Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 23.09.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 23.09.2020
Постанова
від 23 вересня 2020 р. № 1752
Київ
Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

23.09.2020                    № 1752

 

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1382/27827, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2501, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1387/27832, що додаються.

4. Оператору газотранспортної системи здійснити необхідні заходи для забезпечення роботи інформаційної платформи з урахуванням змін, затверджених цією постановою, у тому числі погодити із Регулятором форми для надання через інформаційну платформу інформації щодо споживачів, у тому числі зареєстрованих у Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії».

5. Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2020 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім пункту 4 цієї постанови, який набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

23.09.2020 № 1752

 

Зміни до Кодексу газотранспортної системи

 

1. У розділі IV:

1) у главі 4:

пункт 2 після підпункту 12 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

«13) належність споживача до категорії побутових;

14) інформацію про періоди постачання природного газу споживачу постачальником «останньої надії»;».

У зв’язку з цим підпункт 13 вважати підпунктом 15;

абзац другий пункту 5 після цифр «12» доповнити знаком та цифрами «, 13»;

2) у главі 5:

речення друге пункту 1 після слова «Постачальник» доповнити знаками та словами «, крім постачальника «останньої надії»,»;

у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2. З моменту реєстрації споживача за постачальником в інформаційній платформі постачальник набуває статусу діючого постачальника для такого споживача (крім майбутніх періодів постачання, які заброньовані за іншими постачальниками в інформаційній платформі, постачання природного газу постачальником «останньої надії» та випадків, передбачених пунктом 6 цієї глави) та вважається, що з цього моменту зазначений постачальник забронював за собою цього споживача на наступні розрахункові періоди та є відповідальним за обсяги споживання природного газу цим споживачем. Реєстрація споживача в Реєстрі споживачів постачальником «останньої надії» здійснюється на період, що не може перевищувати граничний строк постачання, визначений Законом України «Про ринок природного газу» та Правилами постачання природного газу.»;

абзац другий після слів «Реєстрація постачальником» доповнити знаками та словами «, крім постачальника «останньої надії»,»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Постачальник, за винятком постачальника зі спеціальними обов'язками, має право визначити по споживачу, крім побутового, в інформаційній платформі кінцеву дату постачання природного газу такому споживачу (з якої споживач буде виключений з Реєстру споживачів такого постачальника) та/або визначити періоди постачання природного газу такому споживачу. При цьому у випадку постачання природного газу постачальником «останньої надії» кінцева дата постачання визначається автоматично інформаційною платформою оператора газотранспортної системи відповідно до граничного строку постачання, визначеного Законом України «Про ринок природного газу» та Правилами постачання природного газу. Кінцева дата постачання природного газу не може бути визначена постачальником (у випадку постачання природного газу постачальником «останньої надії» автоматично на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи) раніше ніж через три дні (п'ять днів по споживачах, які належать до підприємств металургійної та хімічної промисловості) після дати внесення відповідної інформації.»;

після абзацу шостого доповнити одинадцятьма новими абзацами такого змісту:

«Реєстрація побутового споживача здійснюється автоматично в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії» на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи за умови відсутності на інформаційній платформі інформації про відключення або ініціювання діючим постачальником відключення його об’єкта в таких випадках:

відсутність підтвердженої номінації на точку виходу до газорозподільної системи, крім випадків ініціювання постачальником «останньої надії» відключення по об’єкту такого споживача. У такому випадку постачання здійснюється з дня, наступного за днем включення до Реєстру споживачів постачальника «останньої надії»;

відсутність за три дні до кінцевої дати постачання природного газу поточним постачальником побутового споживача в Реєстрі іншого постачальника. У такому випадку постачання здійснюється з дня, наступного за кінцевим днем постачання попереднім постачальником.

Реєстрація споживача, що не є побутовим, здійснюється автоматично в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії» на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи за умови відсутності на інформаційній платформі інформації про відключення або ініціювання діючим постачальником відключення його об’єкта у випадку, якщо діючому постачальнику було зупинено дію чи анульовано ліцензію на постачання природного газу.

Дата початку постачання природного газу споживачу постачальником «останньої надії» визначається в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії» на інформаційній платформі.

Максимальний строк, на який споживача реєструють у Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії», не може перевищувати шістдесят днів та в будь-якому випадку не має тривати довше ніж до кінця календарного місяця, наступного за тим місяцем, у якому відбулася реєстрація споживача в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії», а загальна кількість днів перебування споживача в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії» протягом календарного року не може перевищувати шістдесят днів.

Інформаційна платформа щоденно до 06:00 UTC (08:00 за київським часом) години для зимового періоду та 05:00 UTC (08:00 за київським часом) години для літнього періоду газової доби надсилає операторам газорозподільних систем, оператору газотранспортної системи (щодо прямих споживачів) та постачальнику «останньої надії» перелік ЕІС-кодів споживачів, які були у попередній газовій добі зареєстровані в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії».

Оператори газорозподільних систем, оператор газотранспортної системи (щодо прямих споживачів) протягом трьох діб зобов’язані надати постачальнику «останньої надії» через інформаційну платформу інформацію щодо споживачів, які були зареєстровані в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії», за формою оператора газотранспортної системи, погодженою Регулятором. Інформація скріплюється електронним підписом уповноваженої особи оператора газорозподільної системи/оператора газотранспортної системи (щодо прямих споживачів) та повинна містити:

ЕІС-код споживача або ЕІС-код точки комерційного обліку споживача;

назву та ЄДРПОУ (для споживачів, що не є побутовими);

поштову адресу об’єкта споживача.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом вісімнадцятим;

перше речення абзацу вісімнадцятого після слів «постачальника із спеціальними обов'язками» доповнити словами та знаками «або постачальника «останньої надії»;

після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для здійснення діяльності постачальника «останньої надії» на інформаційній платформі забезпечується функціонування окремого Реєстру споживачів постачальника «останньої надії».»;

у пункті 4:

абзац перший після слів «запланованого постачання» доповнити знаками та словами «, крім Реєстру постачальника «останньої надії»;

абзац другий після слів «іншого постачальника» доповнити знаками та словами «(крім Реєстру постачальника «останньої надії»)»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Постачальник, який має намір постачати природний газ споживачу, який включений до Реєстру споживачів постачальника «останньої надії», має право за одну добу до кінцевого терміну подання номінації на газову добу (D), визначеного цим Кодексом, включити такого споживача у власний Реєстр споживачів постачальника на інформаційній платформі, вказавши період постачання природного газу такому споживачу. При цьому за умови виконанням таким постачальником інших вимог цього Кодексу для початку постачання природного газу споживачу такий споживач автоматично виключається з Реєстру постачальника «останньої надії», про що інформаційна платформа автоматично повідомляє постачальника «останньої надії». Якщо постачальник не виконує інші вимоги цього Кодексу для початку постачання природного газу споживачу, такий споживач з Реєстру постачальника «останньої надії» не виключається до досягнення граничного строку постачання постачальником «останньої надії» або до початку постачання іншим постачальником, крім випадків виключення споживача  постачальником «останньої надії» із власного Реєстру споживачів постачальника до закінчення  граничного строку постачання на підставах, визначених Правилами постачання природного газу. При зміні споживачем постачальника «останньої надії» на іншого постачальника пункти 5 – 6 цієї глави не застосовуються.»;

пункт 7 доповнити словами та знаками «та кінцеву дату постачання природного газу цим постачальником (у випадку наявності постачальника)»;

абзац четвертий пункту 8 доповнити знаками та словами «, крім випадків початку в цей період постачання природного газу таким споживачам постачальником «останньої надії»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«9. Реєстр споживачів постачальника якому було зупинено дію чи анульовано ліцензію на постачання природного газу, видаляється з інформаційної платформи оператора газотранспортної системи з дня набрання чинності відповідним рішенням Регулятора.».

2. Абзац двадцять восьмий пункту 3 глави 2 розділу VIII доповнити знаками та словами «, а також у рамках діяльності постачальника «останньої надії».

3. Пункт 4 глави 2 розділу ХІ доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі ненадання або відхилення номінації постачальника «останньої надії» по точці виходу до прямих споживачів та до газорозподільних систем узгоджений обсяг для такого замовника послуг транспортування природного газу у відповідній точці становить нуль.».

4. Пункт 2 глави 1 розділу XIV доповнити новим абзацом такого змісту:

«Подачі та відбори замовника послуг транспортування, який здійснює функції постачальника «останньої надії», у межах виконання ним таких функцій обліковуються оператором газотранспортної системи в окремому портфоліо балансування.».

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                               Т.Рябуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

23.09.2020 № 1752

 

Зміни до Правил постачання природного газу

 

1. В абзаці п’ятому пункту 5 розділу І слова та знаки «або договору постачання природного газу постачальником «останньої надії» виключити.

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Особливості здійснення постачання природного газу споживачу, що не є побутовим, постачальником «останньої надії» визначені в розділі VI цих Правил.»;

2) у підпункті 17 пункту 5 цифри «VI» замінити цифрами «VIІ»;

3) у пункті 9:

в абзаці третьому після слова «постачальник» доповнити знаками та словами «, крім постачальника «останньої надії»,»;

в абзаці четвертому цифри «VI» замінити цифрами «VIІ»;

4) в абзацах першому та четвертому пункту 10 цифри «VI» замінити цифрами «VIІ».

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Особливості здійснення постачання природного газу побутовому споживачу постачальником «останньої надії» визначені розділом VI цих Правил.».

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий  вважати відповідно  абзацами третім – п’ятим;

2) абзац перший пункту 18 після цифри «V» доповнити словом та цифрами «та VІ».

4. Пункт 1 розділу IV доповнити знаками та словами «, крім випадків початку постачання природного газу постачальником «останньої надії» та зміни споживачем, що не є побутовим, постачальника «останньої надії» на іншого постачальника».

5. Пункт 1 розділу V доповнити знаками та словами «, крім випадків початку постачання природного газу постачальником «останньої надії» та зміни побутовим споживачем постачальника «останньої надії» на іншого постачальника».

6. Розділ VІ викласти в такій редакції:

«VI. Правила для постачальника «останньої надії»

1. Постачальник «останньої надії» здійснює постачання природного газу споживачам на умовах договору постачання природного газу, який укладається з урахуванням вимог цього розділу та має відповідати Типовому договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501, який є публічним, а його умови – однаковими для всіх споживачів.

Договір постачання природного газу постачальником «останньої надії» укладається у випадках, передбачених пунктом 3 цього розділу, з урахуванням вимог статей 205, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом публічної оферти постачальника «останньої надії» та її акцептування споживачем через факт споживання газу за відсутності іншого постачальника.

Договір постачання природного газу постачальником «останньої надії» не потребує двостороннього підписання. На письмове звернення споживача постачальник «останньої надії» зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня отримання такого письмового звернення надати споживачу підписаний уповноваженою особою постачальника примірник договору постачання природного газу.

Договір постачання між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається укладеним з дня, визначеного на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи днем початку постачання природного газу споживачу в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії» відповідно до Кодексу газотранспортної системи.

2. За договором постачання природного газу постачальник «останньої надії» зобов'язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для нього об'ємах (обсягах), а споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу в розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

Максимальна тривалість постачання природного газу постачальником «останньої надії» не може перевищувати шістдесят днів та в будь-якому випадку не має тривати довше ніж до кінця календарного місяця, наступного за тим місяцем, у якому почалося фактичне постачання природного газу споживачеві постачальником «останньої надії», а загальна кількість днів постачання природного газу постачальником «останньої надії» споживачу протягом календарного року не може перевищувати шістдесят днів.

3. Постачальник «останньої надії» здійснює постачання природного газу споживачу за умови відсутності відключення або ініціювання діючим постачальником відключення його об’єкта в таких випадках:

банкрутство, ліквідація попереднього постачальника природного газу;

зупинення або анулювання ліцензії на постачання природного газу попереднього постачальника;

відсутність підтвердженої номінації у діючого постачальника на точку виходу до газорозподільної системи, до якої підключений побутовий споживач, крім випадків ініціювання постачальником «останньої надії» відключення по об’єкту такого споживача (положення цього абзацу застосовується при постачанні природного газу побутовому споживачу);

відсутність побутового споживача (точки комерційного обліку споживача) в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС (положення цього абзацу застосовується при постачанні природного газу побутовому споживачу).

4. Постачальник «останньої надії» зобов’язаний на головній сторінці свого сайту розмістити діючу редакцію договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», яка має відповідати типовому договору, роз’яснення щодо його укладання, а також ціну природного газу для споживачів, визначену згідно з вимогами цього розділу.

5. Після закінчення граничного строку постачання природного газу постачальником «останньої надії», передбаченого цим розділом та Законом України «Про ринок природного газу», постачальник «останньої надії» зобов'язаний припинити постачання природного газу за договором зі споживачем. Виключення споживача з Реєстру споживачів постачальника «останньої надії» здійснюється у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи. У випадку якщо споживач не був включений до Реєстру споживачів іншого постачальника після закінчення постачання природного газу постачальником «останньої надії», до такого споживача повинні застосовуватись заходи з припинення розподілу/транспортування (для прямих споживачів) природного газу споживачу відповідно до умов Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи.

6. Постачальник «останньої надії» має повідомити споживача про обмежений строк постачання природного газу, ціну природного газу для споживача та поінформувати споживача про його право та необхідність вибору іншого постачальника шляхом розміщення відповідної інформації на сайті постачальника «останньої надії».  Для побутових споживачів така інформація додатково розміщується у платіжних документах за спожитий природний газ.

Постачальник «останньої надії» зобов’язаний оприлюднювати на своєму веб-сайті та підтримувати в актуальному стані інформацію щодо споживачів, що не є побутовими, з діючими договорами постачання природного газу із зазначенням такої інформації:

ЕІС-коди споживачів (точок комерційного обліку);

ЄДРПОУ та назва споживача;

адреса об’єкта;

кінцевий строк постачання природного газу.

7. Постачальник «останньої надії» має право припинити постачання природного газу споживачу до закінчення строку, визначеного пунктом 2 цього розділу, у разі невиконання цим споживачем обов'язку щодо повної та своєчасної оплати вартості природного газу, який поставлений постачальником «останньої надії» відповідно до укладеного зі споживачем договору та у порядку, передбаченому цими Правилами та Кодексом газотранспортної системи.

8. Постачальник «останньої надії» зобов’язаний постачати природний газ споживачам за ціною, за якою він зобов’язався постачати природний газ споживачам відповідно до умов конкурсу на обрання постачальника «останньої надії».

Ціна на природний газ публікується на веб-сайті постачальника «останньої надії».

Розрахунок за поставлений постачальником «останньої надії» природний газ здійснюється споживачем в установлений договором термін.

9. Якщо споживач уклав договір з іншим постачальником, то такий постачальник зобов’язаний вчинити дії, необхідні для початку постачання такому споживачу згідно з Кодексом газотранспортної системи. У такому випадку договір постачання з постачальником «останньої надії» достроково припиняється по завершенню газової доби, що передує газовій добі початку постачання новим постачальником.

Якщо споживач в інших випадках бажає до закінчення строку, визначеного пунктом 2 цього розділу, відмовитися від постачання природного газу постачальником «останньої надії», він має право розірвати договір без сплати будь-яких штрафних санкцій чи іншої фінансової компенсації постачальнику «останньої надії» шляхом надання його одностороннього письмового повідомлення щонайменше за три дні до дати розірвання. Розірвання договору не звільняє споживача від сплати за спожитий природний газ за договором.

10. На постачальника «останньої надії» та його споживачів поширюються інші положення цих Правил, які не суперечать цьому розділу.».

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                               Т.Рябуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

23.09.2020 № 1752

 

Зміни до Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії»

 

1. У розділі І:

1) у підпункті 1.1 слова та знаки «умови продовження постачання природного газу Споживачу в разі, якщо обраний Споживачем постачальник неспроможний надалі виконувати свої зобов'язання з постачання газу перед таким Споживачем, до моменту обрання Споживачем нового постачальника або припинення постачання у передбачених чинним законодавством чи цим Договором випадках» замінити словами та знаками «умови постачання природного газу Споживачу постачальником «останньої надії» (далі – Постачальник)»;

2) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Цей Договір є договором приєднання.

При укладенні цього Договору зі Споживачем ураховуються вимоги статей 205, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та укладення відбувається шляхом публічної оферти Постачальника та її акцептування Споживачем через факт споживання газу за відсутності іншого постачальника.

Цей Договір вважається укладеним зі Споживачем з дня, визначеного на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) днем початку постачання природного газу споживачу в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії» відповідно до Кодексу газотранспортної системи.»;

3) у пункті 1.4:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – дванадцятий вважати відповідно абзацами другим – одинадцятим;

в абзаці другому після слів «Оператором ГРМ» доповнити знаками та словами «/Оператором ГТС (для прямих споживачів)»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – одинадцятий вважати відповідно абзацами третім – десятим;

в абзаці п’ятому знаки та слова «(П. І. Б., ЕІС-код, види та способи розрахунку тощо), визначені в заяві-приєднанні, які є достатніми для проведення розрахунків за природний газ» замінити знаками та словами «(прізвище, власне ім’я та по батькові, назва (для споживача, що не є побутовим), ЕІС-код, поштова адреса об’єкта Споживача, ЄДРПОУ (для споживача, що не є побутовим));»;

в абзаці сьомому знак та слова «, що визначений в заяві-приєднанні» виключити;

в абзаці восьмому слова «яка підписала заяву-приєднання в установленому Договором порядку» замінити словами «щодо якої виконані передбачені законодавством умови для постачання природного газу»;

в абзаці дев’ятому після слів та знаків «Законом України «Про ринок природного газу» доповнити знаками, словами та цифрами «, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493,».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.2 знак та слова «, на підставі якого Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газорозподільної системи» замінити словами та знаками «або Оператором ГТС договору транспортування природного газу (для прямих споживачів)»;

2) пункт 2.3 після слів «регулюються згідно із» доповнити словами та знаком «Цивільним кодексом України,».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1 слова, знаки та цифри «з моменту припинення постачання природного газу Споживачу діючим постачальником у випадках, зазначених в пункті 3.2 цього розділу, за умови підписання Споживачем заяви-приєднання» замінити словами та знаком «з дня, визначеного інформаційною платформою оператора газотранспортної системи днем початку постачання в Реєстрі споживачів Постачальника відповідно до Кодексу газотранспортної системи»;

2) пункти 3.2 та 3.3 викласти в такій редакції:

«3.2. Підстави для здійснення Постачальником постачання природного газу Споживачу визначені положеннями Правил постачання.

3.3. Період безперервного постачання природного газу Постачальником не може перевищувати шістдесят діб протягом календарного року та триває до кінця календарного місяця, що настає за місяцем початку фактичного постачання природного газу Споживачу Постачальником, крім випадків дострокового розірвання договору.»;

3) у пункті 3.6 слова «та вартість надаваних послуг» виключити.

4. Розділ IV викласти в такій редакції:

«IV. Ціна, порядок обліку та оплати природного газу

4.1. Постачання природного газу здійснюється за ціною, оприлюдненою Постачальником на своєму сайті. Така ціна визначається Постачальником відповідно до розділу VI Правил постачання. Нова ціна є обов'язковою для Сторін з дня, наступного за днем її оприлюднення Постачальником на власному сайті.

4.2. Об'єм (обсяг) постачання природного газу Споживачу за розрахунковий період визначається за даними Оператора ГРМ/Оператора ГТС (для прямих споживачів) за підсумками розрахункового періоду, що містяться в інформаційній платформі оператора газотранспортної системи та надані Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу.

4.3. Постачальник зобов’язаний надати Споживачу рахунок на оплату природного газу за цим Договором не пізніше 10 числа календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу, в обумовлений між Постачальником і Споживачем спосіб (поштою за замовчуванням, через електронний кабінет споживача тощо – якщо Сторонами це окремо обумовлено).

4.4. Споживач зобов’язаний оплатити рахунок, наданий Постачальником відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу.

4.5. У разі порушення Споживачем, що не є побутовим, строків оплати за цим Договором він сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

У разі порушення побутовим Споживачем строків оплати за цим Договором він сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.».

5. У розділі V:

 

1) підпункт 2 пункту 5.1 викласти в такій редакції:

«2) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно прав та обов’язків його та Постачальника та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та цього Договору;»;

2) у пункті 5.2:

підпункт 1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2 – 11 вважати відповідно підпунктами 1 – 10;

підпункт 2 після слів «Оператором ГРМ» доповнити словами та знаками «або договір транспортування природного газу з Оператором ГТС (для прямих споживачів)»;

підпункт 4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 5 – 10 вважати відповідно підпунктами 4 – 9;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) протягом 5 робочих днів повідомляти Постачальника про всі зміни персоніфікованих даних;»;

у підпункті 5 слова «передбачений заявою-приєднанням» замінити словами «визначений на веб-сайті Постачальника».

6. У розділі VІ:

1) у пункті 6.1:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) безперешкодного доступу до комерційних вузлів обліку (лічильників) газу Споживача для перевірки їх показань;»;

у підпункті 5 слова «фактично використаних обсягів природного газу» замінити словами «обсягів постачання природного газу за цим Договором»;

2) у пункті 6.2:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) протягом десяти робочих днів після початку постачання поінформувати Споживача про здійснення постачання природного газу Постачальником (із зазначенням дня початку постачання та діючої ціни на момент початку постачання) шляхом направлення письмового повідомлення на поштову адресу Споживача;»;

підпункт 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6 – 13 вважати відповідно підпунктами 5 – 12;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціни, пов'язані з ним, порядок оплати за спожитий природний газ, право Споживача вільно обирати постачальника та іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами. Така інформація оприлюднюється на сайті Постачальника;».

7. У розділі VII:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1. Постачальник має право звернутися до Оператора ГРМ/Оператора ГТС з дорученням про відключення Споживача від газорозподільної системи/газотранспортної системи (щодо прямих споживачів) виключно у випадку порушення Споживачем строків оплати за цим Договором.»;

2) пункт 7.3 доповнити знаками та словами «/Оператора ГТС (для прямих споживачів)».

8. Пункт 8.3 розділу VIII після слів «Оператор ГРМ» доповнити знаками та словами «/Оператором ГТС (для прямих споживачів)».

9. Пункт 10.5 розділу Х виключити.

10. У розділі ХІ:

1) пункт 11.1 викласти в такій редакції:

«11.1. Цей Договір набирає чинності з дня, визначеного інформаційною платформою Оператора ГТС днем початку постачання природного газу Споживачу в Реєстрі споживачів Постачальника відповідно до Кодексу газотранспортної системи. Дія цього договору не може перевищувати шістдесят діб протягом календарного року та триває до кінця календарного місяця, наступного за місяцем, в якому почалося фактичне постачання природного газу Постачальником.

Розірвання (припинення дії) цього Договору не звільняє Споживача від обов'язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.»;

2) пункти 11.3 та 11.4 викласти в такій редакції:

«11.3. Протягом строку дії Договору Споживач має право укласти договір постачання природного газу з іншим постачальником. У такому випадку цей Договір достроково припиняється по завершенню газової доби, що передує газовій добі початку постачання новим постачальником (згідно з даними інформаційної платформи Оператора ГТС).

Якщо Споживач бажає в інших випадках відмовитися від Договору, він має право розірвати його без сплати будь-яких штрафних санкцій чи іншої фінансової компенсації Постачальнику шляхом надання йому одностороннього повідомлення щонайменше за три дні до дати розірвання.

11.4. У випадку порушення Споживачем строків оплати за цим Договором Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом подання доручення про відключення Споживача від газорозподільної системи/газотранспортної системи (для прямих споживачів) відповідно до законодавства. Якщо Споживачем своєчасно не усунено причин подання такого доручення, договір вважається припиненим з дати, з якої це доручення підлягає виконанню відповідно до законодавства.»;

4) абзац другий пункту 11.5 викласти в такій редакції:

«У разі отримання Постачальником від Споживача заяви про бажання використовувати у взаємовідносинах електронний документообіг усі документи і повідомлення за цим Договором також можуть бути складені відповідно до законодавства про електронний документообіг та використання електронних документів. У такому разі такі документи і повідомлення мають юридичну силу оригіналу документа.».

11. Додатки 1 та 2 виключити.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                               Т.Рябуха

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux