Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.06.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.06.2020
Постанова
від 03 червня 2020 р. № 1070
Київ
Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

03.06.2020                    № 1070

 

 

 

Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг

03.06.2020 № 1070

 

Зміни до Кодексу системи передачі

 

1. У розділі І:

1) в абзаці тридцять дев’ятому пункту 1.7 глави 1 після слова «обґрунтування» доповнити словами «вибору схеми приєднання об’єкта»;

2) у главі 4:

абзаци четвертий та п’ятий пункту 4.2 викласти в такій редакції:

«опрацювання пропозицій та зауважень учасників ринку та інших заінтересованих сторін щодо внесення змін до цього Кодексу відповідно до порядку, визначеного в цій главі;

надання на розгляд і затвердження Регулятору проектів змін до цього Кодексу;»;

в абзаці восьмому пункту 4.3 слова «включається до річного звіту ОСП» замінити словами «оприлюднюється на власному веб-сайті ОСП»;

пункт 4.4 після слова «енергії» доповнити знаком та словами «, інших заінтересованих сторін»;

пункти 4.5 та 4.6 викласти в такій редакції:

«4.5. Обґрунтовані пропозиції учасників ринку та інших заінтересованих сторін щодо внесення змін до цього Кодексу можуть надаватися в письмовому та/або електронному вигляді Адміністратору Кодексу у форматах та за формою, що визначена Адміністратором Кодексу та розміщена на його власному веб-сайті в мережі Інтернет.

4.6. Адміністратор Кодексу реєструє пропозиції та зауваження щодо змін до цього Кодексу, отримані від учасників ринку та інших заінтересованих сторін, за результатом аналізу формує узагальнений проект рішення щодо змін і доповнень до цього Кодексу з урахуванням власних пропозицій та всіх пропозицій і зауважень, отриманих від учасників ринку та інших заінтересованих сторін.»;

пункт 4.7 замінити п’ятьма новими пунктами 4.7 – 4.11 такого змісту:

«4.7. Адміністратор Кодексу оприлюднює на власному веб-сайті в мережі Інтернет узагальнений проект рішення щодо змін до цього Кодексу з метою отримання пропозицій та зауважень від учасників ринку та інших заінтересованих сторін у форматах та за формою, що визначена Адміністратором Кодексу та розміщена на його власному веб-сайті в мережі Інтернет, із зазначенням кінцевого строку їх надання, але не менше 15 календарних днів з дня їх оприлюднення.

4.8. Після отримання пропозицій та зауважень від учасників ринку та заінтересованих сторін до узагальненого проекту рішення щодо змін до цього Кодексу Адміністратор Кодексу проводить узгоджувальну нараду (засідання) за участю учасників ринку електричної енергії та інших заінтересованих сторін. Протокол узгоджувальної наради (засідання) з висновком щодо поданих пропозицій щодо змін до цього Кодексу оприлюднюється на власному веб-сайті Адміністратора Кодексу в мережі Інтернет не пізніше 10 робочих днів з дня її проведення.

4.9. За результатами проведення узгоджувальної наради (засідання) Адміністратор Кодексу формує узагальнений проект змін до цього Кодексу та подає його на розгляд і затвердження Регулятору.

Рішення щодо внесення змін до цього Кодексу Регулятор приймає у порядку, встановленому законодавством.

4.10. Обґрунтовані пропозиції учасників ринку та заінтересованих сторін про внесення змін до цього Кодексу подаються Регулятору та розглядаються ним у порядку, установленому законодавством.

4.11. Інформація про внесення змін до цього Кодексу оприлюднюється Адміністратором Кодексу на власному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше 3 робочих днів з дня набрання чинності відповідним рішенням Регулятора.».

2. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

у пункті 1.1:

в абзаці шостому цифри «220» замінити цифрами «110»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«електроустановки існуючих споживачів у частині зміни дозволеної до використання потужності без підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміни ступеня напруги та/або зміни схеми живлення.»;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. Точка приєднання електроустановок Замовника розташовується на межі земельної ділянки Замовника або, за його згодою, на території цієї земельної ділянки. Точка приєднання електроустановок Замовника зазначається в договорі про приєднання електроустановок до системи передачі (додаток 3 до цього Кодексу).»;

пункти 1.6 та 1.7 викласти в такій редакції:

«1.6. ОСП не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи передачі за умов дотримання Замовником вимог цього Кодексу, відсутності обмеження пропускної спроможності в мережі ОСП (або окремих її елементах), до якої Замовник виявив наміри приєднатися, забезпечення надійності електропостачання та стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС України.

1.7. ОСП при видачі Замовнику технічних умов на приєднання або формуванні вимог, висновків/рекомендацій щодо виконання відповідних технічних заходів щодо технічних умов на приєднання, підготовлених ОСР, для забезпечення надійної та сталої роботи об’єктів електроенергетики в ОЕС України та/або у відповідних її частинах має керуватися принципом забезпечення операційної безпеки функціонування ОЕС України.

У разі досягнення меж операційної безпеки функціонування ОЕС України ОСП має вживати заходів щодо тимчасового припинення (обмеження) видачі технічних умов на приєднання та/або надання письмових висновків/рекомендацій щодо виконання технічних заходів для забезпечення належної та сталої роботи об’єктів електроенергетики в ОЕС України та/або у відповідних її частинах до реалізації технічних та ринкових заходів, передбачених затвердженим Звітом з оцінки відповідності (адекватності) генеруючих потужностей.

Рішення щодо припинення (обмеження) видачі технічних умов на приєднання та/або надання письмових висновків/рекомендацій щодо виконання технічних заходів для забезпечення належної та сталої роботи об’єктів електроенергетики в ОЕС України та/або у відповідних її частинах має бути:

обґрунтованим із зазначенням причин такого припинення (обмеження). Обґрунтування причини такої відмови має базуватися на об'єктивних технічно та економічно обґрунтованих критеріях, а також інформації про обґрунтований строк, після закінчення якого Замовник має звернутися щодо видачі технічних умов на приєднання;

направлено на адресу користувачів системи передачі;

розміщено на власному веб-сайті ОСП у мережі Інтернет;

направлено Регулятору та до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, у п’ятиденний термін з дня його оформлення.

У разі прийняття ОСП рішення щодо припинення (обмеження) видачі технічних умов  на  приєднання  для забезпечення належної та сталої роботи об’єктів електроенергетики в ОЕС України та/або у відповідних її частинах терміни підготовки технічних умов та договору приєднання ОСП та ОСР призупиняються.

Прийняття/скасування рішення щодо припинення (обмеження) видачі технічних умов на приєднання та/або надання письмових висновків/рекомендацій щодо виконання технічних заходів для забезпечення належної та сталої роботи об’єктів електроенергетики в ОЕС України та/або у відповідних її частинах може здійснюватися ОСП виключно згідно з відповідними вимогами (критеріями), розробленими і затвердженими ОСП та оприлюдненими ним на власному веб-сайті в мережі Інтернет.»;

2) в абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 4.1 глави 4 слова, цифри та знаки «не перевищує 1,7 Гц/с» замінити словами, цифрами та знаками «не виходить за межі діапазону від -2,5 Гц/с до +2,5 Гц/с»;

3) підпункти 6.9.1 – 6.9.3 пункту 6.9 глави 6 викласти в такій редакції:

«6.9.1. Для отримання дозволу на підключення електроустановок Замовника до системи передачі власник об’єкта повинен надати ОСП документи (перелік яких зазначається на власному веб-сайті ОСП в мережі Інтернет), що підтверджують введення електроустановок в експлуатацію у порядку, передбаченому законодавством у сфері містобудування, укласти з ОСП договір про надання послуг з передачі електричної енергії та договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління відповідно до вимог розділу XI цього Кодексу, а також укласти договір про врегулювання небалансів або договір про постачання електричної енергії споживачу.

Для кожної електроустановки в межах об’єкта електроенергетики подається окремий пакет документів, передбачений підпунктом 6.9.2 цього пункту.

6.9.2. ОСП розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет перелік та зразки типових протоколів випробувань і наладки електрообладнання, що надаються власником об’єкта разом із документом, що підтверджує введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію у порядку, передбаченому законодавством у сфері містобудування, за кожним типом об’єкта електроенергетики.

6.9.3. ОСП упродовж 10 робочих днів після виконання власником об’єкта вимог, зазначених у підпункті 6.9.1 цього пункту, повинен видати власнику об’єкта повідомлення про дозвіл на підключення електроустановки та про дозвіл на подачу напруги.».

3. Підпункт 1 підпункту 8.4.2 пункту 8.4 глави 8 розділу V викласти в такій редакції:

«1) розрізняють загальне і нормоване первинне регулювання частоти в ОЕС України.

Участь у загальному первинному регулюванні є обов’язковою умовою для синхронної роботи генеруючих одиниць типу В, С, D в ОЕС України.

Усі генеруючі одиниці типу В, С, D, які працюють синхронно з ОЕС України, повинні постійно брати участь у загальному первинному регулюванні;».

4. У розділі VІ:

1) у главі 2:

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. Усі Користувачі повинні подавати ОСП свої пропозиції щодо виведення з роботи їх генеруючого обладнання, яке знаходиться в оперативному підпорядкуванні ОСП, до 01 червня поточного року та до 01 вересня поточного року – їх електротехнічного обладнання, яке знаходиться в оперативному підпорядкуванні ОСП, для підготовки річного плану-графіка виведення з роботи обладнання на наступний календарний рік.»;

у пунктах 2.12, 2.13 та 2.15 слово «обладнання» замінити словами та знаками «генеруючого обладнання, яке знаходиться в оперативному підпорядкуванні ОСП,»;

після пункту 2.15 доповнити новим пунктом 2.16 такого змісту:

«2.16. Річні плани-графіки виведення з роботи електротехнічного обладнання на наступний календарний рік затверджуються Головним диспетчером ОСП до 15 грудня поточного року.».

У зв’язку з цим пункти 2.16 – 2.24 вважати відповідно пунктами 2.17 – 2.25;

у пункті 2.17 слова та знак «обладнання, який стосується їхніх об'єктів» замінити словами та знаком «генеруючого обладнання, яке знаходиться в оперативному підпорядкуванні ОСП»;

після пункту 2.17 доповнити новим пунктом 2.18 такого змісту:

«2.18. До 18 грудня кожного календарного року ОСП доводить до відома всіх Користувачів річний план-графік виведення з роботи електротехнічного обладнання, яке знаходиться в оперативному підпорядкуванні ОСП.».

У зв’язку з цим пункти 2.18 – 2.25 вважати відповідно пунктами 2.19 – 2.26;

пункт 2.20 після слова «обладнання» доповнити знаками та словами «, яке знаходиться в оперативному підпорядкуванні ОСП,»;

в абзаці першому пункту 2.21 цифри та слово «15 жовтня» замінити словами, цифрами та знаками «після 01 жовтня (для генеруючого обладнання) та після 15 грудня (для електротехнічного обладнання)»;

пункт 2.26 викласти в такій редакції:

«2.26. До 26 числа місяця, що передує плановому, ОСП надає затверджений місячний план-графік ремонтів відповідним Користувачам.»;

2) у главі 5:

у пункті 5.7:

підпункт 5.7.1 викласти в такій редакції:

«5.7.1. Прогнозування споживання електричної енергії Користувачами є прогнозом:

для операторів систем розподілу – обсягу розподіленої електричної енергії та обсягу витрат електричної енергії в розподільчих мережах;

для постачальників – обсягу продажу електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу;

для споживачів (приєднаних до мереж ОСП) – обсягу спожитої електричної енергії;

для виробників електричної енергії (приєднаних до мереж ОСП) – обсягу електричної енергії з мережі ОСП для забезпечення власних потреб електростанції.»;

у підпункті 5.7.2:

в абзаці другому слово «жовтня» замінити словом «вересня»;

в абзаці третьому цифри «20» замінити цифрами «15»;

у пункті 5.8:

підпункт 5.8.1 замінити двома новими підпунктами 5.8.1 та 5.8.2 такого змісту:

«5.8.1. Виробники електричної енергії надають ОСП прогнози виробництва в межах таких часових періодів:

річний прогноз виробництва електричної енергії з помісячним розподілом – не пізніше ніж до 01 вересня кожного року на наступний рік (кВт·год);

місячний прогноз виробництва електричної енергії – не пізніше ніж до 20 числа кожного місяця на наступний місяць (кВт·год);

тижневий прогноз виробництва електричної енергії – не пізніше 12:00 четверга кожного тижня на наступний тиждень (кВт·год);

добовий прогноз виробництва електричної енергії – не пізніше 09:00 кожного робочого дня на наступну добу, а у випадку вихідних/святкових днів – на всі наступні вихідні/святкові дні та наступний перший робочий день (кВт·год).

5.8.2. Виробники електричної енергії надають ОСП прогнози робочої потужності для генеруючих одиниць із встановленою потужністю понад 20 МВт у межах таких часових періодів:

річний помісячний прогноз робочої потужності – не пізніше ніж до 01 вересня кожного року на наступний рік (кВт);

місячний потижневий прогноз робочої потужності – не пізніше ніж до 20 числа кожного місяця на наступний місяць (кВт);

тижневий подобовий прогноз робочої потужності – не пізніше 12:00 четверга кожного тижня на наступний тиждень (кВт);

добовий прогноз робочої потужності – не пізніше 09:00 кожного робочого дня на наступну добу, а у випадку вихідних/святкових днів – на всі наступні вихідні/святкові дні та наступний перший робочий день (кВт).».

У зв’язку з цим підпункти 5.8.2 – 5.8.6 вважати відповідно підпунктами 5.8.3 – 5.8.7.

 

Заступник директора Департаменту

із регулювання відносин у сфері енергетики                           А.Огньов

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux