Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 26.08.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 26.08.2020
Постанова
від 19 серпня 2020 р. № 1598
Київ
Про затвердження Змін до форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

19.08.2020         № 1598

 

Про затвердження Змін до форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій

щодо їх заповнення

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 червня 2018 року № 374, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

19.08.2020 № 1598

 

Зміни

до форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення

 

1. У пункті 1.3  глави 1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«запланована перерва з попередженням споживачів – тимчасове припинення електропостачання споживачам, пов’язане з експлуатаційним обслуговуванням, будівництвом, технічним переоснащенням, реконструкцією, модернізацією електричних мереж, про яке споживачів було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві в електропостачанні. Перерва вважається запланованою з попередженням, якщо є підтвердження відповідного повідомлення споживачів про перерву в електропостачанні на офіційному веб-сайті ліцензіата в мережі Інтернет, яке має зберігатися на веб-сайті ОСР протягом 3 років, та/або через засоби масової інформації. Якщо внаслідок перерви припиняється електропостачання лише в точках комерційного обліку напругою понад 1 кВ, перерва вважається запланованою з попередженням за умови наявності відповідного документального підтвердження щодо письмового або усного (засобами телефонного зв’язку) повідомлення споживачів про таку перерву за 10 днів до її початку;»;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«перерва внаслідок форс-мажорних обставин – перерва внаслідок виникнення надзвичайних і непереборних обставин, дію яких неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу та які можуть бути спричинені винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту) та іншими непередбаченими ситуаціями. Засвідчення форс-мажорних обставин має бути підтверджене у порядку, встановленому законодавством. Винятковими метеорологічними умовами  вважаються умови, за яких зафіксовані величини інтенсивності та тривалості вітру та/або дощу, та/або снігу, та/або  ожеледі досягають значень небезпечних та або стихійних метеорологічних явищ, визначених Українським гідрометеорологічним центром Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Підтвердженням  виняткових метеорологічних умов є довідка центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, із зафіксованими значеннями метеорологічних умов та часового проміжку, протягом якого вони тривали;».

2. Форму звітності № 12-НКРЕКП-передача (річна) викласти в новій редакції, що додається.

3. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-передача (річна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії»:

1) у пункті 3.3 глави 3:

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

«з перевірки рахунка на оплату послуги з передачі електричної 
 енергії – дата отримання від споживача відповідної заяви;»;

після абзацу двадцять першого доповнити новими абзацами двадцять другим та двадцять третім такого змісту:

«з контрольного огляду, технічної перевірки вузла обліку електричної енергії – дата реєстрації звернення від споживача, якщо відповідні засоби комерційного обліку належать ОСП, або дата оплати споживачем вартості послуги, якщо відповідні засоби комерційного обліку належать споживачу;

з експертизи засобів комерційного обліку електричної енергії – дата оплати споживачем вартості експертизи;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять другий – сорок перший вважати відповідно абзацами двадцять четвертим – сорок третім;

після абзацу тридцять шостого доповнити новими абзацами тридцять сьомим та тридцять восьмим такого змісту:

«з контрольного огляду, технічної перевірки вузла обліку електричної енергії – дата надання повідомлення споживачу про результати перевірки, зафіксована в джерелах інформації;

з експертизи засобів комерційного обліку електричної енергії – у випадку присутності споживача при проведенні експертизи – дата  складання акта експертизи та його підпису споживачем, у випадку відсутності  – дата надання повідомлення споживачу з результатами експертного висновку, зафіксована в джерелах інформації;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять сьомий – сорок третій вважати відповідно абзацами тридцять дев’ятим – сорок п’ятим;

2) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

4. Форму звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) викласти в новій редакції, що додається.

5. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії»:

1) у главі 3:

у пункті 3.3:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

 «з видачі технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання – починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією);»;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«з контрольного огляду, технічної перевірки вузла обліку електричної енергії – дата реєстрації звернення від споживача, якщо засоби комерційного обліку належать ОСР, або дата оплати споживачем вартості послуги, якщо відповідні засоби комерційного обліку належать споживачу;»;

після абзацу сімнадцятого доповнити новими абзацами вісімнадцятим – двадцятим такого змісту:

«з експертизи засобів комерційного обліку електричної енергії – дата оплати споживачем вартості експертизи;

з установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії споживача – дата оплати споживачем вартості цих послуг;

із заміни або зміни місця встановлення лічильників електричної енергії – дата оплати споживачем вартості цих послуг;».

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – тридцять другий вважати відповідно абзацами двадцять першим – тридцять п’ятим;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

«з контрольного огляду, технічної перевірки вузла обліку електричної енергії – дата надання повідомлення споживачу про результати перевірки, зафіксована в джерелах інформації;»;

після абзацу двадцять восьмого доповнити новими абзацами двадцять девятим – тридцять першим такого змісту:

«з експертизи засобів комерційного обліку електричної енергії – у випадку присутності споживача при проведенні експертизи – дата  складання акта експертизи та його підпису споживачем, у випадку відсутності  – дата надання повідомлення споживачу з результатами експертного висновку, зафіксована в джерелах інформації;

з установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії споживача – дата підписання сторонами акта пломбування, зафіксована в джерелах інформації;

із заміни або зміни місця встановлення лічильників електричної енергії  – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації;»;

У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий – тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами тридцять другим – тридцять восьмим;

після пункту 3.3 нумерацію пункту «3.5.» замінити на нумерацію «3.4.»;

2) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

6. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії»:

1) після пункту 3.3 нумерацію пункту «3.5.» замінити на нумерацію «3.4.»;

2) у назві глави 5 слово «розподіл» замінити словом «постачання».

7. У Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів»:

1) у главі 3:

у пункті 3.2:

абзаци восьмий та дев’ятий викласти в такій редакції:

«графа 7 − дата надання письмової відповіді на скаргу/звернення/претензію. Датою надання письмової відповіді на скаргу/звернення/претензію є дата реєстрації листа-відповіді на скаргу/звернення/претензію споживача або групи споживачів (колективну скаргу/звернення/претензію);

графа 8 − строк надання письмової відповіді − кількість календарних днів від дня отримання скарги/звернення/претензії споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) до дня надання відповіді;»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«Вимірювання параметрів якості електричної енергії за скаргою/зверненням/претензією споживача або групи споживачів (колективною скаргою/зверненням/претензією) відповідно до вимог пункту 13.2.4 глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу проводиться протягом 7 календарних днів, за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні;»;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

«графа 18 – документи, які підтверджують визнання скарги/звернення/претензії такою, що не підлягає задоволенню. Указуються факти, на основі яких скарга визнана такою, що не підлягає задоволенню (документи, що підтверджують порушення споживачем вимог Кодексу систем розподілу, зокрема якщо установки чи прилади споживача не відповідають стандартам або технічним умовам приєднання, що їх встановили державні органи влади або ОСР, та нормативно-технічним документам, внаслідок чого параметри якості електричної енергії в точці розподілу споживачу не відповідають параметрам, визначеним Кодексом систем розподілу; результати вимірювань параметрів якості електричної енергії, що підтверджують дотримання ліцензіатом нормативних показників якості електричної енергії, які проведені відповідно до вимог пунктів 6.2.1 – 6.2.5 глави 6.2 та пункту 13.2.10 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу протягом не менше 7 календарних днів, за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні);»;

після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новими абзацами двадцятим та двадцять першим такого змісту:

«Простими можуть бути роботи з: регулювання рівня напруги на трансформаторних підстанціях; заміни комутаційних та захисних апаратів на трансформаторних підстанціях, профілактичні роботи; заміни проводу відгалуження від опори повітряної лінії електропередач до вводу в будинок споживача та/або заміни проводу на ділянці повітряної лінії електропередач у межах одного прогону, комутаційних та захисних апаратів у кінцевого споживача; розподілу пофазного струму навантаження; ремонту кабельних і повітряних ліній без заміни існуючих елементів; перевірки монтажу повторних заземлень ПЛ-0,4 кВ, заземлення трансформаторної підстанції та нейтралі трансформатора відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 року  № 476; перевірки технічного стану контактних з’єднань проводів на вводах до будівель тощо.

Складними можуть бути роботи з: будівництва нових ліній електропередачі, ділянок ліній, трансформаторних підстанцій; заміни силового трансформатора на трансформаторній підстанції; ремонту кабельних і повітряних ліній із заміною існуючих елементів;».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий – двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять другим – двадцять дев’ятим;

 після пункту 3.2 доповнити новим пунктом 3.3 такого змісту:

«3.3. При отриманні скарги/звернення/претензії групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії):

у графах 1 − 5 вказуються дані споживача, який є адресатом скарги/звернення/претензії щодо якості електричної енергії, із зазначенням того, що ця скарга/звернення/претензія є колективною;

у графі 9 «Дата встановлення вимірювальних засобів» вказується дата встановлення вимірювальних засобів на початку лінії у першого споживача та у найвіддаленішого споживача в кінці лінії, які встановлюються одночасно, а у разі відсутності такої можливості дані про виміри вносяться до графи 13 «короткий опис результатів огляду/вимірювання»;

у графі 10 «Дата зняття вимірювальних засобів» вказується дата зняття вимірювальних засобів на початку лінії у першого споживача та у найвіддаленішого споживача в кінці лінії, які знімаються одночасно, а у разі відсутності такої можливості дані про виміри вносяться до графи 13 «короткий опис результатів огляду/вимірювання».

У разі наявності відгалуження ліній електропередачі або при колективній скарзі від споживачів, що підключені до різних ліній електропередачі, обов’язково описуються етапи (дати встановлення/зняття) та процес (точки розподілу, у яких проводилися вимірювання тощо) усіх вимірювань параметрів якості електричної енергії у графі 13 «короткий опис результатів огляду/вимірювання».

Графа 15 не застосовується при розгляді скарги/звернення/претензії групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії).».

У зв’язку з цим пункти 3.3 – 3.5 вважати відповідно пунктами 3.4 – 3.6;

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. При відмові споживача від поданої скарги/звернення/претензії після її реєстрації у графі 7 додатка до цієї Інструкції вказується дата надання письмової відповіді на скаргу/звернення/претензію із зазначенням, у тому числі, інформації про відмову споживача від її розгляду. У графі 17 ставиться відмітка про відмову споживача від скарги/звернення/претензії.».

 

Директор Департаменту

стратегічного розвитку та планування                 В.Цаплін

 

Додаток див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux