Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.12.2019

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.12.2019
Постанова
від 03 грудня 2019 р. № 2595
Київ
Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

03.12.2019                    № 2595

 

Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 21 січня 2006 року № 47 «Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2006 року за № 97/11971.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр», крім розділу VII Змін до Кодексу систем розподілу, який набирає чинності через три місяці з дня набрання чинності цією постановою.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

03.12.2019 № 2595

 

Зміни до Кодексу систем розподілу

 

І. Пункт 1.1 розділу І викласти в такій редакції:

«1.1. Цей Кодекс визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини операторів систем розподілу (далі – ОСР), оператора системи передачі (далі – ОСП), користувачів системи розподілу (далі – Користувачі) та замовників послуг з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.».

ІІ. У пункті 2.1 розділу ІІ:

1. Доповнити після абзацу двадцятого новим абзацом двадцять першим такого змісту:

«електричні мережі внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника – електричні мережі, які забезпечують живлення електроустановок об'єкта замовника від місця (точки) приєднання до струмоприймачів замовника;».

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший – шістдесят другий вважати відповідно абзацами двадцять другим – шістдесят третім.

2. В абзаці п'ятдесят восьмому слова «та складовою частиною завдання на проектування» виключити.

ІІІ. У розділі ІІІ:

1. У главі 3.2:

1) підпункт 9 пункту 3.2.4 після слів, цифр та знака «від 14 березня 2018 року № 309» доповнити знаками та словами «(далі – Кодекс системи передачі)»;

2) підпункт 9 пункту 3.2.6 після слів, цифр та знака «від 14 березня 2018 року № 311» доповнити знаками та словами «(далі – Кодекс комерційного обліку)».

2. Пункт 3.4.2 глави 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4.2. При розробці заходів та проєктів Плану розвитку систем розподілу ОСР повинен забезпечити узгодженість із Планом розвитку системи передачі на наступні 10 років і отримати відповідний письмовий висновок від ОСП.

ОСП повинен здійснити аналіз отриманих від ОСР проєктів планів розвитку систем розподілу на наступні 5 років щодо частин цих планів, що відносяться до розвитку електричних мереж 110 (150) кВ, на відповідність Плану та надати ОСР висновки (з обґрунтованими пропозиціями та зауваженнями щодо необхідності коригування у випадку невідповідності) протягом 20 робочих днів з дати отримання їх від ОСР.».

3. Доповнити пункт 3.7.16 глави 3.7 новим абзацом такого змісту:

«Для оцінки поточних і довгострокових режимів роботи об’єднаної енергетичної системи України двічі на рік проводяться виміри електричних навантажень відповідно до діючого законодавства.».

ІV. У розділі ІV:

1. У главі 4.1:

1) абзац перший пункту 4.1.1 доповнити словами «та під час зміни технічних параметрів електроустановок замовників»;

2) у пункті 4.1.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Послуга зі стандартного приєднання надається на підставі договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що укладається за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі – договір про стандартне приєднання). Послуга з нестандартного приєднання надається на підставі договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ»/з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, що укладається за типовою формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу (далі – договір про нестандартне приєднання).»;

в абзаці тринадцятому слово «Замовників» замінити словами «Користувача або власника земельної ділянки»;

3) в абзаці другому пункту 4.1.8 слова «електроустановки Замовника» замінити словами та знаками «новозбудовані об'єкти (електроустановки)»;

4) пункт 4.1.9 після слів «відповідно до» доповнити словом «умов»;

5) пункт 4.1.11 викласти в такій редакції:

«4.1.11. Суб'єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж у таких випадках:

у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання;

у межах договірної потужності цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у відповідний період доби;

без зменшення договірної потужності цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі підключення електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії генеруючою одиницею типу А, у межах договірної потужності цього суб'єкта.

З метою погодження приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання замовник звертається до цього суб'єкта із заявою про приєднання електроустановки певної потужності за типовою формою, наведеною в додатку 3 до цього Кодексу (далі – заява про приєднання). До заяви про приєднання додаються документи відповідно до переліку, встановленого пунктом 4.4.2 глави 4.4 цього розділу.

У разі згоди на приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до власних електричних мереж суб'єкт господарювання протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви повідомляє замовника про свою згоду листом та надає відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані.

Замовник згідно з вимогами глави 4.4 цього розділу звертається до ОСР, до електричних мереж системи розподілу якого приєднані електроустановки суб'єкта господарювання, щодо видачі проєкту договору про нестандартне приєднання і технічних умов та надає ОСР відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного звернення видає замовнику проєкт договору про нестандартне приєднання, технічні умови та відповідні технічні вимоги суб'єкту господарювання щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб'єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності.

Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, для отримання висновку щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов.

При виконанні такого приєднання мають виконуватися такі умови:

1) електроустановки замовника, що приєднуються, не можуть погіршувати якість електропостачання існуючих Користувачів, приєднаних у цьому енерговузлі;

2) схема приєднання електроустановки до електричних мереж не може виконувати функції транзитної установки для живлення інших Користувачів;

3) має бути забезпечений окремий комерційній облік електричної енергії, відпущеної, виробленої, включаючи витрати на власні потреби, електроустановками замовника (електроустановки власних потреб приєднуються за рахунок договірної потужності суб'єкта господарювання), відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;

4) суб'єкт господарювання та замовник після реалізації проєкту мають забезпечити виконання доведених завдань (виданих диспетчерських команд) щодо примусового розвантаження, АЧР тощо;

5) електроустановки з виробництва електричної енергії замовника мають відповідати вимогам щодо генеруючих одиниць типу А (регулювання напруги, реактивної потужності, моніторингу показників);

6) замовник має погодити проєктну документацію в частині виконання технічних вимог:

із суб'єктом господарювання на відповідність технічним вимогам та/або вихідним даним;

із ОСР на відповідність технічним умовам.

Суб'єкт господарювання має погодити з ОСР проєктну документацію в частині виконання технічних умов ОСР щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб'єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності;

7) суб'єкт господарювання разом із замовником забезпечує виконання погоджених ОСР проєктних рішень, а також повідомляє ОСР про завершення будівництва та підключення об'єкта (електроустановок) замовника.

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР, плата за приєднання до таких електричних мереж ОСР не нараховується.»;

6) у пункті 4.1.15:

у підпункті 3 після слів «делегування ОСР» доповнити знаками та словами «(за згодою ОСР)»;

абзац шостий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«Територія вважається електрифікованою, якщо хоча б один об'єкт, розташований на земельній ділянці, яка перебуває в межах території, що підлягає комплексній забудові, приєднаний до електричних мереж цього ОСР відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, чинного на момент здійснення такого приєднання (після 01 січня 2013 року).

Об'єкти всіх замовників на інших земельних ділянках у межах цієї території мають бути приєднані ОСР відповідно до вимог цього розділу в залежності від типу приєднання.

За наявності інформації від органів місцевого самоврядування про розроблення або затвердження детального плану території, що підлягає комплексній забудові, ОСР може інформувати замовника про можливість отримання ним послуги з приєднання до електричних мереж після електрифікації такої території у спосіб, зазначений у главі 4.4 цього розділу.»;

7) в абзаці четвертому пункту 4.1.19:

після слів «від точки приєднання» доповнити словом «електроустановок»;

знаки та слова «(з урахуванням особливостей, указаних у пункті 4.1.20 цієї глави)» виключити;

8) у пункті 4.1.20:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Якщо за нормами проєктування для забезпечення приєднання електроустановок замовника на заявленій ним напрузі 0,4 (10) (35) кВ необхідно побудувати також лінію електропередавання напругою 10 (35) (110) кВ та трансформаторну підстанцію, технічні умови для розробки проєкту лінійної частини приєднання можуть містити вимогу щодо будівництва ліній електропередавання наступного ступеня напруги та трансформаторної підстанції. У цьому випадку вартість трансформаторної підстанції визначається окремо в проєктно-кошторисній документації та не включається в оплату замовником вартості лінійної частини приєднання.»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі незгоди замовника із запропонованою ОСР точкою в існуючих електричних мережах, від якої відповідно до норм проєктування може бути забезпечена потреба замовника в заявленій потужності, замовник має право розробити ТЕО вибору схеми приєднання. ТЕО розробляється за рахунок замовника, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника.»;

9) в абзаці другому пункту 4.1.22 знак та слова «, погодження проектної документації» виключити;

10) у пункті 4.1.23:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Приєднання будівельних струмоприймачів здійснюється в установленому цим розділом порядку без справляння плати за приєднання.».

У зв'язку з цим абзаци другий – п'ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Підключення будівельних струмоприймачів замовника здійснюється відповідно до укладеного договору про нестандартне приєднання об'єкта забудови з визначенням строків та черговості його будівництва після оплати послуг за підготовку та видачу технічних умов на приєднання та підключення, а також після надання ОСР документів, що підтверджують укладення замовником відповідних договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на роздрібному ринку електричної енергії, та документів, що підтверджують отримання замовником послуги з улаштування вузла комерційного обліку електричної енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Вимоги щодо умов приєднання до електричних мереж ОСР будівельних струмоприймачів замовника або його підрядної організації, що планується використовувати для будівництва (реконструкції) об'єкта замовника, є невід'ємною складовою частиною технічних умов та договору про приєднання електроустановок замовника до електричних мереж за постійною схемою приєднання з урахуванням вимог цього розділу.»;

11) доповнити пункт 4.1.28 новим абзацом такого змісту:

«ТЕО розробляється за рахунок замовника, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника.»;

12) пункт 4.1.37 викласти в такій редакції:

«4.1.37. Якщо Користувач або власник земельної ділянки має намір спорудити або реконструювати будівлі, дороги, мости, інші об'єкти архітектури, що потребує перенесення повітряних та/або підземних електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики, Користувач або власник земельної ділянки звертається до ОСР із відповідною заявою. До заяви додається ситуаційний план об'єкта забудови. ОСР надає вихідні дані та технічні вимоги для проєктування перенесення (перевлаштування) належних йому об'єктів електроенергетики не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви або 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних вимог з ОСП (у зазначений у заяві спосіб обміну інформацією).

Користувач або власник земельної ділянки має розробити проєкт, у тому числі здійснити заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питань щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розташування об'єктів електроенергетики, а ОСР – узгодити наданий Користувачем або власником земельної ділянки проєкт з оформленням технічного рішення.

ОСР на договірних засадах надає Користувачу або власнику земельної ділянки послугу з перенесення визначених проєктом об'єктів електроенергетики, вартість якої визначається згідно з кошторисом (який є невід'ємною частиною відповідної проєктної документації), у термін, визначений відповідно до вимог нормативних документів, що визначають строки проєктування та будівництва.

Вартість розроблення проєктної документації, що передається замовником ОСР, ураховується в загальній сумі вартості послуги з перенесення об'єктів електроенергетики.»;

13) абзац перший пункту 4.1.38 викласти в такій редакції:

«4.1.38. ОСР оприлюднюють та оновлюють на офіційному вебсайті всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою  35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу.».

2. У главі 4.2:

1) пункт 4.2.1 викласти в такій редакції:

«4.2.1. ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання.»;

2) у пункті 4.2.2:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«перевірка та погодження ОСР проєктної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об'єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження електричних мереж замовника із електричними мережами ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище;»;

в абзаці сьомому знак «;» замінити знаком «.»;

3) пункт 4.2.3 викласти в такій редакції:

«4.2.3. Процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає:

надання замовником ОСР заяви про приєднання та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 цього розділу;

визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до точки (місця) забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 – 20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі недосягнення згоди щодо визначення типу приєднання сторони, у тому числі разом з представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;

підготовку і видачу замовнику проєкту договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, що є невід'ємним додатком до такого договору,

підписання замовником договору про приєднання;

реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;

оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

підготовку ОСР проєкту зовнішнього електрозабезпечення;

подання замовником розробленої ним проєктної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об'єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження технічних параметрів електричних мереж замовника із технічними параметрами електричних мереж ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище;

виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;

подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності));

підписання акта надання послуги з приєднання сторонами договору;

улаштування вузла (вузлів) вимірювання, що виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором замовника, що надається на договірних засадах відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.»;

4) пункт 4.2.4 викласти в такій редакції:

«4.2.4. Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить                45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує замовника.»;

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

«4.2.5. У випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених пунктом 4.2.4 цієї глави (у разі перевищення строку надання послуги з приєднання), замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання за типовою формою, наведеною в додатку 4 до цього Кодексу (далі – заява про відшкодування).

У разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів).

У випадку недосягнення згоди між сторонами договору про приєднання шляхом переговорів щодо компенсації та пені замовник має право звернутись до суду за захистом своїх порушених прав.».

3. У главі 4.3:

1) абзац перший пункту 4.3.1 викласти в такій редакції:

«4.3.1. ОСР надає послугу з нестандартного приєднання «під ключ» або нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником відповідно до умов договору про нестандартне приєднання.»;

2) абзац перший пункту 4.3.6 викласти в такій редакції:

«4.3.6. Приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт здійснюється на підставі ТЕО вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП. ТЕО розробляється за рахунок замовника, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР або ОСП безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника.»;

3) пункт 4.3.7 викласти в такій редакції:

«4.3.7. Якщо для забезпечення приєднання генеруючих одиниць замовника до електричних мереж системи розподілу ОСР необхідно побудувати або реконструювати лінію електропередавання ОСР, що приєднана до електричних мереж ОСП або існуючої електростанції (якщо ТЕО визначає переваги такого приєднання), технічні умови на таке приєднання видаються ОСР та погоджуються з ОСП.»;

4) доповнити новими пунктами такого змісту:

«4.3.8. У випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених пунктом 4.3.3 цієї глави, замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування згідно з умовами договору про приєднання.

У разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів).

У випадку недосягнення згоди між сторонами договору про приєднання шляхом переговорів щодо компенсації та пені замовник має право звернутись до суду за захистом своїх порушених прав.

4.3.9. ОСР зобов'язаний надати замовнику у випадку проєктування ним лінійної частини приєднання всі необхідні документи з надання повноважень для здійснення замовником заходів з відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не пізніше трьох робочих днів від дати відповідного звернення замовника.».

4. У главі 4.4:

1) у пункті 4.4.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4.4.1. Замовник звертається до ОСР щодо наміру приєднатися до електричних мереж системи розподілу із заявою про приєднання. ОСР оприлюднює на власному вебсайті порядок подання заяви на приєднання.»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Замовник має право зазначити в заяві про приєднання графік уведення потужностей за роками (черги будівництва). У цьому випадку ОСР у технічних умовах повинен передбачити можливість приєднання потужностей замовника відповідно до запропонованого ним графіка (з урахуванням та обґрунтуваннями відповідно до державних будівельних норм та правил).».

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому після слова «особисто» доповнити словами та знаком «або через уповноваженого належним чином представника,»;

2) пункт 4.4.2 викласти в такій редакції:

«4.4.2. До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;

4) ТЕО (за наявності).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);

копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;

лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта).»;

3) абзац другий пункту 4.4.3 викласти в такій редакції:

«у разі особистого подання заяви або через уповноваженого належним чином представника – у день подання (у тому числі) на копії заяви замовника, що надається замовнику, ставиться реєстраційний номер ОСР;»;

4) у пункті 4.4.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4.4.4. У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих особисто замовником або через уповноваженого належним чином представника, ОСР приймає частину належним чином оформлених документів, надає замовнику зауваження щодо повноти та належного оформлення документів та вносить відповідну інформацію до реєстру заяв.»;

абзац другий доповнити знаком та словами «, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання»;

абзац третій після слів «протягом 2 робочих днів» доповнити знаком та словами «, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання».

5. У главі 4.5:

1) назву після слова «Замовнику» доповнити словами «проєкту договору про приєднання та»;

2) пункт 4.5.5 викласти в такій редакції:

«4.5.5. Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією).

Замовник у строк не більше 20 календарних днів з дати отримання від ОСР проєкту договору про приєднання та технічних умов на приєднання підписує договір про приєднання та технічні умови та повертає їх ОСР для реєстрації.

Якщо замовник не отримав проєкт договору про приєднання та технічні умови протягом 30 календарних днів з дати направлення ОСР повідомлення про їх готовність (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією) або не надав ОСР протягом 20 календарних днів з дати отримання підписані з його сторони примірники договору про приєднання та технічних умов, договір про приєднання вважається неукладеним (таким, що не відбувся), технічні умови такими, що не набрали чинності.»;

3) у пункті 4.5.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4.5.6. Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП.»;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Замовник у строк не більше 20 календарних днів з дати отримання від ОСР проєкту договору про приєднання та технічних умов на приєднання підписує договір про приєднання та повертає його ОСР для реєстрації. Якщо замовник не отримав проєкт договору про приєднання та технічні умови протягом 60 календарних днів з дати направлення ОСР повідомлення про їх готовність або не надав ОСР протягом 20 календарних днів з дати отримання підписані з його сторони примірники договору про приєднання та технічних умов, договір про приєднання вважається неукладеним (таким, що не відбувся), технічні умови такими, що не набрали чинності.».

У зв'язку з цим абзаци другий – п'ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим;

6. Пункт 4.6.8 глави 4.6 викласти в такій редакції:

«4.6.8. Строк розгляду проєктно-кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами – 30 робочих днів. Узгодження проєктно-кошторисної документації та ТЕО здійснюється ОСР безоплатно.».

7. Пункт 4.8.3 глави 4.8 викласти в такій редакції:

«4.8.3. Замовник надає ОСР заяву на підключення разом із заявою на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та з пакетом документів, перелік яких передбачений пунктом 11.3.5 глави 11.3 розділу XI цього Кодексу, а також додатково надає документ, що підтверджує отримання замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.».

8. У главі 4.9:

1) у пункті 4.9.1 слова та знаки «електроустановки певної потужності (додаток 2)» та слово «нестандартного» виключити;

2) у пункті 4.9.2:

в абзаці першому після слів «організаційних та технічних заходів» доповнити знаками та словами «(виконано/на виконанні) із зазначенням очікуваних та граничних термінів їх виконання»;

в абзаці десятому слово «нестандартного» виключити.

V. Доповнити главу 5.3 розділу V новим пунктом такого змісту:

«5.3.13. Для забезпечення безпечної експлуатації, надійності і економічності обладнання, будівель і споруд, систем контролю і управління на кожній електроустановці ОСР має планувати ремонтні програми.».

VI. Підпункт 3 пункту 11.5.2 глави 11.5 розділу XI доповнити новим абзацом такого змісту:

«у разі несвоєчасної сплати замовником остаточного розрахунку відповідно до умов договору про приєднання (для випадків зміни технічних параметрів);».

VII. Доповнити розділ ХІІ новим пунктом такого змісту:

«12.17. У випадку облаштування вузла обліку споживача зі встановленням засобу обліку, який забезпечує можливість дистанційного зчитування даних (показів засобу обліку), ОСР має забезпечити щодобову передачу даних стосовно величин погодинного споживання електричної енергії споживачем постачальнику електричної енергії, який у свою чергу має відобразити в особистому кабінеті споживача надану інформацію. Така інформація оновлюється постачальником електричної енергії щодобово.».

VIII. У додатку 1:

1. У розділі 3:

1) у пункті 3.1:

підпункти 3.1.1 та 3.1.2 викласти в такій редакції:

«3.1.1. Розпочати (після виконання Замовником зобов'язань щодо авансової оплати в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору) в установленому порядку приєднання об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу.

Забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені цим Договором, після виконання Замовником зобов'язань, визначених підпунктом 3.2.3 пункт у 3.2 цього Договору.

3.1.2. Здійснити первинне підключення електроустановок Замовника з метою проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника та підключити електроустановки Замовника до електричних мереж системи розподілу після повної (стовідсоткової) оплати послуги з приєднання впродовж 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або впродовж 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів, після виконання Сторонами умов цього Договору та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів).»;

пункт 3.1.3 виключити;

2) у пункті 3.2:

підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

«3.2.2. Погодити з Виконавцем послуг розроблену на виконання підпункту 3.2.1 цього пункту проєктну документацію в частині влаштування комерційного обліку електричної енергії.»;

підпункт 3.2.4 викласти в такій редакції:

«3.2.4. Ввести в експлуатацію в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, власний об'єкт та електричні мережі внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у випадку будівництва або реконструкції об'єкта).».

2. У розділі 4:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. На дату укладення цього Договору плата за приєднання становить ___________ грн (з ПДВ).

Розрахунок вартості плати за приєднання наведений у додатку до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.»;

2) пункти 4.3 та 4.4 викласти в такій редакції.

«4.3. У випадку відсутності необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок Замовника Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати укладення цього Договору Сторонами.

У випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок Замовника оплата здійснюється відповідно до пункту 4.4 цього Договору.

Виконавець послуг має протягом 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Виконавцем послуг проєктної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника та підписання Акта про надання послуги з приєднання, повідомити Замовника про завершення вищезазначених етапів та надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання.

У випадку відсутності оплати Замовником плати за приєднання згідно з пунктом 4.4 цього Договору термін надання послуги з приєднання призупиняється до моменту здійснення Замовником оплати вартості послуги з приєднання до електричних мереж.

4.4. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів від дати підписання цього Договору Сторонами;

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Виконавцем послуг проєктної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника.»;

3) у пункті 4.5 слово «оплати» замінити словом «розрахунків».

ІX. Додаток 2 та 3 викласти в новій редакції, що додаються.

Х. Доповнити Кодекс новим додатком 4, що додається.

У зв'язку з цим додатки 4 – 5 вважати відповідно додатками 5 – 6.

ХІ. У додатку 5:

1. Главу 1 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:

«1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку

__________________________________________________________.».

2. Після розділу І доповнити новим розділом такого змісту:

«IІ. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати

____________________________________________________________.

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення

____________________________________________________________.

 

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо

____________________________________________________________.

 

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку

____________________________________________________________.

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги

_______________________________________________________________.

 

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається:_________________________________________________.».

3. Примітку викласти в такій редакції:

«Примітка. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.».

ХIІ. У додатку 6:

1. Розділ II викласти в такій редакції:

«IІ. Вимоги до електроустановок ОСП/ОСР

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати

____________________________________________________________.

 

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення 

____________________________________________________________.

 

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо

____________________________________________________________.

 

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку

____________________________________________________________.

 

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги

____________________________________________________________.

 

1.5. Вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення критеріїв видачі/споживання електричної потужності (мають містити обґрунтування включення таких вимог та посилання на відповідні чинні документи)

____________________________________________________________.

 

2. Найближча точка в існуючих мережах оператора системи розподілу, від якої відповідно до норм проєктування може бути забезпечена потреба Замовника в заявленій потужності

__________________________________________________________.».

 

2. Примітку викласти в такій редакції:

«Примітка. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.».

ХІІІ. У тексті Кодексу слова «Правила роздрібного ринку», «Замовник», «проект», «проектування», «проектна документація», «проектно-кошторисна документація», «проектні рішення», «проектні дані», «проектні роботи», «проект забудови», «веб-сайт» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Правила роздрібного ринку електричної енергії», «замовник», «проєкт», «проєктування», «проєктна документація», «проєктно-кошторисна документація», «проєктні рішення», «проєктні дані», «проєктні роботи», «проєкт забудови», «вебсайт» у відповідних відмінках.

ХІV. У тексті додатків до Кодексу слова «Правила роздрібного ринку», «проект», «проектування», «проектна документація», «проектно-кошторисна документація», «проектні рішення», «проектні дані», «проектні роботи», «проект забудови», «веб-сайт» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Правила роздрібного ринку електричної енергії», «проєкт», «проєктування», «проєктна документація», «проєктно-кошторисна документація», «проєктні рішення», «проєктні дані», «проєктні роботи», «проєкт забудови», «вебсайт» у відповідних відмінках.

 

Заступник директора Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики                                          А.Огньов

 

Додатки див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 06.12.2019, № 235

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux