Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.07.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.07.2020
Постанова
від 29 липня 2020 р. № 1469
Київ
Про затвердження Змін до Кодексу газорозподільних систем та внесення змін до Типового договору розподілу природного газу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

29.07.2020                    № 1469

 

Про затвердження Змін до Кодексу газорозподільних систем та внесення змін до Типового договору розподілу природного газу

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, що додаються.

2. Унести до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1384/27829, такі зміни:

1) у розділі VI:

пункт 6.3 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Споживач, що не є побутовим, оплачує замовлену потужність виходячи з наявних об’єктів, зазначених у заяві-приєднанні, що є додатком до договору розподілу природного газу.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у пункті 6.5:

абзац третій викласти в такій редакції:

«де к = 1,1 – у випадку замовлення річної потужності (на період до завершення повного календарного року споживання природного газу) новим Споживачем, що не є побутовим, та/або для потреб нового об'єкта споживача;»;

в абзаці четвертому цифру «2» замінити цифрами та знаком «1,5»;

пункт 6.6 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня отримання письмової вимоги.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

2) в абзаці першому пункту 12.5 розділу ХІІ слова «двадцять робочих днів» замінити словами «двадцять один день»;

3) у рядку 4 таблиці «Персоніфіковані дані Споживача за Договором:» додатка 2 до Типового договору розподілу природного газу слова «газовий рік на період до завершення першого повного газового року споживання природного газу» замінити словами «та другий календарний рік з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем».

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Т.в.о. Голови НКРЕКП                                    О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.07.2020 № 1469

 

Зміни

до Кодексу газорозподільних систем

 

1. В абзаці дванадцятому пункту 4 глави 1 розділу І слова та знаки «забезпечується фізична доставка природного газу, належного споживачу, та/або цілодобовий доступ об'єкта споживача до газорозподільної системи» замінити словами «оператор газорозподільної системи забезпечує цілодобовий доступ об’єкта споживача до газорозподільної системи для можливості розподілу природного газу». 

2. У розділі VI:

1) абзац четвертий пункту 1 глави 3 доповнити реченням такого змісту:

«У випадку наявності у побутового споживача декількох об’єктів за різними поштовими адресами укладаються окремі договори розподілу природного газу по цих об’єктах.»;

2) у главі 6:

абзац третій пункту 1 виключити;

у пункті 2:

абзац перший після слів «Річна замовлена потужність» доповнити знаками та словами «(за замовчуванням)»;

після абзацу першого доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:

«Розмір величини річної замовленої потужності для споживача, що не є побутовим, визначається Оператором ГРМ виходячи з наявних об’єктів, зазначених у заяві-приєднанні, що є додатком до договору розподілу природного газу.

За наявності порушень побутовим споживачем, визначених главою 2 розділу XI цього Кодексу, крім пункту 3 глави 2 розділу XI цього Кодексу, до розрахунку річної замовленої потужності (за замовчуванням) об’єкта (об’єктів) споживача за період такого порушення включаються обсяги на рівні планових об'ємів споживання, що розраховуються виходячи з групи споживання побутового споживача відповідно до додатка 1 до цього Кодексу.».

У зв’язку з цим абзаци другий – десятий вважати відповідно абзацами четвертим – дванадцятим;

абзаци восьмий та дев’ятий замінити трьома новими абзацами
 восьмим – одинадцятим такого змісту:

«Оператор ГРМ зобов'язаний до 12 жовтня щорічно за підсумками газового року проінформувати споживача про фактичний обсяг споживання природного газу всіма об'єктами споживача за попередній газовий рік та одночасно повідомити його, що зазначений обсяг споживання газу за замовчуванням споживача буде визначений як розмір річної замовленої потужності споживача на наступний календарний рік. У такому повідомленні Оператор ГРМ одночасно має зазначити про: величину річної замовленої потужності на поточний календарний рік; величину потужності, яка розрахована для щомісячної оплати споживачем у поточному календарному році; величину потужності, яка розрахована для щомісячної оплати споживачем у наступному календарному році; покази лічильника природного газу/інші дані, за якими було сформовано (станом на 30 вересня поточного року) розмір річної замовленої потужності (за замовчуванням) на наступний календарний рік (для побутових споживачів).

Така інформація надається споживачеві шляхом розміщення її у платіжних документах (для побутових споживачів), особистих кабінетах споживача (за наявності), актах приймання-передачі природного газу (для споживачів, що не є побутовими). 

Споживач, що не є побутовим, має право не пізніше ніж до 20 жовтня календарного року, що передує розрахунковому (крім замовлення потужності на 2020 рік, яке здійснюється до 01 листопада), подати Оператору ГРМ уточнену заявку на величину річної замовленої потужності сумарно по всіх його об'єктах з розбивкою по кожному об’єкту в газорозподільній зоні відповідного Оператора ГРМ на розрахунковий календарний рік. У такому разі, якщо фактичний обсяг використання потужності (протягом календарного року) буде перевищувати замовлену споживачем річну потужність сумарно по всіх його об'єктах, величина перевищення має бути сплачена споживачем за півторакратною вартістю тарифу на розподіл природного газу на користь Оператора ГРМ відповідно до договору розподілу природного газу.».

У зв’язку з цим абзаци десятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – тринадцятим;

абзац дванадцятий після слів «річна замовлена потужність» доповнити знаками та словами «(за замовчуванням)»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. У разі здійснення споживачем, що не є побутовим, замовлення річної потужності відповідно до абзацу десятого пункту 2 або абзацу другого пункту 5 цієї глави  споживач, що не є побутовим, має право одноразово з 10 липня по  15 вересня розрахункового календарного року подати Оператору ГРМ заявку на уточнення (збільшення/зменшення) величини замовленої річної потужності сумарно по всіх його об’єктах у газорозподільній зоні відповідного Оператора ГРМ на поточний календарний рік.

У такому випадку Оператор ГРМ здійснює перерахунок місячної вартості послуги розподілу природного газу відповідно до пункту 1 цієї глави за весь календарний рік.

Заявки на коригування, подані раніше/пізніше встановленого терміну, Оператором ГРМ не розглядаються та вважаються не поданими споживачем.

При зменшенні величини замовленої річної потужності переплата, яка утворилася внаслідок перерахунку вартості послуг з розподілу природного газу за період з початку поточного календарного року до місяця, у якому здійснюється уточнення величини замовленої  річної потужності (включно), з урахуванням тарифів на розподіл природного газу відповідних періодів зараховується Оператором ГРМ у рахунок майбутніх платежів споживача, що не є побутовим, або на письмову вимогу цього споживача протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги грошові кошти повертаються споживачу. Перерахунок вартості послуги з розподілу природного газу за період з початку поточного календарного року до місяця, у якому здійснюється уточнення (зменшення) величини замовленої річної потужності, відображається у періоді нарахування за послуги розподілу природного газу поточного календарного місяця.

Уточнена зменшена замовлена величина річної потужності не може бути менша за фактичний обсяг розподілу природного газу протягом звітного календарного року станом на 01 число місяця, у якому відбувається уточнення.

При збільшенні величини замовленої річної потужності різниця вартості послуги розподілу природного газу, яка утворилася внаслідок перерахунку вартості такої послуги за період з початку поточного календарного року до місяця, у якому здійснюється уточнення величини замовленої річної потужності (включно), оплачується споживачем, що не є побутовим, за тарифами на розподіл природного газу відповідних періодів протягом 10 робочих днів з дня виставлення Оператором ГРМ рахунку та включається в нарахування за послуги розподілу природного газу поточного календарного місяця.

Вартість перевищення замовленої річної потужності споживачем, що не є побутовим, не перераховується Оператором ГРМ споживачу після коригування замовленої потужності. При цьому величина перевищення замовленої потужності не враховується Оператором ГРМ при обліку фактичної використаної потужності протягом року.»;

у пункті 4:

абзац перший після слів «визначається Оператором ГРМ» доповнити словами «за замовчуванням»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«У випадку коли новий побутовий споживач уклав договір розподілу природного газу на підставі права користування на об’єкт газоспоживання, величина річної замовленої потужності визначається на рівні річної замовленої потужності (за замовчуванням) по цьому об’єкту, визначеної для попереднього споживача (за наявності в попередньому газовому році).».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова «попередні дев’ять місяців» замінити словами та цифрою «попередні перші дев’ять місяців споживання з урахуванням вимог пункту 1 цієї глави»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«За відсутності повного газового року споживання новим побутовим споживачем та/або його об’єктом (у випадку укладення договору розподілу природного газу у період жовтень – грудень) річна замовлена потужність (за замовчуванням) на третій календарний рік розраховується Оператором ГРМ виходячи із середньомісячного фактичного споживання, помноженого на 12.»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Для нового споживача, що не є побутовим, та/або його об'єкта річна замовлена потужність споживача (його об'єкта) визначається споживачем за його заявою, але не менше обсягів, визначених абзацом четвертим пункту 4 цієї глави.

Річна замовлена потужність нового споживача, що не є побутовим, та/або його об'єкта визначається за його заявою, яка визначає річну замовлену потужність окремо на перший (поточний) та другий (наступний) календарні роки. При цьому такий споживач має право одноразово подати Оператору ГРМ заяву на зміну величини річної замовленої потужності на другий (наступний) календарний рік з 01 жовтня по 20 жовтня року, що передує наступному календарному року.

За відсутності повного газового року споживання новим споживачем, що не є побутовим, та/або його об’єктом річна замовлена потужність (за замовчуванням) на третій календарний рік (у випадку укладення договору розподілу природного газу у період жовтень – грудень) розраховується Оператором ГРМ виходячи із середньомісячного фактичного споживання, помноженого на 12.

Для нового споживача, що не є побутовим, та/або його об'єкта, у випадку якщо фактичний обсяг використання потужності (протягом календарного року) буде перевищувати замовлену споживачем річну потужність (у тому числі змінену відповідно до абзацу другого цього пункту), до завершення повного календарного року величина перевищення має бути сплачена споживачем з коефіцієнтом 1,1 до тарифу на розподіл природного газу на користь Оператора ГРМ відповідно до договору розподілу природного газу.

Розрахунки для нового споживача, що не є побутовим, та/або його об'єкта здійснюються виходячи з величини замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача до кінця календарного року та оплачуються споживачем рівномірними частками. Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається шляхом множення тарифу на розподіл природного газу на співвідношення замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача до кількості місяців, які залишились до кінця календарного року, з урахуванням місяця, у якому здійснюється замовлення потужності.

Якщо по об’єкту, підключеному в установленому порядку до газорозподільної системи, укладається договір розподілу природного газу з новим споживачем, що не є побутовим, замовлена потужність по об’єкту такого споживача може визначатись за його заявою виходячи з розміру замовленої потужності попереднього споживача. У такому разі річна замовлена потужність вважається замовленою за замовчуванням.

У випадку приєднання нового об'єкта споживача, що не є побутовим (за умови наявності інших об'єктів з періодом експлуатації не менше одного повного газового року), величина річної замовленої потужності та фактичне використання такої потужності визначаються по цьому об'єкту споживача окремо. По інших об'єктах споживача величина річної замовленої потужності та фактичне використання такої потужності визначаються сумарно по всіх об'єктах.»;

у пункті 7: 

абзац перший після слів «на умовах договору розподілу природного газу» доповнити словами «з моменту його укладання»;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Споживач, що не є побутовим, оплачує вартість замовленої річної потужності виходячи з наявних об’єктів, зазначених у заяві-приєднанні, що є додатком до договору розподілу природного газу.».

У зв’язку з цим абзаци другий – третій вважати відповідно абзацами третім – четвертим;

абзац п’ятий пункту 8 виключити;

після пункту 8 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Припинення або обмеження розподілу (споживання) природного газу не звільняє споживача від зобов'язання оплати вартості послуг за договором розподілу природного газу, крім випадку розірвання цього договору або внесення змін до заяви-приєднання, що є додатком до договору розподілу природного газу, та вилучення об’єкта споживача. У цих випадках Оператор ГРМ коригує дані технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) на відповідній ГРП згідно з вимогами розділу VII цього Кодексу.

У разі розірвання договору розподілу природного газу або вилучення об’єкта споживача із заяви-приєднання оплата вартості послуги за договором розподілу природного газу здійснюється споживачем з урахуванням повного календарного місяця, у якому сталося розірвання договору або вилучено об’єкт із заяви-приєднання. 

Якщо на дату розірвання договору розподілу природного газу або вилучення об’єкта споживача із заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу фактичний обсяг споживання сумарно по всіх об’єктах цього споживача або об’єкту, який було вилучено із заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу, буде перевищувати оплачену річну замовлену потужність поточного календарного року з урахуванням місяця, у якому розірваний договір або вилучений об’єкт із заяви-приєднання, споживач зобов’язаний у десятиденний строк з дня виставлення рахунку сплатити Оператору ГРМ різницю між вартістю фактично використаної потужності та вартістю оплаченої річної замовленої потужності. При цьому за наявності двох і більше об’єктів споживача величина оплаченої вартості річної потужності по об’єкту визначається пропорційно розміру річної замовленої потужності такого об’єкта до загального розміру річної замовленої потужності цього споживача.».

У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10;

3) абзац другий пункту 4 глави 7 викласти в такій редакції:

«При припиненні (відновленні) розподілу природного газу на об’єкт споживача складається акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача. При складанні акта про припинення розподілу природного газу Оператор ГРМ зазначає в ньому про наслідки несанкціонованого відновлення газоспоживання, передбачені цим Кодексом, а також обов’язково фіксує фактичні показання лічильника газу на дату припинення газопостачання (розподілу природного газу), за винятком випадків відмови в доступі до об'єкта споживача, де розташований лічильник газу (ЗВТ).».

3. У главі 8 розділу Х:

1) у підпункті 3 пункту 4 знаки, слова та цифри «, за умови наявності відповідних витрат у структурі тарифу на послуги розподілу природного газу та/або плані розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років,» виключити;

2) у підпункті 3 пункту 5 знаки, слова та цифри «, за умови наявності відповідних витрат у структурі тарифу на послуги розподілу природного газу та/або плані розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років,» виключити.

4. У главі 5 розділу ХІ:

1) абзац п’ятий пункту 4 доповнити словами «протягом п’яти робочих днів з дня складання такого акта»;

2) абзац перший пункту 8 доповнити реченням такого змісту: 

«Засідання комісії з розгляду акта про порушення має бути проведено Оператором ГРМ не пізніше двомісячного строку з дня складання акта про порушення (крім випадку очікування результатів експертизи ЗВТ, яка проводиться суб'єктами судово-експертної діяльності, діяльність яких регулюється Законом України «Про судову експертизу»).».

 

Заступник директора Департаменту із

регулювання відносин у нафтогазовій сфері                          О.Косянчук

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux