Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 30.06.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 30.06.2020
Постанова
від 24 червня 2020 р. № 1209
Київ
Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

24.06.2020                    № 1209

 

Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім підпункту 6 пункту 4 Змін до Кодексу систем розподілу, який набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,

 що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг

24.06.2020 № 1209

 

Зміни до Кодексу систем розподілу

 

1. Пункт 1.4 розділу I після слова «затверджується» доповнити словами та знаком «та/або схвалюється».

2. У розділі ІІ:

1) в абзаці тридцять першому пункту 2.1 слова «мережах ОСР» замінити словами «мережах ОЕС України» та доповнити знаком та словами «, що визначається згідно з чинними нормативними документами»;

2) пункт 2.2 після абзацу тринадцятого доповнити новими абзацами чотирнадцятим та п’ятнадцятим такого змісту:

«ПОЕМ – Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 (із змінами);

ПРСР – План розвитку системи розподілу;».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – вісімнадцятим.

3. У розділі III:

1) пункт 3.1.3 глави 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1.3. ОСР повинен планувати та виконувати заходи та проєкти згідно з ПРСР.

Забороняється включати до ПРСР умови щодо покладення будь-яких фінансових зобов'язань на Користувачів або замовників, не передбачених нормативно-правовими актами.»;

2) у пункті 3.2.1 глави 3.2 слово «затвердження» замінити словом «схвалення»;

3) у підпункті 1 пункту 3.3.4 глави 3.3 слова «яка охоплює як поточний, так і прогнозний періоди» замінити словами «для року, що передує першому року планового періоду, та останнього року планового періоду»;

4) у главі 3.4:

у пункті 3.4.3 слово «затвердження» замінити словом «схвалення»;

у пункті 3.4.4:

слово «затвердження» замінити словом «схвалення»;

доповнити знаками та словами «, в електронній формі (у форматі pdf)»;

пункт 3.4.6 після слова «вноситись» доповнити знаками та словами «, як правило,»;

пункт 3.4.7 викласти в такій редакції:

«3.4.7. ПРСР після схвалення Регулятором є обов'язковим для виконання ОСР. Регулятор здійснює контроль за виконанням ОСР схваленого ПРСР.»;

пункт 3.4.9 викласти в такій редакції:

«3.4.9. ПРСР не пізніше ніж через 5 робочих днів після його схвалення Регулятором оприлюднюється на офіційному вебсайті ОСР в мережі Інтернет та  зберігається на ньому протягом строку його дії та не менше 3 років після закінчення його дії.»;

5) у першому реченні підпункту 7 пункту 3.5.2 глави 3.5 слова «звіт про» виключити;

6) у главі 3.6:

у пункті 3.6.1 слово «затвердженого» замінити словом «схваленого»;

пункт 3.6.2 викласти в такій редакції:

«3.6.2. У звіті про виконання ПРСР має міститись така інформація:

1) перелік заходів, передбачених ПРСР, із зазначенням стану їх виконання;

2) аналіз досягнення запланованих результатів (фактичні величини рівнів витрат електричної енергії, пропускної спроможності, показників якості електричної енергії, показників якості послуг тощо) у порівнянні з плановими показниками;

3) причини невиконання запланованих заходів з відповідним обґрунтуванням та пропозиції щодо включення невиконаних заходів до ПРСР на майбутні періоди;

4) висновки щодо необхідності актуалізації ПРСР.».

4. У розділі ІV:

1) у главі 4.1:

пункт 4.1.8 викласти в такій редакції:

«4.1.8. Забороняється надавати послугу з приєднання електроустановки замовника до електричних мереж побутових споживачів.

Послуга з приєднання до електричних мереж об'єктів замовника має надаватися з дотриманням вимог ПОЕМ.

ОСР, у випадку розташування електроустановок замовника в охоронних зонах електричних мереж (або наміру замовника збудувати об'єкт в охоронних зонах електричних мереж), має зазначити в технічних умовах вимоги щодо здійснення технічних заходів стосовно безпеки електропостачання та надійності роботи електричних мереж з метою дотримання правил охорони електричних мереж. У такому випадку ОСР має надати замовнику разом з технічними умовами належні обґрунтування порушення вимог ПОЕМ, а саме:

зафіксовані ОСР факти та обставини порушення вимог ПОЕМ шляхом оформлення акта (що складається в довільній формі) з обов'язковим зазначенням встановлених та виявлених фактів (обставин) порушення та додатка, який має містити графічне зображення виявленого порушення;

розрахунки (обґрунтування) та графічне зображення причин можливого порушення при будівництві об'єкта, яке базується на матеріалах заяви на приєднання та топографо-геодезичному плані існуючих електричних мереж.

За письмовим зверненням замовника центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, надає висновок щодо технічної обґрунтованості наданих ОСР технічних умов на приєднання замовників та їх відповідності чинним стандартам, нормам і правилам.

Укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та підключення електроустановки замовника здійснюється за умови дотримання вимог ПОЕМ.

Після усунення порушень вимог ПОЕМ ОСР оформляє письмову довідку про усунення порушень ПОЕМ із зазначенням здійснених заходів щодо усунення порушень.»;

пункт 4.1.19 викласти в такій редакції:

«4.1.19. На підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану ОСР визначає точки забезпечення потужності виходячи зі структури електричних мереж та навантаження в зоні можливого приєднання з урахуванням резерву потужності за укладеними договорами про приєднання та з урахуванням замовленої категорійності з надійності електропостачання.

Для визначення приєднання (стандартне/нестандартне) враховується найкоротша відстань (по прямій лінії) від точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання.

При визначенні приєднання (стандартне/нестандартне) та/або ступеня потужності стандартного приєднання у випадку збільшення потужності існуючого споживача за величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника, включаючи дозволену потужність з урахуванням потужності субспоживачів.

Для визначення відстані, відповідно до якої здійснюється розрахунок плати за лінійну частину приєднання при нестандартному приєднанні, що здійснюється за процедурою «під ключ», вимірюється найкоротша відстань по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах, що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання.

Для визначення відстані, відповідно до якої здійснюється розрахунок плати за лінійну частину приєднання (при нестандартному приєднанні, що здійснюється за процедурою «під ключ») у випадку приєднання електроустановок І або ІІ категорій надійності, відстань має визначатись як сума відстаней від точки приєднання електроустановки замовника до найближчих точок (по прямій лінії) в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), від яких забезпечується заявлена категорія за надійністю відповідного ступеня напруги.»;

пункт 4.1.24 викласти в такій редакції:

«4.1.24. У разі зміни замовника (сторони договору) до договору про приєднання вносяться лише ті зміни, що стосуються зміни замовника (сторони договору), за умови, що він підтвердив незмінність технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання об’єкта забудови, визначених у договорі про приєднання (з усіма додатками, включаючи технічні умови).

У випадку зміни (за ініціативою замовника) комплексу умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника, визначених у договорі про приєднання, а саме типу електроустановки (споживання/генерація), функціонального призначення об'єкта, точки (точок) приєднання, рівня напруги в точці приєднання, у встановленому законодавством порядку відбувається розірвання існуючого договору про приєднання та після звернення замовника із заявою про приєднання у порядку, встановленому главою 4.4 цього Кодексу, укладається новий договір про приєднання за цим об'єктом.»;

пункти 4.1.29 – 4.1.31 викласти в такій редакції:

«4.1.29. ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення до них вимог (технічних заходів) ОСП, виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання (далі – вимоги ОСП), якщо:

точка забезпечення потужності розташована в мережі ОСП (підтверджена розрахунками ОСР);

приєднання електроустановок замовника потребує здійснення будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення в електричних мережах ОСР класу напруги 110 кВ і вище;

приєднання електроустановок замовника із потужністю, замовленою до приєднання, 5 МВт (включно) та більше;

приєднання електроустановок замовника (потужністю 1 МВт (включно) та вище) до електричних мереж ОСР 6-35 кВ, живлення яких здійснюється від підстанції (підстанцій) ОСП на цьому ж рівні напруги.

ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті порядок та вичерпний перелік документів для отримання вимог ОСП, які мають містити:

вимоги до електроустановок замовника стосовно каналів зв’язку для передачі інформації щодо обліку, телевимірювань та даних оперативно-технологічного характеру, у тому числі щодо показників якості електричної енергії;

вимоги до електроустановок ОСП у частині організації релейного захисту та протиаварійної автоматики;

вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення критеріїв видачі/споживання потужності з відповідним обґрунтуванням.

ОСП протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР має надати вимоги ОСП (за наявності).

Вимоги ОСП включаються ОСР до технічних умов на приєднання в розділі «Вимоги до електроустановок ОСП».

ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), виконання яких необхідне в електричних мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) для забезпечення технічної можливості приєднання (далі – вимоги інших суб’єктів господарювання (крім ОСП)), якщо:

точка забезпечення потужності розташована в мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), що підтверджується розрахунками ОСР;

у схемі електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника присутні мережі інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) напругою 20 кВ та вище.

Для отримання вимог інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) ОСР надає іншим суб’єктам господарювання копію заяви замовника про приєднання до електричних мереж ОСР і проєкт технічних умов на приєднання.

Інші суб’єкти господарювання (крім ОСП) протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР мають надати вимоги інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) (за наявності).

Вимоги інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) включаються ОСР до технічних умов на приєднання в розділі «Вимоги до електроустановок інших суб’єктів господарювання (крім ОСП)».

Замовник на підставі отриманих технічних умов на приєднання забезпечує розроблення проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж ОСП та/або інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), її узгодження з ОСП та/або іншими суб’єктами господарювання (крім ОСП) та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Виконавцем технічних заходів, визначених у розділі «Вимоги до електроустановок ОСР», технічних умов на приєднання, а також лінійної частини приєднання є ОСР.

Виконавцем технічних заходів, визначених у розділі «Вимоги до електроустановок ОСП», технічних умов на приєднання є ОСП.

Виконавцем технічних заходів, визначених у розділі «Вимоги до електроустановок інших суб’єктів господарювання (крім ОСП)», технічних умов на приєднання є, відповідно, інші суб’єкти господарювання (крім ОСП).

Послуга з приєднання надається ОСР на підставі багатостороннього договору про приєднання.

Істотними умовами такого договору мають бути:

терміни виконання робіт, визначені згідно з пунктом 4.3.3 глави 4.3 цього розділу (залежно від величини заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника), з урахуванням термінів виконання робіт, розроблених замовником ПКД;

відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за договором про приєднання та технічних заходів, визначених у технічних умовах;

плата Замовника за послугу з приєднання, яка передбачає:

складову плати за реконструкцію/будівництво електричних мереж систем розподілу, яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності, ставки плати за нестандартне приєднання потужності та складової плати за створення електричних мереж системи розподілу лінійної частини приєднання;

складову плати за реконструкцію/будівництво електричних мереж системи передачі, яка визначається згідно з узгодженою проєктно-кошторисною документацією;

складову плати за реконструкцію/будівництво електричних мереж інших суб’єктів господарювання, яка визначається згідно з узгодженою проєктно-кошторисною документацією.

За письмовим зверненням замовника та/або ОСР центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, надає висновок щодо технічної обґрунтованості наданих ОСР технічних умов, у тому числі наданих ОСП та(або) іншими суб’єктами господарювання вимог до технічних умов замовників, та відповідності їх чинним стандартам, нормам і правилам.

4.1.30. Якщо для виконання заходів з розвитку мережі системи розподілу, що передбачені у ПРСР, виникає необхідність будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення в мережі ОСП, то ОСР має узгодити з ОСП технічне завдання на проєктування таких заходів.

4.1.31. Якщо для виконання заходів з розвитку мережі системи розподілу, що передбачені у ПРСР, виникає необхідність будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення в мережах іншого суб'єкта господарювання (крім ОСП), то ОСР має узгодити технічне завдання на проєктування таких заходів.»;

пункт 4.1.35 викласти в такій редакції:

«4.1.35. Сумарна величина потужності встановлених у приватному домогосподарстві генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру, не може перевищувати потужність таких установок, визначену Законом України «Про альтернативні джерела енергії», але не більше потужності, дозволеної до використання згідно з договором про надання послуг з розподілу електричної енергії.»;

доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

«4.1.39. Приєднання до електричних мереж електроустановок (об’єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів (далі – кооператив), здійснюється з урахуванням резерву потужності зазначених організацій (у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб’єкта господарювання). У разі відсутності резерву потужності в кооперативах їх загальна потужність потребує збільшення відповідно до вимог цього розділу з виділенням замовленої потужності на електроустановку (об’єкт) замовника. Функції замовника приєднання виконує кооператив або замовник від кооперативу. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені на власника електроустановки (садового будинку, гаража тощо) шляхом оформлення кооперативом представництва в порядку, встановленому законодавством.

Послугу з приєднання в межах території кооперативу замовник може отримати в порядку, встановленому главами 4.3, 4.4 та 4.6 цього Кодексу, на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. При цьому замовник має надати до заяви про приєднання додатково погодження кооперативу про будівництво електричних мереж на території кооперативу для можливості надання послуги з приєднання.

4.1.40. Послуга з приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі, здійснюється шляхом замовлення в ОСР послуги з приєднання будинку/будівлі в цілому згідно з порядком, визначеним цим Кодексом, із подальшою передачею замовленої потужності на електроустановку замовника, що є частиною об’єкта архітектури. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені власником (управителем) будинку на будь-яку особу шляхом оформлення представництва у порядку, встановленому законодавством, на укладення договору про приєднання до електричних мереж (зміну технічних параметрів) будинку в цілому.

Приєднання нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, які не належать до житлового фонду і є самостійними об'єктами нерухомого майна, мають окремий вхід ззовні та відокремлені від іншого об'єкта споруди (будівлі) стінами та перекриттями, що підтверджується технічним паспортом таких приміщень, наданим додатково до заяви про приєднання, може здійснюватись в порядку, визначеному главами 4.3, 4.4 та 4.6 цього Кодексу, на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. При цьому замовник має надати до заяви про приєднання додатково погодження від власника (управителя) багатоквартирного будинку для можливості надання послуги з приєднання.

4.1.41. ОСР не має права вимагати оплату від замовника за користування електроустановками інженерного (зовнішнього) електрозабезпечення (у тому числі елементами будівель підстанцій), що задіяне у схемі електропостачання замовника за результатом отримання останнім послуги з приєднання.»;

2) друге речення абзацу третього пункту 4.2.3 глави 4.2 викласти в такій редакції: «Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання.»;

3) у пункті 4.4.2 глави 4.4:

у підпункті 2 після слів «із зазначенням» доповнити словом та знаками «(вказанням)» та слово «або» замінити словом «та»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«5) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV цього Кодексу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.»;

4) у главі 4.5:

пункт 4.5.1 викласти в такій редакції:

«4.5.1. Технічні умови на приєднання та розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж (додаток 7) є невід'ємними додатками до договору про приєднання.»;

у пункті 4.5.2 цифри «4» та «5» замінити цифрами «5» та «6» відповідно;

пункт 4.5.10 викласти в такій редакції:

«4.5.10. Замовник та/або інший заінтересований суб'єкт має право письмово звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання їх відповідності чинним стандартам, нормам та правилам та отримати відповідний висновок.

Порядок та перелік документів для отримання висновку щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання оприлюднюються на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

Висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання є обов'язковим до виконання ОСР.

Замовник має право звернутися до ОСР із заявою в довільній формі з вимогою виключення технічних заходів, що зазначаються у висновку як необґрунтовані. ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного звернення повідомляє замовника про вжиті заходи для виконання висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.»;

5) пункт 4.6.7 глави 4.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Порядок розгляду проєктно-кошторисної документації (або ТЕО) та вичерпний перелік документів ОСР має оприлюднити на власному офіційному вебсайті.»;

6) пункт 4.9.2 глави 4.9 викласти в такій редакції:

«4.9.2. ОСР має забезпечити роботу сервісу «Особистий кабінет замовника» на власному офіційному вебсайті ОСР у мережі Інтернет.

Сервіс «Особистий кабінет замовника» є ресурсом, який має забезпечити інформування замовника про стан надання ОСР послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання (виконано/на виконанні) відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються ОСР для надання послуги з приєднання замовнику (проєктування та здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (у разі необхідності), погодження проєктної документації з іншими заінтересованими сторонами, отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт, дата початку та орієнтовна дата завершення проведення тендерних процедур з метою придбання обладнання та матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення та поставка обладнання та матеріалів, виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних та випробувальних робіт та підключення електроустановок (об'єкта) замовника тощо), із зазначенням очікуваних та граничних термінів їх виконання.

Сервіс «Особистий кабінет замовника» має забезпечувати можливість:

подання в електронному вигляді заяви про приєднання та додатків, передбачених цим Кодексом (з можливістю використання кваліфікованого електронного підпису);

підписання договору про приєднання електроустановок до електричних мереж та технічних умов на приєднання кваліфікованим електронним підписом;

отримання рахунка на сплату плати за приєднання;

відображення інформації щодо оплати замовником послуги з приєднання;

отримання та підписання акта надання/отримання послуги з приєднання кваліфікованим електронним підписом;

підписання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії кваліфікованим електронним підписом;

подання в електронному вигляді заяви про підключення.

За зверненням замовника послуги з приєднання (у тому числі електронним) ОСР має надати запитувану інформацію щодо приєднання в запропонованому замовником вигляді.».

5. У розділі VI:

1) доповнити главу 6.2 новим пунктом такого змісту:

«6.2.5. Для здійснення вимірювання параметрів якості електричної енергії згідно з порядком, визначеним цим Кодексом (у тому числі за зверненням/скаргою споживача), ОСР повинен використовувати засоби вимірювальної техніки, що пройшли оцінку відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94.»;

2) доповнити пункт 6.3.3 глави 6.3 двома новими абзацами такого змісту:

«Чутливим до зміни якості електричної енергії устаткуванням споживачів можуть вважатися електроустановки споживачів критичної інфраструктури та споживачів, недотримання показників якості електричної енергії в яких може привести до техногенних катастроф.

Під ступенем концентрації такого устаткування варто розуміти рівень їх зосередження в окремих районах на території здійснення ліцензованої діяльності ОСР. Ступінь концентрації ОСР визначає самостійно та зазначає території з високим ступенем концентрації такого устаткування у Програмі моніторингу якості електричної енергії в системі розподілу.»;

3) у пункті 6.3.7 слово «сайті» замінити словами «власних вебсайтах у мережі Інтернет»;

4) доповнити главу 6.4 новим пунктом такого змісту:

«6.4.4. Дані щодо фіксації параметрів надійності розподілу електричної енергії (перерв в електропостачанні) технічними засобами мають зберігатися ОСР протягом 3 років. Форма збереження має відповідати вимогам щодо можливості вибіркового імпорту даних у процесі звітності перед Регулятором та у разі врегулювання скарг, претензій Користувачів, приєднаних до електричних мереж ОСР.».

6. У розділі XI:

1) у главі 11.3:

пункт 11.3.14 викласти в такій редакції:

«11.3.14. Підставами для відмови в доступі до системи розподілу є:

1) електроустановки Заявника не приєднані до системи розподілу;

2) електроустановки Заявника приєднані з порушенням вимог розділу IV цього Кодексу;

3) обсяг замовленої послуги (потужність, зазначена в заяві на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії) перевищує потужність, забезпечену виконаним договором про приєднання;

4) недостатня пропускна спроможність системи для забезпечення замовленої потужності;

5) засоби комерційного обліку не відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку;

6) електроустановки Заявника розташовані з порушенням вимог ПОЕМ.»;

підпункт 4 пункту 11.3.15 викласти в такій редакції:

«4) надання об'єктивних техніко-економічних обґрунтованих причин такої відмови, а також інформації про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності електричних мереж відповідно до схваленого Регулятором ПРСР. У разі відсутності ПРСР та обґрунтованих строків створення резерву пропускної спроможності електричних мереж відмова ОСР в доступі до електричних мереж вважається безпідставною.»;

2) у главі 11.5:

пункт 11.5.5 викласти в такій редакції:

«11.5.5. Про планові перерви в електропостачанні ОСР повинен повідомляти обов'язково на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет та/або через засоби масової інформації не пізніше ніж за 10 днів до початку перерви. Інформація щодо повідомлень про планові перерви в електропостачанні повинна зберігатися на вебсайті ОСР протягом 3 років. Повідомлення обов'язково має містити дату його розміщення на вебсайті.»;

пункт 11.5.7 після слів «ОСР повинен розміщувати на власному вебсайті» доповнити словами «в мережі Інтернет та зберігати протягом одного року».

7. У главі 13.2 розділу XIІІ:

1) пункти 13.2.1 та 13.2.2 викласти в такій редакції:

«13.2.1. У разі надходження скарги/звернення/претензії від споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) щодо якості електричної енергії ОСР розглядає її протягом 15 днів з дня отримання скарги/звернення/претензії, а у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживача – протягом 30 днів та протягом 45 днів – для колективної скарги/звернення/претензії.

Колективна скарга/звернення/претензія визнається ОСР обґрунтованою для всіх точок розподілу споживачів, зазначених у такій колективній скарзі/зверненні/претензії.

У разі незгоди з колективною скаргою/зверненням/претензією від споживачів, що підключені до однієї лінії електропередавання, ОСР зобов'язаний проводити вимірювання параметрів якості електричної енергії на початку лінії у першого споживача та у найвіддаленішого споживача в кінці лінії, а у випадку розгалуження лінії електропередавання – у споживачів, підключених у кінці цих відгалужень, для підтвердження дотримання ОСР показників якості електричної енергії, визначених цим Кодексом.

При отриманні колективної скарги/звернення/претензії від споживачів, що підключені до різних ліній електропередавання, вимірювання проводиться відповідно до абзацу третього цього пункту для кожної лінії електропередавання окремо.

Колективна скарга/звернення/претензія вважається такою, що не підлягає задоволенню, якщо показники якості електричної енергії відповідають вимогам пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу ХІ цього Кодексу в кожній точці вимірювання.

13.2.2. За результатами розгляду скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії ОСР надає відповідь споживачу в письмовій формі, яка повинна містити інформацію щодо:

1) у разі визнання скарги/звернення/претензії обґрунтованою:

причин недотримання показників якості електричної енергії;

заходів та строків стосовно усунення ОСР причин недотримання показників якості електричної енергії з урахуванням вимог пункту 13.2.11 цієї глави або проведених робіт, якщо причини недотримання показників якості електричної енергії було усунуто під час розгляду скарги;

результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії у разі його проведення;

2) у разі визнання скарги/звернення/претензії такою, що не підлягає задоволенню:

документів, що підтверджують порушення споживачем вимог цього Кодексу, зокрема якщо установки чи прилади споживача не відповідають стандартам або технічним умовам приєднання, що їх встановили державні органи влади або ОСР, нормативно-технічним документам, унаслідок чого параметри якості електричної енергії в точці розподілу споживача не відповідають показникам, визначеним цим Кодексом;

результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії, що підтверджують дотримання ОСР нормативних показників якості електричної енергії та які проведені відповідно до вимог пунктів 6.2.1 – 6.2.5 глави 6.2 розділу VI цього Кодексу та пункту 13.2.10 цієї протягом не менше 7 календарних днів, за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні;

3) у разі відмови споживача від скарги/звернення/претензії щодо якості електричної енергії, що подається письмово в довільній формі, ОСР зобов'язаний до закінчення строку її розгляду надати письмову відповідь такому споживачу із зазначенням інформації про залишення її без розгляду.»;

2) доповнити пункт 13.2.6 трьома новими абзацами такого змісту:

«Результати вимірювання повинні містити таку інформацію:

дата та час встановлення та зняття вимірювального засобу, його тип;

усереднене значення відхилення напруги на кожному 10-хвилинному проміжку часу протягом терміну вимірювання.»;

3) пункт 13.2.7 викласти в такій редакції:

«13.2.7. У разі неможливості встановлення вимірювального засобу в точці розподілу вимірювання проводиться якнайближче до точки розподілу (або в мережах споживача, або в мережах ОСР). У разі проведення вимірювання на території споживача він має забезпечити відповідні умови для місця встановлення вимірювального засобу, які забезпечать захист цього засобу вимірювання від несанкціонованого втручання в його роботу протягом проведення вимірювання параметрів якості електричної енергії, а ОСР встановлює засіб вимірювання параметрів якості електричної енергії після забезпечення відповідних умов для встановлення такого засобу.

У разі встановлення вимірювального засобу на території споживача, споживач зобов'язаний засвідчити своїм підписом достатність вжитих заходів із збереження приладу та захисту від несанкціонованого втручання в його роботу та підписати акт збереження вимірювального приладу на весь період проведення таких вимірів.»;

4) пункт 13.2.9 викласти в такій редакції:

«13.2.9. Споживач за письмовою згодою ОСР має право організувати проведення таких вимірювань. При цьому споживач має право залучати профільні організації, які мають необхідні засоби вимірювання параметрів якості електричної енергії, що відповідають вимогам цього Кодексу. Вимірювання проводяться відповідно до вимог пунктів 6.2.1 - 6.2.5 глави 6.2 розділу VI цього Кодексу та пункту 13.2.10 цієї глави протягом не менше 7 календарних днів, за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні. Дані, отримані за допомогою таких засобів, є доказом при розгляді скарги/звернення/претензії щодо показників якості електричної енергії. ОСР повинен відшкодувати витрати споживача на організацію проведення вимірювань у разі підтвердження факту недотримання показників якості електричної енергії.»;

5) у пункті 13.2.10 слова «здійснюється відповідно до вимог» замінити словами «відповідає вимогам» та слова «за згодою споживача використовує» замінити словами «може використовувати результати»;

6) пункт 13.2.11 викласти в такій редакції:

«13.2.11. ОСР зобов'язаний усунути причини недотримання показників якості електричної енергії протягом 30 днів у разі можливості їх усунення простими роботами (оперативними діями персоналу ОСР) або 180 днів у разі необхідності проведення складних робіт (будівельних робіт або заміни елементів мережі).

Простими можуть бути роботи з: регулювання рівня напруги на трансформаторних підстанціях; заміни комутаційних та захисних апаратів на трансформаторних підстанціях, профілактичні роботи; заміни відгалуження та/або ділянок ПЛ, комутаційних та захисних апаратів у кінцевого споживача; розподілу пофазного струму навантаження; ремонту кабельних і повітряних ліній без заміни існуючих елементів; перевірки монтажу повторних заземлень ПЛ-0,4 кВ, заземлення ТП та нейтралі трансформатора відповідно до вимог ПУЕ; перевірки технічного стану контактних з'єднань проводів на вводах до будівель тощо.

Складними можуть бути роботи з: будівництва нових ліній електропередачі, ділянок ліній, трансформаторних підстанцій; заміни силового трансформатора на трансформаторній підстанції; ремонту кабельних і повітряних ліній із заміною існуючих елементів.

Перебіг строку усунення причин недотримання показників якості електричної енергії розпочинається з дня, наступного за днем, коли ОСР став відомий факт недотримання показників якості електричної енергії за результатами проведення вимірювання, або з дня, наступного за днем отримання скарги/звернення/претензії споживача, якщо ОСР уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії.».

8. У розділі 4 додатка 2:

1) пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Оплата вартості послуги з приєднання здійснюється в такому порядку:

оплата в розмірі 50 відсотків від визначеної пунктом 4.1 цього Договору складової плати за приєднання потужності упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати підписання цього Договору Сторонами;

оплата в розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та оплата 90 відсотків від визначеної вартості лінійної частини приєднання упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Виконавцем послуг проєктної документації;

остаточний розрахунок плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після надання послуги з приєднання, що підтверджується підписанням Сторонами двох примірників Акта про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу (далі – Акт).

За домовленістю сторін може бути визначено інший порядок оплати вартості послуги з приєднання.»;

2) пункт 4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Плата за нестандартне приєднання у разі надання Замовником до заяви про приєднання інформаційної довідки-повідомлення щодо наявності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки визначається після надання замовником Виконавцю копії укладеного договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та замовником, який за результатами аукціону набув право на підтримку, із застосуванням ставок плати за приєднання та ставок плати за лінійну частину приєднання на відповідний календарний рік, у якому буде здійснено визначення плати за приєднання.».

9. У тексті Кодексу слова «План розвитку ОСР» в усіх відмінках замінити абревіатурою «ПРСР».

10. Додаток 3 викласти в новій редакції, що додається.

11. У пункті 5 преамбули додатка 5 слово «точка» замінити словом та знаками «точка(и)».

12. Доповнити новим додатком 7, що додається.

 

Заступник директора Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики                                          А.Огньов

 

Додатки див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux