Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.05.2017

документ
втратив
чинність

Дата оновлення:20.08.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.05.2017
Постанова
від 27 квітня 2017 р. № 602
Київ
Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів

(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 09.08.2019 № 1685)

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

27.04.2017                   № 602

 

Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів

 

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

27.04.2017 № 602

 

ПРОЦЕДУРА

встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ця Процедура визначає порядок встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів.

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), при встановленні тарифу на послугу з захоронення побутових відходів і поширюється на суб’єктів господарювання, які в установленому порядку отримали ліцензію НКРЕКП на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (далі – ліцензіати).

1.3. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифу – встановлення НКРЕКП тарифу для ліцензіатів на послугу з захоронення побутових відходів за визначеною структурою;

заява – письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення/коригування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заявник – ліцензіат, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів із заявою та відповідним комплектом документів;

нецільове або необґрунтоване використання коштів, передбачених встановленим тарифом – використання ліцензіатом коштів на цілі або в розмірах, не передбачених структурою встановлених тарифів та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою;

період, попередній базовому – календарний рік, що передує базовому періоду.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про відходи», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку формування тарифів на послугу з захоронення побутових відходів, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 квітня 2017 року № 601 (далі – Порядок формування тарифу).

1.4. Розрахунки тарифу виконуються заявником відповідно до вимог Порядку формування тарифу та подаються до НКРЕКП разом із заявою як додатки.

1.5. У розрахунку тарифу на послугу з захоронення побутових відходів не враховуються витрати на провадження інших неліцензованих видів діяльності заявника.

1.6. Рішення щодо встановлення тарифу приймається НКРЕКП на засіданнях у формі відкритих слухань шляхом всебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників засідань, які проводяться після розгляду наданих заявником документів та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними структурними підрозділами НКРЕКП та підготовки їх пропозицій, і оформлюється постановою НКРЕКП.

1.7. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифу оприлюднюється на офіційному сайті НКРЕКП. До рішення про встановлення тарифу додається структура тарифу.

1.8. Рішення щодо встановлення тарифу оприлюднюється НКРЕКП згідно з вимогами статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, для розгляду оприлюднених тарифів відповідно до абзацу першого цього пункту та врахування відповідної позиції територіальних громад забезпечується присутність уповноважених представників органу місцевого самоврядування населеного пункту, частка захоронення побутових відходів якого є найбільшою від загальних річних обсягів захоронення побутових відходів ліцензіата.

1.9. Заявник зобов’язаний використовувати кошти, отримані в результаті здійснення ліцензованої діяльності за встановленим НКРЕКП тарифом, виключно на витрати, передбачені структурою встановленого тарифу та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

 

2. Вимоги до оформлення заяви

 

2.1. Комплект документів, що подається до НКРЕКП для встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів, формується ліцензіатом з дотриманням послідовності, визначеної вимогами даної Процедури до формування наданих матеріалів та комплекту документів, що подаються для встановлення  тарифу на послугу з захоронення побутових відходів.

2.2. Для встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів заявник подає до НКРЕКП у паперовому та електронному вигляді заяву про встановлення/коригування тарифу (додаток 1), а також розрахунки, підтвердні й обґрунтовувальні матеріали та документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків, а саме:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення нового тарифу, що включає обґрунтування планованих витрат ліцензіата за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період й очікувані зміни у планованому періоді;

2) річний план надання послуги з захоронення побутових відходів (додаток 2), погоджений відповідними органами місцевого самоврядування згідно з їхніми повноваженнями, визначеними Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у випадках, передбачених Порядком формування тарифу;

3) розрахунки показників річного плану надання послуги з захоронення побутових відходів, витрат, що включаються до повної собівартості ліцензованої діяльності, витрат на покриття втрат підприємств (що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифу, встановлення та його оприлюднення), складових частин планованого прибутку та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема:

копію погодженого та затвердженого проекту полігона/звалища (для полігонів, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року);

копію санітарно-технічного паспорта полігона/звалища;

копію паспорта місця видалення відходів з наявним переліком відходів, які підлягають захороненню на цьому полігоні/звалищі в установленому порядку;

копію інструкції з експлуатації полігона, розробленої ліцензіатом;

копії річних технологічних (ситуаційних) планів організації робіт з захоронення побутових відходів, на яких позначаються робочі карти за останні 3 роки;

копію дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;

копію правил благоустрою населеного пункту;

реєстр планових обсягів послуги з захоронення побутових відходів за видами доставки побутових відходів на полігон/звалище, за групами споживачів, сформований відповідно до укладених договорів на надання послуги з захоронення побутових відходів на планований період (додаток 3);

помісячний розрахунок обсягу захоронення побутових відходів на планований період відповідно до встановлених норм вивезення побутових відходів, укладених договорів на вивезення побутових відходів та категорій споживачів;

копії рішень органів місцевого самоврядування про затверджені діючі норми вивезення побутових відходів у населених пунктах, від яких ліцензіат приймає утворені в цих населених пунктах побутові відходи на захоронення, якщо частка захоронених побутових відходів від окремого населеного пункту становить більше ніж 10 % від загального річного обсягу захоронених побутових відходів ліцензіата;

копії документів, що підтверджують коефіцієнти щільності побутових відходів, які застосовуються ліцензіатом;

копії рішень органів місцевого самоврядування про встановлення діючих тарифів на послугу з захоронення побутових відходів (надаються лише до моменту встановлення/коригування тарифу НКРЕКП);

копії рішень органів місцевого самоврядування про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів, виконавця послуг з захоронення побутових відходів та/або документи, що у законний спосіб підтверджують здійснення ліцензіатом діяльності з захоронення побутових відходів;

4) інформацію про середньоспискову чисельність персоналу ліцензіата. У разі необхідності збільшення чисельності працівників та/або витрат на оплату праці для врахування в тарифах, що подаються на розгляд НКРЕКП, ліцензіати попередньо надають до НКРЕКП для погодження відповідні пояснення та обґрунтування таких змін;

5) копію штатного розпису ліцензіата;

6) копію колективного договору ліцензіата;

7) копію наказу ліцензіата про облікову політику;

8) копію статуту (положення) підприємства;

9) копію графіка планово-попереджувальних ремонтних робіт на планований період, затвердженого ліцензіатом, та дефектні акти;

10) копію проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт;

11) копії рішень власника щодо користування земельною ділянкою та майном, що використовується при захороненні побутових відходів (користування, оренда тощо), та акти приймання-передачі зазначеного майна;

12) копію рішення органу місцевого самоврядування про ставки податку на землю за земельні ділянки;

13) копію наказу про встановлення норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті ліцензіата;

14) інформацію щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів з розбивкою за групами та видами діяльності станом на дату надання розрахунків тарифів;

15) інвестиційну програму, розроблену відповідно до вимог порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб’єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів, затвердженого НКРЕКП;

16) копії статистичної звітності за базовий період і період, попередній базовому, а також з початку поточного року:

форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форму № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами», затверджену наказом Державної служби статистики України від 19 серпня 2014 року № 243;

форму № 1-ТПВ (річна) «Звіт про поводження з твердими побутовими відходами», затверджену наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19 вересня 2006 року № 308;

форму № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджену наказом Державної служби статистики України від 10 червня 2016 року № 90;

форму № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджену наказом Державної служби статистики України від 24 червня 2016 року № 97;

форму № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затверджену наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року № 321 (зі змінами);

форму № 11-МТП (річна) «Звіт про постачання та використання енергії», затверджену наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форму № 4-МТП (річна) «Звіт про використання та запаси палива», затверджену наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форму № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», затверджену наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 382/26827;

форму № 2ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря», затверджену наказом Державної служби статистики України від 27 листопада 2015 року № 345;

форму № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», затверджену наказом Державної служби статистики України від 30 вересня 2015 року № 259;

Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року  № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860;

Податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 783/27228;

Податкову декларацію екологічного податку, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497;

17) розрахунок повної собівартості та тарифу на надання послуги з захоронення побутових відходів (додаток 4);

18) загальновиробничі витрати на послугу з захоронення побутових відходів (додаток 5);

19) адміністративні витрати на послугу з захоронення побутових відходів (додаток 6);

20) витрати на збут послуги з захоронення побутових відходів          (додаток 7);

21) інші операційні витрати на послугу з захоронення побутових відходів (додаток 8);

22) фінансові витрати на послугу з захоронення побутових відходів (додаток 9);

23) загальну характеристику ліцензіата з захоронення побутових відходів (додаток 10);

24) аналіз впливу зміни тарифу на послугу з захоронення побутових відходів на загальний тариф поводження з побутовими відходами для кінцевого споживача у планованому періоді (додаток 11);

25) додаткові розрахункові та обґрунтувальні матеріали, які, на розсуд ліцензіата, необхідні для підтвердження витрат.

2.3. У разі настання обставин, передбачених підпунктами 1 – 3 пункту 4.2 глави 4 цієї Процедури, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про встановлення тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. До заяви додаються додатки, передбачені підпунктами 2 – 25 пункту 2.2  цієї глави, пояснювальна записка, розрахунки та документи, що підтверджують необхідність зміни тарифів.

2.4. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої ним інформації.

 

3. Порядок та строки розгляду заяви

 

3.1. Заява про встановлення/коригування тарифу та зазначені в главі 2 цієї Процедури документи подаються для реєстрації до НКРЕКП.

3.2. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, встановленим у главі 2 цієї Процедури, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

3.3. У разі якщо заява та додані документи не відповідають вимогам глави 2 цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 5 робочих днів з дня надходження заяви із зазначенням підстав.

3.4. НКРЕКП може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифу та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення/коригування тарифів.

3.5. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтовувальних матеріалів ліцензіата із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

3.6. Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків та обґрунтовувальних матеріалів ліцензіата, передбачених пунктами 3.4 та 3.5 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

Якщо ліцензіат не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення НКРЕКП у визначений строк, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених пояснень та обґрунтувань.

3.7. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів доводяться до відома споживачів згідно з вимогами статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1380/21692.

3.8. Рішення про встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр», якщо більш пізній строк набрання ними чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня офіційного опублікування рішення. Рішення підлягає опублікуванню у 15-денний строк з дня його прийняття.

У разі зміни тарифу на послугу з захоронення побутових відходів ліцензіат не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів.

 

4. Зміна тарифу

 

4.1. Зміна тарифу може бути ініційована ліцензіатом шляхом подання до НКРЕКП відповідної заяви про встановлення/коригування тарифів та доданих до неї документів, зазначених у пункті 2.3 глави 2 цієї Процедури, або НКРЕКП без надання ліцензіатом зазначеної заяви.

4.2. Зміна тарифу може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, а саме у випадках:

1) зміни обсягів захоронення побутових відходів, врахованих при встановленні діючого тарифу, більше ніж на 5 %;

2) зміни в установленому порядку інвестиційної програми ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифу більше ніж на 5 % від установленого рівня;

3) зміни протягом строку дії тарифу величини окремих витрат структури тарифу, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з захоронення побутових відходів, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, витрат на покриття втрат ліцензіата, що виникають протягом періоду розгляду розрахунку тарифу, встановлення та його оприлюднення, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня;

4) невиконання ліцензіатом інвестиційної програми, яка була врахована в чинних тарифах, що є підставою для вилучення зі структури тарифу невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахування цих коштів як джерела фінансування інвестиційної програми на плановий період;

5) наявності у діяльності з надання послуги з захоронення побутових відходів перехресного субсидіювання між ліцензованим та іншими видами господарської діяльності ліцензіата.

4.3. Установлення факту нецільового або необґрунтованого використання ліцензіатом коштів, передбачених структурою тарифу, є підставою для прийняття НКРЕКП рішення про зміну тарифу або окремої складової частини структури тарифу.

 

Начальник Управління з питань формування та реалізації

державної політики у сфері поводження з побутовими відходами                                        О.Кострикін

 

Додатки 1-11 до Процедури  див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 29.08.2017, № 159

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux