Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.06.2018

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.06.2018
Постанова
від 19 червня 2018 р. № 481
Київ
Про затвердження Змін до Кодексу газосховищ щодо формування Плану розвитку газосховищ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

19.06.2018                   № 481

 

Про затвердження Змін до Кодексу газосховищ щодо формування Плану розвитку газосховищ

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу газосховищ, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2495, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 28 листопада 2011 року № 2255 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2011 року за № 1502/20240.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

19.06.2018 № 481

 

Зміни до Кодексу газосховищ

 

1. Розділ V доповнити новими главами такого змісту:

«5. Документальне оформлення плану розвитку газосховищ

 

1. Планування заходів та фінансування плану розвитку повинно здійснюватись Оператором газосховищ з урахуванням технічного стану його основних фондів та інших активів, необхідності забезпечення належного рівня експлуатації об’єктів газової інфраструктури Оператора газосховищ та якості надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу на довгостроковий період, зменшення обсягів виробничо-технологічних витрат, нормативних втрат природного газу, витрат паливного газу, а також принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів.

Десятирічний план розвитку газосховищ складається з таких розділів:

розділ І – опис фактичного стану основних об’єктів газової інфраструктури Оператора газосховищ (фондів, активів) та необхідних заходів для їх підтримання на належному рівні відповідно до регламентних процедур, передбачених нормативно-технічними документами, на наступні 3 роки;

розділ ІІ – опис заходів, які направлені на розвиток газосховищ за рахунок будівництва нових об’єктів газосховищ, включаючи нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо, у наступні 10 років за рахунок планованих інвестицій;

розділ ІІІ – опис заходів на перший рік плану розвитку (інвестиційної програми) із зазначенням запланованих заходів та витрат у зазначеному періоді;

розділ IV – план заходів на другий – третій плановані роки десятирічного плану розвитку із зазначенням потреби в інвестиціях для його виконання;

розділ V – план заходів на четвертий – десятий плановані роки десятирічного плану розвитку із зазначенням потреби в інвестиціях для його виконання.

2. Розділ І плану розвитку має включати опис фактичного стану основних об’єктів газосховищ та матеріально-технічного оснащення Оператора газосховищ і необхідних заходів для їх підтримання на належному рівні відповідно до регламентних процедур, передбачених нормативно-технічними документами, на наступні 3 роки. При цьому зазначені заходи мають містити прогнозовані витрати на їх реалізацію.

Узагальнений технічний стан об’єктів інженерно-технологічного комплексу Оператора газосховищ подається за формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу.

3. Розділ ІІ плану розвитку має включати опис заходів, які направлені на розвиток газосховищ за рахунок будівництва нових об’єктів газосховищ, включаючи нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо, у наступні 10 років за рахунок планованих інвестицій.

4. На підставі даних розділів І та ІІ плану розвитку Оператор газосховищ формує розділ ІІІ плану розвитку, що має включати опис заходів та необхідних витрат на перший рік плану розвитку, у розрізі таких заходів та розділів:

 

 

Блок

Назва розділу

Споруди газосховищ

 

I. Будівництво

II. Капітальний ремонт

III. Реконструкція

IV. Інше (розшифрувати)

Обладнання

V. Спеціалізована техніка та обладнання

Інші заходи

VI. Інше

 

 

5. Пояснювальна записка до розділу ІІІ плану розвитку має передбачати:

опис переліку робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозному періоді, з розбивкою на етапи (квартали);

обґрунтування необхідності проведення заходів у запланований період.

6. Заплановані заходи на перший рік плану розвитку повинні бути підкріплені обґрунтованими матеріалами до запланованих робіт та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції (прайси) виробників або їх офіційних представників в Україні, накази про затвердження проектної документації (або зведені кошториси до відповідних проектів), що передбачені заходами на запланований період.

Заходи з проведення нового будівництва або реконструкції об’єктів газосховищ включаються до плану розвитку за наявності необхідних для цього проектів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

Оператор газосховищ може передбачити у плані розвитку на перший рік кошти для розробки проектів на реалізацію робіт, що заплановані до виконання в майбутніх періодах.

Ціни закупівель, які застосовуються при формуванні плану розвитку на перший рік, є орієнтовними. Остаточна ціна закупівель визначається Оператором газосховищ на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі».

7. План розвитку газосховищ на 20__ – 20__ роки Оператора газосховищ має містити план розвитку на перший рік за формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу, з деталізацією по кожному заходу та кожному виду робіт, а також з цифровим визначенням пріоритетності заходів (робіт) за принципом наскрізної нумерації, починаючи з одиниці. При цьому декілька заходів (робіт) не можуть бути позначені однаковим цифровим пріоритетом.

8. На підставі даних розділів І та ІІ плану розвитку Оператор газосховищ формує розділ IV плану розвитку газосховищ на 20__ – 20__ роки  на другий – третій роки плану розвитку з деталізацією по кожному заходу та кожному виду робіт та їх фінансуванням на кожний рік запланованого періоду за формою, наведеною в додатку 3 до цього Кодексу.

Пояснювальна записка до розділу IV плану розвитку має передбачати:

опис переліку робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозному періоді, з розбивкою на етапи (1 рік);

обґрунтування необхідності проведення робіт у запланований період та прогнозовані джерела фінансування.

9. На підставі даних розділів I та II плану розвитку Оператор газосховищ формує розділ V плану розвитку газосховищ на 20__ – 20__ роки Оператора газосховищ на четвертий – десятий роки плану розвитку у розрізі укрупнених заходів та їх фінансування на кожний рік запланованого періоду за формою, наведеною в додатку 4 до цього Кодексу.

10. План розвитку формується із зазначенням обсягу фінансування без урахування податку на додану вартість.

Числова інформація у плані розвитку та звітах щодо його виконання зазначається в тисячах гривень без десяткових знаків.

11. Сторінки плану розвитку нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника Оператора газосховищ або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою Оператора газосховищ (за наявності).

Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів плану розвитку, повинні бути підписані керівником Оператора газосховищ або уповноваженою ним особою та скріплені печаткою (за наявності).

 

6. Порядок подання, розгляду та затвердження плану розвитку

 

1. План розвитку на наступні 10 років подається Оператором газосховищ Регулятору щороку до 31 жовтня року, що передує планованому періоду, з урахуванням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2017 року № 866, у частині схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку та змін до них.

Оператор газосховищ забезпечує достовірність наданої Регулятору інформації.

З метою інформування громадськості проект плану розвитку газосховищ оприлюднюється Оператором газосховищ шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет для отримання зауважень та пропозицій до зазначеного проекту не менше ніж за 30 календарних днів до дати подання плану розвитку на  затвердження Регулятору.

2. Регулятор розглядає план розвитку щодо правильності його оформлення, наявності відповідного обґрунтування окремих розділів та плану розвитку в цілому не більше 30 календарних днів.

3. У разі встановлення невідповідності плану розвитку вимогам цього Кодексу та/або наявності у Регулятора зауважень (уточнень, пропозицій) до плану розвитку чи необхідності уточнення окремих його складових Регулятор письмово повідомляє Оператора газосховищ про наявні зауваження або необхідність уточнення окремих його складових. При цьому розгляд плану розвитку призупиняється на час уточнення даних та усунення зауважень. Запит щодо уточнення даних та усунення зауважень повинен включати вичерпний перелік зауважень та містити обґрунтування такого рішення.

У разі отримання від Регулятора письмових зауважень (уточнень, пропозицій) до плану розвитку Оператор газосховищ зобов’язаний упродовж 10 робочих днів з дня отримання таких зауважень (уточнень, пропозицій) надати відповідні пропозиції, додаткові пояснення та обґрунтування. У такому разі план розвитку повторно розглядається Регулятором.  

4. У разі відсутності у Регулятора зауважень до плану розвитку питання про затвердження плану розвитку Оператора газосховищ виносяться на засідання Регулятора, яке проводиться у формі відкритого слухання, з урахуванням Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2017 року № 866.

При затвердженні обсягів фінансування на перший рік плану розвитку (інвестиційної програми) Регулятор передбачає такі джерела фінансування Оператора газосховищ:

амортизаційні відрахування, передбачені відповідним тарифом Оператора газосховищ;

частину прибутку на виробничі інвестиції, передбаченого відповідним тарифом Оператора газосховищ;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Додатковими джерелами фінансування на перший рік плану розвитку (інвестиційної програми) можуть бути:

кредити, рішення про можливість залучення яких попередньо погоджені Регулятором;

будь-яка фінансова допомога, надана (чи запланована бути наданою) Оператору газосховищ;

кошти, отримані від здійснення діяльності, пов’язаної та не пов’язаної зі зберіганням (закачуванням, відбором) природного газу.

5. Якщо під час розгляду плану розвитку на засіданні Регулятора, що проводиться у формі відкритого слухання, виникають питання щодо недостатності обґрунтування окремих заходів плану розвитку, Регулятор або Оператор газосховищ може ініціювати проведення їх експертизи. У такому разі розгляд плану розвитку зупиняється на період, необхідний для проведення такої експертизи, про що Регулятор письмово повідомляє Оператора газосховищ протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення Регулятором про необхідність проведення такої експертизи.

За результатами експертизи спірні питання повторно розглядаються Регулятором.

6. У разі прийняття Регулятором рішення на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання, про необґрунтованість окремих заходів плану розвитку ці заходи виключаються з плану розвитку. При цьому кошти, передбачені на їх фінансування, перерозподіляються на інші заходи відповідно до цифрового пріоритету у плані розвитку.

7. Затверджений Регулятором план розвитку оформлюється Оператором газосховищ у двох примірниках. Протягом 7 календарних днів один примірник надається Регулятору, другий залишається в Оператора газосховищ.

Електронна форма затвердженого Регулятором плану розвитку оприлюднюється Оператором газосховищ шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення Регулятором про затвердження плану розвитку та зберігається на ньому не менше 3 років.

Після прийняття рішення Регулятором про затвердження плану розвитку проектна документація та обґрунтовуючі матеріали, які додавалися до нього Оператором газосховищ, а також робочі примірники плану розвитку повертаються Оператору газосховищ для зберігання та використання в роботі та мають бути надані Регулятору за його запитом для виконання покладених на нього завдань.

На титульній сторінці всіх примірників затвердженого плану розвитку газосховищ вказуються реквізити документів, якими план розвитку затверджений відповідно до статуту ліцензіата та затверджений Регулятором. Зазначені відмітки підписуються керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюються печаткою (за наявності).

Сторінки плану розвитку газосховищ нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою (за наявності).

8. Зміни до плану розвитку розглядаються Регулятором у порядку, передбаченому цією главою. 

 

7. Виконання плану розвитку

 

1. Оператор газосховищ зобов’язаний виконувати затверджений Регулятором план розвитку в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

2. Виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Заходи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору (та здійснено оплату).

3. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів, передбачених затвердженим планом розвитку, до 5 відсотків Оператор газосховищ може самостійно зробити перерозподіл фінансування між цими заходами в межах одного розділу за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

4. У разі недофінансування заходів плану розвитку, запланованих на перший рік, з причин, незалежних від Оператора газосховищ, першочергово забезпечується фінансування заходів з будівництва, модернізації і реконструкції інженерно-технологічного комплексу газосховищ. При цьому Оператор газосховищ може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії першого року плану розвитку, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування плану розвитку наступного періоду.

5. При виникненні потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, Оператор газосховищ має право протягом прогнозного періоду звернутися до Регулятора з пропозицією щодо внесення змін до затвердженого плану розвитку з наданням відповідного обґрунтування.

6. У випадку фактичного збільшення надходження коштів відповідно до визначених джерел фінансування Оператор газосховищ ініціює процедуру внесення відповідних змін до плану розвитку в порядку, визначеному цим Кодексом, у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

При збільшенні вартості заходів, яке відбулося в період між розробкою кошторисної документації заходів плану розвитку та прийняттям в експлуатацію цих заходів, на більше ніж фактичний індекс інфляції за відповідний період Регулятор або Оператор газосховищ може ініціювати проведення експертизи зазначених заходів.

7. Профінансованими вважаються заходи плану розвитку, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

Об’єкти (заходи), які були профінансовані Оператором газосховищ, але не передбачені планом розвитку, не враховуються як виконання плану розвитку.

 

8. Порядок надання звітної інформації щодо виконання плану розвитку

 

1. Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року плану розвитку газосховищ Оператора газосховищ, оформлена згідно з додатком 5 до цього Кодексу, в електронній формі та на паперових носіях надається Регулятору щокварталу наростаючим підсумком не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним періодом.

Сторінки звіту щодо виконання плану розвитку нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника Оператора газосховищ або уповноваженої ним особи та скріплюється печаткою Оператора газосховищ (за наявності).

У разі неповного виконання плану розвитку до звіту додається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

Електронна форма звіту щодо виконання плану розвитку на перший рік (інвестиційної програми) оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет щокварталу не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше 3 років.

2. Контроль за виконанням Оператором газосховищ плану розвитку здійснюється Регулятором шляхом аналізу звітної інформації щодо виконання плану розвитку та проведення Регулятором планових і позапланових перевірок діяльності Оператора газосховищ.».

2. Доповнити Кодекс додатками 1 – 5, що додаються.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                              Т.Рябуха

 

Додатки 1-5 див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 03.11.2018, № 207

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux