Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 16.04.2019

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 16.04.2019
Постанова
від 12 квітня 2019 р. № 558
Київ
Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

12.04.2019                    № 558

 

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

 

Відповідно до положень статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823, що додаються.

2. У розділі ІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1382/27827:

1) абзац третій пункту 21 викласти в такій редакції:

«на одночасне отримання природного газу від декількох постачальників на одну точку комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, в одному розрахунковому періоді в порядку, встановленому пунктом 22 цього розділу, за умови укладення договору постачання природного газу з такими постачальниками та після укладення з ними угоди про алокацію відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи;»;

2) після пункту 21 доповнити новим пунктом 22 такого змісту:

«22. Споживач, комерційний ВОГ якого віднесено до І категорії (річний обсяг споживання становить більше 3 млн куб. м), має право на одночасне отримання природного газу від декількох постачальників на одну точку комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, в одному розрахунковому періоді після укладення з такими постачальниками угоди про алокацію, предметом якої є розподілення об’єму фізичного відбору споживача на відбори кожного постачальника (замовника послуг транспортування), який є стороною цієї угоди.

Угода про алокацію повинна містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду угоди:

1) місце і дату укладення угоди, а також найменування постачальників і споживача та їх EIC-коди як суб'єктів ринку природного газу;

2) предмет угоди, яким є розподілення обсягів постачання споживачу природного газу між постачальниками;

3) ЕІС-код точки комерційного обліку споживача, по якій буде здійснюватися постачання природного газу постачальниками;

4) порядок пропорційного розподілення (алокаційний алгоритм) фізичного відбору споживача на відбори кожного постачальника за кожну газову добу;

5) період постачання природного газу, на який розповсюджується дія алокаційного алгоритму;

6) умови припинення угоди про алокацію.

Постачання газу споживачу на умовах угоди про алокацію здійснюється за умови реєстрації угоди про алокацію в інформаційній платформі Оператора ГТС в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.».

У зв’язку з цим пункт 22 вважати пунктом 23.

3. Внести до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року  за № 1383/27828, такі зміни:

1) у розділі ІХ:

після пункту 9.4 доповнити новим пунктом 9.5 такого змісту:

«9.5. У разі якщо Замовник є учасником балансуючої групи, зареєстрованої Оператором на інформаційній платформі, плата за добовий небаланс Замовника здійснюється стороною, відповідальною за добовий небаланс балансуючої групи, від свого імені та в інтересах Замовника.».

У зв’язку з цим пункт 9.5 вважати відповідно пунктом 9.6;

у пункті 9.6 слово «щодобових» замінити словом «добових» та цифру «9.4» замінити цифрою «9.3»;

2) у пункті 12.3 розділу ХІІ слова «щодо послуг балансування» замінити словами «виконання Замовником зобов’язань щодо оплати добового небалансу».

4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

12.04.2019 № 558

 

Зміни до Кодексу газотранспортної системи

 

1. Пункт 5 глави 1 розділу І після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«алокаційний алгоритм – механізм розподілення між постачальниками обсягів постачання природного газу на одну точку комерційного обліку споживача, якій присвоєно окремий EIC-код, в одному розрахунковому періоді;».

У зв’язку з цим абзаци третій – дев’яносто сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – дев’яносто восьмим.

2. Пункт 2 глави 5 розділу IV після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«З моменту реєстрації на інформаційній платформі угоди про алокацію постачальники, які є її сторонами, набувають статусу діючих постачальників для такого споживача (у межах часток, визначених алокаційним алгоритмом) на строк, що відповідає періоду постачання, визначеному угодою про алокацію.».

У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим.

3. Розділ ХІІ доповнити новою главою такого змісту:

«9. Угода про алокацію

1. Постачальники зі споживачем, комерційний ВОГ якого віднесено до І категорії (річний обсяг споживання становить більше 3 млн куб. м),  мають право укласти угоду про алокацію, предметом якої є розподілення обсягів постачання природного газу на одну точку комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, в одному розрахунковому періоді між замовниками послуг транспортування (постачальниками), які є сторонами угоди про алокацію.

2. Угоди про алокацію реєструються на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний забезпечити на своїй інформаційній платформі можливість здійснення реєстрації угоди про алокацію.

3. З метою реєстрації на інформаційній платформі угоди про алокацію замовник послуг транспортування (постачальник), який є стороною угоди про алокацію, зобов’язаний внести до інформаційної платформи такі дані:

1) ЕІС-код споживача та, за наявності, ЕІС-код його точки комерційного обліку;

2) період постачання природного газу, на який розповсюджується дія алокаційного алгоритму;

3) кількість замовників послуг транспортування (постачальників), які є сторонами угоди про алокацію;

4) власний ЕІС-код та ЕІС-коди інших сторін угоди про алокацію;

5) дані алокаційного алгоритму: власну частку та частку кожної зі сторін угоди про алокацію у відсотках від загального об’єму/обсягу добового відбору/споживання природного газу споживачем, що буде відноситись до алокації відборів кожного із замовників послуг транспортування (постачальників) та обліковуватись оператором газотранспортної системи в їх портфоліо балансування.

Внесення таких даних скріплюється електронним цифровим підписом уповноваженої особи замовника послуг транспортування (постачальника), авторизованої на інформаційній платформі.

Період постачання не може перевищувати строк чинності договору транспортування природного газу замовника послуг транспортування (постачальника), який є стороною угоди про алокацію.

У випадку якщо угода про алокацію передбачає постачання природного газу споживачу одним із замовників послуг транспортування (постачальників), який є стороною угоди про алокацію, у рамках виконання ним спеціальних обов’язків, які в установленому порядку покладені рішенням Кабінету Міністрів України на підставі статті 11 Закону України «Про ринок природного газу», період постачання має бути кратний газовому місяцю.

Оператор газотранспортної системи здійснює перевірку даних для реєстрації угоди про алокацію з моменту внесення даних усіма замовниками послуг транспортування (постачальниками), які є сторонами угоди про алокацію (крім споживача), на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи.

4. Якщо дані, внесені кожним із замовників послуг транспортування (постачальників), який є стороною угоди про алокацію, збігаються, сума часток пропорційного розподілення (алокаційний алгоритм) добового відбору/споживання природного газу споживачем дорівнює 100 відсоткам, а інформаційна платформа не виявляє споживача в Реєстрі іншого(-ших) постачальника(-ків) у періоді постачання природного газу, визначеному в угоді про алокацію, оператор газотранспортної системи реєструє угоду про алокацію на інформаційній платформі, а такий споживач включається до Реєстрів споживачів кожного постачальника, який є стороною угоди про алокацію.

5. Якщо дані, внесені кожним із постачальників, який є стороною угоди про алокацію, не збігаються та/або сума часток пропорційного розподілення (алокаційний алгоритм) добового відбору/споживання природного газу споживачем не дорівнює 100 відсоткам, оператор газотранспортної системи відмовляє в реєстрації на інформаційній платформі угоди про алокацію, про що кожному з учасників, які є замовниками послуг транспортування (постачальниками), надсилається відповідне інформаційне повідомлення через інформаційну платформу у строк не пізніше однієї газової доби з моменту внесення даних усіма замовниками послуг транспортування (постачальниками), які є сторонами угоди про алокацію.

6. Якщо дані, внесені кожним із замовників послуг транспортування (постачальників), який є стороною угоди про алокацію, збігаються, сума часток пропорційного розподілення (алокаційний алгоритм) добового відбору/споживання природного газу споживачем дорівнює 100 відсоткам, але інформаційна платформа виявляє споживача в Реєстрі іншого постачальника у періоді постачання природного газу, визначеному в угоді про алокацію, оператор газотранспортної системи призупиняє реєстрацію угоди про алокацію та застосовуються загальні правила про зміну постачальника, передбачені пунктом 4 глави 5 розділу IV цього Кодексу, з урахуванням того, що обмін інформацією здійснюється щодо всіх сторін угоди про алокацію.

У випадку якщо при реєстрації нової угоди про алокацію інформаційна платформа виявляє, що в ініційований період постачання природного газу споживач вже включений до Реєстрів постачальників, які є сторонами діючої угоди про алокацію, вимоги про вчинення дій щодо підтвердження на інформаційній платформі згоди на перехід споживача до нових постачальників або непогодження на інформаційній платформі переходу споживача до нових постачальників, передбачені пунктом 4 глави 5 розділу IV цього Кодексу, поширюються на кожного діючого постачальника.

При цьому надання згоди на перехід споживача до нових постачальників хоча б однією зі сторін діючої угоди про алокацію є достатньою підставою для здійснення зміни постачальника та дострокового припинення реєстрації діючої угоди про алокацію.

7. Угода про алокацію може бути достроково припинена одним із замовників послуг транспортування (постачальників), який є стороною угоди про алокацію, шляхом надсилання оператору газотранспортної системи через інформаційну платформу повідомлення про припинення участі (відповідно до угоди про алокацію) за умови, що дата припинення угоди про алокацію настане не раніше ніж через п’ять днів (сім днів по споживачу, який належить до підприємств металургійної та хімічної промисловості) після дати ініціювання таких змін на інформаційній платформі.

У такому випадку оператор газотранспортної системи скасовує реєстрацію угоди про алокацію на інформаційній платформі, про що інформує замовників послуг транспортування (постачальників), які є сторонами угоди про алокацію, шляхом надсилання інформаційного повідомлення через інформаційну платформу та вносить відповідні коригування до Реєстрів споживачів постачальників, які є сторонами угоди про алокацію, у частині коригування періоду постачання газу відповідному споживачу.

При цьому такий споживач (відповідна точка комерційного обліку цього споживача, якій присвоєно окремий EIC-код) відображається в інформаційній платформі як такий, що не зареєстрований у Реєстрі споживачів жодного постачальника.

8. У випадку припинення оператором газотранспортної системи надання одному із замовників послуг транспортування (постачальників), який є стороною угоди про алокацію, послуг транспортування природного газу в порядку, встановленому цим Кодексом чи договором транспортування природного газу, оператор газотранспортної системи скасовує реєстрацію угоди про алокацію на інформаційній платформі, про що інформує замовників послуг транспортування (постачальників), які є сторонами угоди про алокацію, шляхом надсилання інформаційного повідомлення через інформаційну платформу та вносить відповідні коригування до Реєстрів споживачів постачальників, що є сторонами угоди про алокацію, у частині коригування періоду постачання газу відповідному споживачу.

При цьому, починаючи з доби скасування реєстрації угоди про алокацію, але не раніше ніж через п’ять днів (сім днів по споживачу, який належить до підприємств металургійної та хімічної промисловості) після її скасування, такий споживач (відповідна точка комерційного обліку споживача, якій присвоєно окремий EIC-код) відображається в інформаційній платформі як такий, що не зареєстрований у Реєстрі споживачів жодного постачальника.

9. У випадку якщо угода про алокацію передбачає постачання  природного газу споживачу одним із замовників послуг транспортування (постачальників), який є стороною угоди про алокацію, у рамках виконання ним спеціальних обов’язків, які в установленому порядку покладені рішенням Кабінету Міністрів України на підставі статті 11 Закону України «Про ринок природного газу», такі сторони угоди про алокацію мають право в період з 8 числа газового місяця (М+1) по  13:00 UTC (15:00 за київським часом) годину для зимового періоду або 12:00 UTC (15:00 за київським часом) годину для літнього періоду до 9 числа газового місяця (М+1)  здійснити коригування алокаційного алгоритму за кожну газову добу звітного місяця на інформаційній платформі відповідно до даних фактичного використання споживачем природного газу.

При цьому оператор газотранспортної системи реєструє на інформаційній платформі коригування алокаційного алгоритму, якщо сума часток пропорційного розподілення добового відбору/споживання природного газу споживачем дорівнює 100 відсоткам.

В іншому випадку оператор газотранспортної системи відмовляє в реєстрації відповідних коригувань алокаційного алгоритму.».

4. У розділі ХІV:

1) главу 6 доповнити новим пунктом такого змісту:

«22. Особливості визначення обсягу добового небалансу замовників послуг транспортування, які є учасниками балансуючої групи, і балансуючої групи загалом, розрахунку плати за добовий небаланс балансуючої групи та порядку її здійснення визначаються главою 7 цього розділу.»;

2) після глави 6 доповнити новою главою 7 такого змісту:

«7. Балансуюча група

1. Декілька замовників послуг транспортування мають право об’єднатися в балансуючу групу і визначити одного замовника послуг транспортування між собою як сторону, відповідальну за сплату/отримання плати за добовий небаланс усіх учасників балансуючої групи перед оператором газотранспортної системи (далі – сторона, відповідальна за добовий небаланс групи).

Замовник послуг транспортування по одному портфоліо балансування може бути учасником тільки однієї балансуючої групи, а період його участі в балансуючій групі не може становити менше одного газового місяця та починається з 01 числа газового місяця.

Замовник послуг транспортування, на якого в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов'язки, по окремому портфоліо балансування, створеному в межах виконання ним таких спеціальних обов'язків, має право об’єднатися в балансуючу групу  виключно із замовниками послуг транспортування, на яких в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов'язки, по окремому портфоліо балансування, створеному в межах виконання ними таких спеціальних обов'язків.

Умови договору про утворення балансуючої групи поширюються на всі подачі та відбори природного газу до/з газотранспортної системи, що становлять портфоліо балансування замовника послуг транспортування, який є учасником балансуючої групи.

2. Для створення балансуючої групи замовник послуг транспортування, який є стороною, відповідальною за добовий небаланс групи, звертається до оператора газотранспортної системи з заявою щодо створення балансуючої групи відповідно до встановленої форми, оприлюдненої на веб-сайті оператора газотранспортної системи, не пізніше ніж за десять робочих днів до початку газового місяця, в якому балансуюча група повинна бути утворена.

Разом із заявою такий замовник послуг транспортування надає один примірник укладеного договору про утворення балансуючої групи. Договір має бути підписаний усіма  учасниками балансуючої групи.

Предметом договору про утворення балансуючої групи є визначення сторони, відповідальної за добовий небаланс групи.

Договір про утворення балансуючої групи повинен містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду договору:

1) місце і дату укладення договору, а також найменування замовників послуг транспортування та їх EIC-коди як суб'єктів ринку природного газу;

2) предмет договору;

3) найменування та EIC-код сторони, відповідальної за добовий небаланс групи;

4) положення про те, що сторона, відповідальна за добовий небаланс групи, уповноважена у відносинах з оператором газотранспортної системи в частині плати за добовий небаланс діяти як комісіонер інших учасників балансуючої групи, які є його комітентами;

5) безвідкличне та безумовне доручення учасників балансуючої групи стороні, відповідальній за добовий небаланс групи, здійснювати від свого імені за результатами кожної газової доби операції з продажу оператору газотранспортної системи обсягу позитивного добового небалансу групи або операції з купівлі в оператора газотранспортної системи обсягу позитивного добового небалансу групи із застосуванням маржинальної ціни придбання/продажу, яка визначається відповідно до положень розділу ХІV цього Кодексу;

6) отримання плати за добовий небаланс від оператора газотранспортної системи від свого імені та в інтересах учасників балансуючої групи;

7) безвідкличне та безумовне доручення учасників балансуючої групи на ім’я оператора газотранспортної системи здійснювати  стягнення/виплату плати за добовий небаланс усіх учасників балансуючої групи з/на користь сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, в інтересах учасників балансуючої групи;

8) безвідкличне та безумовне доручення учасників балансуючої групи стороні, відповідальній за добовий небаланс групи, отримувати плату за добовий небаланс від оператора газотранспортної системи від свого імені та в інтересах учасників балансуючої групи;

9) безвідкличне та безумовне зобов’язання сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, здійснювати плату за добовий небаланс від свого імені та в інтересах учасників балансуючої групи оператору газотранспортної системи;

10) строк, на який утворюється балансуюча група, що не може бути меншим за 1 газовий місяць та не може перевищувати найменший з усіх строків дії договорів транспортування природного газу замовників послуг, що є учасниками балансуючої групи;

11) умови припинення договору про утворення балансуючої групи та розпуску балансуючої групи;

12) солідарну відповідальність учасників балансуючої групи перед оператором газотранспортної системи за недотримання умов такого договору, у тому числі за невиконання стороною, відповідальною за добовий небаланс групи, зобов’язань щодо сплати оператору газотранспортної системи плати за добовий небаланс усіх учасників балансуючої групи;

13) відповідальність сторін договору про утворення балансуючої групи за недотримання умов такого договору.

Балансуюча група вважається утвореною з моменту її реєстрації на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи та починає діяти з 01 числа місяця, наступного за місяцем реєстрації групи на інформаційній платформі.

3. З метою реєстрації на інформаційній платформі створення балансуючої групи замовники послуг транспортування зобов’язані не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку газового місяця, в якому балансуюча група повинна бути утворена, внести такі дані:

1) власний ЕІС-код та ЕІС-коди інших учасників;

2) кількість учасників балансуючої групи;

3) ЕІС-код сторони, відповідальної за добовий небаланс групи;

4) строк, на який утворюється балансуюча група, що не може бути меншим за 1 газовий місяць та не може перевищувати найменший з усіх строків дії договорів транспортування природного газу замовників послуг, що є учасниками балансуючої групи.

Внесення таких даних скріплюється електронним цифровим підписом уповноваженої особи замовника послуг транспортування, авторизованого на інформаційній платформі.

4. Оператор газотранспортної системи здійснює перевірку даних для реєстрації на інформаційній платформі створення балансуючої групи з моменту внесення даних усіма учасниками балансуючої групи.

Якщо дані, внесені кожним учасником балансуючої групи, у частині кількості учасників балансуючої групи, ЕІС-коду сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, та строку, на який утворюється балансуюча група, збігаються, а оператором газотранспортної системи одержано примірник договору про створення балансуючої групи, підписаний усіма її учасниками, оператор газотранспортної системи здійснює реєстрацію балансуючої групи на інформаційній платформі.

5. Оператор газотранспортної системи відмовляє в реєстрації балансуючої групи у випадку:

неподання заяви про створення балансуючої групи;

неподання примірника договору про утворення балансуючої групи;

невідповідності даних, внесених до інформаційної платформи кожним із замовників послуг транспортування, який є стороною договору про утворення балансуючої групи, змісту наданого договору про утворення балансуючої групи;

порушення хоча б одним із учасників балансуючої групи умов договору транспортування природного газу;

відсутності в договорі про утворення балансуючої групи умов, що є істотними та обов'язковими відповідно до пункту 2 цієї глави.

6. Прийняття до балансуючої групи нового учасника здійснюється шляхом розпуску діючої балансуючої групи та утворення нової балансуючої групи.

7. Якщо замовник послуг транспортування має намір вийти з балансуючої групи, він не пізніше ніж до 25 числа газового місяця подає оператору газотранспортної системи через інформаційну платформу повідомлення про вихід з балансуючої групи.

Вихід з балансуючої групи хоча б одного учасника є підставою для розпуску балансуючої групи та скасування її реєстрації оператором газотранспортної системи на інформаційній платформі. У такому випадку сторона, відповідальна за добовий небаланс групи, має виконати зобов’язання щодо сплати оператору газотранспортної системи плати за добовий небаланс усіх учасників балансуючої групи.

8. Балансуюча група розпускається по закінченню строку, на який вона утворювалася.

Оператор газотранспортної системи має право скасувати реєстрацію балансуючої групи на інформаційній платформі у разі невиконання стороною, відповідальною за добовий небаланс групи, зобов’язань щодо сплати оператору газотранспортної системи плати за добовий небаланс усіх учасників балансуючої групи.

Балансуюча група розпускається в першу добу наступного газового місяця.

Днем розпуску балансуючої групи є день скасування оператором газотранспортної системи її реєстрації на інформаційній платформі.

9. Сторона, відповідальна за добовий небаланс групи, надає оператору газотранспортної системи фінансове забезпечення за всіх учасників балансуючої групи.

Оператор газотранспортної системи здійснює перевірку достатності поданого стороною, відповідальною за добовий небаланс групи, фінансового забезпечення виключно в порядку, визначеному пунктом 1 глави 2 розділу VІІІ цього Кодексу.

Учасник балансуючої групи, який не є стороною, відповідальною за добовий небаланс групи, звільняється від зобов’язання надавати оператору газотранспортної системи фінансове забезпечення до того моменту, поки він є учасником балансуючої групи. Такий учасник балансуючої групи може діяти виключно в межах розміру достатнього фінансового забезпечення сторони, відповідальної за добовий небаланс групи.

У разі недостатності фінансового забезпечення сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, вважається, що у всіх учасників балансуючої групи відсутнє фінансове забезпечення, а оператором газотранспортної системи до всіх учасників балансуючої групи застосовуються заходи в частині зупинення надання послуг транспортування, передбачені цим Кодексом, які є наслідком недостатності фінансового забезпечення.

10. Оператор газотранспортної системи до 12 числа газового місяця, наступного за розрахунковим, надає замовникам послуг транспортування, які є учасниками балансуючої групи, в електронному вигляді через інформаційну платформу інформацію про обсяги добових небалансів кожного учасника балансуючої групи в розрахунковому газовому місяці, обсяги добових небалансів балансуючої групи в розрахунковому газовому місяці, плату за добовий небаланс балансуючої групи в розрахунковому газовому місяці.

11. Надання учасникам балансуючої групи інформації про їх остаточні щодобові подачі та відбори, обсяги добових небалансів протягом розрахункового газового місяця здійснюється в порядку, визначеному главою 6 цього розділу. Інформація про обсяги добових небалансів балансуючої групи доводиться оператором газотранспортної системи до відома замовників послуг транспортування, які є учасниками балансуючої групи, у тому самому порядку, як і для добових небалансів замовників послуг транспортування, визначеному главою 6 цього розділу.

12. Розрахунок обсягу добового небалансу здійснюється оператором газотранспортної системи відповідно до глави 6 цього розділу для кожного учасника балансуючої групи окремо та для балансуючої групи в цілому.

Загальний обсяг добового небалансу балансуючої групи є різницею між сумою обсягів добового позитивного небалансу учасників балансуючої групи та сумою обсягів добового негативного небалансу учасників балансуючої групи.

13. Для розрахунку плати за добовий небаланс балансуючої групи оператор газотранспортної системи множить загальний обсяг добового небалансу балансуючої групи на ціну, що застосовується відповідно до глави 6 цього розділу.

14. У випадку якщо для балансуючої групи в цілому загальна вартість добових негативних небалансів протягом розрахункового газового місяця перевищує загальну вартість добових позитивних небалансів протягом розрахункового газового місяця, оператор газотранспортної системи до 14 числа газового місяця, наступного за розрахунковим, через інформаційну платформу або на адресу електронної пошти сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, зазначену в договорі транспортування, надсилає стороні, відповідальній за добовий небаланс групи, рахунок на оплату за добовий небаланс групи та односторонній акт передачі газу оператором газотранспортної системи на користь сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи.

Оператор газотранспортної системи додатково надсилає вказані документи в паперовому вигляді на поштову адресу сторони, відповідальної за добовий небаланс групи.

Сторона, відповідальна за добовий небаланс групи, зобов’язана оплатити рахунок на оплату за добовий небаланс у строк до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Невиконання стороною, відповідальною за добовий небаланс групи, зобов’язань щодо сплати оператору газотранспортної системи плати за добовий небаланс усіх учасників балансуючої групи не позбавляє оператора газотранспортної системи права стягнути грошові  кошти з  будь-якого учасника балансуючої групи, виходячи з умов про солідарну відповідальність учасників балансуючої групи перед оператором газотранспортної системи.

15. У випадку якщо для балансуючої групи в цілому загальна вартість добових позитивних небалансів протягом розрахункового газового місяця перевищує загальну вартість добових негативних небалансів протягом розрахункового газового місяця, оператор газотранспортної системи до 14 числа газового місяця, наступного за розрахунковим, через інформаційну платформу або на адресу електронної пошти сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, зазначену в договорі транспортування, надсилає стороні, відповідальній за добовий небаланс групи, повідомлення про розмір грошових коштів, які підлягають виплаті стороні, відповідальній за добовий небаланс групи, та односторонній акт приймання газу оператором газотранспортної системи від сторони, відповідальної за добовий небаланс, в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний здійснити оплату рахунка на оплату за добовий небаланс у строк до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Оператор газотранспортної системи додатково надсилає вказані документи в паперовому вигляді на поштову адресу сторони, відповідальної за добовий небаланс групи.

Виплата грошових коштів оператором газотранспортної системи на рахунок сторони, відповідальної за добовий небаланс групи, здійснюється у строк до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

16. Розрахунок плати за нейтральність балансування здійснюється оператором газотранспортної системи відповідно до положень глави 8 цього розділу окремо для кожного учасника балансуючої групи.».

У зв’язку з цим главу 7 вважати главою 8;

3) у главі 8:

у пункті 2 слова «щорічно здійснює» замінити словами «щоквартально здійснює»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«9. Розрахунок плати за нейтральність балансування здійснюється з 01 січня 2020 року.».

4. Пункт 2 глави 1 розділу XVI після слів «або AS4» доповнити знаком та словами «, або REST/SOAP webservice».

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                               Т.Рябуха

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 19.04.2019, № 76

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux