Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 06.02.2019

Дата оновлення: 04.12.2023
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 06.02.2019
Постанова
від 05 лютого 2019 р. № 156
Київ
Про затвердження Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 06.12.2019 № 2608, від 29.11.2023 № 2245)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

05.02.2019                    № 156

 

Про затвердження Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

05.02.2019 № 156

 

Порядок врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру досудового врегулювання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – суб’єкти господарювання) та державне регулювання діяльності яких здійснюється НКРЕКП відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Цей Порядок не поширюється на відносини, що виникають під час споживання суб’єктами господарювання енергії та/або комунальних послуг.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

відповідальний підрозділ – структурний підрозділ НКРЕКП, до компетенції якого належить розгляд питання, що стало предметом спору;

Головуючий попередніх слухань (Головуючий) – член НКРЕКП, до повноважень якого згідно з розподілом функціональних обов’язків належить розгляд спірного питання, або керівник відповідального підрозділу НКРЕКП, до компетенції якого належить розгляд питання, що стало предметом спору, який призначається згідно з наказом НКРЕКП;

сторони спору – суб’єкти господарювання (заявники), які добровільно звернулись до HKPEKП зі спільною заявою про застосування процедури досудового врегулювання cпоpy;

угода про врегулювання спору (угода) – договір, який укладається сторонами під час розгляду спору, у тому числі на попередніх слуханнях, з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета їх звернення до НКРЕКП.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про трубопровідний транспорт», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про захист економічної конкуренції».

1.3. Спори між суб’єктами господарювання врегульовуються у прозорий та недискримінаційний спосіб.

Під час врегулювання спору НКРЕКП дотримується принципів законності, самостійності, незалежності, компетентності, справедливості, неупередженості та об’єктивності.

1.4. НКРЕКП врегульовує спори, що виникають між суб'єктами господарювання, з питань:

1) доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;

2) дотримання суб'єктами господарювання ліцензійних умов;

3) інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції НКРЕКП.

1.5. Врегулювання спору здійснюється НКРЕКП безоплатно. 

Сторони cпоpy самостійно несуть всі витрати, пов’язані з врегулюванням cпоpy.

1.6. Під час врегулювання спорів НКРЕКП має право вимагати від суб'єктів господарювання копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідну для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору, у строки, встановлені НКРЕКП.

1.7. Місцем розгляду спору є місцезнаходження центрального апарату НКРЕКП. Організаційну роботу з врегулювання спору здійснює відповідальний підрозділ.

1.8. Результатом врегулювання спору є рішення НКРЕКП, прийняте на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання.

До прийняття рішення по суті спірного питання НКРЕКП може проводити попередні слухання із залученням сторін спору.

Проведення попередніх слухань здійснюється відповідно до глави 3 цього Порядку.

 

2. Порядок досудового врегулювання спору

2.1. Суб'єкти господарювання з метою досудового врегулювання спору можуть звернутись до НКРЕКП із спільною заявою відповідно до форми, наведеної в додатку 1 до цього Порядку.

2.2. НКРЕКП залишає заяву щодо досудового врегулювання спору без розгляду, якщо: 

1) питання (предмет) розгляду спору не належить до повноважень НКРЕКП;

2) для врегулювання спору до НКРЕКП звернулась тільки одна сторона спору; 

3) спір між суб’єктами господарювання вже розглядався НКРЕКП та/або судом та за ним прийнято  рішення по суті спору;

4) НКРЕКП отримано інформацію про направлення позовної заяви до суду, якщо предметом позову є питання спору;

5) заявниками порушені вимоги щодо оформлення заяви, форма якої визначена в додатку 1 до цього Порядку;

6) заява не містить підпису або підписана особою, не уповноваженою на її підписання;

7) відсутні ознаки cпоpy, врегулювання якого належить до компетенції НКРЕКП.

2.3. Протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви НКРЕКП письмово повідомляє сторони про її прийняття або залишення без розгляду із зазначенням підстав відповідно до пункту 2.2 цієї глави. 

У разі прийняття заяви до розгляду НКРЕКП інформує сторони спору про контактні дані посадової особи відповідального підрозділу, яка буде супроводжувати розгляд заяви.

У разі залишення заяви без розгляду з підстав, визначених підпунктами 5 та 6 пункту 2.2 цієї глави, сторони спору мають право повторно звернутись до НКРЕКП із заявою щодо досудового врегулювання спору після усунення ними недоліків.

2.4. НКРЕКП розглядає спір протягом двох календарних місяців з дати реєстрації заяви.

Строк розгляду спору може бути призупинений на час, необхідний для отримання копій документів, пояснень та іншої інформації, необхідної для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору, про що сторонам повідомляють в установленому порядку.

Про продовження строку розгляду спору відповідальний підрозділ повідомляє сторони спору не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання відповідної інформації від них.

2.5. Відповідальний  підрозділ під час розгляду НКРЕКП спору:

1) організовує попередній аналіз матеріалів, які подаються сторонами спору;

2) готує запити сторонам спору щодо надання копій додаткових документів, пояснень та іншої інформації, необхідної для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору;

3) організовує за необхідності проведення попередніх слухань щодо врегулювання спору відповідно до глави 3 цього Порядку; 

4) готує проект рішення НКРЕКП по суті спору, зокрема проект постанови, що пропонується до прийняття на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, та обґрунтування до нього;

5) готує запит до органів державної влади щодо надання документів, матеріалів, статистичної та іншої інформації, необхідної для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору;

6) повідомляє сторони про дату та час розгляду спору на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання.

 

3. Порядок проведення попередніх слухань

3.1. Для з’ясування обставин та всебічного розгляду cпоpy, надання можливості сторонам самостійно врегулювати спір HKPEKП може проводити попередні слухання в межах граничних строків процедури врегулювання cпоpy з урахуванням строків призупинення процедури проведення попередніх слухань.

3.2. Попередні слухання відбуваються у формі наради, на якій розглядається позиція сторін по суті cпоpy та документи, які стосуються спору.

3.3. Учасниками попередніх слухань є Головуючий, секретар, керівник (заступник керівника) відповідального підрозділу, представники Юридичного департаменту, інших структурних підрозділів НКРЕКП, до компетенції яких також належить розгляд питання, що стало предметом спору, у складі, що затверджується наказом НКРЕКП, та суб’єкти господарювання та/або їх уповноважені представники, які звернулись із заявою щодо врегулювання спору.

Функції секретаря відкритих слухань виконує працівник відповідального підрозділу, що забезпечує організацію попередніх слухань.

3.4. Головуючий попередніх слухань визначає дату, час та місце проведення попередніх слухань, про що відповідальний підрозділ за п’ять робочих днів до дати проведення слухань письмово повідомляє сторони спору. 

3.5. У разі неможливості прибути на попередні слухання сторона спору та/або її уповноважений представник зобов’язані не пізніше ніж за три робочі дні до початку попередніх слухань повідомити НКРЕКП та іншу сторону спору про неможливість явки з підтвердженням поважності причин.

Відповідальний підрозділ інформує сторони спору протягом одного робочого дня про прийняте рішення та нову дату проведення попередніх слухань.

Листування між НКРЕКП та сторонами спору відбувається шляхом направлення повідомлень на офіційні електроні адреси, вказані у заяві та на сайті НКРЕКП.

3.6. У разі неявки на попередні слухання без поважних причин однієї зі сторін спору та/або її представників чи відсутності в одного з представників повноважень щодо представництва інтересів сторони спору, або якщо така неявка є повторною, спір розглядається  без її участі. 

У разі повторної неявки на попередні слухання обох сторін спору процедура розгляду спору припиняється.

3.7. До початку відкритих слухань сторони спору мають підтвердити свою присутність у секретаря відкритих слухань і надати документи, що підтверджують їх повноваження щодо представництва інтересів.

Секретар інформує Головуючого, керівника (заступника керівника) відповідального підрозділу, представників Юридичного департаменту, інших структурних підрозділів НКРЕКП про явку уповноважених представників сторін спору і про результати перевірки їх повноважень.

3.8. У призначений час Головуючий відкриває попередні слухання, представляє учасників, які беруть участь у нараді, повідомляє сторонам спору та/або їх уповноваженим представникам, про їхні права та обов’язки, про заявлені сторонами спору пропозиції щодо його врегулювання і ставить питання щодо наявності у сторін спору нових документів, пояснень, фактів, що стосуються предмета спору, які не були надані раніше.

3.9. У разі надання на попередніх слуханнях сторонами спору нових документів, пояснень, фактів, що стосуються предмета спору, Головуючий може перенести проведення попередніх слухань з метою повного та всебічного їх вивчення. Дата проведення наступного слухання повідомляється сторонам спору на цих слуханнях.

3.10. Під час попередніх слухань Головуючий має право:

1) встановлювати регламент для виступів сторін cпоpy та інших учасників попередніх слухань;

2) пропонувати сторонам спору зупинити попередні слухання з метою залучення необхідних фахівців з тієї чи іншої сторони cпоpy.

3.11. Під час попередніх слухань Головуючий зобов’язаний:

1) діяти в межах чинного законодавства України;

2) надавати сторонам спору роз’яснення щодо порядку проведення попередніх слухань.

3.12. Під час попередніх слухань сторони спору мають право:

1) бути проінформованими про суть процедури врегулювання cпоpy та її наслідки;

2) залучати до процедури врегулювання спору представників, фахівців, інших осіб;

3) ознайомлюватися зі всіма документами та поясненнями, що подані іншою стороною спору.

3.13. Під час попередніх слухань сторони зобов’язані:

1) вчасно з’явитися на попередні слухання та зареєструватися;

2) давати правдиві пояснення; 

3) співпрацювати з Головуючим та не перешкоджати проведенню попередніх слухань у встановлені цим Порядком строки;

4) надавати іншій стороні cпоpy можливість ознайомлюватися з документами та поясненнями, що подані до НКРЕКП у межах процедури врегулювання cпоpy;

5) поважати честь i гідність сторін спору та інших учасників попередніх слухань;

6) завчасно повідомляти про неможливість прибути на попередні слухання;

7) дотримуватися чинного законодавства України.

3.14. За результатами попередніх слухань секретар складає протокол попередніх слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на попередніх слуханнях, суть спору, рішення, прийняте на попередніх слуханнях.

Протокол попередніх слухань підписується Головуючим та секретарем попередніх слухань.

Копія оформленого протоколу попередніх слухань протягом п’яти робочих днів з дня проведення попередніх слухань надсилається сторонам на електронні адреси, вказані ними в заяві.

3.15. Результатами розгляду спору на попередніх слуханнях може бути:

1) укладення сторонами спору угоди про врегулювання спору, форма якої наведена в додатку 2 до цього Порядку;

2) підготовка проекту рішення НКРЕКП, яке виноситься на засідання  НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, у разі відсутності угоди сторін щодо врегулювання спору.

 

4. Порядок прийняття рішення НКРЕКП

4.1. За результатами розгляду спору НКРЕКП приймає рішення про:

1) припинення розгляду спору у разі:

відсутності порушення законодавства та/або ліцензійних умов;

виявлення порушення законодавства та/або ліцензійних умов та його (їх) усунення суб’єктом господарювання (суб’єктами господарювання) у процесі врегулювання спору;

укладення сторонами спору угоди про врегулювання спору;

повторної неявки сторін спору на попередні слухання;

2) зобов’язання припинити суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, порушення законодавства у відповідній сфері;

3) зобов’язання припинити суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, порушення ліцензійних умов.

4.2. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 грудня 2016 року № 2133.

4.3. Рішення НКРЕКП, прийняте у ході досудового розгляду спору, є обов'язковим до виконання сторонами спору. Зазначене рішення може бути оскаржене в суді.

 

Начальник Управління роздрібного

ринку електричної енергії                                            І.Городиський

 

Додаток 1

до Порядку врегулювання спорів,

що виникають між суб’єктами

господарювання, що провадять

діяльність у сферах енергетики та

комунальних послуг

 

Заява

щодо досудового врегулювання спору між сторонами

 

Сторони спору (заявники) просять прийняти цю заяву та додатки до неї до розгляду з метою прийняття відповідного рішення НКРЕКП.

 

1. Інформація про заявників:

1.1. Сторона 1 ___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, для адвоката  зазначити № та дату видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвокат України)

1.2. Сторона 2 ___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, для адвоката  зазначити № та дату видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвокат України)

 

2. Місцезнаходження заявників:

2.1. Сторона 1 ___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку)

2.2. Сторона 2 ___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку)

3. Засоби зв’язку: 

3.1. Сторона 1___________________________________________________________________________________________________________________

(робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

3.2. Сторона 2 ___________________________________________________________________________________________________________________

(робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

4. Інформація щодо суті спору:

________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Пропозиція заявників щодо вирішення спору:

5.1. Сторона 1___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Сторона 2 __________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

6. Посилання на фактичні дані (документи та пояснення, експертні висновки тощо), що підтверджують викладені у заяві відомості: ________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Додатки:

1) фактичні дані (копії документів, пояснень, експертних висновків тощо), що викладені у заяві;

2) копії документів, які розглядались під час вирішення спору між сторонами;

3) копії документів, які посвідчують уповноважену особу заявника (повноваження адвоката).

На час подання заяви спір із того самого питання, з яким звернулись заявники, не розглядався НКРЕКП та не вирішувався або не вирішується в суді.

Заявники підтверджують, що подані відомості та матеріали є правдивими. Заявники усвідомлюють, що у разі надання одним із заявників неправдивої інформації такого заявника може бути притягнуто до відповідальності, установленої законом.

 

«___» _________ 20___ року                          ______________________________________

(підпис Сторони 1 або уповноваженої особи)

«___» _________ 20___ року                          ______________________________________

(підпис Сторони 2 або уповноваженої особи)

 

Додаток 2

до Порядку врегулювання спорів,

що виникають між суб’єктами

господарювання, що провадять

діяльність у сферах енергетики та

комунальних послуг

 

Угода про врегулювання спору

 

Цю Угоду про врегулювання спору (Мирова угода) укладено між сторонами спору, який розглядався Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до заяви від ___________________ № ___________.

 

Сторона спору 1 в особі ______________________________________________________________________________________________________, яке

(ПІБ, посада та документ, що підтверджує її повноваження)

іменується далі ________________________________________________________________________________________________________________ .

(назва юридичної особи)

 

Сторона спору 2 в особі ______________________________________________________________________________________________________, яке

(ПІБ, посада та документ, що підтверджує її повноваження)

іменується далі _________________________________________________________________________________________________________________.

(назва юридичної особи)

ОСКІЛЬКИ:

між сторонами спору існує спір щодо ______________________________________________________________________________________________,

(вказати предмет спору)

сторони погодились врегулювати існуючий спір та ліквідувати зустрічні претензії шляхом взаємних поступок.

 

ТОМУ: _________________________________________________________________________________________________________________________,

(назва юридичної особи)

виходячи з положень Правил врегулювання спорів, затверджених постановою НКРЕКП від __________ № __________________, вирішили укласти цю Угоду про таке:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

 

Сторони погоджуються з тим, що відповідно до умов цієї Угоди вони дійшли згоди щодо повного та остаточного врегулювання будь-яких зустрічних претензій, не мають і не матимуть жодних інших вимог, включно вимог про відшкодування збитків тощо.

Сторони визнають, що з урахуванням положень цієї Угоди та норм, договорів і документів, на які в ній є посилання, визначені всі суттєві умови та існують належні підстави для визначення зобов'язань сторін. 

Сторони розуміють сутність цієї Угоди і всіх її елементів. Не існує жодних факторів, які могли б вплинути на їх уявлення про мету цієї Угоди.

Сторони підтверджують, що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам.

Завірена копія цієї Угоди надається Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для прийняття рішення НКРЕКП.

 

Від імені ____________,_____________________________________________________________________________________

(назва юридичної особи) (ПІБ, посада та документ, що підтверджує її повноваження)

 

Від імені ____________,_____________________________________________________________________________________

(назва юридичної особи) (ПІБ, посада та документ, що підтверджує її повноваження)

 

Дата укладення угоди______________________

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 19.04.2019, № 76

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux