Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.09.2017
Дата оновлення:24.11.2020
Постанова
від 14 вересня 2017 р. № 1120
Київ
Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 13.03.2018306, від 18.11.2020 № 2135)

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

14.09.2017                   № 1120

 

Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», статті 4 Закону України «Про ринок природного газу», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Порядок), що додається.

2. Відповідальним структурним підрозділам НКРЕКП, визначеним у додатках до Порядку, у шестимісячний термін:

розробити інструкції зі здійснення моніторингу з урахуванням положень Порядку;

розробити форми звітності та інструкції щодо їх заповнення для збору даних, необхідних для здійснення моніторингу (за необхідності);

забезпечити виконання функцій з моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг згідно з Порядком.

3. До впровадження в НКРЕКП інформаційної системи, передбаченої Порядком,  моніторинг здійснюється із використанням наявних у НКРЕКП на дату набрання чинності цією постановою засобів збору та обробки інформації.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

14.09.2017 № 1120

 

ПОРЯДОК

здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок визначає заходи організації та здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг (далі − моніторинг) та оприлюднення результатів моніторингу.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

індикатор – кількісний або якісний показник, який характеризує стан та тенденції розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг або окремих їх складових;

моніторинг –  процес збору, обробки та аналізу даних/інформації з метою оцінки тенденції, стану функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг та змін, які відбуваються на них;

об’єкт моніторингу – діяльність суб’єктів господарювання на ринках у  сферах енергетики та комунальних послуг за напрямками моніторингу;

період моніторингу – проміжок часу, протягом якого здійснюються  збір даних (інформації) щодо стану функціонування сфери моніторингу, який охоплює термін на проведення перевірки, обробки та аналізу відповідних даних. Період моніторингу визначається для кожного предмета моніторингу в  інструкціях з моніторингу;

предмет моніторингу – сукупність процесів та результатів виконання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг».

1.3. Моніторинг здійснюється з метою:

1) підвищення ефективності роботи ринків за рахунок виявлення та вирішення проблем, пов’язаних з їх структурою;

2) виявлення в межах компетенції НКРЕКП практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;

3) інформування громадськості про стан функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.4. Моніторинг здійснюється шляхом:

1) отримання актуальної та достовірної інформації щодо функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

2) організації та здійснення систематичного відстеження, оцінювання, аналізу (зокрема моделювання та прогнозування, де застосовується) основних індикаторів/показників моніторингу, визначених цим Порядком та чинним законодавством, на основі первинних даних;

3) відстеження стану функціонування та тенденцій розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема щодо структури ринків (концентрації, вертикальної інтеграції) та поведінки учасників ринку;

4) визначення ефективності функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

5) відстеження виконання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства.

1.5. При здійсненні моніторингу враховуються:

1) макроекономічні дані та встановлені (визначені) вимогами чинного законодавства у відповідній сфері показники, які можуть впливати на стан відповідних ринків та/або можуть бути корисними при здійсненні аналізу  ринків;

2) вимоги щодо звітності, передбачені чинним законодавством, у тому числі за міжнародними зобов’язаннями України (Договір про заснування Енергетичного Співтовариства, Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони);

3) функції НКРЕКП відповідно до чинного законодавства.

1.6. Організація моніторингу включає:

1) визначення функцій структурних підрозділів НКРЕКП щодо здійснення моніторингу визначених цим Порядком сфер, об’єктів та предметів моніторингу;

2) призначення відповідальних працівників структурних підрозділів НКРЕКП для здійснення функцій з моніторингу відповідно до їх посадових обов’язків;

3) створення та функціонування в НКРЕКП внутрішньої інформаційної системи (на базі апаратних та програмних засобів) моніторингу, призначеної для збору, обробки та аналізу даних моніторингу та підготовки результатів моніторингу;

4) оновлення у разі необхідності цього Порядку, інструкцій та внутрішніх документів з питань моніторингу у зв’язку із змінами чинного законодавства та моделей/механізмів функціонування ринків із застосуванням найкращих міжнародних практик;

5) навчання працівників, відповідальних за здійснення функцій з моніторингу, щодо методів, підходів та найкращих практик здійснення моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

6) забезпечення конфіденційності інформації відповідно до чинного законодавства, у тому числі шляхом застосування засобів захисту інформації;

7) створення окремої рубрики на офіційному веб-сайті НКРЕКП для оприлюднення результатів моніторингу.

 

2. Засоби моніторингу

 

2.1. НКРЕКП для автоматизації процесів моніторингу використовує інформаційну систему моніторингу, яка має забезпечувати:

1) збір та перевірку первинних даних моніторингу;

2) обробку та аналіз даних моніторингу;

3) формування результатів моніторингу, у тому числі у вигляді таблиць та графіків;

4) зберігання даних моніторингу та результатів моніторингу, підтримку баз даних моніторингу;

5) можливість моделювання та прогнозування ситуацій на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг (де застосовується);

6) можливість інтеграції та обміну інформації з іншим програмним забезпеченням та інформаційними системами ринків, базами даних;

7) унеможливлення несанкціонованого вилучення інформації з бази даних моніторингу;

8) ведення протоколу роботи кожного з користувачів, захищеного від модифікації;

9) реалізацію вимог цього Порядку, інструкцій з моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – інструкції з моніторингу) та внутрішніх документів НКРЕКП з питань моніторингу;

10) наявність системи захисту інформації, що відповідає вимогам чинного законодавства у сфері захисту інформації;

11) наявність системи резервного копіювання та зберігання інформації.

 

3. Виконання функцій з моніторингу

 

3.1. Моніторинг здійснюється структурними підрозділами НКРЕКП відповідно до додатків 1 – 6 до цього Порядку або окремим структурним підрозділом НКРЕКП, утвореним для виконання функцій з моніторингу (далі − СП з моніторингу). 

3.2. СП з моніторингу здійснює моніторинг на засадах об’єктивності, неупередженості та виваженості.

3.3. У кожному СП з моніторингу призначаються (із внесенням відповідних положень до посадових інструкцій) відповідальні працівники для здійснення моніторингу відповідно до вимог цього Порядку та відповідної інструкції з моніторингу.

3.4. До завдань СП з моніторингу належать:

1) розробка інструкцій з моніторингу;

2) визначення повноти інформації для здійснення моніторингу у затверджених формах звітності ліцензіатів та у разі її неповноти розробка нових форм звітності або доповнення існуючих;

3) розробка інших документів, необхідних для організації та здійснення моніторингу;

4) збір та обробка даних (інформації) щодо об’єктів та предметів моніторингу відповідно до вимог цього Порядку та інструкцій з моніторингу; 

5) аналіз та оцінка фактів, тенденцій об’єктів/предметів моніторингу, виявлених під час моніторингу, підготовка результатів моніторингу;

6) підготовка висновків щодо результатів моніторингу;

7) підготовка та надання пропозицій щодо вжиття НКРЕКП заходів за результатами моніторингу;

8) підготовка результатів моніторингу для оприлюднення;

9) підготовка пропозицій щодо необхідності підвищення кваліфікації або навчання працівників СП з моніторингу;

10) забезпечення дотримання працівниками СП з моніторингу вимог щодо поводження з інформацією, отриманою для моніторингу, у тому числі з конфіденційною інформацією.

3.5. Керівники СП з моніторингу  забезпечують ефективну взаємодію між структурними підрозділами з питань моніторингу, у тому числі в частині надання та оперативного обміну даними для моніторингу.

 

4. Інструкції з моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

 

4.1. Процедури та порядок здійснення моніторингу визначаються інструкціями з моніторингу з урахуванням додатків до цього Порядку та особливостей кожної із сфер моніторингу.

4.2. Інструкція з моніторингу розробляється СП з моніторингу для відповідної сфери моніторингу. У випадку розподілу функцій з моніторингу однієї сфери моніторингу між декількома СП з моніторингу інструкція з моніторингу може складатися із кількох розділів, які розробляються відповідними СП з моніторингу.

4.3. Інструкція з моніторингу повинна містити:

1) перелік об’єктів та предметів моніторингу з урахуванням цього Порядку;

2) перелік індикаторів/показників оцінки функціонування об’єктів та/або предметів моніторингу;

3) цільові (встановлені) значення або допустимий діапазон індикаторів/показників оцінки (з посиланням на норми чинного законодавства) та методологічні підходи щодо їх визначення (де застосовується);

4) період моніторингу певного об’єкта та предмета моніторингу;

5) перелік джерел даних (інформації), що використовуються для моніторингу об’єкта та предмета моніторингу, а також періоди (частота) їх збору/оновлення;

6) перелік інформації з обмеженим доступом;

7) методи реєстрації інформації, отриманої з відкритих джерел;

8) перелік результатів моніторингу, що підлягають оприлюдненню.

 

5. Дані (інформація) для здійснення моніторингу

 

5.1. Джерелами даних (інформації), що використовуються НКРЕКП для моніторингу, можуть бути:

1) форми звітності ліцензіатів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;

2) інформація, отримана під час здійснення перевірки дотримання ліцензіатами НКРЕКП вимог чинного законодавства та ліцензійних умов;

3) офіційні веб-сайти ліцензіатів НКРЕКП, органів державної влади, інших підприємств і організацій;

4) публічні реєстри;

5) платформи прозорості;

6) бази даних з вільним доступом або комерційні (платні),  до яких має доступ НКРЕКП;

7) інформація, отримана на звернення (запити) НКРЕКП;

8) дані та інформація зі звернень, скарг споживачів, суб’єктів господарювання, органів влади;

9) дані з висновків органів державної влади;

10) соціологічні опитування споживачів;

11) інші джерела.

5.2. НКРЕКП (СП з моніторингу) забезпечує збереження даних (інформації) не менше 5 років з дати їх отримання.

5.3. Дані (інформація) для цілей моніторингу зберігаються у вигляді, що визначені інструкціями з моніторингу.

5.4. Дані (інформація) для цілей моніторингу, збір яких здійснюється на постійній та періодичній основі, можуть збиратися та зберігатися в електронному вигляді із застосуванням інформаційних технологій.

5.5. Порядок збору даних (інформації) моніторингу, що здійснюється на постійній та періодичній основі, визначається постановами НКРЕКП про затвердження відповідних форм звітності.

5.6. НКРЕКП забезпечує захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці, отриманої під час здійснення моніторингу, відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших актів чинного законодавства. Така інформація може бути розголошена лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

 

6. Індикатори/показники моніторингу

 

6.1. Моніторинг базується на системі індикаторів/показників.

6.2. Щодо кожного індикатора/показника СП з моніторингу має бути визначено:

1) мету застосування;

2) принцип формування;

3) необхідні первинні дані та порядок розрахунку індикатора/показника;

4) інтерпретацію результатів моніторингу.

6.3. При відборі індикаторів для цілей моніторингу можуть бути застосовані наступні критерії:

1) релевантність – індикатор має відповідати цілям моніторингу, для досягнення яких він запроваджується;

2) доступність даних – дані, необхідні для розрахунку індикатора, мають бути доступні на час розрахунку індикатора та мати належну якість;

3) методологічна коректність – методологічні підходи, наприклад, статистичні методи, мають конкретно застосовуватись відповідно до цілі дослідження;

4) чутливість – індикатор повинен мати достатні пороги реагування, щоб фіксувати важливі для цілей моніторингу зміни;

5) послідовність – індикатори, розраховані для різних частин ринку та/або за різні періоди часу, мають бути порівнювані;

6) взаємозв’язок індикаторів – використання декількох індикаторів для дослідження різних характеристик одного предмета моніторингу;

7) порівнюваність з індикаторами інших країн – для можливості зіставлення з індикаторами інших країн мають застосовуватись однакові індикатори (на уніфікованій методологічній основі).

6.4. Індикатор/показник визначається по кожному предмету моніторингу із зазначенням (де застосовується) цільових (встановлених) значень або допустимого діапазону значень.

Цільові (встановлені) значення індикаторів/показників визначаються чинним законодавством та рішеннями НКРЕКП або інших державних органів, прийнятими в межах наданих повноважень.

Допустимі межі відхилень значень або допустимі діапазони значень індикаторів/показників оцінки визначаються НКРЕКП відповідно до методологічних підходів та/або з використанням найкращих світових практик здійснення моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг.

6.5. Перелік індикаторів/показників моніторингу визначається цим Порядком. Інструкції з моніторингу можуть доповнювати перелік індикаторів/показників моніторингу.

 

7. Підготовка результатів моніторингу

 

7.1. Інтерпретація результатів моніторингу має бути об’єктивною, нейтральною та неупередженою.

Рівень складності інтерпретації (презентації) результатів моніторингу має відповідати рівню підготовленості користувачів інформації та цільової аудиторії, разом з тим спрощення не повинно впливати на коректність висновків.

Текстова інтерпретація може супроводжуватись графікою та контекстною інформацією.

7.2. Результати моніторингу оформлюються у вигляді:

1) внутрішніх аналітичних матеріалів (оглядів) для використання в роботі НКРЕКП;

2) окремих розділів річного звіту про діяльність НКРЕКП відповідно до Порядку підготовки звіту про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 червня 2017 року № 826;

3) спеціальних звітів з моніторингу щодо окремих предметів моніторингу відповідно до вимог чинного законодавства;

4) інформаційно-аналітичних матеріалів, зокрема щоквартальних, для оприлюднення на веб-сайті НКРЕКП.

7.3. Результати моніторингу мають містити:

1) назву та об’єкт/предмет моніторингу;

2) період моніторингу;

3) посилання на первинні дані та передумови (обставини), що брались до уваги під час аналізу;

4) опис методології, яка використовувалась для аналізу, та/або посилання на вимоги чинного законодавства;

5) результати аналізу;

6) висновки.

7.4. Результати моніторингу для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП формуються відповідно до форматів даних, визначених Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835.

7.5. Підготовку результатів моніторингу здійснюють СП з моніторингу відповідно до цього Порядку та інструкцій з моніторингу.

 

8. Організація процесу моніторингу

 

8.1. Проведення моніторингу включає наступні етапи:

1) збір первинних даних (інформації) щодо стану функціонування сфери моніторингу;

2) перевірку отриманих (зібраних) даних на повноту, достатність та достовірність (де застосовується);

3) обробку даних (приведення даних у відповідний формат та їх агрегування), необхідних для оцінки (розрахунку) індикаторів;

4) оцінку або розрахунок індикаторів із застосуванням  математичних/статистичних методів, моделювання (де застосовується);

5) подальшу обробку індикаторів (за потреби);

6) підготовку результатів моніторингу;

7) підготовку висновків, рекомендацій та проектів рішень для розгляду НКРЕКП (за необхідності);

8) оприлюднення результатів моніторингу.

8.2. Збір даних моніторингу здійснюється у формі та у порядку, визначених інструкціями з моніторингу, з урахуванням положень цього Порядку.

СП з моніторингу в межах компетенції  здійснює перевірку наявності, повноти, достовірності та своєчасності подання даних (інформації) моніторингу, передбачених у главі 5 цього Порядку, та проводить їх обробку, аналіз.

З метою уточнення (підтвердження) наданих даних, отримання додаткової інформації, документів та/або пояснень СП з моніторингу надсилає відповідний запит до суб’єкта господарювання за підписом члена НКРЕКП, який відповідно до розподілу обов’язків організовує роботу такого структурного підрозділу. 

СП з моніторингу подає до структурного підрозділу НКРЕКП, на якого покладено функції державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – СП з Контролю), за погодженням з членом НКРЕКП службову записку про проведення позапланової перевірки у разі виявлення у процесі здійснення моніторингу фактів недотримання ліцензіатом вимог чинного законодавства у відповідних сферах та відповідних ліцензійних умов у частині неподання, несвоєчасного подання, подання недостовірних даних (інформації, документів).

8.3. СП з моніторингу здійснює обробку та аналіз даних моніторингу  відповідно до завдань моніторингу.

Дані (інформація) моніторингу обробляються по кожному об’єкту та предмету моніторингу у формі, необхідній для проведення відповідного  аналізу (первинні дані, агреговані дані).

Оброблені дані моніторингу використовуються СП з моніторингу для:

1) розрахунку індикаторів/показників моніторингу (де застосовується);

2) порівняння з встановленими (визначеними) вимогами чинного законодавства у відповідній сфері та інструкціями з моніторингу, індикаторами/показниками або допустимими межами відхилень (де застосовується).

8.4. За результатами аналізу даних моніторингу СП з моніторингу:

1) визначає величину та динаміку (тренд) зміни значень індикаторів/показників оцінки функціонування об’єктів та/або предметів моніторингу в залежності від окремих факторів;

2) виявляє відхилення індикаторів/показників та їх значень, отриманих (зібраних) у процесі моніторингу, від встановлених (визначених) вимогами чинного законодавства у відповідній сфері та/або від допустимих діапазонів значень (де застосовується);

3) узагальнює результати моніторингу.

8,5. На основі отриманих результатів моніторингу СП з моніторингу готує пропозиції щодо дій НКРЕКП згідно з главою 9 цього Порядку.

8.6. СП з моніторингу відповідно до цього Порядку та інструкцій з моніторингу забезпечує оприлюднення результатів моніторингу.

 

9. Використання результатів моніторингу

 

9.1. У випадку виявлення за результатами моніторингу невідповідності (порушення) провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у сферах енергетики та/або комунальних послуг вимогам чинного законодавства СП з моніторингу готує пропозиції Голові та членам НКРЕКП щодо:

1) звернення за роз’ясненнями до суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг (ліцензіата НКРЕКП);

2) надання рекомендацій суб’єкту господарювання, який здійснює діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг (ліцензіату НКРЕКП), щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства, усунення виявленої невідповідності вимогам законодавства;

3) необхідності застосування заходів контролю до суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

9.2. У разі виявлення за результатами моніторингу ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП звертається до Антимонопольного комітету України з поданням для прийняття відповідного рішення.

9.3. З метою забезпечення ефективності роботи ринків у сферах енергетики та комунальних послуг та попередження негативних тенденцій їх функціонування СП з моніторингу за результатами моніторингу готує пропозиції Голові НКРЕКП та членам НКРЕКП щодо вжиття НКРЕКП (окремо або в поєднанні) додаткових заходів, зокрема:

1) ініціювання поглибленого дослідження/розслідування питання за встановленими фактами;

2) внесення змін до чинних нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, структурним підрозділом відповідно до компетенції;

3) надання пропозиції до органів державної влади відповідно до їх компетенцій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

10. Оприлюднення результатів моніторингу

 

10.1 Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЕКП у спеціалізованій рубриці «Моніторинг» не пізніше місячного строку після завершення періоду моніторингу.

 

Директор Департаменту

стратегічного розвитку та планування                                               В.Цаплін

 

Додатки 1-6 до Порядку див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux