Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.01.2019

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.01.2019
Постанова
від 28 грудня 2018 р. № 2114
Київ
Про затвердження Типового договору про надання послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

28.12.2018         № 2114

 

Про затвердження Типового договору про надання послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про теплопостачання», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Типовий договір про надання послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр». 

 

Голова НКРЕКП               О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

28.12.2018 № 2114

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про надання послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

№ ________________

 

_____________                                  _________________

(місце укладання)                              (дата укладання)

 

Виробник ________________________________________________________,

(найменування, організаційно-правова форма Виконавця для юридичної  особи

або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи-підприємця)

що здійснює комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралі (-ях) на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії від _________ № _________, енергетичний ідентифікаційний код (EIC) № _________, та на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії від _________ № _________, далі – Виконавець, стосовно якого Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про тимчасову підтримку (постанова Кабінету Міністрів України від _________ № _________), в особі _________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

яка (-ий) діє на підставі _________________________________________________________________,

(довіреність або установчі документи Виконавця)

з однієї сторони, та оператор системи передачі _________________________________________________________________,

(найменування, організаційно-правова форма Замовника для юридичної особи

або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи-підприємця)

далі – Замовник, що здійснює діяльність на підставі __________________________________________________________________

(довіреність або установчі документи Замовника)

та ліцензії на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії _________________ від __________ № _________, енергетичний ідентифікаційний код (EIC) № _________, в особі _________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про надання послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (далі – Договір). Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, зокрема законами України «Про ринок електричної енергії», «Про теплопостачання», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Правилами ринку, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307, Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308, Кодексом системи передачі, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309, Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310, Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311, Порядком надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 324, Методикою розрахунку державної регульованої ціни на електричну енергію для виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2018 року № 2113, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець надає Замовнику послугу з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (далі – Послуга) в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, а також зобов’язаннями Виконавця щодо виконання заходів (робіт) з реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) ___________________________________________________________,

(назва об’єкта (-ів))

що розташована (-і) за адресою (-ами): __________________________,

(фактична (-і) адреса (-и))

у тому числі дотримання строків/термінів реалізації етапів виконання проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації такої (-их) теплоелектроцентралі (-ей), що враховувались при прийнятті Кабінетом Міністрів України рішення про тимчасову підтримку Виконавця.

1.2. Замовник оплачує Виконавцю вартість Послуги, що визначається відповідно до розділу 3 цього Договору, у відповідний розрахунковий період за умови дотримання Виконавцем зобов’язань щодо реконструкції та/або модернізації визначеної (-их) теплоелектроцентралі (-ей), у тому числі дотримання строків/термінів реалізації етапів виконання проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації такої (-их) теплоелектроцентралі (-ей).

 

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Надавати Послугу протягом часу дії тимчасової підтримки, наданої шляхом запровадження державної регульованої ціни на електричну енергію, вироблену на теплоелектроцентралі (-ях) Виконавця, на строк її (їх) реконструкції та/або модернізації та повернення залучених з цією метою коштів, у межах граничних показників обсягу та вартості Послуг, встановлених Регулятором, але не довше ніж до 01 липня 2024 року.

2.1.2. Забезпечити відповідно до положень Кодексу комерційного обліку електричної енергії отримання та передачу достовірних результатів погодинних вимірів та даних з лічильників для всіх точок комерційного обліку, зазначених у додатку 1 до цього Договору «Перелік точок комерційного обліку», а також даних щодо виявлених порушень у роботі систем обліку електричної енергії та термінів їх усунення.

2.1.3. Забезпечити відповідно до положень Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу передачу даних про планові та проведені відключення на об’єктах електроенергетики.

2.1.4. Дотримуватися зобов’язань щодо виконання заходів (робіт) з реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) та строків/термінів реалізації етапів проекту (-ів) її (їх) реконструкції та/або модернізації відповідно до додатка 2 до цього Договору «Передбачені для виконання заходи (роботи) з реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі». Заходи (роботи) з реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей), що заносяться до додатка 2 до цього Договору, визначаються проектно-кошторисною документацією, що розроблена відповідно до чинного законодавства України. У разі коригування проектно-кошторисної документації через зміну вартості ресурсів та/або у зв’язку зі зміною об’ємів робіт ініціювати внесення змін до додатка 2 до цього Договору.

2.1.5. Забезпечити щоквартально надання Замовнику та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, інформації щодо стану виконання заходів (робіт) з реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) та строків/термінів їх дотримання відповідно до додатка 2 до цього Договору.

2.1.6. Здійснювати щомісячно розрахунок вартості Послуги (додаток 3 до цього Договору «Розрахунок вартості Послуги») та надавати Замовнику та Регулятору разом з первинною документацією, на підставі якої його проведено, ураховуючи граничні показники обсягу та вартості Послуги, у межах яких Замовник здійснює придбання таких послуг.

2.1.7. Укласти договори, передбачені чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що прямо або опосередковано впливають на виконання умов цього Договору, зокрема про врегулювання небалансів, про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку тощо.

2.1.8. Надавати достовірну інформацію, необхідну для виконання цього Договору.

2.1.9. Невідкладно повідомляти Замовника про зміну реквізитів, а також про анулювання ліцензії (-й), реорганізацію чи ліквідацію Виконавця.

2.1.10. У разі скасування чи призупинення надання Послуги у випадках недотримання Виконавцем строків/термінів реалізації етапів проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) інформувати центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, та Регулятора протягом 10 календарних днів з дня настання таких обставин.

2.1.11. У разі скасування чи призупинення надання Послуги у випадках недотримання Виконавцем строків/термінів реалізації етапів проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) повернути отримані через механізм тимчасової підтримки кошти в повному обсязі з додатковим нарахуванням відсотків за користування цими коштами на рівні облікових ставок Національного банку України, що діяли у відповідні розрахункові періоди, відповідно до умов, визначених розділом 4 цього Договору.

2.2. Виконавець має право: 

2.2.1. Отримувати своєчасно та у повному обсязі оплату вартості наданої Послуги в межах граничних показників її обсягу та вартості, що встановлені Регулятором.

2.2.2. Запитувати інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, передбачених цим Договором.

2.2.3. У разі скасування чи призупинення надання Послуги у випадках недотримання Виконавцем строків/термінів реалізації етапів проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) звертатися до Кабінету Міністрів України щодо перегляду рішення про тимчасову підтримку чи прийняття рішення про відмову в підтримці.

2.3. Замовник зобов’язаний:

2.3.1. Купувати Послугу, яку надає Виконавець, у межах встановлених граничних показників її обсягу та вартості, що встановлені Регулятором.

2.3.2. На запит Виконавця надавати достовірну інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору.

2.3.3. Невідкладно повідомляти Виконавця про зміну реквізитів, а також про анулювання ліцензії (-й), реорганізацію чи ліквідацію Замовника.

2.3.4. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату вартості Послуг відповідно до рахунків, виставлених Виконавцем відповідно до умов цього Договору.

2.3.5. Своєчасно повертати підписаними належним чином Акти про надання Послуги (додаток 4 до цього Договору), крім випадків, визначених підпунктом 2.4.7 цього розділу. 

2.3.6. Проводити оплату вартості Послуги виключно у грошовій формі.

2.3.7. У разі скасування чи призупинення надання Послуги у випадках недотримання Виконавцем строків/термінів реалізації етапів проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) ініціювати повернення отриманих Виконавцем через механізм тимчасової підтримки коштів у повному обсязі з додатковим нарахуванням відсотків за користування цими коштами на рівні облікових ставок Національного банку України, що діяли у відповідні розрахункові періоди, відповідно до умов, визначених розділом 4 цього Договору.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Тимчасово зупинити придбання Послуги у разі:

перевищення граничних показників обсягу та вартості послуг з підвищення комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, встановлених Замовнику Регулятором;

прийняття Регулятором рішення про визнання таким, що втратило чинність, рішення про встановлення державної регульованої ціни на електричну енергію;

отримання інформації від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо невиконання Виконавцем зобов’язань щодо реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) відповідно до строків/термінів реалізації етапів виконання проекту (-ів).

2.4.2. Остаточно припинити придбання Послуги за цим Договором у разі:

визнання таким, що втратило чинність, рішення Кабінету Міністрів України про надання тимчасової підтримки Виконавцю;  

скасування Кабінетом Міністрів України рішення про надання тимчасової підтримки Виконавцю; 

прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про перегляд рішення про надання тимчасової підтримки Виконавцю (у частині відмови у подальшій тимчасовій підтримці Виконавця). 

2.4.3. Відновлювати придбання Послуги у строк не більше
 30 календарних днів після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, підтвердження початку/завершення виконання заходів (робіт) проекту/етапу виконання проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей).

2.4.4. Ініціювати проведення перевірки (моніторингу) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, виконання Виконавцем зобов’язань щодо реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей), у тому числі строків/термінів реалізації етапів виконання проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей).

2.4.5. Додатково запитувати матеріали щодо проведених розрахунків для ознайомлення, а також іншу інформацію для виконання умов цього Договору.

2.4.6. Ініціювати та вимагати перегляд проведених розрахунків у разі обґрунтованої незгоди.

2.4.7. Повертати не підписаними Акти про надання Послуги із зазначенням обґрунтованих причин їх повернення.

 

3. Порядок розрахунку вартості Послуги

3.1. Послуга надається Виконавцем виходячи з необхідності забезпечити Виконавцю покриття різниці між вартістю обсягу електричної енергії (у межах встановлених Регулятором значень) за державною регульованою ціною та вартістю цієї електричної енергії за цінами на ринку «на добу наперед».

3.2. Вартість Послуги визначається у відповідний розрахунковий період як різниця між вартістю обсягу електричної енергії, відпущеної Виконавцем (але не більше встановлених Регулятором граничних значень), за державною регульованою ціною та вартістю цієї електричної енергії за цінами на ринку «на добу наперед». 

3.3. Визначення цін для проведення взаєморозрахунків:

3.3.1. Державна регульована ціна на електричну енергію для Виконавця встановлена Регулятором на рівні ________ відповідно до постанови від _______ № ______.

3.3.2. При розрахунку Виконавцем вартості Послуги за розрахунковий період використовується ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», визначена для кожної розрахункової години відповідної доби оператором ринку відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.

3.3.3. У разі внесення змін до постанови та/або встановлення Регулятором іншої величини державної регульованої ціни на електричну енергію, вироблену на теплоелектроцентралі (-ях) Виконавця, для проведення взаєморозрахунків Сторони відповідно використовують нові та/або змінені величини державної регульованої ціни на електричну енергію.

3.4. Замовник здійснює придбання Послуги в межах встановлених Регулятором граничних показників обсягу та вартості таких Послуг.

3.5. Оплата вартості Послуги здійснюється виключно за фактом її надання. 

3.6. Розрахунковим періодом для проведення взаєморозрахунків між Сторонами є календарний місяць (з 00:00 години першого числа місяця до 24:00 години останнього числа місяця). 

3.7. Виконавець проводить розрахунок по факту надання Послуги у розрахунковому періоді та визначає вартість наданої Послуги. Визначену вартість згідно з додатком 3 до цього Договору «Розрахунок вартості Послуги» Виконавець надає Замовнику та Регулятору в термін до _____ числа місяця, наступного за розрахунковим періодом. Виконавець формує Рахунок, Акт про надання Послуги, складений у двох примірниках, та передає їх Замовнику підписаними уповноваженою особою Виконавця в термін до __ числа місяця, наступного за розрахунковим періодом.

3.8. Протягом __ робочих днів з дня отримання Замовником Рахунка та Акта про надання Послуги у двох примірниках у разі відсутності зауважень уповноважена особа Замовника підписує Акт про надання Послуги та повертає один примірник Виконавцю на зворотну адресу.

3.9. Оплата здійснюється в термін до __ числа місяця, наступного за розрахунковим періодом. 

3.10.  У разі наявності обґрунтованих зауважень до проведених розрахунків, зазначених реквізитів тощо Замовник у термін, визначений пунктом 3.8 цього Договору, повертає Виконавцю Акт про надання Послуги не підписаним разом із обґрунтованим поясненням причин такого повернення. Виконавець у найкоротший термін, але не більше п’яти робочих днів, має усунути зауваження та надати на розгляд Замовника Рахунок та Акт про надання Послуги з урахуванням зауважень. У разі незгоди Сторони зобов’язані протягом __ робочих днів врегулювати спірні питання щодо оплати та підписання Акта про надання Послуги. У разі недосягнення згоди щодо спірного питання у зазначені терміни Сторони мають право звернутися до Регулятора або суду.

3.11. Порядок розрахунку вартості та обсягу наданої Послуги на основі даних комерційного обліку:

3.11.1. Розрахунок вартості Послуги проводиться виключно за погодинними даними комерційного обліку.

3.11.2. Виконавець забезпечує проведення розрахунку виключно за отриманими від Адміністратора комерційного обліку погодинними даними комерційного обліку та визначає погодинні обсяги електричної енергії, відпущеної теплоелектроцентраллю Виконавця.

3.11.3. Використовуючи отримані згідно з підпунктом 3.11.2 цього Договору погодинні дані комерційного обліку та ціни, передбачені пунктом 3.3 цього Договору, Виконавець згідно з пунктом 3.2 цього Договору визначає вартість Послуги для кожної години доби розрахункового періоду. 

3.11.4. Сума вартості Послуги за кожну годину доби в межах розрахункового періоду є вартістю Послуги за розрахунковий період. У разі отримання від’ємної величини вартості Послуги в окрему годину доби ця вартість Послуги сальдується.

3.11.5. Протягом дії цього Договору у разі змін чи доповнень до додатка 1 до цього Договору «Перелік точок комерційного обліку» Виконавець надає таку інформацію Замовнику разом із Рахунком та Актом про надання Послуги, у т. ч. в електронному вигляді.

3.12.  Вартість Послуги не нараховується:

3.12.1. У разі якщо Виконавець надав Рахунок, Акт про надання Послуги Замовнику на обсяг чи вартість Послуги, що перевищує граничні показники, що встановлені Регулятором.

3.12.2. У разі розірвання договорів, передбачених підпунктом 2.1.7 цього Договору.

3.12.3. У разі настання форс-мажорних обставин за умови наявності доказів таких обставин.

3.12.4. У разі зупинення придбання Замовником Послуги відповідно до підпункту 2.4.1 цього Договору.

3.12.5. У випадку отримання від’ємної вартості Послуги за розрахунковий період оплата Послуги в цей період не проводиться, а значення, отримані за цей розрахунковий період, ураховуються наростаючим підсумком у наступному розрахунковому періоді (розрахункових періодах).

 

4. Порядок зміни умов тимчасової підтримки Виконавця або скасування придбання Послуги у разі невиконання Виконавцем зобов’язань щодо реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі

4.1. Зміна умов придбання Послуги Замовником може бути проведена на підставі прийнятих Кабінетом Міністрів України відповідних рішень щодо тимчасової підтримки Виконавця та/або зміни законодавства.

4.2. Замовник зобов’язаний ініціювати процедуру повернення йому коштів, сплачених ним Виконавцю у результаті придбання Послуги, у разі настання таких умов: 

зупинки Виконавцем фізичної реалізації проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) більше ніж на сім календарних місяців;

якщо протягом семи календарних місяців після зупинення надання тимчасової підтримки у зв’язку із недотриманням терміну виконання робіт проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) Виконавець не надав Замовнику, Регулятору та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію об’єкта реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) (сертифікат/декларація);

якщо протягом семи календарних місяців після завершення фізичної реалізації заходів (робіт) реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) Виконавець не надав Замовнику, Регулятору та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію об’єкта реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) (сертифікат/декларація).

Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику отримані через механізм тимчасової підтримки кошти в повному обсязі з додатковим нарахуванням відсотків за користування цими коштами на рівні облікових ставок Національного банку України, що діяли у відповідні розрахункові періоди, коли Замовник здійснював придбання Послуги. Виконавець та Замовник повинні розробити та узгодити графік повернення коштів із зазначенням розміру платежів, що повинні бути здійснені Виконавцем на користь Замовника. На основі досягнутих домовленостей Сторони повинні укласти відповідну додаткову угоду до цього Договору. У разі незгоди Виконавця Замовник звертається до суду для примусового стягнення з Виконавця цих коштів.

4.3. У разі неподання або подання Виконавцем завідомо недостовірної інформації, передбаченої умовами цього Договору, Замовник повинен ініціювати процедуру перегляду/скасування Кабінетом Міністрів України рішення про надання тимчасової підтримки Виконавцю.

У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про скасування рішення про надання тимчасової підтримки Виконавцю на підставі невиконання Виконавцем зобов’язань щодо реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) відбувається процедура повернення Замовнику коштів, отриманих Виконавцем у результаті надання тимчасової підтримки.

Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику отримані через механізм тимчасової підтримки кошти в повному обсязі з додатковим нарахуванням відсотків за користування цими коштами на рівні облікових ставок Національного банку України, що діяли у відповідні розрахункові періоди, коли Замовник здійснював придбання Послуги. Виконавець та Замовник повинні розробити та узгодити графік повернення коштів із зазначенням розміру платежів, що повинні бути здійснені Виконавцем на користь Замовника. На основі досягнутих домовленостей Сторони повинні укласти відповідну додаткову угоду до цього Договору. У разі незгоди Виконавця Замовник звертається до суду для примусового стягнення з Виконавця цих коштів.

 

5. Порядок використання поточного рахунка із спеціальним режимом використання

5.1. Для проведення взаєморозрахунків Сторін Виконавець на підставі рішення Регулятора відкриває в одному з уповноважених банків поточний рахунок із спеціальним режимом використання, призначений виключно для надходження коштів за надання Замовнику Послуги (у тому числі інвестиційної складової на електричну енергію), кошти з якого витрачаються для повернення інвестицій, залучених Виконавцем для реалізації проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей), та поточної господарської діяльності з виробництва електричної енергії на теплоелектроцентралях.

5.2. Виконавець надає Замовнику та Регулятору реквізити поточного рахунку із спеціальним режимом використання, відкритого Виконавцем для перерахування коштів за надання Замовнику Послуги (у тому числі інвестиційної складової на електричну енергію), необхідних для повернення інвестицій, залучених Виконавцем для реалізації проекту (-ів) реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей), та поточної господарської діяльності з виробництва електричної енергії на теплоелектроцентралях.

5.3. Кошти за надання Виконавцем Замовнику Послуги (у тому числі інвестиційної складової на електричну енергію) щомісяця, у строк, визначений пунктом 3.9 цього Договору, перераховуються Замовником (як Адміністратором розрахунків) на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, що відкритий Виконавцем відповідно до умов цього Договору.

5.4. У разі залучення Виконавцем позикових коштів кредитної установи, іншої фінансової установи або одного з уповноважених банків ринку електричної енергії чи фінансового лізингу розподіл коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання може здійснюватися за алгоритмом, встановленим Регулятором, у разі відповідного звернення такої фінансової установи та Виконавця до Регулятора.

5.5. Власником коштів на поточному рахунку із спеціальним режимом використання є Виконавець.

5.6. Виконавець зобов’язаний використовувати кошти із поточного рахунку із спеціальним режимом використання, що надійшли як оплата за надану Замовнику Послугу, відповідно до структури витрат, що були визначені при розрахунку та встановленні державної регульованої ціни на електричну енергію (у тому числі інвестиційної складової на електричну енергію). Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється.

5.7. Для здійснення контролю Виконавець подає Регулятору разом із звітами щодо виконання інвестиційних програм Виконавця, у тому числі заходів (робіт) з реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі (-ей) відповідно до додатка 2 до цього Договору «Передбачені для виконання заходи (роботи) з реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі», звіт про цільове використання коштів із поточного рахунку із спеціальним режимом використання.

5.8. Виконавець відповідає за цільове використання коштів із поточного рахунку із спеціальним режимом використання, а також за своєчасне відкриття такого рахунку.

 

6. Відповідальність та порядок вирішення спорів

6.1. Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства.

6.2. Сторони несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації, а також неподання копій документів, пояснень та іншої інформації, передбаченої умовами цього Договору.

6.3. За недотримання строків оплати наданих Послуг, визначених у розділі 3 цього Договору, з вини Замовника останній сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1 відсотка від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від вартості прострочених Послуг. 

6.4. Усі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів Сторони мають право звернутися до Регулятора або суду.

6.5. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору у разі настання форс-мажорних обставин та у випадку дії третьої сторони, що унеможливлює виконання умов цього Договору.

 

7. Форс-мажор

7.1. Випадками форс-мажору є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, блокада, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, стихійні лиха. 

7.2. Форс-мажорні обставини мають бути підтверджені відповідним висновком Торгово-промислової палати України за місцезнаходженням заінтересованої Сторони.

 

8. Інші умови

8.1. Цей Договір забезпечує відшкодування економічно обґрунтованих витрат Виконавця, у тому числі покриття обґрунтованих інвестицій, та отримання прибутку з урахуванням справедливого розподілу витрат між діяльністю з виробництва електричної та теплової енергії.

8.2. У разі внесення та затвердження Регулятором змін до Типового договору про надання послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії Сторони зобов’язані протягом місяця внести відповідні зміни до цього Договору.

8.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими особами. За згодою Сторін зміни та доповнення до цього Договору можуть бути оформлені в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису уповноважених осіб.

8.4. Сторони погоджуються підтримувати конфіденційність будь-якої інформації, що стосується обох Сторін і яку визнано конфіденційною. Сторони зобов’язані старанно зберігати конфіденційну інформацію. 

8.5. Конфіденційні зобов’язання залишаються чинними протягом десяти років, якщо інше не погоджено в письмовій формі Сторонами або якщо інше не передбачено законодавством.

8.6. Конфіденційні зобов’язання не перешкоджають Сторонам передавати або розкривати конфіденційну інформацію, якщо одна зі Сторін зобов’язана зробити це відповідно до закону.

8.7. У разі зміни уповноваженої особи будь-якої Сторони Сторона, у якої відбулася така зміна, у п’ятиденний строк повідомляє іншу Сторону про настання таких змін.

8.8. З метою контролю цілісності і достовірності інформації, яка передається в електронному вигляді, а також підтвердження її авторства Сторони забезпечують використання електронного цифрового підпису.

8.9. Сторони здійснюють обмін інформацією в рамках цього Договору з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Для цього Сторони обирають шляхи та інструменти з вибору відповідних інтерфейсів шляхом переговорів.

8.10.  Будь-які домовленості стосовно цього Договору, які не стосуються змін до цього Договору, можуть досягатися Сторонами шляхом обміну листами.

8.11.  У разі внесення змін до законодавства, які забороняють або обмежують виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони вносять до цього Договору відповідні зміни, необхідні для усунення протиріч.

 

9. Термін дії Договору

9.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до __.__.20__. Договір вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну його дії жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. 

9.2. Остаточний термін, до якого може здійснюватися продовження дії цього Договору, визначається відповідно до рішення Кабінету Міністрів України про надання тимчасової підтримки Виконавцю, але не повинен перевищувати граничний термін, що становить 01 липня 2024 року.

9.3. Допускається дострокове розірвання цього Договору за згодою Сторін шляхом складання відповідної угоди за підписом уповноважених осіб Сторін. 

9.4. Допускається одностороннє розірвання цього Договору на підставі рішень Кабінету Міністрів України та/або Регулятора. У цьому випадку ініціатор повідомляє у письмовій формі іншу Сторону про припинення дії цього Договору за 15 календарних днів до настання терміну розірвання.

9.5. Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору.

9.6. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Виконавця, а другий – у Замовника.

 

10. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 

 

Виконавець:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Замовник:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

факс/тел.: _______________________ 

електронна пошта: _______________ 

факс/тел.: _______________________ 

електронна пошта: _______________ 

_____________________________

(підпис, П. І. Б.)

_____________________________

(підпис, П. І. Б.)

___________ 20__ року 

 

____________ 20__ року 

 

Директор Департаменту із

 

регулювання відносин у сфері енергетики                 А.Гудаченко

 

Додатки див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 28.03.2019, № 60

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux