Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.10.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.10.2021
Постанова
від 20 жовтня 2021 р. № 1811
Київ
Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

20.10.2021                    № 1811

 

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

20.10.2021 № 1811

 

Зміни

до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Унести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, такі зміни:

1) у главі 1:

абзац четвертий пункту 1.3 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«місце провадження господарської діяльності – територія адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої розташовані система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата), та електричні мережі інших власників, які не здійснюють розподіл електричної енергії відповідно до закону та приєднані безпосередньо або через електричні мережі інших власників до системи розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (ліцензіата), до якої (яких) приєднано не менше 50000 споживачів (абонентів), а також територія, на якій  розташовані  електричні мережі інших власників (а також їх субспоживачів), приєднаних до мереж оператора системи передачі, які не здійснюють розподіл електричної енергії відповідно до закону (далі – власники електромереж) та з якими було укладено  договір про постачання електричної енергії або договір про спільне використання технологічних електричних мереж до здійснення заходів з відокремлення. Вимога щодо кількості підключених споживачів (абонентів) поширюється виключно на здобувачів ліцензії.

Для ліцензіата (здобувача ліцензії), який є власником найбільшої (за кількістю умовних одиниць енергетичного обладнання) системи розподілу електричної енергії на території відповідної області (м. Києва, м. Севастополя), місцем провадження господарської діяльності є також територія в межах цієї області  (м. Києва, м. Севастополя), на якій  розташовані  електричні мережі власників електромереж (крім мереж виробників електричної енергії, приєднаних до мереж оператора системи передачі на ступені напруги вище 154 кВ, та субспоживачів, приєднаних до цього виробника на ступені напруги вище 154 кВ, а також власників електромереж, у яких існував договір про постачання електричної енергії або договір про спільне використання технологічних електричних мереж до здійснення заходів з відокремлення, укладений з постачальником за регульованим тарифом, правонаступником якого є інший ліцензіат (здобувач ліцензії) відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»).».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – десятий вважати відповідно абзацами шостим – одинадцятим;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«1.8. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена на підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії за формою, наведеною в додатку 5.

Якщо дія ліцензії зупинена не за заявою ліцензіата, до заяви ліцензіат додає такі документи:

відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;

документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням НКРЕКП, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі відповідного рішення НКРЕКП.»;

2) у пункті 2.2 глави 2:

у підпункті 2 слова та знак «його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії» замінити словами та знаком «заяві про отримання ліцензії та документах, що додавалися до неї»;

підпункт 26 після слів «кодексу систем розподілу» доповнити словами «та кодексу системи передачі»;

підпункт 39 викласти в такій редакції:

«39) розробляти та подавати на схвалення НКРЕКП плани розвитку систем розподілу на наступні п’ять років відповідно до вимог кодексу систем розподілу, Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок формування), та інших нормативно-правових актів;»;

підпункт 40 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 41 – 55 вважати відповідно підпунктами 40 – 54;

підпункт 40 викласти в такій редакції:

«40) розробляти інвестиційну програму відповідно до Порядку формування та подавати її на схвалення НКРЕКП не пізніше 30 вересня року, що передує прогнозному періоду;»;

підпункт 42 викласти в такій редакції:

«42) виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих згідно зі схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою етапів, обсягів робіт, джерел та обсягів фінансування;»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«55) інформувати НКРЕКП про укладені двосторонні договори, якщо сторони договору входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта або є афілійованими між собою, у порядку та строки, встановлені НКРЕКП.».;

3) доповнити новим додатком 5, що додається.

2. Унести до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312, такі зміни:

1) абзац третій пункту 1.2.4 глави 1.2 розділу І замінити вісьмома новими  абзацами такого змісту:

«ОСП укладає договір споживача про надання послуг з передачі електричної енергії на основі Типового договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, який є додатком 3 до цих Правил, з кожним власником електричних мереж:

1) виробником, який приєднаний до електричних мереж ОСП, та споживачем, основним споживачем, ОМСР, електричні мережі яких приєднані до цього виробника на ступені напруги вище 154 кВ;

2) споживачем, основним споживачем, ОМСР, які приєднані до електричних мереж ОСП.

ОСР укладає договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на основі Типового договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, який є додатком 3 до цих Правил, з кожним власником мереж:

1)ОМСР, споживачем, основним споживачем та виробником, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території ліцензованої діяльності ОСР, та їх субспоживачами;

2) споживачем, основним споживачем, ОМСР, електроустановки яких приєднані на ступені напруги 154 кВ та нижче до виробника, який приєднаний до електричних мереж ОСП, та всіма його субспоживачами;

3) субспоживачем основного споживача, приєднаного на ступені напруги вище 154 кВ до виробника,  який приєднаний до ОСП;

4) субспоживачами основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до мереж ОСП.»;

2) пункт 2.5.1 глави 2.5 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2.5.1. Для забезпечення розподілу електричної енергії споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі ОСР електричними мережами, що не належать цьому ОСР, укладається договір на основі Типового договору про спільне використання технологічних електричних мереж (додаток 1 до цих Правил) між ОСР та:

1) власником цих мереж (споживачем, у т. ч. основним споживачем, ОМСР), приєднаним до цього ОСР;

2) виробником, резервне живлення якого забезпечується від електричних мереж цього ОСР;

3) основним споживачем, ОМСР, які приєднані до ОСП;

4) виробником, який приєднаний до електричних мереж ОСП на ступені напруги 154 кВ та нижче;

5) споживачем (у т. ч. ОМСР, основним споживачем), електроустановки якого приєднані до виробника, приєднаного до електричних мереж ОСП на ступені напруги 154 кВ та нижче.

Для забезпечення передачі електричної енергії споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи електричними мережами, що не належать ОСП, між ОСП та власником цих мереж (виробником, який приєднаний до електричних мереж ОСП на ступені напруги вище 154 кВ) укладається договір на основі Типового договору про спільне використання технологічних електричних мереж (додаток 1 до цих Правил).»;

3) главу 5.5 розділу V після пункту 5.5.7 доповнити новим пунктом 5.5.8 такого змісту:

«5.5.8. Власник мереж (основний споживач, ОМСР, виробник) зобов’язаний забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних представників оператора системи (за службовим посвідченням) для виконання оператором системи підключення/відключення або обмеження споживання електричної енергії суб'єктам господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж власника мереж, або за обґрунтованою письмовою вимогою оператора системи здійснювати всі технологічні роботи в мережах спільного використання (підключення/відключення електроустановок субспоживача (субспоживачів)) самостійно або із залученням спеціалізованої організації.».

У зв’язку з цим пункти 5.5.8 – 5.5.13 вважати відповідно пунктами 5.5.9 – 5.5.14;

4) у розділі VII:

пункт 7.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Якщо основний споживач/власник електричних мереж не здійснив самостійне обмеження споживання субспоживача (субспоживачів) або своїми діями перешкодив ОСР припинити електропостачання субспоживачу (субспоживачам)  згідно з вимогою оператора системи про відключення, купівля-продаж електричної енергії цим субспоживачем (субспоживачами) за договором про постачання зупиняється, а обсяги електричної енергії, використані субспоживачем (субспоживачами)  з дати, зазначеної у вимозі про відключення, покладаються адміністратором комерційного обліку на основного споживача/власника електричних мереж як спожиті/такі, що надійшли до його електричних мереж.

Якщо вузол обліку субспоживача оснащений засобами дистанційної передачі даних, обсяги електричної енергії визначаються згідно із зафіксованими показами на цю дату, в інших випадках обсяги електричної енергії визначаються згідно із показами, визначеними на цю дату розрахунковим шляхом за середньодобовим споживанням субспоживача протягом попереднього розрахункового періоду.»;

пункт 7.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Первинні витрати зі зміни точки приєднання та забезпечення живлення за іншою схемою об’єкта субспоживача, приєднаного на ступені напруги 27,5 кВ і вище, а також на ступені напруги до 27,5 кВ (крім побутових споживачів та бюджетних установ), мають здійснюватися за рахунок цього субспоживача згідно з процедурою приєднання, а об’єкта субспоживача (побутового споживача та бюджетних установ,) приєднаного на ступені напруги нижче 27,5 кВ, – за рахунок ОСР. У такому разі основний споживач/власник електричних мереж зобов՚язаний компенсувати ОСР або субспоживачу витрати із забезпечення живлення об’єктів субспоживача за іншою схемою живлення.».

3. Пункти 11.2.1 – 11.2.2 глави 11.2 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310, викласти в такій редакції:

 «11.2.1. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається між ОСР та:

1) ОМСР, споживачем, основним споживачем та виробником, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території ліцензованої діяльності ОСР, та їх субспоживачами;

2) споживачем, основним споживачем, ОМСР, електроустановки яких приєднані до виробника на ступені напруги 154 кВ та нижче, який приєднаний до електричних мереж ОСП, та всіма його субспоживачами;

3) субспоживачем основного споживача, приєднаного на ступені напруги вище 154 кВ до виробника, який приєднаний до ОСП;

4) субспоживачами основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до мереж ОСП;

5) електропостачальником;

6) суміжним ОСР.

11.2.2. Послуги з розподілу електричної енергії надаються ОСР споживачу та електропостачальнику на підставі договорів, укладених відповідно до умов Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Вартість послуг з розподілу електричної енергії визначається:

для споживачів електричної енергії, які купують електричну енергію в електропостачальника за Правилами роздрібного ринку електричної енергії та відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії самостійно (напряму) оплачують послуги з розподілу електричної енергії ОСР, ‒ на підставі даних щодо обсягів споживання електричної енергії цими споживачами (з урахуванням втрат електричної енергії в мережах споживача);

для електропостачальників – на підставі даних щодо обсягів споживання електричної енергії за всією сукупністю споживачів електропостачальника, електроустановки яких приєднані до мереж на території ліцензованої діяльності цього оператора системи розподілу, які згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційними пропозиціями електропостачальника) оплачують послуги з розподілу електричної енергії через електропостачальника.».

 

Начальник Управління ліцензування                                       Ю.Антонюк

 

Додаток до постанови.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux