Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.06.2018

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.06.2018
Постанова
від 19 червня 2018 р. № 459
Київ
Про затвердження Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

19.06.2018                   № 459

 

Про затвердження Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E

 

Відповідно до положень частини другої статті 1 Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E (далі – Порядок), що додається.

2. Суб’єкту господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою розробити, затвердити та розмістити на своєму офіційному веб-сайті Інструкцію щодо подання та публікації даних на ринку електричної енергії (далі – Інструкція).

3. Власникам первинних даних, визначеним Порядком, не пізніше двох місяців з дня оприлюднення Інструкції на веб-сайті суб’єкта господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, забезпечити на постійній основі подання та оновлення даних суб’єкту господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, згідно з Інструкцією.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 серпня 2016 року № 1492 «Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 26 квітня 2016 року (пункт 9.1 протоколу № 7)».

5. Державному підприємству «Енергоринок» та суб’єкту господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою вжити заходів щодо передачі відповідно до процедур ENTSO-E функції місцевого органу видачі енергетичних кодів ідентифікації (кодів EIC) ENTSO-E суб’єкту господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії.

6. Суб’єкту господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, забезпечити видачу енергетичних кодів ідентифікації (кодів EIC), збір, обробку та збереження наборів даних, визначених Порядком, та протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою здійснювати на постійній основі передачу та оновлення відповідних наборів даних на платформу прозорості ENTSO-E з урахуванням вимог ENTSO-E щодо передачі даних. 

7. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             О.Кривенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

19.06.2018 № 459

 

Порядок

збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає набори даних, доступ до яких необхідний для ефективного функціонування ринку електричної енергії, процедуру організації збору, оприлюднення та передачі таких даних на платформу прозорості ENTSO-E.

1.2. Цей Порядок поширюється на оператора системи передачі електричної енергії (далі – ОСП), операторів систем розподілу електричної енергії (далі – ОСР), суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії, зі встановленою потужністю одиниці генерації 1 МВт та більше (далі – Виробник), на споживачів з встановленою потужністю одиниць споживання 100 МВт і більше (далі – Споживач) та на оператора ринку.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

ENTSO-E – Європейська мережа операторів системи передачі електричної енергії (European Network of Transmission System Operators for Electricity);

балансування між областями регулювання – механізм балансування, за якого ОСП може отримувати заявки на активацію (збільшення, зменшення навантаження), що надходять із областей регулювання інших операторів системи передачі, окрім випадків передиспетчеризації або надання/отримання аварійної допомоги;

валюта – національна грошова одиниця України (гривня);

вертикальне навантаження – загальний обсяг електричної енергії, що передається із системи передачі в системи розподілу, до приєднаних до системи передачі кінцевих споживачів або до об’єктів споживання електростанції;

власники первинних даних – суб’єкти господарювання, що формують первинні дані щодо функціонування ринку електричної енергії;

зустрічна торгівля – обмін енергією між двома торговими зонами, ініційований операторами систем передачі з метою врегулювання фізичного обмеження пропускної спроможності;

коефіцієнт розподілу потужності передачі – вираження фізичного потоку на критичному елементі мережі, викликаного зміною сальдованої позиції в торговій зоні;

координована доступна пропускна спроможність (координована NTC) – метод розрахунку пропускної спроможності міждержавних перетинів на основі принципу оцінки та визначення максимального обсягу обміну енергією між суміжними торговими зонами заздалегідь;

критичний елемент мережі – елемент мережі в межах торгової зони торгів або між торговими зонами, що враховується при розрахунку пропускної спроможності міждержавного перетину та обмежує обсяги енергії, яка може бути передана;

надавач даних – суб’єкт господарювання, який відповідно до договору з ОСП щодо передачі даних, істотні умови якого наведені у пункті 3.5 глави 3 цього Порядку, надсилає окремі набори даних на платформу прозорості ENTSO-E від імені власника первинних даних;

наявна генеруюча потужність – максимальний рівень потужності (МВт), який одиниця генерації здатна видавати до системи, скоригований з урахуванням умов навколишнього середовища або часткової непрацездатності;

одиниця виробництва – електростанція, що складається з однієї або більше одиниць генерації;

одиниця генерації  – електроустановка, призначена для виробництва (енергоблок), що входить до складу  одиниці виробництва;

одиниця споживання – об’єкт (електроустановка), що отримує електричну енергію для власного споживання, за винятком електроустановок оператора системи передачі (ОСП) та операторів системи розподілу (ОСР);

параметри потокорозподілення (FB-параметри – flow based parameters) – доступні для розподілу запаси пропускної спроможності на критичних елементах мережі з відповідними коефіцієнтами розподілу потужності передачі;

передиспетчеризація – захід, активований ОСП та/або іншими операторами систем передачі щодо зміни графіка виробництва/споживання з  метою зміни величин фізичних перетоків електроенергії в системі передачі та врегулювання обмеження пропускної спроможності;

платформа прозорості ENTSO-E – офіційний централізований інформаційний веб-ресурс ENTSO-E, що забезпечує вільний доступ до фундаментальних даних та інформації щодо виробництва, передачі, розподілу та споживання на ринках електричної енергії країн ЄС та Договірних сторін Енергетичного Співтовариства;

прогнозний запас потужності на рік наперед – різниця між річним прогнозом наявної генеруючої потужності та річним прогнозом максимального сумарного навантаження з урахуванням прогнозної сумарної генеруючої потужності, прогнозу доступності генеруючих потужностей та прогнозу обсягів резервів, законтрактованих для забезпечення надійної роботи ОЕС України;

резерви балансування – ресурси, придбані (або отримані відповідно до законодавства) ОСП заздалегідь (допоміжні послуги) або в режимі реального часу (балансуюча енергія), які ОСП може використовувати з метою регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, балансування обсягів попиту та пропозиції;

розрахунковий період балансування – часовий проміжок, для якого встановлюється єдина ціна резервів балансування (балансуючої енергії або допоміжної послуги);

сумарне навантаження – навантаження (включаючи технологічні витрати в електричних мережах), що розраховується як сума обсягів виробництва та імпорту за вирахуванням обсягів експорту та електроенергії, яка використовується для накопичення;

технічний профіль – географічні межі однієї торгової зони з декількома сусідніми торговими зонами, що складається з більше ніж одного кордону;

торгова зона – найбільша географічна зона, у межах якої учасники ринку можуть здійснювати обмін електричної енергії без розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;

час – для цілей цього Порядку використовується місцевий час у Брюсселі (центральноєвропейський час (UTC+1) та центральноєвропейський літній час (UTC+2));

час закриття – час підтвердження ОСП повідомлень про використання пропускної спроможності, поданих учасниками ринку, зокрема, з метою обміну електроенергією за результатами торгових операцій, розміщення резервів тощо.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), Правилах ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексі системи передачі, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Правилах управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

 

2. Надання даних оператору системи передачі/надавачам даних

2.1. ОСП розробляє Інструкцію щодо подання та публікації даних на ринку електричної енергії (далі – Інструкція) та оприлюднює її на своєму веб-сайті. 

Інструкція має містити, зокрема:

детальний опис даних та форму їх подання;

строки подання та оновлення даних;

типові вимоги щодо засобів та форматів передачі даних;

вимоги до надавачів даних, яких вони мають дотримуватися для передачі даних на платформу прозорості ENTSO-E;

порядок обробки даних ОСП/надавачами даних з метою їх передачі на платформу прозорості ENTSO-E;

порядок та форму договору з ОСП щодо передачі даних на платформу прозорості  ENTSO-E.

Інструкція має включати вимоги щодо дотримання ОСП вимог ENTSO-E щодо передачі даних на платформу прозорості ENTSO-E.

Строки подання даних ОСП мають бути наближені до строків подання ОСП даних на платформу прозорості ENTSO-E з урахуванням обґрунтованого часу, необхідного ОСП для обробки відповідних даних.

При підготовці Інструкції та змін до неї ОСП забезпечує проведення громадських обговорень та консультацій з власниками первинних даних, надавачами даних та іншими заінтересованими особами. ОСП оприлюднює проект Інструкції або проект змін до неї на своєму веб-сайті з метою отримання зауважень та пропозицій від усіх заінтересованих осіб протягом визначеного строку, але не більше 30 днів з дня оприлюднення. ОСП, Регулятор, власник первинних даних, надавач даних можуть ініціювати внесення змін до Інструкції.

Пропозиції та зауваження до проекту Інструкції або змін до неї надаються ОСП у вигляді порівняльної таблиці, яка містить редакцію відповідних положень (пунктів, підпунктів, абзаців тощо) проекту Інструкції або редакцію змін до чинної Інструкції, та відповідні обґрунтування необхідності внесення змін до проекту Інструкції або до чинної Інструкції.

ОСП розглядає отримані пропозиції не більше 30 днів. За результатами розгляду пропозицій ОСП оприлюднює  свій попередній висновок щодо їх урахування/відхилення та оновлений проект Інструкції або внесення змін до неї  на своєму веб-сайті та у разі наявності спірних позицій проводить узгоджувальну нараду за участі осіб, які подали зауваження та пропозиції. Протокол узгоджувальної наради з висновком щодо кожної з пропозицій протягом 5 робочих днів з дня проведення узгоджувальної наради оприлюднюється на веб-сайті ОСП та надається Регулятору разом з проектом Інструкції або проектом внесення змін до Інструкції для погодження.

2.2. Власники первинних даних зобов’язані надавати ОСП (або надавачу даних) дані/інформацію, визначені в додатку до цього Порядку, у формі та у порядку, визначених Інструкцією.

Власники первинних даних визначені в додатку до цього Порядку.

Власники первинних даних, електроустановки яких приєднані до системи розподілу (крім випадків, визначених цим Порядком), надають дані щодо функціонування ринку електричної енергії ОСР у формі та у порядку, визначених Інструкцією. ОСР передає ці дані ОСП відповідно до Інструкції.

Дані/інформація, що надаються власниками первинних даних, мають бути повними та достовірними.

2.3. ОСП забезпечує збір, обробку, збереження, захист, оприлюднення та передачу даних/інформації в економічно ефективний спосіб.

У разі ненадання (повністю або частково), несвоєчасного надання або у разі виявлення ОСП/надавачем даних надання власниками первинних даних недостовірних даних/інформації, необхідних для передачі на платформу прозорості ENTSO-E, ОСП/надавач даних повинні звернутися до власника первинних даних щодо уточнення/виправлення/доповнення відповідних даних/інформації. У разі відмови власника первинних даних в уточненні/виправленні/доповненні даних/інформації ОСП/надавач даних звертаються до Регулятора для прийняття відповідних рішень у межах повноважень.

 

3. Обробка та передача даних на платформу прозорості ENTSO-E

3.1. ОСП здійснює збір, перевірку та обробку даних/інформації, отриманих від власників первинних даних, та готує на їх основі набори даних згідно з додатком до цього Порядку з метою подальшої передачі на платформу прозорості ENTSO-E.

3.2. ОСП здійснює передачу наборів даних на платформу прозорості  ENTSO-E у спосіб, форматі, а також через технічні канали передачі та обміну даними/інформацією, що визначені Керівництвом процедур передачі даних ENTSO-E та відповідними додатковими документами ENTSO-E, актуальні версії яких оприлюднюються на веб-сайті ОСП.

3.3. Власники первинних даних мають право подавати дані, визначені в додатку до цього Порядку, безпосередньо на платформу прозорості  ENTSO-E через надавачів даних, які діють від їх імені. Подання даних через надавача даних має бути погоджено з ОСП шляхом укладення договору з ОСП щодо передачі даних на платформу прозорості  ENTSO-E (далі – договір щодо передачі даних) відповідно до порядку, визначеного Інструкцією. Такий договір укладається між ОСП, надавачем даних та власником первинних даних. 

3.4. Для укладення договору щодо передачі даних власник первинних даних звертається відповідно до Інструкції до ОСП із запитом, який має містити:

інформацію про власника первинних даних;

найменування та контактні дані надавача даних, який подаватиме дані на платформу прозорості  ENTSO-E від імені власника первинних даних;

обсяг інформації, що буде передаватися надавачем даних на платформу прозорості  ENTSO-E. 

Після отримання запиту ОСП протягом двох місяців з дня отримання запиту проводить перевірку можливості надавача даних здійснювати передачу даних на платформу прозорості  ENTSO-E відповідно до способів, форматів та через технічні канали передачі та обміну даними/інформацією з дотриманням технічних та операційних критеріїв, визначених Керівництвом процедур передачі даних ENTSO-E. Перевірка включає в себе тест на сумісність, що проводиться за технічної підтримки ENTSO-E відповідно до вимог Керівництва процедур передачі даних ENTSO-E.

У разі успішного проходження тесту на сумісність надавач даних реєструється на платформі прозорості ENTSO-E та укладає договір щодо передачі даних з ОСП.

3.5. Договір щодо передачі даних з ОСП повинен містити такі істотні умови:

обсяг даних/інформації, що передається (оновлюється) надавачем даних на платформу прозорості ENTSO-E від імені власників первинних даних;

технічні та операційні критерії, які постачальник даних зобов’язаний виконувати при передачі даних на платформу прозорості ENTSO-E;

спосіб, формат, а також технічні канали передачі даних на платформу прозорості  ENTSO-E надавачем даних;

зобов’язання надавача даних дотримуватися цього Порядку та Інструкції;

право ОСП контролювати/перевіряти виконання надавачем даних вимог договору, цього Порядку та Інструкції;

умови розірвання та внесення змін до договору;

відповідальність власника первинних даних та надавача даних за передачу повних та достовірних даних, переданих на платформу прозорості ENTSO-E.

3.6. ОСП/надавач даних здійснюють передачу даних на платформу прозорості ENTSO-E в обсязі та у строки згідно з додатком до цього Порядку. 

3.7. Набори даних відповідно до пункту 12 додатка до цього Порядку  подаються ОСП/надавачем даних на платформу прозорості ENTSO-E з 01 липня 2019 року.

3.8. ОСП/надавач даних не несе відповідальності за повноту та достовірність первинних даних/інформації, отриманих від власників первинних даних.

ОСП/надавач даних несе відповідальність за повноту та правильність оброблених даних, дотримання цього Порядку та Інструкції відповідно до Закону.

3.9. ОСП оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про платформу прозорості ENTSO-E та посилання на веб-сайт платформи прозорості.

3.10. ОСП оприлюднює дані, що передаються на платформу прозорості ENTSO-E, на своєму веб-сайті.

3.11. Регулятор здійснює моніторинг та контроль за дотриманням ОСП цього Порядку та Інструкції.

 

Директор Департаменту стратегічного

розвитку та планування                                              В.Цаплін

 


Додаток

до Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E

 

Перелік наборів даних щодо функціонування ринку електричної енергії для передачі на платформу прозорості ENTSO-E

 

 

Тип інформації

Набір даних, що передається на платформу прозорості ENTSO-E

Строки передачі/оновлення даних ОСП/надавачем даних на платформу прозорості ENTSO-E

Власник первинних даних

1. Сумарне навантаження

1.1. Сумарне навантаження на розрахунковий період

Не пізніше ніж через годину після завершення операційного періоду

Виробник

1.2. Прогноз щодо сумарного навантаження на розрахунковий період на добу наперед

Не пізніше ніж за дві години до часу «закриття воріт» на ринку «на добу наперед» у торговій зоні та має оновлюватися у разі значних змін

ОСП/ОСР

1.3. Прогноз щодо сумарного навантаження на кожну добу наступного тижня на тиждень наперед, що повинен містити максимальне і мінімальне значення навантаження на кожну добу тижня

Кожної п’ятниці не пізніше ніж за дві години до часу «закриття воріт» на ринку «на добу наперед» у торговій зоні та має оновлюватися у разі значних змін

ОСП/ОСР

1.4. Прогноз щодо сумарного навантаження на кожен тиждень наступного місяця на місяць наперед, що повинен містити максимальне і мінімальне значення навантаження на кожен такий тиждень місяця

Не пізніше ніж за тиждень до початку місяця постачання та має оновлюватися у разі значних змін

ОСП/ОСР

1.5. Прогноз щодо сумарного навантаження на кожен тиждень наступного року на рік наперед, що повинен містити максимальне і мінімальне значення навантаження на кожен такий тиждень року

Не пізніше 15-го календарного дня місяця перед початком року, дані на який подаються

ОСП/ОСР

2. Недоступність одиниць споживання 

2.1. Запланована недоступність одиниць споживання з номінальною потужністю 100 МВт і більше, у тому числі зміни в запланованій недоступності одиниць споживання на 100 МВт і більше, упродовж не менше одного розрахункового періоду із зазначенням: 

торгової зони;

доступної потужності в розрахунковому періоді впродовж події, що призвела до недоступності;

причини недоступності;

розрахункової дати (день, година) початку та закінчення зміни стану доступності.

Інформація надається в узагальненому вигляді по торговій зоні із зазначенням сумарних обсягів недоступної потужності споживання в розрахунковому періоді впродовж періоду недоступності

Якомога швидше, але не пізніше ніж через годину після прийняття рішення щодо запланованої недоступності

Споживач (приєднаний до системи передачі)/ОСР

2.2. Зміни у фактичній доступності одиниці споживання з номінальною потужністю 100 МВт і більше із зазначенням:

торгової зони;

доступної потужності в розрахунковому періоді впродовж події, що призвела до недоступності;

причини недоступності;

дати початку (день, година) та розрахункової дати закінчення (день, година) зміни стану доступності.

Інформація надається в узагальненому вигляді по торговій зоні із зазначенням сумарних обсягів недоступної потужності споживання в розрахунковому періоді впродовж періоду недоступності

Якомога швидше, але не пізніше ніж через годину після зміни у фактичній доступності

Споживач (приєднаний до системи передачі)/ОСР

3. Прогнозний запас потужності на рік наперед 

3.1. Прогнозний запас потужності на рік наперед (по кожній торговій зоні), визначений на розрахунковий період

За тиждень до проведення аукціону з розподілу річної пропускної спроможності, але не пізніше 15-го календарного дня місяця перед роком, дані за який подаються

Виробник, ОСР

4. Інфраструктура передачі 

4.1. Інформація про майбутні зміни в елементах системи та проекти щодо міждержавних ліній, у тому числі щодо розширення (розвитку) або виведення з експлуатації елементів системи передачі на наступні три роки, які можуть змінити пропускну спроможність між зонами або технічних профілів в обсягах не менше 100 МВт, протягом щонайменше одного розрахункового періоду. Інформація повинна містити такі дані (з урахуванням вимог ENTSO-E щодо позначення відповідних даних):

ідентифікацію (позначення) відповідного елемента системи (у т. ч. EIC-код);

місцезнаходження;

тип елемента мережі;

вплив на пропускну спроможність по кожному напрямку між торговими зонами;

очікувану дату завершення виконання робіт

За тиждень до проведення аукціону з розподілу річної пропускної спроможності, але не пізніше 15-го календарного дня місяця перед роком, дані за який подаються. Інформація повинна оновлюватися до кінця березня, до кінця червня і до кінця вересня того року, дані за який подаються

ОСП

5. Недоступність інфраструктури передачі 

5.1. Запланована недоступність, включаючи зміни в запланованій недоступності на міждержавних лініях і в системі передачі, які знижують пропускну спроможність між торговими зонами на 100 МВт і більше, упродовж щонайменше одного розрахункового періоду. Інформація повинна містити такі дані (з урахуванням вимог ENTSO-E щодо позначення відповідних даних):

ідентифікацію (позначення) відповідного елемента системи (у т. ч. EIC-код);

місцезнаходження;

тип елемента мережі;

розрахунковий вплив на пропускну спроможність між ціновими (торговими) зонами по кожному напрямку;

причини недоступності;

очікувані дати (день, година) початку та закінчення зміни в доступності.

ОСП може не вказувати ідентифікацію відповідного елемента мережі та  його місцезнаходження, якщо ця інформація є конфіденційною і її розкриття може спричинити дії щодо пошкодження або знищення об’єктів критичної інфраструктури

Якомога швидше, але не пізніше ніж через одну годину після прийняття рішення щодо запланованої недоступності

ОСП

 

5.2. Зміни у фактичній доступності міждержавних ліній і в мережах системи передачі, які знижують пропускну спроможність між торговими зонами на 100 МВт і більше, упродовж щонайменше одного розрахункового періоду. Інформація повинна містити такі дані (з урахуванням вимог ENTSO-E щодо позначення відповідних даних):

ідентифікацію (позначення) відповідного елемента системи (у т. ч. EIC-код);

місцезнаходження;

тип елемента мережі;

розрахунковий вплив на пропускну спроможність між торговими зонами по кожному напрямку;

причини недоступності;

дату початку (день, година)  та розрахункову дату закінчення (день, година) зміни в доступності.

ОСП може не вказувати ідентифікацію відповідного елемента мережі та його місцезнаходження, якщо ця інформація є конфіденційною і її розкриття може спричинити дії щодо пошкодження або знищення об’єктів критичної інфраструктури

Якомога швидше, але не пізніше ніж через одну годину після зміни фактичної доступності

ОСП

5.3. Зміни у фактичній доступності інфраструктури системи передачі в шельфовій зоні, яка знижує відпуск потужності в мережу від ВЕС на 100 МВт і більше, упродовж щонайменше одного розрахункового періоду. Інформація повинна містити такі дані (з урахуванням вимог ENTSO-E щодо позначення відповідних даних):

ідентифікацію (позначення) відповідного елемента системи (у т. ч. EIC-код);

місцезнаходження;

тип активу;

встановлену потужність ВЕС (МВт), підключених до відповідних елементів мереж;

потужність (МВт), що видавалась ВЕС у момент зміни доступності;

причини недоступності;

дату початку (день, година) та розрахункову дату закінчення (день, година) зміни в доступності

Якомога швидше, але не пізніше ніж через одну годину після зміни фактичної доступності

ОСП

6. Прогнозна та пропонована пропускна спроможність

6.1. Прогнозна та запропонована пропускна спроможність (МВт) по напрямках між торговими зонами (у випадку розподілу пропускної спроможності на основі координованої NTC) або

Щодо прогнозної пропускної спроможності:

1) річна – за тиждень до проведення аукціону з розподілу річної пропускної спроможності, але не пізніше 15 грудня, для кожного місяця наступного року;

2) місячна – за два робочі дні до проведення аукціону з розподілу місячної пропускної спроможності для кожного дня наступного місяця;

3) тижнева – щоп’ятниці для кожного дня наступного тижня.

 

Щодо пропонованої пропускної спроможності:

1) річна – за тиждень до проведення аукціону з розподілу річної пропускної спроможності, але не пізніше 15 грудня;

2) місячна – за два робочі дні до проведення аукціону з розподілу місячної пропускної спроможності;

3) тижнева – за один календарний день до проведення аукціону з розподілу тижневої пропускної спроможності;

4) добова (на добу наперед) – за одну годину до закриття воріт РДН для кожної одиниці періоду торгів (розрахунковий період);

5) внутрішньодобова – за годину перед проведенням першого розподілу внутрішньодобової пропускної спроможності та надалі у режимі реального часу для кожної одиниці періоду торгів

ОСП

 

6.2. відповідні параметри потокорозподілення (FB-параметри) на критичних елементах системи у випадку розподілу пропускних спроможностей на основі параметрів потокорозподілення (FB-параметрів) (окрім річного, місячного та тижневого розподілу)

1) добова (на добу наперед) – за одну годину до закриття воріт РДН для кожної одиниці періоду торгів (розрахунковий період);

2) внутрішньодобова – за годину перед проведенням першого розподілу внутрішньодобової пропускної спроможності та надалі у режимі реального часу для кожної одиниці періоду торгів

ОСП

6.3. Оновлена інформація про будь-які обмеження, накладені на використання доступної пропускної спроможності зв’язків (ліній, вставок) постійного струму, у тому числі через застосування обмежень зміни потужності перетоку або внутрішньодобових граничних значень передачі

Не пізніше ніж через одну годину після того, як інформація стане відомою ОСП

ОСП/оператор зв’язку постійного струму

6.4. Річний звіт із зазначенням:

основних критичних елементів мережі, що обмежують пропоновану пропускну спроможність;

області(ей) регулювання, до якої (яких) належать критичні елементи мережі;

величини, до якої може бути збільшена пропонована пропускна спроможність у випадку розвантаження критичних елементів мережі;

усіх можливих заходів, застосування яких може збільшити  пропоновану  пропускну спроможність, а також розрахункові витрати на виконання цих заходів.

ОСП можуть не вказувати ідентифікацію відповідного елемента мережі та його   місцезнаходження, якщо ця інформація є конфіденційною і розкриття якої може спричинити дії щодо пошкодження або знищення об’єктів критичної інфраструктури

Щороку до 28 лютого

ОСП

7. Використання пропускних спроможностей 

7.1. Для явного аукціону по кожному розрахунковому періоду і по кожному напрямку між торговими зонами:

пропускна спроможність, на яку подано заявки на ринку (МВт);

пропускна спроможність  (МВт), розподілена на ринку;

ціна пропускної спроможності (грн/МВт);

дохід від розподілу (аукціону) (у грн) по кожному кордону між торговими зонами

Не пізніше ніж через годину після проведення кожного аукціону з озподілу пропускної спроможності

ОСП

7.2. Загальний обсяг номінованої пропускної спроможності (щодо якої подані повідомлення про використання) по кожному розрахунковому періоду і по кожному напрямку між торговими зонами

Не пізніше ніж через годину після кожного етапу подання повідомлень про використання пропускної спроможності

ОСП

7.3. Загальний обсяг вже розподіленої  пропускної спроможності по кожному розрахунковому періоду і по кожному напрямку між торговими зонами

Перед кожним аукціоном  з  розподілу пропускної спроможності – не пізніше подання інформації щодо пропонованої пропускної спроможності з періодичністю відповідно до пункту 6.1 цього додатка

ОСП

7.4. Ціни на ринку «на добу наперед» (грн/ МВт∙год) по кожному розрахунковому періоду в кожній торговій зоні

Не пізніше ніж через годину після закриття воріт РДН

ОР

7.5. Для неявного аукціону по кожному розрахунковому періоду:

сальдована позиція кожної торгової зони (МВт); 

доходи від управління обмеженнями (у грн) по кожному кордону між торговими зонами

Не пізніше ніж через годину після проведення кожного аукціону з  розподілу пропускної спроможності

ОР/ОСП

 

7.6. Графік комерційних обмінів на добу наперед в агрегованій формі між торговими зонами по кожному напрямку і розрахунковому періоду

Щодня не пізніше ніж через одну годину після останнього часу закриття.  У разі необхідності оновлюється не пізніше ніж через дві години після кожного етапу внутрішньодобової номінації

ОСП

7.7. Фізичні потоки/перетоки між торговими зонами по кожному розрахунковому періоду

Якомога ближче до реального часу, але не пізніше ніж через одну годину після завершення операційного періоду

ОСП

7.8. Розподілена пропускна спроможність між торговими зонами по кожному напрямку, по розподіленому продукту та по кожному періоду розподілу

Не пізніше ніж через годину після проведення аукціону з  розподілу пропускної спроможності

ОСП

8. Заходи щодо управління обмеженнями

8.1. Інформація щодо передиспетчеризації по кожному розрахунковому періоду із зазначенням:

вжитих заходів (збільшення/зменшення виробництва; збільшення/зменшення споживання);

ідентифікації, місцезнаходження і типу елементів мережі, використаних при вжитті відповідних заходів щодо управління обмеженнями;

причин проведення заходів;

пропускної спроможності, на яку вплинули вжиті заходи (МВт)

Якомога швидше, але не пізніше ніж через одну годину після завершення операційного періоду. 

Інформація щодо причин проведення заходів подається  якомога швидше, але не пізніше одного дня після завершення операційного періоду

ОСП

8.2. Інформація щодо зустрічної торгівлі за розрахунковий період із зазначенням:

вжитих заходів (збільшення/зменшення обміну/перетоку);

залучених торгових зон;

причин проведення заходів;

змін в обміні між зонами (МВт)

Якомога швидше, але не пізніше ніж через одну годину після завершення операційного періоду. 

Інформація щодо причин проведення заходів подається  якомога швидше, але не пізніше одного дня після завершення операційного періоду

ОСП

8.3. Витрати, понесені у відповідному місяці в результаті заходів, зазначених у пунктах 8.1 і 8.2 цього додатка, та інших заходів із врегулювання обмежень

Не пізніше ніж через місяць після закінчення звітного місяця

ОСП

9. Прогнози виробництва

9.1. Сумарна чиста (без власних потреб) встановлена потужність (МВт) усіх існуючих одиниць виробництва із встановленою потужністю 1 МВт і вище  за типами одиниць

Щорічно не пізніше ніж за один тиждень до завершення попереднього року.  Інформація надається станом  на 01 січня наступного року

Виробник/ОСР

9.2. Інформація про одиниці виробництва (існуючі та заплановані) із встановленою потужністю 100 МВт і вище. Інформація повинна містити:

назву одиниці;

встановлену потужність (МВт);

місцезнаходження;

рівень напруги приєднання до мереж;

торгову зону;

тип одиниці

Щорічно на 3 наступні роки не пізніше ніж за один тиждень до початку першого року, за який подаються дані. Дані надаються станом на 01 січня кожного року на наступні три роки

Виробник

9.3. Прогнозний сумарний графік відпуску на кожен розрахунковий період наступної доби (МВт) по кожній торговій зоні

Не пізніше 18.00 за місцевим часом у Брюсселі за одну добу до доби фактичного постачання

Виробник

9.4. Прогноз обсягів відпуску ВЕС та СЕС на кожен розрахунковий період наступної доби (МВт) по кожній торговій зоні.

Інформація надається по всіх торгових зонах, якщо частка відпущеної електроенергії з ВЕС або СЕС перевищує 1 % від загального відпуску в Україні за рік, або по торгових зонах, у яких частка відпуску електроенергії з ВЕС або СЕС перевищує 5 % загального відпуску в торговій зоні за рік

Не пізніше 18.00 (місцевий час у Брюсселі) за одну добу до доби фактичного постачання. Інформація регулярно оновлюється і оприлюднюється впродовж торгівлі на внутрішньодобовому ринку.

Щонайменше одне оновлення інформації має бути оприлюднене о 8.00 (за місцевим часом у Брюсселі) доби фактичного постачання

Виробник

10. Недоступність одиниць генерації та одиниць виробництва

10.1. Запланована недоступність одиниці генерації потужністю 100 МВт і більше, у тому числі зміни в запланованій недоступності цієї одиниці генерації на 100 МВт і більше, з тривалістю впродовж щонайменше одного розрахункового періоду та до трьох років наперед із зазначенням:

найменування одиниці виробництва;

найменування одиниці генерації;

місцезнаходження;

торгової зони;

встановленої потужності (МВт);

типу одиниці;

наявної потужності впродовж        періоду

Якомога швидше, але не пізніше ніж через одну годину після прийняття рішення щодо запланованої недоступності

Виробник

 

недоступності;

причини недоступності;

дати початку (день, година) і розрахункової дати закінчення (день, година) зміни в доступності

 

 

10.2. Зміни фактичної доступності одиниці генерації на 100 МВт і більше з тривалістю щонайменше впродовж одного розрахункового періоду із зазначенням:

найменування одиниці виробництва;

найменування одиниці генерації;

місцезнаходження;

торгової зони;

встановленої потужності (МВт);

генерації типу одиниці;

наявної потужності впродовж періоду недоступності;

причини недоступності;

дати початку (день, година) і розрахункової дати закінчення (день, година) зміни в доступності

Якомога швидше, але не пізніше ніж через годину після зміни у фактичній доступності

Виробник

10.3. Запланована недоступність одиниці виробництва потужністю 200 МВт і більше, у тому числі зміни в запланованій недоступності цієї одиниці виробництва на 100 МВт і більше (у випадку, якщо інформація про це не була оприлюднена відповідно до пункту 10.1 цього додатка), з тривалістю щонайменше впродовж одного розрахункового періоду та до трьох років наперед із зазначенням:

найменування одиниці виробництва;

місцезнаходження;

торгової зони;

встановленої потужності (МВт);

типу одиниці;

наявної потужності протягом періоду недоступності;

причини недоступності;

Якомога швидше, але не пізніше ніж через одну годину після прийняття рішення щодо запланованої недоступності

Виробник

 

дати початку (день, година) і розрахункової дати закінчення (день, година) зміни в доступності

 

 

10.4. Зміни фактичної доступності одиниці виробництва встановленою потужністю 200 МВт або більше на 100 МВт і більше (у випадку, якщо інформація про це не була оприлюднена відповідно до пункту 10.2 цього додатка), з тривалістю щонайменше впродовж одного розрахункового періоду із зазначенням: 

найменування одиниці виробництва;

місцезнаходження;

торгової зони;

встановленої потужності (МВт);

типу одиниці;

наявної потужності протягом періоду недоступності;

причини недоступності;

дати початку (день, година) і розрахункової дати закінчення (день, година) зміни в доступності

Якомога швидше, але не пізніше ніж через годину після зміни у фактичній доступності

Виробник

11. Фактичний відпуск

11.1. Фактичний відпуск (МВт) кожної одиниці генерації із встановленою потужністю 100 МВт та вище за розрахунковий період

Через п'ять днів після завершення операційного періоду

Виробник

11.2. Сумарний обсяг відпуску за розрахунковий період за типами одиниць

Не пізніше ніж через годину після завершення операційного періоду

Виробник

11.3. Фактичні або розрахункові обсяги відпуску ВЕС та СЕС (МВт) у кожній торговій зоні за розрахунковий період.

Інформація надається по всіх торгових зонах, якщо частка відпущеної електроенергії з ВЕС або СЕС перевищує 1 % від загального відпуску в Україні за рік або по торгових зонах, у яких частка відпуску електроенергії з ВЕС або СЕС перевищує 5 % загального відпуску в торговій зоні за рік 

Не пізніше ніж через годину після завершення операційного періоду і оновлюється за даними обліку (для розрахункових даних)

Виробник

11.4. Сукупний середньотижневий показник рівня наповнення всіх водосховищ та ГАЕС (МВт∙год) по торгових зонах, а також такий   показник за аналогічний тиждень минулого року.

Інформація надається по всіх торгових зонах, якщо частка відпущеної електроенергії з ГАЕС перевищує 10 % від загального відпуску в Україні за рік або по торгових зонах, в яких частка відпуску електроенергії з ГАЕС перевищує 30 % загального відпуску в торговій зоні за рік

На третій робочий день після звітного тижня

Виробник

12. Балансування

12.1. Правила балансування, зокрема:

процедури придбання різних типів резервів балансування (допоміжних послуг) і балансуючої енергії;

процедура оплати за надані допоміжні послуги та активовану балансуючу енергію;

методика розрахунку плати (ціни) за небаланси;

опис процесу балансування між двома та більше областями регулювання й умови участі у балансуванні виробників та споживачів (якщо застосовується балансування між зонами)

На початку подання даних на платформу прозорості (з оновленням у випадку зміни відповідних правил)

ОСП

12.2. Обсяги резервів балансування (допоміжних послуг) відповідно до договорів з ОСП (МВт) із зазначенням:

надавача резервів (виробник або споживач);

типу резервів (наприклад, резерви підтримки частоти, резерви відновлення частоти, резерви заміщення);

періоду придбання резервів за договором (доба, тиждень, місяць, квартал, рік)

Якомога швидше, але не пізніше ніж за дві години до початку наступного процесу придбання допоміжних послуг

ОСП

12.3. Ціни за типами закуплених резервів балансування (допоміжних послуг) та за періодами закупівель (грн/МВт/період)

Якомога швидше, але не пізніше ніж через одну годину після закінчення процесу придбання допоміжних послуг

ОСП

12.4. Сукупний обсяг прийнятих пропозицій щодо надання резервів (за договором та без) за розрахунковий період балансування окремо для кожного типу резерву балансування

Якомога швидше, але не пізніше ніж через одну годину після завершення операційного періоду

ОСП

12.5. Обсяг активованої балансуючої енергії за активованими резервами балансування (за договором та без) (МВт∙год) за розрахунковий 

Якомога швидше, але не пізніше ніж через 30 хвилин після завершення операційного періоду. У випадку якщо 

ОСП

період балансування за типами резервів

дані є попередніми, вони повинні бути оновлені після надходження фактичних даних

 

12.6. Ціни, сплачені ОСП за активовану балансуючу енергію за розрахунковий період балансування за типами резерву. Інформація про ціни надається окремо для завантаження та розвантаження

Якомога швидше, але не пізніше ніж через одну годину після завершення операційного періоду

ОСП

12.7. Ціни небалансу за розрахунковий період балансування

Якомога швидше

ОСП

12.8. Загальний обсяг небалансу за розрахунковий період балансування

Якомога швидше, але не пізніше ніж через 30 хвилин після завершення операційного періоду. У випадку якщо дані є попередніми, вони повинні бути оновлені після надходження фактичних даних

ОСП

12.9. Місячний фінансовий баланс в області регулювання із зазначенням:

витрат, понесених ОСП на придбання резервів та послуг з балансування;

чистого доходу ОСП після врегулювання небалансів зі сторонами, відповідальними за баланс

Не пізніше ніж через три місяці після завершення операційного місяця. У разі якщо врегулювання небалансів є попереднім, дані повинні бути оновлені після остаточного врегулювання

ОСП

12.10. Інформація щодо балансування між областями регулювання (якщо застосовується) за розрахунковим періодом балансування із зазначенням:

обсягів заявок і пропозицій, обмін якими відбувся між ОСП, за одиницею часу закупівлі (розрахунковим періодом балансування);

максимальних та мінімальних цін заявок і пропозицій, обмін якими відбувся між ОСП, за одиницею часу закупівлі;

обсягів активованої балансуючої енергії у відповідних областях регулювання

Якомога швидше, але не пізніше ніж через годину після завершення операційного періоду

ОСП

 

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 09.10.2018, № 189 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux