Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.08.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.08.2021
Постанова
від 18 серпня 2021 р. № 1355
Київ
Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

18.08.2021                    № 1355

 

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне

регулюванняу сферах енергетики

та комунальних послуг

18.08.2021 № 1355

 

Зміни

до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Унести до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310, такі зміни:

1) у підпункті 2 пункту 7.1.2 глави 7.1 розділу VIІ слово та знак «Користувачів – » виключити;

2) абзац перший пункту 8.3.8 глави 8.3 розділу VIІІ викласти в такій редакції:

 «8.3.8. На всіх рівнях диспетчерського управління ОСР повинна здійснюватися автоматична фіксація всіх оперативних переговорів, які проводяться з використанням засобів зв'язку (у тому числі команд та звітів про їх виконання) за допомогою аудіореєстраторів, даних з системи реєстрації відключень в електричних мережах (у разі її наявності) та їх реєстрація в оперативному журналі, у тому числі оперативних команд щодо огляду обладнання та мереж ОСР.»;

3) у главі 11.5 розділу ХІ:

у пункті 11.5.5 цифри «10» замінити цифрою «5»;

пункти 11.5.6 та 11.5.7 викласти в такій редакції:

«11.5.6. ОСР повинен розміщувати на власному вебсайті інформацію щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів та вулиць та/або об'єктів, які будуть відключені, причини перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до години) та її орієнтовної тривалості, а також надсилати інформацію органам місцевого самоврядування, на території яких заплановані перерви в електропостачанні, шляхом її направлення на офіційну електронну адресу, зазначену на вебсайті таких органів місцевого самоврядування або в іншій спосіб згідно з домовленістю сторін. Інформація має бути розміщена на вебсайті та надіслана органам місцевого самоврядування не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку перерви.

ОСР має здійснювати інформування споживача за допомогою електронного зв’язку шляхом направлення йому повідомлень (зокрема через сервіси особистих кабінетів споживачів та/або інші електронні платформи, зазначені в договорі споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії) щодо планових (не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку перерви) та значних аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів більше 100 та тривалістю понад одну годину.

Повідомлення щодо аварійних перерв в електропостачанні мають містити інформацію щодо прогнозованого часу відновлення електропостачання.

11.5.7. ОСР повинен розміщувати на власному вебсайті в мережі Інтернет та зберігати протягом одного року інформацію щодо значних аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів більше 100 та тривалістю понад годину із зазначенням населених пунктів та вулиць та/або об’єктів, які відключено внаслідок аварійної перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до хвилини), прогнозованого часу відновлення електропостачання після аварійної перерви. Інформація має бути розміщена негайно після отримання відповідних даних від диспетчерського персоналу ОСР, але не пізніше ніж через 6 годин після початку перерви.»;

абзац другий пункту 11.5.10 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«Тривалість планової перерви в електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 12 годин на добу та 6 годин у зимові місяці, крім планових перерв, які виникли внаслідок проведення робіт з капітального ремонту, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР та/або річною програмою ремонтів ОСР, наданою Регулятору, та/або при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу згідно з чинними нормативними документами. Тривалість таких перерв не повинна перевищувати 24 годин та 8 годин у зимові місяці у разі неможливості забезпечення резервним живленням.

Користувач (споживач електричної енергії) при отриманні від ОСР вимоги про самостійне обмеження/припинення споживання електричної енергії зобов’язаний виконати вимогу ОСР та самостійно обмежити/припинити споживання електричної енергії.».

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

4) у розділі ХІІІ:

у пункті 13.2.1 глави 13.2:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«У разі проведення вимірювання параметрів якості електричної енергії під час розгляду колективної скарги/звернення/претензії від мешканців багатоквартирного житлового будинку ОСР проводить вимірювання параметрів якості електричної енергії на межі балансової належності між ОСР та балансоутримувачем багатоквартирного житлового будинку або якнайближче до точки розподілу.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо протягом строку розгляду скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії надходять повторні скарги/звернення/претензії від такого споживача, то такі скарги/звернення/претензії розглядаються разом.»;

у главі 13.3:

пункти 13.3.1 та 13.3.2 викласти в такій редакції:

«13.3.1. ОСР розглядає звернення споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання, зокрема внаслідок недотримання показників якості електричної енергії та перерв в електропостачанні, протягом 30 днів з дня отримання звернення.

У зверненні зазначаються перелік майна, яке пошкоджено або знищено внаслідок недотримання показників якості електропостачання, та сума відшкодування збитків.

Додатково повинні надаватися (у разі наявності) підтвердні документи, які допоможуть з’ясувати розмір завданих збитків.

13.3.2. ОСР у разі необхідності та/або у разі відсутності даних щодо технологічних порушень у розподільних мережах у зазначений споживачем період може протягом строку розгляду звернення щодо відшкодування збитків уточнити у споживача інформацію, необхідну ОСР для розгляду звернення, зокрема щодо:

точки розподілу, недотримання показників якості електропостачання в якій призвело до збитків споживача;

орієнтовної дати та часу виникнення порушення, що призвело до збитків споживача;

переліку майна споживача, яке було пошкоджене або знищене внаслідок недотримання показників якості електропостачання;

суми відшкодування збитків, що може визначатися відповідно до вартості заміни пошкодженого майна з урахуванням його зносу або вартості ремонту пошкодженого майна та інших витрат, понесених споживачем;

підтвердження розміру збитків (квитанції, чеки тощо) та/або причини пошкодження майна (завдання збитків).»;

пункт 13.3.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо ОСР не відшкодовує споживачу збитки, завдані не з вини ОСР, у відповіді споживачу надаються всі підтвердні матеріали, які спростовують вину ОСР у завданні збитків, що виникли внаслідок недотримання показників якості електропостачання.»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«13.3.7. Під час розгляду звернення споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання, для з’ясування причин завдання таких збитків можуть залучатися представники Регулятора та Державної інспекції енергетичного нагляду України.».

2. Пункти 9.4.3 та 9.4.4 глави 9.4 розділу ІХ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312, викласти в такій редакції:

«9.4.3. Оператор системи повинен розміщувати на власному вебсайті інформацію щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів та вулиць та/або об'єктів, які будуть відключені, причини перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до години) та її орієнтовної тривалості, а також надсилати інформацію органам місцевого самоврядування, на території яких заплановані перерви в електропостачанні, шляхом її направлення на офіційну електронну адресу, зазначену на вебсайті таких органів місцевого самоврядування, або в іншій спосіб згідно з домовленістю сторін. Інформація має бути розміщена на вебсайті та надіслана органам місцевого самоврядування не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку перерви.

Оператор системи має здійснювати інформування споживача за допомогою електронного зв’язку шляхом направлення йому повідомлень (зокрема через сервіси особистих кабінетів споживачів та/або інші електронні платформи, зазначені в договорі споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії) щодо планових (не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку перерви) та значних аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів більше 100 та тривалістю понад одну годину.

Повідомлення щодо аварійних перерв в електропостачанні мають містити інформацію щодо прогнозованого часу відновлення електропостачання.

9.4.4. Оператор системи розподілу повинен розміщувати на власному офіційному вебсайті інформацію щодо значних аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів більше 100 та тривалістю понад годину із зазначенням населених пунктів та вулиць, та/або об'єктів, які відключено внаслідок аварійної перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до хвилини), прогнозованого часу відновлення електропостачання після аварійної перерви. Інформація має бути розміщена негайно після отримання відповідних даних від диспетчерського персоналу оператора системи, але не пізніше 6 годин після початку аварійної перерви.

Інформація щодо аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів менше 100 (причини перерви, дата та час початку перерви, орієнтовний час відновлення електропостачання) надається оператором системи за зверненням споживача (зокрема через центр обслуговування споживачів, інформаційно-консультаційний центр, кол-центр оператора системи).».

3. В абзацах шостому та сьомому пункту 1.3 глави 1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-якість-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 червня 2018 року № 374, цифри «10» замінити цифрою «5».

 

Начальник Управління

стратегічного розвитку та

міжнародної координації                                            О.Голембівська

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux