Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.09.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.09.2021
Постанова
від 01 вересня 2021 р. № 1445
Київ
Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

01.09.2021                    № 1445

 

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додаються.

2. Оператору газотранспортної системи здійснити необхідні заходи для забезпечення роботи інформаційної платформи з урахуванням змін, затверджених цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з 23 вересня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг

01.09.2021 № 1445

 

Зміни

до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

 

1. У Кодексі газотранспортної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823:

1) у розділі IV:

главу 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

«3. Оператор газорозподільної системи зобов’язаний укласти договір (договори) на закупівлю або постачання природного газу для покриття об’ємів (обсягів) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі та у відносинах з оператором газотранспортної системи діє як:

1) замовник послуг транспортування – у випадку укладення договору (договорів) закупівлі природного газу в оптового продавця;

2) споживач – у випадку укладення договору постачання природного газу з постачальником.

При використанні природного газу на власні потреби для власної господарської діяльності оператор газорозподільної системи є споживачем.»;

абзац четвертий пункту 1 глави 2 доповнити знаками та словами «, крім операторів газорозподільних систем, яким присвоюються окремі EIC-коди для обліку природного газу на власні потреби, а також покриття об’ємів (обсягів) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі»;

в абзаці третьому пункту 4 глави 2:

після речення першого доповнити новим реченням другим такого змісту:

«Оператор газорозподільної системи також присвоює окремі ЕІС-коди з атрибутом типу Z для обліку природного газу на власні потреби, оператор газотранспортної системи присвоює оператору газорозподільної системи ЕІС-коди з атрибутом типу Y для обліку втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі.».

У зв’язку з цим речення друге вважати відповідно реченням третім;

у реченні третьому після слів «присвоєння EIC-кодів» доповнити знаком та словами «, у тому числі»;

главу 5 доповнити новим пунктом такого змісту:

«10. Реєстрація постачальником оператора газорозподільної системи у своєму Реєстрі споживачів для постачання природного газу здійснюється з урахуванням вимог цієї глави.

У випадку якщо оператор газорозподільної системи здійснює закупівлю природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі на підставі договору (договорів) купівлі-продажу природного газу в оптового продавця, то оператор газорозподільної системи зобов’язаний здійснити реєстрацію за собою ЕІС-коду з атрибутом типу Y для обліку втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі.»;

2) пункт 3 глави 1 розділу ХІ після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«ідентифікацію, що номінація/реномінація подається по окремому портфоліо балансування, створеному відповідно до абзацу четвертого пункту 2 глави 1 розділу XIV цього Кодексу;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим;

3) у розділі XIV:

пункт 2 глави 1 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Подачі та відбори замовника послуг транспортування, який здійснює постачання природного газу побутовим споживачам, у межах обсягів такого постачання обліковуються оператором газотранспортної системи в окремому портфоліо балансування у випадку його створення. Для створення портфоліо балансування для постачання природного газу побутовим споживачам замовник послуг транспортування не пізніше 25-го числа місяця, що передує місяцю, у якому створюється окреме портфоліо балансування, повинен надати заяву оператору газотранспортної системи про створення окремого портфоліо балансування. Окреме портфоліо балансування для постачання природного газу побутовим споживачам створюється з 01-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому була подана заява про створення окремого портфоліо балансування. За заявою замовника послуг транспортування окреме портфоліо балансування для постачання природного газу побутовим споживачам видаляється з 01-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому замовник послуг транспортування звернувся із відповідною заявою.

Для створення окремого портфоліо балансування для постачання природного газу побутовим споживачам оператор газотранспортної системи автоматично вносить у нього всі відбори побутових споживачів, що включені в реєстр споживачів такого замовника (постачальника).»;

у главі 7:

в абзаці другому пункту 1 знак, слова та цифри «, а період його участі в балансуючій групі не може становити менше одного газового місяця та починається з 01 числа газового місяця» виключити;

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Договір про утворення балансуючої групи може бути укладений у формі договору приєднання.»;

у пункті 2:

в абзаці першому знаки та слова «, не пізніше ніж за десять робочих днів до початку газового місяця, в якому балансуюча група повинна бути утворена» виключити та доповнити новим реченням такого змісту: «Така заява може бути подана не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати, з якої утворюється балансуюча група.»;

речення друге абзацу другого доповнити знаком та словами «, крім випадку укладення цього договору у формі договору приєднання»;

підпункт 1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2 – 13 вважати відповідно підпунктами 1 – 12;

підпункт 9 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 10 – 12 вважати відповідно підпунктами 9 – 11;

підпункт 10 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 11 вважати підпунктом 10;

в абзаці п’ятнадцятому слова, цифри та знак «з 01 числа місяця, наступного за місяцем реєстрації групи на інформаційній платформі» замінити словами «на наступний день після її реєстрації»;

у пункті 3:

в абзаці першому слова та знак «початку газового місяця, в якому балансуюча група повинна бути утворена» замінити словами та знаком «дати, з якої утворюється балансуюча група»;

у підпункті 1 слова та знак «та EIC-коди інших учасників» виключити;

підпункт 2 доповнити словами та знаками «та EIC-коди інших учасників (для сторони, відповідальної за добовий небаланс групи)»;

у підпункті 4 слова та цифру «не може бути меншим за 1 газовий місяць та» виключити;

після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) дату утворення балансуючої групи, яка не може бути раніше ніж за п’ять календарних днів до дати подання заяви щодо створення балансуючої групи замовником послуг транспортування, який є стороною, відповідальною за добовий небаланс групи.».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим;

у пункті 4:

абзац перший доповнити словами «та у випадку відповідності даних положенням цієї глави здійснює реєстрацію балансуючої групи протягом п’яти календарних днів»;

абзац другий виключити;

абзац четвертий пункту 5 виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;

пункти 6 та 7 викласти в такій редакції:

«6. До існуючої балансуючої групи можуть бути приєднані нові замовники послуг транспортування без зміни замовника послуг транспортування, який є стороною, відповідальною за добовий небаланс групи. Для цього за п’ять календарних днів до дня включення до балансуючої групи:

замовник послуг транспортування подає стороні, відповідальній за добовий небаланс групи, через інформаційну платформу заяву (із зазначенням портфоліо балансування), форма якої розміщується на сайті оператора газотранспортної системи, на включення його до балансуючої групи;

сторона, відповідальна за добовий небаланс, до якої має намір приєднатися замовник послуг транспортування, через інформаційну платформу акцептує/відхиляє подану заявку.

7. Якщо замовник послуг транспортування має намір вийти з балансуючої групи, він не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дня виходу подає оператору газотранспортної системи через інформаційну платформу заявку про вихід з балансуючої групи. Оператор газотранспортної системи протягом однієї газової доби повідомляє через інформаційну платформу про це сторону, відповідальну за добовий небаланс групи, із зазначенням назви і ЕІС-коду замовника послуг транспортування, що подав заявку на вихід із балансуючої групи.

Сторона, відповідальна за добовий небаланс групи, повинна протягом двох робочих днів з дати надходження на інформаційній платформі заяви про вихід із балансуючої групи акцептувати її або відхилити згідно з умовами, передбаченими договором про створення балансуючої групи.

Виключення із балансуючої групи замовника послуг транспортування здійснюється не пізніше ніж через два робочих дні після акцептування стороною, відповідальною за добовий небаланс групи, заяви замовника послуг транспортування про вихід з балансуючої групи або ініціювання виключення з балансуючої групи стороною, відповідальною за добовий небаланс групи.

Сторона, відповідальна за добовий небаланс групи, має право ініціювати виключення учасника балансуючої групи з будь-якого дня місяця на підставах, визначених договором про утворення балансуючої групи. Оператор газотранспортної системи протягом двох робочих днів виключає замовника послуг транспортування з балансуючої групи та надсилає йому відповідне повідомлення через інформаційну платформу.

Вихід з балансуючої групи сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, є підставою для розпуску балансуючої групи та скасування її реєстрації оператором газотранспортної системи на інформаційній платформі з 01-го числа газового місяця, наступного за газовим місяцем, у якому була подана заявка на вихід із балансуючої групи. У такому випадку сторона, відповідальна за добовий небаланс групи, має виконати зобов'язання щодо сплати оператору газотранспортної системи плати за добовий небаланс усіх учасників балансуючої групи.»;

у пункті 9:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: «У випадку утворення балансуючої групи виключно із портфоліо балансування для постачання природного газу побутовим споживачам розрахунок розміру фінансового забезпечення здійснюється без урахування вартості газу в обсязі, що є абсолютною величиною (модулем) від'ємного значення різниці між плановими обсягами подачі природного газу та плановими обсягами відбору природного газу згідно з номінаціями та/або реномінаціями замовників послуг транспортування природного газу балансуючої групи.»;

в абзаці другому слова та цифру «пунктом 1 глави» замінити словом «главою»;

абзац четвертий пункту 14 виключити.

2. У Кодексі газорозподільних систем, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824:

1) у главі 6 розділу ІІІ:

в абзаці першому пункту 1 після слів та знаків «договір (договори) на закупівлю» доповнити словами «або постачання»;

в абзаці третьому пункту 4 після слів та знаків «оптового продавця, постачальника)» доповнити словами та знаком «або отримує послуги постачання природного газу на підставі договору постачання природного газу, укладеного з постачальником природного газу»;

2) в абзаці п’ятому пункту 4 глави 5 розділу VI слова «ціна закупівлі природного газу Оператором ГРМ» замінити словами та знаком «ціна природного газу, використаного Оператором ГРМ».

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                               Т.Рябуха

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux