принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;»;

3) у підпункті 45:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Кодекс газотранспортної системи та Типовий договір транспортування природного газу, затверджені НКРЕКП;»;

доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

«схему газотранспортної системи та перелік точок входу і точок виходу;

щороку до 01 листопада інформацію про час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни в умовах функціонування газотранспортної системи, що призводять до обмеження транспортування природного газу, із зазначенням списку точок входу і точок виходу, в яких можуть відбутися такі обмеження, а також очікуваного часу тривалості цих обмежень;

програму відповідності, інформацію та документи стосовно завдань оператора газотранспортної системи та основ його роботи, органів управління оператора газотранспортної системи, організаційної структури оператора газотранспортної системи, прізвище, ім’я по батькові контролера та його контактну інформацію, у тому числі електронну адресу. У випадку призначення контролером юридичної особи оператор газотранспортної системи розміщує на своєму вебсайті назву, реєстраційні дані такої юридичної особи та прізвище, ім’я по батькові, контактну інформацію, у тому числі електронну адресу особи, яка діє від імені такої юридичної особи;»;

4) підпункт 49 викласти в такій редакції:

«49) подавати НКРЕКП копії фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.

Річна фінансова звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», має бути розміщена на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;»;

5) підпункт 50 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 51 вважати підпунктом 50;

6) доповнити новими підпунктами такого змісту:

«51) надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю));

52) інформувати НКРЕКП про намір розірвати договір між оператором газотранспортної системи та контролером не пізніше ніж за два тижні до дати його розірвання;

53) подавати НКРЕКП щорічно до 01 березня звіт про виконання програми відповідності за попередній календарний рік;

54) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством.».

3. У тексті слово «веб-сайт» у всіх відмінках замінити словом «вебсайт» у відповідних відмінках.

4. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

5. У додатку 3 слова та знаки «Документи перевірив та прийняв: (підпис) (ініціали та прізвище представника суб'єкта господарювання)» замінити словами та знаками «Документи перевірив та прийняв: (підпис) (ініціали та прізвище посадової особи НКРЕКП)».

6. Доповнити новими додатками 4 та 5, що додаються.

 

II. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу:

1. У главі 1:

1) абзац п’ятий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

«Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу», Кодексі газотранспортної системи, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, Кодексі газосховищ, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2495, та Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548.»;

2) пункт 1.6 після слова «здобувачем» доповнити словом «ліцензії»;

3) доповнити двома новими пунктами такого змісту:

«1.7. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою про зупинення дії ліцензії із зберігання (закачування, відбору) природного газу (додаток 4).

1.8. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена на підставі заяви ліцензіата або з інших підстав, визначених законодавством, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії із зберігання (закачування, відбору) природного газу (додаток 5).

Якщо дія ліцензії була зупинена не за заявою ліцензіата, до заяви про відновлення дії ліцензії ліцензіат додає відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії.».

2. У пункті 2.2 глави 2:

1) абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:

«2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів щодо встановлення тарифу на послуги  із зберігання природного газу), не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.»;

 

2) підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) подавати НКРЕКП копії фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.

Річна фінансова звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», має бути розміщена на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

3) підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) забезпечити (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуск членів комісії з перевірки до її здійснення та присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу;»;

4) підпункт 19 доповнити словами та знаками «та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

5) підпункт 22 викласти в такій редакції:

«22) виконувати вимоги до оператора газосховища відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газосховищ, а також Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу;»;

6) у підпункті 24 слова «Кодексу газосховища» замінити словами «Кодексу газосховищ»;

7) підпункт 39 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 40 та 41 вважати відповідно підпунктами 39 та 40;

8) доповнити новими підпунктами такого змісту:

«41) надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю));

42) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством.».

3. У тексті слово «веб-сайт» у всіх відмінках замінити словом «вебсайт» у відповідних відмінках.

4. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

5. У додатку 3 слова та знаки «Документи перевірив та прийняв: (підпис) (ініціали та прізвище представника суб'єкта господарювання)» замінити словами та знаками «Документи перевірив та прийняв: (підпис) (ініціали та прізвище посадової особи НКРЕКП)».

6. Доповнити новими додатками 4 та 5, що додаються.

 

III. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з розподілу природного газу:

1. У главі 1:

1) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

газорозподільна система ліцензіата – об'єкти газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають у власності чи користуванні здобувача ліцензії/ліцензіата (у тому числі на праві господарського відання, користування, експлуатації, управління на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) та знаходяться в межах місць провадження господарської діяльності;

засіб провадження діяльності – газорозподільна система, що на законних підставах перебуває у власності здобувача ліцензії/ліцензіата (у тому числі на праві господарського відання, користування, експлуатації, управління на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів), якою здійснюється розподіл природного газу;

місце провадження господарської діяльності – територія адміністративно-територіальної одиниці (область, район, місто, село тощо), де знаходиться газорозподільна система ліцензіата, до якої підключено не менше 50000 точок приєднання суб'єктів ринку природного газу, щодо якої НКРЕКП прийнято рішення про надання права ліцензіату в її межах здійснювати господарську діяльність з розподілу природного газу. Вимога щодо кількості точок приєднання розповсюджується на суб'єктів господарювання, які мають намір отримати ліцензію з розподілу природного газу.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу», Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, Кодексі газорозподільних систем, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494, та Типовому договорі розподілу природного газу, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498.»;

2) у пункті 1.5:

у підпункті 1 слово «відомість» замінити словом «відомості», а слова «до якої» замінити словами «до яких»;

у підпунктах 2 та 3 слово «відомість» замінити словом «відомості»;

доповнити новими підпунктами такого змісту:

«7) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 5);

8) відомості про доступність будівель та приміщень для прийому та обслуговування споживачів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (додаток 6).»;

3) у пункті 1.6 цифру «5» замінити цифрою «7»;

4) доповнити новими пунктами такого змісту:

«1.8. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою про зупинення дії ліцензії з розподілу природного газу (додаток 8).

1.9. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена на підставі заяви ліцензіата або з інших підстав, визначених законодавством, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії з розподілу природного газу (додаток 9).

Якщо дія ліцензії була зупинена не за заявою ліцензіата, до заяви про відновлення дії ліцензії ліцензіат додає відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії.».

2. У главі 2:

1) у пункті 2.2:

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) подавати НКРЕКП копії фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.

Річна фінансова звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», має бути розміщена на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;»;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

«9) забезпечити (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови в проведенні перевірки) допуск членів комісії з перевірки до її здійснення та забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу;»;

підпункт 16 доповнити словами та знаками «та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

підпункт 26 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 27 – 29 вважати відповідно підпунктами 26 – 28;

доповнити новими підпунктами такого змісту:

«29) дотримуватись мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП;

30) надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю));

31) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством;

32) забезпечити необхідні умови доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень, у яких здійснюється прийом та обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.»;

2) пункт 2.6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«10) мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів.».

3. У тексті слово «веб-сайт» у всіх відмінках замінити словом «вебсайт» у відповідних відмінках.

 

4. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

5. Доповнити новими додатками 5 та 6, що додаються.

У зв’язку з цим додаток 5 вважати додатком 7.

6. У додатку 7 слова та знаки «Документи перевірив та прийняв: (підпис) (ініціали та прізвище представника суб’єкта господарювання)» замінити словами та знаками «Документи перевірив та прийняв: (підпис) (ініціали та прізвище посадової особи НКРЕКП)».

7. Доповнити новими додатками 8 та 9, що додаються.

 

IV. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з постачання природного газу:

1. У главі 1:

1) абзац четвертий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

«Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу», Правилах постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496, та Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548.»;

2) пункт 1.5 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

«3) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3);

4) відомості про доступність будівель та приміщень для прийому та обслуговування споживачів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (додаток 4) (надається у разі наміру здійснення постачання природного газу для населення).»;

3) у пункті 1.6 слово «здобувачем» замінити словами «здобувачем ліцензії», а цифру «3» замінити цифрою «5»;

4) доповнити двома новими пунктами такого змісту:

«1.7. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою про зупинення дії ліцензії з постачання природного газу (додаток 6).

1.8.  Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена на підставі заяви ліцензіата або з інших підстав, визначених законодавством, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії з постачання природного газу (додаток 7).

Якщо дія ліцензії була зупинена не за заявою ліцензіата, до заяви про відновлення дії ліцензії ліцензіат додає відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії.».

2. У главі 2:

1) у пункті 2.2:

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) забезпечити (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуск членів комісії з перевірки до її здійснення та присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу;»;

підпункт 19 викласти в такій редакції:

«19) подавати НКРЕКП копії річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;»;

доповнити новими підпунктами такого змісту:

«23) надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю));

24) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством;

25) дотримуватись мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП.»;

2) пункти 2.3 та 2.4 викласти в такій редакції:

«2.3. Постачальник природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, крім вимог, передбачених пунктом 2.2 цієї глави, повинен також дотримуватися вимог   статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів.

2.4. Постачальник природного газу, визначений Кабінетом Міністрів України як постачальник «останньої надії», крім вимог, передбачених пунктом 2.2 цієї глави, повинен також:

дотримуватися вимог статей 12 та 15 Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, які визначені для постачальника «останньої надії»;

забезпечити відповідно до законодавства обов'язкову перевірку річної фінансової звітності ліцензіата аудитором, вимоги до якого встановлені Законом

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та розміщувати її на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».»;

3) пункт 2.5 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«3) забезпечити необхідні умови доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень, у яких здійснюється прийом та обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (у разі наявності споживачів – фізичних осіб).»;

4) пункт 2.6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«6) мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу.».

3. У тексті слово «веб-сайт» у всіх відмінках замінити словом «вебсайт» у відповідних відмінках.

4. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

5. Доповнити новими додатками 3 та 4, що додаються.

У зв'язку з цим додаток 3 вважати додатком 5.

6. У додатку 5 слова та знаки «Документи перевірив та прийняв: (підпис) (ініціали та прізвище представника суб’єкта господарювання)» замінити словами та знаками «Документи перевірив та прийняв: (підпис) (ініціали та прізвище посадової особи НКРЕКП)».

7. Доповнити новими додатками 6 та 7, що додаються.

 

Начальник Управління ліцензування                                       Ю.Антонюк

 

Додатки див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux