Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.04.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.04.2021
Постанова
від 28 квітня 2021 р. № 717
Київ
Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

28.04.2021                    № 717

 

Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Зміни), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 червня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім абзацу шостого підпункту 1 пункту 2 Змін, який набирає чинності з 01 вересня 2021 року, та абзацу четвертого підпункту 5 пункту 2 Змін, який набирає чинності з 01 липня 2021 року.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

28.04.2021 № 717

 

Зміни до Кодексу систем розподілу

 

1. У пункті 2.1 розділу ІІ:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – шістдесят третій вважати відповідно абзацами другим – шістдесят другим;

в абзаці сімнадцятому слова та знаки «письмова домовленість сторін, що є документом установленої форми, який» замінити словами та знаком «домовленість сторін, яка»;

після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом двадцять четвертим такого змісту:

«замовник послуги з приєднання індустріального парку – ініціатор створення індустріального парку або керуюча компанія, які мають намір укласти договір про приєднання з оператором системи розподілу або оператором системи передачі;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий – шістдесят другий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим – шістдесят третім;

після абзацу двадцять шостого доповнити новим абзацом двадцять сьомим такого змісту:

«користувачі малої системи розподілу (далі – Користувачі МСР) – юридичні або фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, які відпускають або приймають електричну енергію до/з мереж малої системи розподілу для задоволення своїх потреб;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий – шістдесят третій вважати відповідно абзацами двадцять восьмим  – шістдесят четвертим;

після абзацу сорок третього доповнити новим абзацом сорок четвертим такого змісту:

«оператор малої системи розподілу (далі – ОМСР) –  юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування малої системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності малої системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності;».

У зв’язку з цим абзаци сорок четвертий – шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами сорок п’ятим – шістдесят п’ятим;

абзац шістдесят п’ятий викласти в такій редакції:

«Інші терміни в цьому Кодексі вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про індустріальні парки», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», «Про архітектурну діяльність» та Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312.»;

2. У розділі ІV:

1) у главі 4.1:

пункт 4.1.1 доповнити новими абзацами такого змісту:

«ОСР на власному офіційному вебсайті розміщує та постійно оновлює інформацію щодо надання послуг з приєднання до електричних мереж. Інформація повинна відображатися в окремому розділі з назвою «Приєднання до електричних мереж», який має містити:

опис процедури отримання послуги з приєднання згідно з вимогами цього Кодексу;

порядок розрахунку вартості послуги, форми заяв та договорів;

онлайн калькулятор для розрахунку вартості послуги з приєднання до електричних мереж, що пов'язаний технологічно з інформаційно-геодезичною системою та відомостями щодо ставок стандартного та нестандартного приєднання, які діють на відповідний період, для можливості здійснення замовником автоматизованого розрахунку наближеної до реальної вартості будівництва лінійної частини приєднання;

адреси (фактичні, поштові, електронні), номери телефонів ОСР, за якими можливе звернення, спілкування та листування замовника;

посилання на електронний кабінет замовника.

ОСР зобов’язаний розміщувати роз’яснення Регулятора з питань надання послуг з приєднання на своєму офіційному вебсайті (про обов’язковість розміщення яких було інформовано ОСР).

ОСР не може вимагати від замовника вчинення жодних інших дій та/або надання документів, не визначених цим Кодексом.»;

абзац другий пункту 4.1.2 замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

«Послуга зі стандартного приєднання надається на підставі типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі – договір про стандартне приєднання).

Послуга з нестандартного приєднання надається на підставі типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за відповідною типовою формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу (далі – договір про нестандартне приєднання).

ОСР зобов’язаний на головній сторінці власного вебсайту, а також у друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності, та у власних центрах обслуговування споживачів розмістити редакцію договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником та роз’яснення щодо укладення та приєднання замовника до цих договорів.

На вимогу замовника ОСР протягом трьох робочих днів від дати отримання відповідного звернення повинен надати підписаний оператором системи розподілу примірник укладеного договору про приєднання (залежно від типу приєднання) у паперовій формі.

Договори про приєднання, укладені на підставі пунктів 4.1.11 та 4.1.29 глави 4.1 розділу IV цього Кодексу, оформляються у письмовій формі.».

У зв’язку з цим абзаци третій – тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – сімнадцятим;

у пункті 4.1.6 цифри «220» замінити цифрами «110»;

пункт 4.1.7 викласти в такій редакції:

«4.1.7. Послуга з приєднання, у тому числі до електричних мереж суб’єкта господарювання, має надаватися з дотриманням вимог нормативно-правових актів, зокрема щодо обмежень підключення до власних потреб підстанцій або електростанцій.»;

пункт 4.1.11 викласти в такій редакції:

«4.1.11. Суб'єкт господарювання (споживач електричної енергії) має право за зверненням замовника погодити приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж у таких випадках:

у рахунок зменшення величини договірної потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання, що не перевищує 20 кВ. У разі приєднання електроустановок одиничною потужністю не більше 100 Вт (на рівні напруги 220 В), але сумарною встановленою потужністю не більше 1 кВт на одного замовника, зменшення величини договірної потужності суб’єкта господарювання не вимагається;

у межах договірної потужності споживання цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у відповідний період доби на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання, що не перевищує 20 кВ;

у межах договірної потужності споживання цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі підключення електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії замовленою сумарною, з урахуванням існуючої потужності генерації в мережах основного споживача, до приєднання потужністю до 1 МВт (та напругою в точці приєднання, що не перевищує 20 кВ). У цьому випадку зменшення суб'єктом господарювання величини договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії не вимагається.

З метою погодження приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання замовник звертається до цього суб'єкта із заявою про приєднання електроустановки певної потужності за типовою формою, наведеною в додатку 3 до цього Кодексу (далі – заява про приєднання). До заяви про приєднання додаються документи відповідно до переліку, встановленого пунктом 4.4.2 глави 4.4 цього розділу.

У разі згоди на приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до власних електричних мереж суб'єкт господарювання протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви повідомляє листом замовника про згоду та надає відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані.

Замовник згідно з вимогами глави 4.4 цього розділу звертається до ОСР, до електричних мереж системи розподілу якого приєднані електроустановки суб'єкта господарювання, щодо видачі проєкту договору про нестандартне приєднання і технічних умов та надає ОСР технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення видає замовнику технічні умови про нестандартне приєднання, технічні умови та технічні вимоги суб'єкту господарювання щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб'єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності.

Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, для отримання висновку щодо технічного обґрунтування вимог технічних умов на приєднання.

При виконанні приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання мають виконуватися такі умови:

1) електроустановки замовника, що приєднуються, не можуть погіршувати якість електропостачання існуючих Користувачів, приєднаних у цьому енерговузлі;

2) схема приєднання електроустановки до електричних мереж не може виконувати функції транзитної установки для живлення інших Користувачів;

3) має бути забезпечений окремий комерційній облік відпущеної та виробленої електричної енергії, включаючи витрати на власні потреби електроустановками замовника (електроустановки на власні потреби приєднуються за рахунок договірної потужності суб'єкта господарювання), відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс комерційного обліку);

4) суб'єкт господарювання та замовник після реалізації проєкту мають забезпечити виконання доведених завдань (виданих диспетчерських команд) щодо примусового розвантаження, АЧР тощо;

5) електроустановки з виробництва електричної енергії замовника мають відповідати вимогам щодо генеруючих одиниць типу А (регулювання напруги, реактивної потужності, моніторингу показників);

6) замовник має погодити проєктну документацію в частині виконання технічних вимог:

із суб'єктом господарювання на відповідність технічним вимогам та/або вихідним даним;

із ОСР на відповідність технічним умовам.

Суб'єкт господарювання має погодити з ОСР проєктну документацію в частині виконання технічних умов ОСР щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб'єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності;

7) суб'єкт господарювання разом із замовником забезпечує виконання погоджених ОСР проєктних рішень, а також повідомляє ОСР про завершення будівництва та підключення об'єкта (електроустановок) замовника;

8) у випадках, визначених цим розділом, суб'єкт господарювання та ОСР після погодження проєктної документації зобов’язані внести зміни до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії в частині зменшення величини  дозволеної потужності.

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР, плата за приєднання до таких електричних мереж ОСР не нараховується.

Замовнику не може бути надана послуга з приєднання електроустановок об’єктів (будівель), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання в них (крім зміни технічних параметрів існуючих користувачів системи розподілу).»;

у пункті 4.1.13 знаки та слова «(мікрорайон/квартал, вулиця)» замінити словами та знаками «з індивідуальною забудовою житла (крім багатоквартирних житлових будівель) відповідно до рішень органів місцевого самоврядування»;

пункт 4.1.15 викласти в такій редакції:

«4.1.15. Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові з індивідуальною забудовою житла (крім багатоквартирних житлових будівель), має бути здійснена ОСР за рахунок складової тарифу на розподіл електричної енергії шляхом включення до інвестиційної програми ОСР в установленому порядку не пізніше 2 років після узгодження проєктно-кошторисної документації та після забезпечення таких заходів:

1) прийняття органом місцевого самоврядування рішення про те, що земельні ділянки майбутніх замовників розташовані на території, що підлягає комплексній забудові;

2) розроблення та затвердження органом місцевого самоврядування детального плану забудови території, що підлягає комплексній забудові;

3) прийняття органом місцевого самоврядування відповідних рішень про делегування ОСР функцій замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові;

4) надання органами місцевого самоврядування вихідних даних, у тому числі детального плану забудови території із зазначенням кількісті об’єктів приєднання, розрахункової потужності кожного об’єкта згідно з вимогами державних будівельних норм та загальної розрахункової потужності;

5) отримання органом місцевого самоврядування від ОСР завдання на проєктування та вихідних даних для проєктування;

6) надання органами місцевого самоврядування передпроєктних рішень розташування електричних мереж та узгодження їх з ОСР;

7) оформлення прав  користування (власності) на земельні ділянки під об’єкти електроенергетики на користь ОСР;

8) надання органами місцевого самоврядування з урахуванням потужності об’єктів відповідно до державних будівельних норм та надання ОСР проєктно-коштрисної документації, погодженої з усіма заінтересованими сторонами.

Територія вважається електрифікованою, якщо хоча б один об'єкт, розташований на земельній ділянці, яка перебуває в межах території, що підлягає комплексній забудові, приєднаний до електричних мереж цього ОСР відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, чинного на дату здійснення такого приєднання (після 01 січня 2013 року).

Об'єкти всіх замовників на інших земельних ділянках у межах цієї території мають бути приєднані ОСР відповідно до вимог цього розділу залежно від типу приєднання.

За наявності інформації від органів місцевого самоврядування про розроблення або затвердження детального плану території, що підлягає комплексній забудові, ОСР може інформувати замовника про можливість отримання ним послуги з приєднання до електричних мереж після електрифікації такої території у спосіб, зазначений у главі 4.4 цього розділу.»;

у пункті 4.1.19:

в абзаці першому слова «та викопіювання із ситуаційного плану» виключити;

в абзацах другому та четвертому після знаків та слів «(по прямій лінії) від» доповнити словом «прогнозованої»;

в абзаці п’ятому після слів «як сума відстаней від» доповнити словом «прогнозованої», а слова «найближчих точок» замінити словами «найближчої точки»;

пункт 4.1.24 викласти в такій редакції:

«4.1.24. У разі зміни замовника (сторони договору) до технічних умов (та всіх непублічних додатків до договору про приєднання) вносяться лише ті зміни, що стосуються зміни замовника, за умови, що він підтвердив ОСР листом-повідомленням незмінність технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання об'єкта забудови, визначених у технічних умовах.

У випадку зміни (за ініціативою замовника) комплексу умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника, визначених у технічних умовах, а саме типу електроустановки (споживання/генерація), точки приєднання, рівня напруги в точці приєднання та замовленої потужності (якщо зміна потужності призводить до зміни точки забезпечення потужності) у встановленому законодавством порядку відбувається розірвання існуючого договору про приєднання у порядку, визначеному пунктом 4.2.6 глави 4.2 цього розділу, та після звернення замовника із заявою про приєднання у порядку, встановленому главою 4.4 цього розділу, укладається новий договір про приєднання за цим об'єктом.»;

друге речення абзацу другого пункту 4.1.39 виключити;

в абзаці другому пункту 4.1.40:

слова та знак «що підтверджується технічним паспортом таких приміщень, наданим додатково до заяви про приєднання» замінити словами «що зазначається замовником у заяві про приєднання»;

речення друге виключити;

2) у главі 4.2:

у пункті 4.2.2:

абзац перший після слів «приєднання передбачає виконання» доповнити абревіатурою «ОСР»;

абзац п’ятий після слова «здійснення» доповнити знаками та словами «, у разі необхідності,»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим;

пункт 4.2.3 викласти в такій редакції:

«4.2.3. Надання послуги зі стандартного приєднання передбачає:

надання замовником ОСР заяви про приєднання із зазначенням відомостей та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 цього розділу;

визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності. Відстань визначається по прямій лінії від прогнозованої точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі недосягнення згоди щодо визначення типу приєднання сторони, у тому числі разом з представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;

підготовку і видачу замовнику технічних умов за формою, наведеною в додатку 4 до цього Кодексу, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;

оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

підготовку ОСР проєкту зовнішнього електрозабезпечення;

виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;

подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності));

надання ОСР замовнику у спосіб, указаний у заяві про приєднання, повідомлення про надання послуги з приєднання, що є додатком 5 до цього Кодексу (далі – повідомлення).

Повідомлення має містити ідентифікатор за формою, наведеною в додатку 6 до цього Кодексу, який є унікальним набором даних (послідовністю символів), що присвоюється автоматично програмними засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ОСР та має містити інформацію щодо номера технічних умов, дати видачі технічних умов, типу електроустановки замовника, порядкового номера ОСР, маркування територіальної одиниці ОСР, до електричних мереж якої приєднується Замовник, типу приєднання, дати видачі повідомлення про надання послуги з приєднання тощо (далі – ідентифікатор).»;

в абзаці другому пункту 4.2.4 слова та цифри «не більше ніж на 10» замінити словами та цифрами «не більше ніж на 30»;

в абзаці першому пункту 4.2.5 слово та цифру «додатку 4» замінити словом та цифрою «додатку 7»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«4.2.6. У разі наміру замовника розірвати договір про приєднання він може письмово звернутися до ОСР з пропозицією розірвати договір та визнати технічні умови такими, що втратили чинність.

ОСР протягом 20 робочих днів з дня отримання такого звернення має надати письмове обґрунтування щодо погодження (або відмови у погодженні) пропозиції припинити дію договору та направити замовнику додаткову угоду до договору щодо припинення його дії. Серед умов, у разі погодження з пропозицією, припинення договору ОСР має право зазначити необхідність компенсації йому витрат, понесених у зв’язку з оплатою ОСР послуг проєктування, землевідведення, виконання будівельно-монтажних робіт. Розмір витрат має бути розрахований ОСР на основі підтверджуючих документів щодо витрат ОСР на такі послуги та такий розрахунок має бути наданий замовнику як додаток до додаткової угоди про припинення дії договору. На письмову вимогу замовника ОСР має надати для ознайомлення оригінали підтверджуючих документів.»;

3) у главі 4.3:

пункт 4.3.1 викласти в такій редакції:

«4.3.1. ОСР надає послугу з нестандартного приєднання «під ключ» або нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником відповідно до умов договору про нестандартне приєднання, невід’ємним додатком до якого є технічні умови, що викладаються за формою, наведеною в додатку 8 до цього Кодексу.

Однією з істотних умов договору про нестандартне приєднання має бути визначена сторонами відповідальність за проєктування лінійної частини приєднання.

За результатом надання послуги з приєднання ОСР надає замовнику у спосіб, вказаний у заяві про приєднання, повідомлення про надання послуги з приєднання.

Повідомлення має містити ідентифікатор.»;

пункт 4.3.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі неможливості виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника у зв’язку з відсутністю згоди на проведення таких робіт або перешкоджанням у їх проведенні власником (уповноваженою особою, управителем) багатоквартирного будинку або кооперативом (що підтверджується документально) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк з дати виникнення зазначених обставин до дати отримання такого погодження або усунення перешкод у виконанні будівельних робіт не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

Перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, продовжується з моменту отримання погодження власника (управителя) багатоквартирного будинку або кооперативу.»;

4) у главі 4.4:

абзац перший пункту 4.4.1 викласти в такій редакції:

«4.4.1. Замовник звертається до ОСР із заявою про приєднання електроустановки (електроустановок) певної потужності до електричних мереж системи розподілу (далі – заява про приєднання), типова форма якої наведена в додатку 3 до цього Кодексу.»;

пункт 4.4.2 викласти в такій редакції:

«4.4.2. У заяві про приєднання зазначаються відомості про:

1) номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

2) унікальний номер запису замовника (фізичної особи) в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта) (за наявності);

4) наявність/відсутність статусу платника єдиного податку;

5) індивідуальний податковий номер (для юридичних осіб);

6) код ЄДРПОУ у випадку подання заяви юридичною особою.

До заяви про приєднання додаються такі документи:

1) копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна  у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

4) графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

5) техніко-економічне обґрунтування (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);

6) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для суб’єктів господарювання – виробників ВДЕ).

Приєднання об’єкта нерухомого майна до електричних мереж ОСР за тимчасовою схемою, за відсутності на ньому введеного в установленому порядку об’єкта архітектури, здійснюється лише на період будівництва.

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);

2) копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);

3) графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

4) лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

Точка приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації має бути розташована на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог законодавства, замовником з приєднання індустріального парку додатково до заяви додаються:

1) копія документа про право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;

2) копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків;

3) копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку).

У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 цього розділу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе замовник.

ОСР забороняється вимагати інші документи, не передбачені цим Кодексом.»;

абзац другий пункту 4.4.4 доповнити словами та знаками «або дати надання замовником повного комплекту документів та/або усунення зауважень щодо належного оформлення документів, що додаються до заяви»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«4.4.6. Для стандартного приєднання та нестандартного приєднання «під ключ» ОСР направляє замовнику в зазначений ним спосіб технічні умови на приєднання разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату плати за приєднання.

Для нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини замовником ОСР направляє замовнику в зазначений ним спосіб технічні умови на приєднання разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж за потужність та рахунком на оплату плати за приєднання за потужність згідно з умовами договору.

Рахунок на оплату має містити виключно вартість надання послуги з приєднання згідно з умовами договору.»;

5) у главі 4.5:

пункти 4.5.1 та 4.5.2 викласти в такій редакції:

«4.5.1. Технічні умови на приєднання та розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж за формою, наведеною в додатку 9 до цього Кодексу, надаються на виконання укладеного договору про приєднання.

4.5.2. Технічні умови викладаються у вигляді єдиного документа та мають містити ідентифікатор, яким є унікальний набір даних (послідовність символів), що присвоюється автоматично програмними засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ОСР. Ідентифікатор за формою додатка 6 до цього Кодексу має містити інформацію щодо номера технічних умов, дати видачі технічних умов, типу електроустановки, порядкового номера ОСР, маркування територіальної одиниці ОСР, до електричних мереж якої приєднується замовник, типу приєднання (стандартне приєднання; нестандартне приєднання «під ключ»; нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини замовником), інформацію щодо внесення змін тощо.

Інформація про видані технічні умови розміщується на офіційному вебсайті ОСР в електронному реєстрі технічних умов на приєднання.

ОСР забезпечує доступ замовника до виданих технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання в особистому кабінеті замовника на вебсайті ОСР та Регулятора (за запитом) до особистих кабінетів замовників (у режимі перегляду).

ОСР під час видачі замовнику технічних умов повідомляє йому логін та пароль від особистого кабінету замовника.»;

пункти 4.5.5 та 4.5.6 викласти в такій редакції:

«4.5.5. Технічні умови на стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання за формою, наведеною в додатку 3 до цього Кодексу, та документів, що додаються до неї.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

4.5.6. Технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження з ОСП або іншими суб’єктами господарювання (крім ОСП) у випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 4.1 цього розділу.

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї.

Договори про приєднання, передбачені пунктами 4.1.11 та 4.1.29 глави 4.1 цього розділу, вважаються укладеними після їх підписання сторонами.

Якщо замовник не оплатив послугу з нестандартного приєднання протягом 20 днів, такий договір вважається не укладеним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

Якщо замовник у заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного проєктування лінійної частини приєднання, ОСР у технічних умовах зазначає вихідні дані для проєктування та визначає найближчу точку в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня напруги, від якої має проєктуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок замовника.

Найближча точка відповідного ступеня напруги визначається згідно з вимогами норм проєктування електричних мереж. Ступінь напруги в точці приєднання замовника може не збігатись зі ступенем напруги в точці мережі ОСР, від якої здійснюється будівництво лінійної частини приєднання.

На вимогу замовника ОСР може бути визначена альтернативна точка забезпечення потужності відповідного ступеня напруги, від якої має проєктуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок замовника, з урахуванням вимог пункту 4.1.20 глави 4.1 та пункту 4.3.6 глави 4.3 цього розділу.

У такому випадку технічні умови мають містити вимоги та необхідні вихідні дані щодо створення лінійної частини приєднання від альтернативної точки.

У випадку необхідності укладення багатостороннього договору (визначеного пунктами 4.1.11 або 4.1.29 глави 4.1 цього розділу) замовник у строк не більше 20 днів з дня отримання такого договору підписує його та повертає ОСР для реєстрації.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.»;

у пункті 4.5.8 слова «схем перспективного розвитку розподільних електричних мереж» замінити словами «планів розвитку системи розподілу»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«4.5.11. ОСР має забезпечити ведення електронного реєстру чинних технічних умов на приєднання (далі – реєстр технічних умов).

Інформація в реєстрі технічних умов має:

оновлюватися кожного першого числа місяця;

відображатися на офіційному вебсайті ОСР у розділі «Приєднання до електричних мереж»;

містити інформацію про:

номер або електронний ідентифікатор (за наявності) технічних умов на приєднання;

дату видачі технічних умов на приєднання;

номер та дату договору про приєднання (за наявності);

потужність, замовлену до приєднання;

тип електроустановки (споживання/генерація);

черги введення потужності за роками;

точку забезпечення потужності (назва ПС, ТП, КТП тощо);

напругу в точці приєднання;

тип приєднання – стандартне/нестандартне «під ключ»/нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником;

назву територіальної одиниці ОСР;

дату надходження коштів від замовника.»;

6) у главі 4.6:

абзац перший пункту 4.6.3 доповнити словами та знаком «у випадках, визначених законодавством»;

у пункті 4.6.8 слова «з іншими операторами» замінити словами та цифрами «відповідно до пункту 4.1.29 глави 4.1 цього розділу»;

7) у главі 4.8:

пункт 4.8.2 викласти в такій редакції:

«4.8.2. ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє замовника у спосіб, указаний у заяві про приєднання, про готовність власних мереж до підключення електроустановок замовника шляхом надання повідомлення про надання послуги з приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначене  повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

Повідомлення про надання послуги з приєднання має містити всі технічні заходи, які були виконані ОСР в частині вимог до його електроустановок, а також готовність мереж ОСР до підключення електроустановок об’єкта замовника.

У разі незгоди замовника з повідомленням про надання послуги з приєднання в частині виконання ОСР комплексу робіт, передбачених абзацами восьмим та дев’ятим пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, замовник має право протягом 10 робочих днів з дати його отримання письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (у копії повідомити ОСР).

За письмовим зверненням замовника центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, надає висновок щодо фактичного виконання всіх технічних заходів, які передбачені проєктом.

У випадку підтвердження  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, факту невідповідності обсягу будівельно-монтажних робіт проєктно-кошторисній документації послуга з приєднання вважається наданою після усунення ОСР виявлених зауважень, що підтверджується  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.»;

у пункті 4.8.4 після слова «Підключення» доповнити словами та абревіатурою «з боку ОСР»;

пункт 4.8.5 викласти в такій редакції:

«4.8.5. Фактом виконання зобов'язання ОСР з приєднання об'єкта замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання та встановлення в точці приєднання ввідного пристрою із комутаційним апаратом (ввідним).

Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР замовнику повідомленням про надання послуги з приєднання.

Послуга з приєднання вважається наданою з дати надання ОСР замовнику повідомлення з урахуванням вимог пункту 4.8.2 глави 4.8 цього розділу.».

3. Пункт 11.5.6 глави 11.5 розділу XI викласти в такій редакції:

«11.5.6. ОСР повинен розміщувати на власному вебсайті інформацію щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів та вулиць та/або об'єктів, які будуть відключені, причини перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до години) та її тривалості, а також надсилати інформацію органам місцевого самоврядування, на території яких заплановані перерви в електропостачанні, шляхом її направлення на офіційну електронну адресу таких органів місцевого самоврядування, що зазначена на їх власному вебсайті, або в іншій спосіб згідно з домовленістю сторін. Інформація має бути розміщена на вебсайті та надіслана органам місцевого самоврядування не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку перерви.

ОСР має здійснювати інформування споживача щодо планових (не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку перерви) та аварійних перерв в електропостачанні його об’єкта шляхом направлення йому повідомлень (зокрема через сервіси особистих кабінетів споживачів та/або через інші електронні платформи, зазначені в договорі на розподіл електричної енергії). Повідомлення щодо аварійних перерв в електропостачанні мають містити інформацію щодо причини та очікуваної тривалості перерви.».

4. У главі 13.2 розділу XIII:

1) пункт 13.2.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Результати вимірювань зазначаються у протоколі вимірювання параметрів якості електричної енергії при розгляді скарги/звернення/претензії споживача (крім колективної скарги/звернення/претензії), що є додатком 10 до цього Кодексу.»;

2) абзац другий пункту 13.2.11 після слів та знака «профілактичні роботи;» доповнити словами та знаками «заміни проводу відгалуження від опори повітряної лінії електропередач до вводу в будинок споживача та/або заміни проводу на ділянці повітряної лінії електропередач у межах одного прогону;».

5. Додатки 1 – 7 замінити десятьма новими додатками, що додаються.

 

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики                                          А.Огньов

 

Додатки див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux