Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.10.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.10.2021
Постанова
від 29 вересня 2021 р. № 1680
Київ
Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

29.09.2021                    № 1680

 

Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Т.в.о. Голови НКРЕКП                                    О.Бабій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

29.09.2021 № 1680

 

Зміни до Кодексу системи передачі

 

1. У розділі І:

1) у пункті 1.4 глави 1:

абзац шістдесят другий після слова «електроенергетики» доповнити словами «або об’єктів електроспоживання»;

після абзацу шістдесят дев’ятого доповнити новим абзацом сімдесятим такого змісту:

«оперативна команда – команда оперативного персоналу в межах своїх повноважень щодо виконання конкретних дій з управління технологічними режимами роботи ОЕС України та/або зміни оперативного стану об’єктів диспетчеризації;».

У зв’язку з цим абзаци сімдесятий – сто сорок перший вважати відповідно абзацами сімдесят першим – сто сорок другим;

після абзацу сімдесят другого доповнити новим абзацом сімдесят третім такого змісту:

«оперативне розпорядження – письмове розпорядження керівників усіх рівнів організаційної структури диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України, яке надане з метою забезпечення операційної безпеки, щодо зміни режимів роботи ОЕС України та оперативного стану об’єктів диспетчеризації або внесення змін до оперативної документації;».

У зв’язку з цим абзаци сімдесят третій – сто сорок другий вважати відповідно абзацами сімдесят четвертим – сто сорок третім;

абзац сімдесят четвертий після слова «командами» доповнити словами «та розпорядженнями»;

в абзаці сімдесят п’ятому слова «оперативної команди і контролю за її» замінити словами «оперативних команд та розпоряджень і контролю за їх»;

абзац сто сороковий після слова «за» доповнити словом «оперативною»;

2) пункт 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:

«2.2. Вимоги цього Кодексу не застосовуються до електроустановок, які пов’язані прямою лінією та не мають будь-яких електричних зв’язків (у тому числі із застосуванням будь-яких комутаційних пристроїв) з електрообладнанням, яке працює синхронно в ОЕС України.

Будівництво та експлуатація таких електроустановок, як і прямої лінії, що їх поєднує, відбувається згідно з вимогами Порядку погодження будівництва та експлуатації прямої лінії, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 954, Правил улаштування електроустановок та ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики від 13 червня 2003 року № 296 (далі – Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж).».

2. У розділі ІІ:

1) у главі 1:

у пункті 1.8 слово «затвердження» замінити словом «схвалення»;

рядок четвертий графи першої таблиці пункту 1.9 після слова «затвердження» доповнити знаком та словом «/схвалення»;

2) у главі 5:

пункт 5.4 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«У разі обґрунтованої необхідності виконання заходів з будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об’єктів ОСП, пов’язаних з виконанням планів розвитку систем розподілу, ОСР погоджує з ОСП технічне завдання на проектування таких заходів.

Виконання таких заходів у мережах ОСП має бути передбачено у Плані та відповідній інвестиційній програмі ОСП та корелюватися із термінами виконання відповідних заходів у планах розвитку систем розподілу та інвестиційних програмах ОСР.»;

у пунктах 5.8 – 5.10 слово «затвердження» замінити словом «схвалення»;

3) після глави 5 доповнити новою главою 6 такого змісту:

«6. Звіт про виконання Плану

6.1. ОСП готує звіт про виконання Плану з метою надання інформації Регулятору та Користувачам про повноту та своєчасність виконання заходів схваленого Плану та досягнення відповідних результатів.

6.2. У звіті про виконання Плану має міститись така інформація:

1) перелік заходів, передбачених Планом, із зазначенням стану їх виконання;

2) причини невиконання запланованих заходів з відповідним обґрунтуванням;

3) ретроспективний порівняльний аналіз показників результативності діяльності ОСП  (усунення вузьких місць, величини рівнів витрат електричної енергії, пропускної спроможності, показників якості електричної енергії, показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії тощо).

6.3. Звіт про виконання Плану формується ОСП згідно з формою, наведеною в додатку 10 до цього Кодексу, та подається Регулятору до 01 березня року, наступного за звітним, в електронній формі (файл Excel та скан-копія у форматі pdf) на електронну адресу НКРЕКП energo3@nerc.gov.ua та на офіційну адресу із накладанням кваліфікованого електронного підпису.».

У зв’язку з цим глави 6 – 8 вважати відповідно главами 7 – 9.

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 1.10 глави 1 викласти в такій редакції:

«1.10. У випадках, визначених Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, для врахування пропускної спроможності мережі ОСП, ОСР звертається до ОСП за отриманням вимог (технічних заходів) ОСП, виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання електроустановок замовника.

ОСП у строк не більше ніж 10 робочих днів від дати звернення ОСР має надати вимоги (або повідомити про їх відсутність), виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання електроустановок замовника.

ОСП оприлюднює на офіційному вебсайті в мережі Інтернет порядок та вичерпний перелік документів для отримання вимог ОСП, які мають містити:

вимоги до електроустановок замовника стосовно каналів зв’язку для передачі інформації щодо обліку, телевимірювань та даних оперативно‑технологічного характеру, у тому числі щодо показників якості електричної енергії;

вимоги до електроустановок ОСП у частині організації релейного захисту та протиаварійної автоматики;

вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення критеріїв видачі/споживання потужності з відповідним обґрунтуванням.»;

2) у главі 2:

у пункті 2.3:

в абзаці другому підпункту 6:

у реченні першому слово «впродовж» замінити словами «не пізніше ніж через»;

у реченні другому слова «Відповідний Оператор має» замінити словами «Відповідні Оператори мають»;

в абзаці другому підпункту 7:

речення перше після слів «активну потужність» доповнити словами та цифрами «до вказаного рівня не пізніше ніж через 60 секунд»;

речення друге доповнити словами «генеруючих одиниць»;

в абзаці другому підпункту 8 слова та знак «командами, отриманими від» замінити словами «оперативними командами»;

у реченні першому абзацу другого підпункту 1 пункту 2.6 слова та абревіатуру «повинні бути погоджені ОСП» замінити словами та цифрами «визначаються згідно з додатком 8 до цього Кодексу»;

3) у главі 3:

підпункт 2 пункту 3.5 після слова «команд» доповнити словами «та розпоряджень»;

абзац третій підпункту 2 пункту 3.6 після слова «командами» доповнити словами «та розпорядженнями»;

у підпункті 3 пункту 3.9 слова та знак «команди, надіслані» замінити словами «оперативні команди та розпорядження»;

4) абзац сьомий підпункту 4 пункту 4.4 глави 4 після слова «до» доповнити словом «оперативних»;

5) у підпункті 5.3.5 пункту 5.3 глави 5:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) випробування модифікації електроустановок, які мають підтвердити здатність електроустановок об’єктів енергоспоживання до зміни їх споживаної потужності після отримання оперативної команди ОСП відповідно до встановлених технічних вимог. Випробування мають проводитися за оперативною командою або альтернативно, шляхом імітації отримання оперативної команди ОСП;»;

у реченні другому підпункту 2 слова «розпорядження від» замінити словами «оперативної команди».

4. У розділі V:

1) у підпункті 8.3.9 пункту 8.3, підпункті 19 підпункту 8.4.2 і  підпункті 3 підпункту 8.4.4 пункту 8.4 глави 8 слово «команд» у всіх відмінках та числах замінити словами «оперативних команд» у відповідних відмінках та числах;

2) у главі 9:

у підпункті 9.4.6 пункту 9.4 слова «давати команди» замінити словами «видавати оперативні команди»;

у пункті 9.6:

підпункт 9.6.6 після слова «за» доповнити словом «оперативною»;

абзац четвертий підпункту 1 підпункту 9.6.7 після слова «додаткова» доповнити словом «оперативна».

5. У розділі VІІ:

1) пункт 1.3 глави 1 після слова «електроенергетики» доповнити словами «або об’єкти електроспоживання»;

2) у главі 4:

у пункті 4.2 слова та знак «розпоряджень та/або оперативних команд» замінити словами та знаком «оперативних команд та/або розпоряджень»;

у пункті 4.5 слово «розпорядження» у всіх відмінках замінити словами «оперативне розпорядження» у відповідних відмінках;

у пункті 4.6:

абзац перший після слова «команди» доповнити словами «та розпорядження»;

абзац другий після слова «команда» доповнити словами «або розпорядження»;

у пункті 4.7:

абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту:

«Ведення оперативної документації має здійснюватися згідно з вимогами Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж, інших нормативно‑правових актів та нормативно‑технічних документів.

Оперативні команди та розпорядження мають бути лаконічними, чіткими, стислими та зрозумілими за змістом і сформульованими так, щоб унеможливити непорозуміння та помилки під час їх отримання.»;

пункти 4.8 – 4.10 викласти в такій редакції:

«4.8. На всіх рівнях диспетчерського управління повинні здійснюватися автоматична фіксація всіх оперативних переговорів за допомогою аудіорегістраторів з обов'язковою реєстрацією оперативних команд та розпоряджень в оперативній документації диспетчерського персоналу.

Термін зберігання зазначеної оперативної документації та аудіозаписів становить не менше 5 років.

4.9. Якщо з будь-якої причини підпорядкований оперативний персонал не здатний виконати оперативну команду або розпорядження, надані диспетчером вищого рівня, він має негайно повідомити про це диспетчера, який їх віддав.

4.10. Якщо оперативна команда або розпорядження, надані диспетчерським персоналом вищого рівня, вважається підпорядкованим оперативним персоналом помилковою, він повинен негайно доповісти про це особі, яка надала цю оперативну команду або розпорядження.

У разі підтвердження необхідності виконання наданої оперативної команди або розпорядження підпорядкований оперативний персонал зобов’язаний їх виконати.»;

у пункті 4.11:

в абзаці першому слова «команди та» замінити словами «команди або»;

в абзаці другому слова «команд та» замінити словами «команд або», слово «видав» замінити словом «надав», а слова «оперативному журналі» замінити словами «оперативній документації»;

пункт 4.12 після слова «команди» доповнити словами «або розпорядження», а після слова «команд» доповнити словами «або розпоряджень».

6. Пункт 2.2 глави 2 розділу Х доповнити словами та цифрою «відповідно до додатка 9 до цього Кодексу».

7. У пункті 4.5 глави 4 розділу ХІ слово «команди» замінити словами «оперативні команди або розпорядження», а знаки та слова «(оперативно-технологічного)» виключити.

8. У додатку 5:

1) у главі 3:

пункт 3.1.3 викласти в такій редакції:

«3.1.3. Здійснювати диспетчерське управління шляхом надання оперативних команд та/або розпоряджень, у тому числі із застосуванням засобів дистанційного управління.»;

у пункті 3.1.12 слово «команду» замінити словами та знаком «оперативні команди та/або розпорядження», а слова «у рамках» замінити словами «з метою»;

пункт 3.2.6 після слова «команд» доповнити словами та знаком «та/або розпоряджень»;

2) пункти 4.3, 4.4 та 4.6 глави 4 після слова «команди» у всіх числах та відмінках доповнити словами та знаком «та/або розпорядження»;

3) у додатку 6 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління:

у главі 2:

у пункті 2.2:

у підпункті 3:

в абзаці першому:

у реченнях першому – третьому слово «видає» замінити словами «видає оперативну команду або»;

у реченні четвертому слово «Розпорядження» замінити словами «Оперативні команди та розпорядження»;

абзац другий після слова «Якщо» доповнити словами «оперативні команди або»;

абзац четвертий після слів «виконання» та «своїх» доповнити словами «оперативних команд та»;

в абзаці п’ятому слово «дати» замінити словами «видати оперативну»;

у реченні першому абзацу шостого слово «подається» замінити словами «видається оперативна»;

абзац перший підпункту 9 після слів «повинен за» доповнити словом «оперативною»;

у пункті 2.4:

в абзаці третьому:

у реченні другому слово «диспетчерських» замінити словом «оперативних»;

речення третє після слова «одержані» доповнити словом «оперативної»;

абзац п’ятий після слова «передачею» доповнити словом «оперативних»;

речення перше абзацу п’ятнадцятого після слів, абревіатури та знака «живучості ОЕС України,» доповнити словом «оперативні»;

абзац третій пункту 5.1 глави 5 після слова «надання»  доповнити словом «оперативних»;

4) у главі 2 додатка 7 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління:

у пункті 2.2:

у підпункті 1:

у реченні першому абзацу першого слова та знак «оперативно-диспетчерське» замінити словами та знаками «диспетчерське (оперативно-технологічне)»;

в абзаці другому слова «подання диспетчерських» замінити словами та знаком «надання оперативних команд та/або»;

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

«Оперативні команди та розпорядження ЧД РДЦ мають виконуватись ЧД ОСР негайно, якщо окремо не зазначений час, на який вони мають бути виконані.

ЧД ОСР несе відповідальність за невиконання або зволікання з виконанням оперативних команд та розпоряджень ЧД РДЦ, а ЧД РДЦ несе відповідальність за обґрунтованість оперативних команд та розпоряджень.»;

абзац п’ятий після слова «виконання» доповнити словами «оперативних команд та»;

в абзаці шостому слово «одержане» замінити словами та знаком «одержану оперативну команду та/або», а після слова «віддав» доповнити словами та знаком «одержану оперативну команду та/або»;

у реченні першому абзацу третього підпункту 3 слово «команду» замінити словами та знаком «оперативну команду та/або розпорядження»;

підпункти 1 та 3 пункту 2.3 після слова «виконання» доповнити словами «оперативних команд та»;

5) у главі 4 додатка 8 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління:

у пункті 4.1 слова та знак «розпоряджень та/або» виключити, а після слова «команд» доповнити словами «та розпоряджень»;

пункти 4.3 – 4.5 викласти в такій редакції:

«4.3. ЧД ОСП відповідного рівня віддає оперативну команду та розпорядження оперативно-диспетчерському персоналу Споживача, які оперативно-диспетчерський персонал Споживача повинен виконувати негайно. За відсутності прямих каналів зв’язку чи тимчасової їх непрацездатності ЧД ОСП відповідного рівня видає оперативну команду та розпорядження через оперативний персонал інших підприємств (інших споживачів, ОСР, електростанцій), у яких наявний зв’язок з відповідним Споживачем.

4.4. Якщо виконання оперативної команди та розпорядження ЧД ОСП відповідного рівня пов’язане з порушенням правил охорони праці та створює загрозу здоров’ю і життю людей, а також може призвести до пошкодження обладнання, виконувати його забороняється. Оперативно-диспетчерський персонал Споживача зобов’язаний негайно повідомити ЧД ОСП відповідного рівня про відмову щодо виконання такої оперативної команди та/або розпорядження та зробити відповідний запис в оперативній документації.

4.5. Якщо оперативну команду та/або розпорядження ЧД ОСП відповідного рівня оперативно-диспетчерський персонал Споживача вважає помилковою, то він повинен негайно доповісти про це ЧД ОСП відповідного рівня.

У разі підтвердження ЧД ОСП відповідного рівня своєї оперативної команди та/або розпорядження оперативно-диспетчерський персонал Споживача зобов’язаний її виконати.»;

у пункті 4.8 слова «віддавати команду» замінити словами та знаком «надання оперативної команди та/або розпорядження».

9. У розділі ІІ додатка 7:

1) у пункті 4.2 глави 4:

у підпункті 1:

у першому реченні слово «видається» замінити словом «надається», а слово «диспетчерська» замінити словом «оперативна»;

у другому реченні слово «Диспетчерська» замінити словом «Оперативна»;

речення перше підпункту 2 після слова «моменту» доповнити словами «надання оперативної»;

2) у главі 5:

у підпунктах 1 та 2 пункту 5.2 слово «видає» замінити словами «надає оперативну»;

у підпункті 2 пункту 5.3:

речення перше після слова «покроково» доповнити словом «оперативні»;

речення друге після слова «виконує» доповнити словом «оперативну»;

3) підпункт 4 пункту 6.1 глави 6 після слова «виконання» доповнити словом «оперативних».

10. Доповнити трьома новими додатками, що додаються.

 

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики                                          А.Огньов

 

Додатки див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux