Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 16.09.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 16.09.2021
Постанова
від 16 вересня 2021 р. № 1549
Київ
Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою систем автономного теплопостачання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

  

16.09.2021                    № 1549

 

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою систем автономного теплопостачання

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та «Про житлово-комунальні послуги» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою систем автономного теплопостачання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

16.09.2021 № 1549

 

ПРОЦЕДУРА

встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою систем автономного теплопостачання 

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Процедура визначає порядок встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою систем автономного теплопостачання (далі – САТ).

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), під час встановлення тарифів на:

послугу з постачання теплової енергії і поширюється на суб'єктів господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП з постачання теплової енергії та виконавцями послуги з постачання теплової енергії (далі – виконавці послуги) відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

послугу з постачання гарячої води і поширюється на суб'єктів господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП з постачання теплової енергії та виконавцями послуги з постачання гарячої води (далі – виконавці послуги) відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

1.3. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії, що виробляється за допомогою САТ – встановлення НКРЕКП для виконавців послуги тарифів на послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного будинку, обладнаного САТ;

встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ – встановлення НКРЕКП для виконавців послуги тарифів на послугу з постачання гарячої води за визначеною структурою окремо для кожного будинку, обладнаного САТ;

заява – письмове звернення виконавця послуг до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою САТ, з комплектами документів, передбачених цією Процедурою;

заявник – виконавець послуг, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою САТ, із заявою та відповідними комплектами документів, передбаченими цією Процедурою;

комплект документів – розрахунки тарифів за встановленими формами, пояснювальна записка щодо необхідності перегляду тарифів, розрахункові, підтвердні й обґрунтовуючі матеріали, аналіз результатів фінансово-господарської діяльності заявника та інші документи і матеріали, що використовувалися при розрахунку тарифів, передбачені пунктом 2.2 глави 2 цієї Процедури, які додаються до заяви;

нецільове або необґрунтоване використання коштів, передбачених встановленими тарифами – використання виконавцем послуги з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ, коштів на цілі або в розмірах, не передбачених структурою встановлених тарифів;

тарифи на послугу з постачання теплової енергії, що виробляється за допомогою САТ (далі – тарифи) – вартість надання одиниці послуги з постачання теплової енергії відповідної якості, що дорівнює тарифу на теплову енергію для споживачів відповідної категорії, який визначається як сума тарифів на виробництво та постачання теплової енергії, що виробляється за допомогою САТ, та встановлюється НКРЕКП з урахуванням податку на додану вартість;

тарифи на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ (далі – тарифи) – вартість надання одиниці послуги з постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат, планованого прибутку та коригування витрат, що встановлюється НКРЕКП з урахуванням податку на додану вартість.

Інші терміни в цій Процедурі вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги» та інших нормативно-правових актах у сферах теплопостачання та комунальних послуг.

1.4. Розрахунки тарифів виконуються заявником окремо для кожного будинку, обладнаного САТ, відповідно до вимог Порядку формування тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою систем автономного теплопостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 16 вересня 2021 року № 1548 (далі – Порядок формування тарифів), та подаються до НКРЕКП разом із заявою як додатки.

1.5. Рішення щодо встановлення тарифів приймаються НКРЕКП на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, після розгляду комплектів документів, поданих заявником з дотриманням процедур, визначених Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі – Порядок проведення відкритого обговорення), та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними структурними підрозділами НКРЕКП і підготовки їх пропозицій шляхом усебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників. Рішення щодо встановлення тарифів оформлюються постановами НКРЕКП, а у разі встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ, – з відповідними додатками, у яких визначаються структури тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ.

1.6. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифів на виконання вимог законів України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» оприлюднюються на офіційному вебсайті НКРЕКП.

1.7. Рішення НКРЕКП з питань встановлення тарифів набирають чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП, якщо більш пізній строк набрання чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня оприлюднення рішення. НКРЕКП оприлюднює свої рішення не пізніше п'яти робочих днів з дня їх прийняття.

1.8. Заявник зобов’язаний використовувати кошти, отримані в результаті здійснення господарської діяльності з надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води за встановленими НКРЕКП тарифами, виключно на витрати, передбачені структурою встановлених тарифів.

 

2. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Для встановлення тарифів виконавець послуг повинен провести відкриті обговорення (відкриті слухання) на місцях окремо для кожного будинку, обладнаного САТ, з питання щодо необхідності встановлення тарифів за процедурою, визначеною Порядком проведення відкритого обговорення, та з урахуванням положень Порядку формування тарифів і цієї Процедури подати до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення тарифів за встановленою формою (додаток 1), перелік систем автономного теплопостачання, які перебувають у власності або користуванні виконавця послуг та за допомогою яких виробляються послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для подальшої реалізації споживачам (додаток 2), разом із комплектами документів окремо для кожного будинку, що використовувалися при розрахунку тарифів, та протоколами проведення відкритих обговорень (відкритих слухань) на місцях.

2.2. До заяви щодо встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою САТ, додаються комплекти документів окремо для кожного будинку, обладнаного САТ, до складу яких входять:

1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення тарифів, що включає обґрунтування планованих витрат виконавця послуг за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період й очікувані зміни у планованому періоді;

2) річний план надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою системи автономного теплопостачання, на планований період із зазначенням планованих обсягів теплової енергії та води, необхідних для виробництва відповідних послуг, погоджений органом місцевого самоврядування (додаток 3);

3) копії рішень органу місцевого самоврядування про затвердження норм споживання житлово-комунальних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, встановлених відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) розрахунок тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи автономного теплопостачання, на планований період (додаток 4);

5) розрахунок тарифів на послугу з постачання теплової енергії, що виробляється за допомогою системи автономного теплопостачання, на планований період (додаток 5);

6) розрахунки витрат, що включаються до тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ (з урахуванням планованого прибутку та коригування витрат), і документи, що їх підтверджують та обґрунтовують;

7) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення.

2.3. Якщо протягом строку дії встановлених тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ, виявлені обставини, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності виконавця послуги від надання послуги з постачання гарячої води в період регулювання, що передбачені підпунктом 2 пункту 4.4 глави 4 цієї Процедури, виконавець послуги подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових структури тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ.

До заяви додаються комплекти документів за кожним будинком, обладнаним САТ, кожний з яких складається з пояснювальної записки щодо необхідності коригування окремих складових структури тарифів, за якими відбулися цінові та інші зміни в бік збільшення або зменшення, документів, передбачених підпунктами 2, 4, 6 та 7 пункту 2.2 цієї глави, інших розрахунків та документів, що підтверджують необхідність таких змін.

2.4. Кількісні показники, ураховані при формуванні структури діючих тарифів, під час розгляду заяви щодо встановлення тарифів за вимогами пункту 2.3 цієї глави не переглядаються.

2.5. Виконавець послуг забезпечує достовірність наданої ним інформації.

 

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява щодо встановлення тарифів та зазначені у главі 2 цієї Процедури комплекти документів подаються для реєстрації до НКРЕКП.

3.2. У разі відповідності заяви та доданих до неї комплектів документів вимогам, встановленим главою 2 цієї Процедури та Порядком формування тарифів, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня реєстрації НКРЕКП заяви.

3.3. У разі якщо заява та додані до неї комплекти документів не відповідають вимогам глави 2 цієї Процедури та Порядку формування тарифів, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє заявника протягом 30 календарних днів з дня реєстрації заяви із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

3.4. НКРЕКП має право вимагати від заявника додаткові письмові обґрунтування щодо наданих матеріалів та/або іншу додаткову інформацію, необхідну для вирішення питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення тарифів, шляхом письмового запиту.

3.5. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтовуючих матеріалів заявника із залученням відповідних фахівців, про що письмово повідомляє заявника (виконавця послуг).

3.6. Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків та отримання обґрунтовуючих матеріалів заявника за письмовим запитом, передбачених пунктами 3.4 та 3.5 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє заявника.

3.7. У передбачених пунктами 3.4 та 3.5 цієї глави випадках строк розгляду заяви продовжується на період, що триває з дня письмового звернення НКРЕКП щодо необхідності надання додаткових письмових обґрунтувань щодо наданих матеріалів та/або іншої додаткової інформації, необхідної для вирішення питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення тарифів, та/або проведення експертизи розрахунків і обґрунтовуючих матеріалів, до дня отримання письмової відповіді заявника та/або результатів експертизи.

 

4. Встановлення тарифів

4.1. Для встановлення тарифів виконавець послуг з дотриманням вимог цієї Процедури та Порядку формування тарифів подає для реєстрації до НКРЕКП у термін до 01 липня щорічно у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення тарифів відповідно до вимог пункту 2.2 глави 2 цієї Процедури та додані до неї відповідні комплекти документів.

4.2. Перегляд тарифів може бути ініційований виконавцем послуг шляхом подання до НКРЕКП відповідної заяви щодо встановлення тарифів та доданих до неї комплектів документів, зазначених у главі 2 цієї Процедури, або НКРЕКП без подання виконавцем послуг зазначеної заяви.

4.3. Якщо питання щодо встановлення тарифів ініціюється НКРЕКП, відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях не проводиться.

4.4. Перегляд тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності виконавця послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, а саме в таких випадках:

1) встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою САТ;

2) зміна протягом строку дії тарифів величини окремих витрат структури тарифів, пов'язаних із наданням послуги з постачання гарячої води, з причин, які не залежать від виконавця послуги, зокрема збільшення або зменшення тарифів на теплову енергію та централізоване водопостачання, зміни обсягу коригування витрат та зміни обсягу складової планованого прибутку за умови, що сумарно це призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від рівня в установлених тарифах;

3) наявність перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності виконавця послуги або встановлення факту нецільового чи необґрунтованого використання виконавцем послуги коштів та/або економії коштів за статтями витрат, передбачених структурою тарифів на послугу з постачання гарячої води.

4.5. Встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води проводиться одночасно з відповідним встановленням тарифів на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою САТ.

 

Директор Департаменту

із регулювання відносин

у сфері теплопостачання                                            Р.Овчаренко

 

 Додатки див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux