Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.12.2017

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.12.2017
Постанова
від 27 грудня 2017 р. № 1406
Київ
Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

27.12.2017                   № 1406

 

Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр», при цьому абзаци третій та четвертий підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 цього Порядку набирають чинності з 10 червня 2020 року.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного комітету України              Ю.Терентьєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

27.12.2017 № 1406

 

Порядок

складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок встановлює вимоги до операторів систем розподілу електричної енергії (далі – Оператор) щодо складання програми відповідності, процедури подання та погодження програми відповідності Регулятором, порядку оприлюднення програми відповідності та моніторингу її виконання, а також порядок призначення, звільнення та засади діяльності уповноваженої особи з питань відповідності (далі – Уповноважений).

1.2. Цей Порядок поширюється на Оператора, що входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання, який отримав в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, крім випадків, визначених пунктом 1.3 цієї глави.

1.3. Цей Порядок не застосовується до Оператора, який має менше 100 тисяч приєднаних споживачів та якщо його середньомісячний обсяг розподілу електроенергії не перевищує 20 мільйонів кВт·год, щодо якого Регулятором згідно зі статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) прийнято рішення про звільнення від виконання вимог статті 47 Закону.

1.4. У випадку виходу Оператора зі складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання Оператор протягом десяти робочих днів з дати настання такої події повинен звернутися (з поданням відповідних підтверджуючих матеріалів) до НКРЕКП щодо погодження припинення дії Програми та звільнення з посади Уповноваженого.

1.5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

персонал оператора системи розподілу (далі – персонал) – фізична особа, яка виконує свої трудові обов’язки за трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором з оператором системи розподілу;

програма відповідності (далі – Програма) – організаційно-розпорядчий документ Оператора, що визначає внутрішні програми, політику та процедури, що застосовуються Оператором з метою забезпечення виконання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора відповідно до вимог Закону, виявлення та попередження невідповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності, усунення таких невідповідностей.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, законах України «Про акціонерні товариства», «Про ринок електричної енергії», «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актах.

 

2. Розробка програми відповідності

 

2.1. Оператор зобов’язаний розробити та впровадити Програму відповідно до статті 48 Закону та положень цього Порядку.

2.2. Програма повинна містити положення та заходи, виконання яких є обов’язковим для персоналу Оператора при здійсненні ним своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку, зокрема:

1) заходи, що забезпечують відокремлення Оператора від діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, з дотриманням наступних вимог:

Оператору забороняється здійснювати діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії;

Оператору забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії;

Оператору забороняється передавати на праві власності чи в управління акції (частки у статутному капіталі) Оператора суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії;

місцезнаходження (адреси) Оператора та його структурних підрозділів мають бути відмінні від місцезнаходження (адрес) суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та від місцезнаходження (адреси) вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

Оператор повинен мати та застосовувати, зокрема, на бланках рахунків, листів, формулярах, презентаційній інформації найменування та, за наявності, торговельну марку (знак), що відрізняє Оператора від найменування та торговельної марки (знака) електропостачальника, який входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

Оператор повинен мати власний веб-сайт у мережі Інтернет, що відрізняється за змістом та графічним оформленням від веб-сайту електропостачальника, який входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

Оператору та його персоналу забороняється при здійсненні діяльності створювати враження (у будь-якій формі), що Оператор пов'язаний з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання;

2) заходи, що забезпечують незалежність прийняття рішень Оператором від суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з дотриманням наступних вимог:

посадовим особам виконавчого органу та керівникам усіх рівнів управління Оператора забороняється обіймати посади в органах управління суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

виконавчому органу Оператора, його членам та керівникам усіх рівнів управління Оператора забороняється отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

посадові особи, що здійснюють управління діяльністю Оператора, мають бути наділені повноваженнями, достатніми для прийняття рішень, що стосуються управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом, приймати такі рішення самостійно та незалежно (без узгодження у будь-якій формі із суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого входить Оператор);

посадовим особам виконавчого органу, його членам, керівникам усіх рівнів, що здійснюють управління Оператором, працівникам Оператора забороняється отримувати та виконувати вказівки (у будь-якій формі) від посадових осіб та працівників вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з питань управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії та розвитку системи розподілу за умови, що така діяльність Оператора здійснюється в межах затвердженого вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання річного фінансового плану;

посадовим особам виконавчого органу, його членам, керівникам усіх рівнів, що здійснюють управління Оператором, працівникам Оператора забороняється отримувати та виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб’єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з питань операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації та обслуговування системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом та інших питань, які стосуються прийняття рішень органами управління Оператора відповідно до установчих документів Оператора;

Оператор, що входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, має бути забезпечений достатніми майновими, технічними, фінансовими, інформаційними засобами та трудовими ресурсами для виконання функцій Оператора, передбачених чинним законодавством;

3) заходи, що унеможливлюють дискримінаційну поведінку Оператора та його персоналу по відношенню до учасників ринку електричної енергії, що не є частиною вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з дотриманням таких вимог:

Оператору та його персоналу забороняється давати (у будь-якій формі) вказівки суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, що стосуються їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами);

з метою запобігання створенню переваг для певних учасників ринку за рахунок інших учасників ринку Оператор зобов’язаний запровадити механізм (процедури) запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку та здійснювати на постійній основі моніторинг їх дотримання персоналом Оператора;

Оператор зобов’язаний визначити та оприлюднити на своєму веб-сайті вичерпний перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, інформацію щодо умов і вартості послуг, а також іншу інформацію, яка має бути оприлюднена для всіх учасників ринку згідно з вимогами законодавства, визначити порядок оприлюднення такої інформації, що забезпечує справедливий, прозорий та недискримінаційний доступ для всіх учасників ринку;

Оператор зобов’язаний розробити та впровадити правила взаємодії з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами з питань надання послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та надання послуг з розподілу електричної енергії, послуг комерційного обліку, зміни електропостачальника, виконання інших функцій Оператора відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів. Такі правила взаємодії мають передбачати заборону працівникам Оператора створювати та надавати переваги, встановлювати та висувати додаткові (або скасовувати) вимоги окремим учасникам ринку (користувачам), які не передбачені Законом, Кодексом систем розподілу та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі сприяти суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії у складі вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, у порівнянні з іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії, та відповідальність персоналу Оператора за порушення відповідних правил;

Оператор зобов’язаний розробити та впровадити правила запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора при здійсненні посадових обов’язків та повноважень, в яких, зокрема, має бути визначено порядок обов’язкового повідомлення керівництва Оператора та Уповноваженого про існування або можливості виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів та порядок врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів (у тому числі припинення трудового договору (контракту) або інших відносин Оператора з посадовою особою, керівником будь-якого рівня, у якого виник реальний або потенційний конфлікт інтересів, у разі неможливості або небажання цієї особи врегулювати наявний або потенційний конфлікт інтересів);

4) заходи, спрямовані на забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або іншим суб’єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, щодо придбання та/або надання, та/або спільного використання товарів та послуг, з дотриманням таких вимог:

Оператор зобов’язаний розробити та впровадити правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб’єктів господарювання, у тому числі, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Такі правила та процедури мають забезпечувати механізм організації надання Регулятору інформації щодо укладення договорів на придбання (та/або надання, та/або отримання, та/або спільне використання) товарів та послуг із суб’єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або з вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами), а також придбання Оператором товарів і послуг у суб’єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, та/або надання Оператором товарів і послуг суб’єктам господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованому суб’єкту господарювання, до складу якого входить Оператор, та/або спільне використання Оператором товарів і послуг із суб’єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або з вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, виключно на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог щодо:

відсутності конфлікту інтересів та прозорості;

неперешкоджання конкуренції;

унеможливлення перехресного субсидіювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та суб’єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання;

5) заходи, що регламентують поводження з інформацією, отриманою під час виконання функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації, з дотриманням таких вимог:

Оператор зобов’язаний визначити чіткий перелік інформації, яка отримана Оператором у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії, яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю, та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом). При цьому забороняється відносити до інформації з обмеженим доступом інформацію, оприлюднення якої Оператором передбачено чинним законодавством; 

Оператор зобов’язаний розробити та впровадити правила поводження з інформацією з обмеженим доступом. Такі правила мають забезпечувати недопущення створення чи надання неправомірних конкурентних переваг окремим суб’єктам господарювання у зв’язку з розкриттям такої інформації, заходи щодо забезпечення фізичної та інформаційно-технологічної безпеки інформації з обмеженим доступом, розмежування доступу до різних категорій даних в інформаційних системах Оператора, визначення кола осіб, випадків доступу до інформації та вимог щодо захисту такої інформації від розкриття, встановлення прав доступу до інформаційних систем та баз даних Оператора, накопичувачів інформації та файлів спільного користування, правил обміну інформацією в режимі он-лайн, заборону працівникам Оператора розкривати (у тому числі упродовж трьох років після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором) інформацію, отриману ними в ході виконання своїх функцій, яка становить комерційну таємницю та/або є конфіденційною, особам, які не мають права доступу до такої інформації, правила розкриття такої інформації (з урахуванням вимог законодавства), здійснення належного контролю за співробітниками, які наділені доступом до інформації з обмеженим доступом тощо;

Оператор зобов’язаний передбачити положення у трудових договорах та/або інших договорах з персоналом Оператора у випадку невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань щодо поводження з інформацією з обмеженим доступом;

Оператор повинен включати до договорів про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг положення щодо обов’язку сторони, що отримує доступ до конфіденційної інформації від Оператора, зберігати її у таємниці та не розкривати третім сторонам (протягом дії договору та після його виконання);

6) заходи щодо забезпечення виконання Програми персоналом Оператора, що входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, а також відповідальності за її невиконання з дотриманням таких вимог:

Оператор повинен внести положення щодо обов’язкового дотримання персоналом Оператора Програми та щодо персональної відповідальності за порушення правил та вимог Програми в установчі, трудові та інші внутрішні документи Оператора;

Оператор повинен забезпечити інформування (періодичне та у разі внесення змін до Програми) персоналу Оператора про суть Програми, обов’язки щодо виконання Програми і визначених у ній та внутрішніх документах Оператора правил та процедур та відповідальність за їх невиконання;

Оператор повинен визначити порядок дій персоналу Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми;

Оператор повинен визначити порядок врегулювання спорів, що виникають у ході виконання Програми між персоналом Оператора та персоналом суб’єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

7) заходи щодо забезпечення діяльності Уповноваженого, його прав та належних умов виконання його обов’язків, взаємодії персоналу Оператора з Уповноваженим з дотриманням таких вимог:

Оператор повинен визначити та включити до внутрішніх документів Оператора перелік прав, обов’язків, повноважень та функцій Уповноваженого згідно з вимогами Закону та цього Порядку, а також умови та положення, що забезпечують реалізацію прав Уповноваженого, передбачених статтею 48 Закону та цим Порядком;

Оператор повинен створити організаційні, фінансові та трудові (у тому числі у положеннях трудового договору (контракту)) умови роботи для Уповноваженого, що дозволяють йому бути повністю незалежним і неупередженим у своїй діяльності та належним чином виконувати функції, передбачені Законом, Програмою та трудовим договором (контрактом);

Оператор повинен визначити у внутрішніх документах Оператора умови та правила взаємодії персоналу Оператора з Уповноваженим під час виконання ними своїх функцій;

Оператор повинен створити належні умови для організації та проведення Уповноваженим тренінгів, семінарів, підготовки інструкцій та навчальних матеріалів з питань реалізації Програми для персоналу Оператора (у тому числі для нових працівників до початку виконання ними своїх повноважень);

8) заходи щодо забезпечення моніторингу виконання Програми та підготовки звітів щодо виконання Програми відповідно до вимог Закону та цього Порядку з дотриманням таких вимог:

Оператор зобов’язаний надавати всю необхідну інформацію щодо поточного стану виконання заходів Програми Уповноваженому та/або Регулятору за відповідним запитом згідно з вимогами Закону та цього Порядку;

Оператор зобов’язаний надавати на вимогу Уповноваженого та/або Регулятора інформацію та внутрішні документи (накази, інструкції, положення тощо),  які підтверджують виконання заходів, передбачених Законом та цією Програмою;

Оператор зобов’язаний надавати Уповноваженому всі зміни, які вносяться до документів, що регламентують внутрішні операційні та управлінські відносини, з метою дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу та Програми.

 

3. Подання Програми

 

3.1. При розробці Програми Оператор керується цим Порядком та примірною Програмою (додаток до цього Порядку). Оператор може доповнювати положення примірної Програми.

3.2. Програма затверджується виконавчим органом Оператора та подається Регулятору за підписом керівника Оператора.

3.3. Разом з Програмою Оператор надає Регулятору такі документи, дані та інформацію, що підтверджують відповідність Оператора вимогам Закону щодо відокремлення та незалежності Оператора:

1) копію затвердженого установчого документа Оператора;

2) копії трудових договорів (контрактів), що укладені з посадовими особами виконавчого органу Оператора, його членами, керівниками всіх рівнів (структурних підрозділів/департаментів тощо), що здійснюють управління Оператора;

3) перелік учасників (акціонерів) Оператора із зазначенням інформації про здійснення ними будь-якої діяльності на ринку електричної енергії та виду даної діяльності;

4) дані та інформацію щодо кожного  власника  активів або пакетів акцій та його часток (у розмірі 5 і більше відсотків)  у статутному капіталі Оператора та його участі  у статутному капіталі  (у розмірі 5 і більше відсотків часток активів/акцій) вертикально інтегрованих суб’єктів господарювання, інших суб’єктів господарювання,  що провадять діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;

5) перелік суб’єктів господарювання з визначенням сфери/виду діяльності таких суб’єктів господарювання (по кожному суб’єкту господарювання окремо), які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, з чітким зазначенням способу здійснення такого контролю та майнових прав, якими володіє Оператор по відношенню до таких суб’єктів господарювання;

6) перелік фізичних або юридичних осіб (якщо це в явній формі не випливає з переліку учасників (акціонерів)), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором (кінцевий бенефіціарний власник), з чітким зазначенням способу контролю та відповідних прав, які мають такі особи;

7) перелік суб’єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, із зазначенням видів їх діяльності;

8) копію затвердженого розподільчого балансу або передавального акта (за наявності) у разі виділу (поділу) або іншого виду реорганізації Оператора, а також заключну фінансову звітність  за звітний період до дати прийняття рішення про реорганізацію;

9) копії внутрішніх розпорядчих документів (наказів, розпоряджень тощо) Оператора, затверджених з метою забезпечення виконання вимог Закону та Програми щодо незалежності та відокремлення Оператора;

10) копії посадових інструкцій персоналу Оператора та положення про структурні підрозділи (на електронних носіях);

11) копії чинних договорів, укладених Оператором на дату подання на затвердження Програми Регулятору, з вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або іншим суб’єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, щодо надання та/або придбання, та/або спільного використання товарів та послуг;

12) інформацію щодо найменування та місцезнаходження (адреси) Оператора, електропостачальника(-ів) та його (їх) підрозділів, що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання;

13) кольорове зображення торговельної марки (знака) Оператора та кольорове зображення торговельної марки (знака) електропостачальника(-ів), що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (за наявності торговельної марки (знака) у суб’єктів, зазначених у цьому підпункті);

14) посилання на веб-сайти Оператора та електропостачальника(-ів), що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, у мережі Інтернет;

15) опис активів, обладнання, програмного забезпечення, інформаційних систем та інших об’єктів, які на момент подання Програми на затвердження Регулятору спільно використовуються Оператором та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання або іншим суб’єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим до вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та умови їх спільного використання;

16) схему організаційної структури та штатний розпис Оператора;

17) копії всіх документів, на які є посилання в Програмі (надання копій документів, перелічених вище, повторно не вимагається).

3.4. Документи, дані та інформація, передбачені цією главою, подаються Регулятору в письмовій та електронній формі.

3.5. Регулятор має право вимагати від Оператора надання додаткових документів та іншої необхідної інформації, що стосуються дотримання Оператором вимог Закону щодо відокремлення та незалежності Оператора. Оператор зобов’язаний їх надати протягом десяти робочих днів з дати отримання відповідного запиту Регулятора.

3.6. У разі зміни Порядку або за результатами моніторингу та/або якщо заходи Програми не забезпечують дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності, Оператор (з власної ініціативи або за запитом Регулятора) протягом одного місяця з дати виникнення таких випадків готує зміни до Програми та подає на затвердження Регулятору із відповідними супровідними документами, передбаченими пунктом 3.4 цієї глави.

 

4. Прийняття рішення щодо Програми

 

4.1. Перша Програма разом із усіма супровідними документами та іншою необхідною інформацією, передбаченою главою 3 цього Порядку, подаються Оператором на погодження Регулятору не пізніше п’яти робочих днів з дати видачі Оператору ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

Неподання Програми протягом строку, передбаченого цим пунктом, є порушенням вимог щодо відокремлення і незалежності Оператора, передбачених Законом.

4.2. Регулятор перевіряє відповідність поданої Програми, документів, даних та інформації вимогам Закону та цього Порядку.

У разі ненадання (повністю або частково) Оператором документів, даних та інформації, а також супровідних документів та іншої необхідної інформації, передбачених главою 3 цього Порядку, у визначені строки або у разі виявлення Регулятором у поданих документах даних та інформації, що не відповідають дійсності, Регулятор має право вимагати надання відсутніх документів, інформації та/або виправлення неправдивих даних та в установленому порядку застосовувати до Оператора санкції (штрафи), передбачені статтею 77 Закону.

Оператор зобов’язаний у строк, визначений Регулятором (який не може бути меншим ніж десять робочих днів та більшим ніж один місяць від дати отримання Оператором запиту Регулятора), надати Регулятору відсутню або виправлену інформацію та документи.

4.3. Регулятор приймає рішення про погодження або про відмову у погодженні Програми протягом трьох місяців (у разі внесення змін до Програми – протягом одного місяця) з дня отримання Програми, усіх супровідних документів та іншої необхідної інформації, передбаченої главою 3 цього Порядку. Строк прийняття рішення про погодження або про відмову у погодженні збільшується на строк підготовки документів та інформації Оператором (до подання Регулятору) відповідно до пункту 4.2 цієї глави, але не більше ніж на один місяць.

4.4. Регулятор може прийняти рішення про відмову у погодженні Програми у разі:

якщо подана Програма не відповідає вимогам Закону та цього Порядку;

якщо заходи, передбачені Програмою, є недостатніми для забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та виконання ним та його персоналом вимог щодо взаємовідносин з вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та учасниками ринку електричної енергії відповідно до Закону;

виявлення у поданих документах неповних даних (інформації) або даних та інформації, що не відповідають дійсності;

ненадання Оператором у визначені строки та в повному обсязі документів, даних та інформації, передбачених цим Порядком, та/або на запит Регулятора, які є необхідними для прийняття Регулятором рішення про погодження Програми.

Рішення Регулятора про відмову у погодженні Програми має визначати положення Програми, які не відповідають вимогам щодо відокремлення і незалежності Оператора, та заходи (положення), застосування яких має бути включено до Програми. Оператор протягом місяця з дня прийняття рішення Регулятором про відмову у погодженні Програми повинен внести відповідні зміни до Програми (а також до внутрішніх документів Оператора) та повторно подати її на розгляд Регулятора.

Якщо Оператор не подав доопрацьовану Програму протягом строку, передбаченого цим пунктом, або якщо повторно подана Програма не відповідає вимогам Закону та цього Порядку, Регулятор в установленому порядку застосовує до Оператора санкції (штрафи), передбачені статтею 77 Закону.

4.5. Рішення Регулятора про погодження Програми оприлюднюється разом з Програмою на офіційному веб-сайті Регулятора та відповідного Оператора не пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення про погодження. Термін дії Програми має відповідати строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії. У разі необхідності внесення змін до Програми зміни набирають чинності з дня їх погодження Регулятором.

4.6. Рішення Регулятора про відмову у погодженні Програми разом з відповідним обґрунтуванням оприлюднюється на офіційному веб-сайті Регулятора та відповідного Оператора не пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення про відмову.

 

5. Захист конфіденційної інформації

 

5.1. Під час подачі Регулятору документів, даних та/або інформації разом з Програмою відповідно до глави 3 цього Порядку у випадку наявності положень конфіденційного характеру або комерційної таємниці Оператор зобов’язаний зазначити положення в документах, даних та інформації, що мають такий конфіденційний характер або складають комерційну таємницю.

5.2. Регулятор не зобов’язаний вважати документи, дані та/або інформацію, надані Оператором, такими, що мають конфіденційний характер або складають комерційну таємницю, якщо Оператор не зазначив цього відповідно до пункту 5.1 цієї глави.

5.3. Регулятор забезпечує захист будь-якої інформації, позначеної як інформація, що має конфіденційний характер або складає комерційну таємницю, відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших положень законодавства. Така інформація може бути розголошена лише у випадках, передбачених законодавством.

 

6. Звіти (висновки) про виконання Програми

 

6.1. Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його виконавчому органу Оператора та Регулятору.

Річний звіт про виконання програми відповідності (далі – Річний звіт) повинен, зокрема, містити інформацію щодо:

розроблених та впроваджених Оператором заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності Оператора та з виконання Програми протягом звітного року;

змін у переліку суб’єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб’єктів господарювання;

змін у переліку суб’єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб’єкти господарювання (особи);

будь-яких змін в інших документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 цього Порядку, протягом звітного року;

взаємовідносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та/або  іншим суб’єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (укладені договори, будь-які доручення Оператору з боку вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання тощо);

виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми та заходів Оператора щодо усунення відповідних порушень;

діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року;

дотримання Уповноваженим (у тому числі повноваження якого припинені) вимог частини п’ятої та шостої статті 48 Закону впродовж строку, визначеного Законом;

рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми.

6.2. Виконавчий орган Оператора не має права вносити будь-які виправлення (зміни) у підготовлений щорічний звіт про дотримання положень Програми і не має права пропонувати робити це Уповноваженому.

6.3. Регулятор має право у будь-який час запитувати в Оператора та/або Уповноваженого додаткову інформацію щодо заходів, вжитих Оператором для забезпечення відокремлення і незалежності Оператора, та з виконання Програми за звітний рік.

За потреби Регулятор має право звертатися до Оператора за поясненнями з виконання Програми за звітний рік, а Оператор має право їх надати.

6.4. Річний звіт готується Уповноваженим у двох варіантах:

1) звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, який має бути оприлюднено на власному веб-сайті Оператора і офіційному веб-сайті Регулятора;

2) звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю Оператора, який надається тільки Регулятору без його оприлюднення.

6.5. Оператор оприлюднює Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) на своєму власному веб-сайті не пізніше п’яти  робочих днів після його подання Регулятору.

6.6. Регулятор упродовж одного місяця розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та надає висновок щодо нього. Висновок щодо Річного звіту (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора та офіційному веб-сайті Регулятора.

6.7. Регулятор під час розгляду Річного звіту у разі виявлення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, передбачених Законом та Програмою, у своєму висновку зазначає обов’язкові для виконання Оператором  заходи, необхідні для усунення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, обґрунтовані строки їх виконання (але не більше двох місяців, а у випадках, якщо для цього потрібне скликання та проведення загальних зборів учасників (акціонерів), не більше чотирьох місяців) та/або вимоги щодо внесення відповідних змін та доповнень до Програми.

6.8. У разі неусунення Оператором у визначений рішенням Регулятора строк виявлених Регулятором фактів невиконання вимог щодо незалежності та відокремлення Оператора, передбачених Законом та Програмою, та/або неподання Програми зі змінами та доповненнями, визначеними висновком Регулятора, Регулятор в установленому порядку застосовує до Оператора санкції (штрафи), передбачені статтею 77 Закону.

6.9. Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання Програми та щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає у письмовому вигляді інформацію Регулятору про виконання Програми у вигляді проміжного звіту.

6.10. У разі порушення Програми, виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та Оператором, блокування вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання (у тому числі на загальних зборах або через голосування членів наглядової ради) запропонованих рішень виконавчого органу Оператора щодо інвестицій у розвиток системи розподілу та виникнення інших ситуацій, що суперечать положенням Закону та Програми щодо відокремлення і незалежності Оператора, Уповноважений протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків), готує та надає Регулятору звіт про такі порушення (випадки).

 

7. Призначення та звільнення уповноваженої особи з питань відповідності

 

7.1. Призначення Уповноваженого здійснюється Оператором за погодженням з Регулятором.

Для призначення Уповноваженого Оператор надає Регулятору кандидатуру особи, що претендує на посаду Уповноваженого, разом з інформацією та документами, що підтверджують її відповідність вимогам частини четвертої та п’ятої статті 48 Закону, зокрема:

резюме (автобіографію);

документи про вищу освіту (технічну, юридичну або економічну) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

діючі трудові договори, заяву на влаштування на роботу Уповноваженого, копію трудової книжки із відомостями за останні три роки трудової діяльності (або відповідну виписку з електронного реєстру тощо);

інформацію про доходи (за останні три роки до дати подання інформації) із зазначенням джерел доходів;

інформацію щодо прав власності (користування) на об’єкти нерухомого майна та незавершеного будівництва (на момент подання інформації та за останні три роки до дати подання);

інформацію щодо володіння (користування) транспортними засобами (на момент подання інформації та за останні три роки до дати подання);

інформацію щодо всіх прямих та опосередкованих прав власності на цінні папери, корпоративних прав та інших прав власності (управління) щодо суб’єктів господарювання із зазначенням назви суб’єкта господарювання, його видів діяльності та інших власників такого суб’єкта господарювання (на момент подання інформації та за останні три роки до дати подання).

Інформація про доходи, права власності (користування) на об’єкти нерухомого майна та незавершеного будівництва, про володіння (користування) транспортними засобами, про права власності на цінні папери, корпоративні права та інші права власності (управління) щодо суб’єктів господарювання кандидата на посаду Уповноваженого повинна містити відповідні підтверджуючі документи, засвідчені підписом кандидата на посаду Уповноваженого.

Оператор та Уповноважений зобов’язані не пізніше двох тижнів з моменту виникнення відповідних змін подавати Регулятору інформацію про будь-які зміни в інформації та документах (крім інформації про доходи, яка подається раз на рік з дати прийняття на роботу Уповноваженого), поданих Регулятору під час подання кандидатури на посаду Уповноваженого, упродовж усього терміну перебування особи на посаді Уповноваженого.

7.2. Разом із поданням кандидатури особи на посаду Уповноваженого Оператор подає Регулятору проект трудового договору (контракту) з особою, яка претендує на посаду Уповноваженого, який має бути складений із дотриманням, зокрема, таких вимог:

умови трудового договору (контракту) мають містити положення, що забезпечують незалежність Уповноваженого при здійсненні своїх функцій та повноважень від Оператора, вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання;

умови трудового договору (контракту) не повинні містити положення щодо жодних із можливих видів прямого чи опосередкованого інтересу (вигоди) Уповноваженого, у тому числі не передбачати будь-якої фінансової винагороди, отриманої прямо чи опосередковано від вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, крім заробітної плати (яка не має залежати від результатів діяльності вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання);

умови трудового договору (контракту) повинні містити положення, що забороняють Уповноваженому протягом чотирьох років після припинення трудових відносин з Оператором обіймати посади у вертикально інтегрованому суб’єкті господарювання та/або інших суб’єктах господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та/або суб’єктами господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання;

умови трудового договору (контракту) повинні містити чіткий перелік умов (підстав) розірвання договору кожною зі сторін. Умовами (підставами) звільнення Уповноваженого не може бути відмова Уповноваженого виконувати доручення та/або вимоги (у будь-якій формі) Оператора, вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єкта господарювання, який входить до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, щодо внесення змін до Річного звіту, щодо ненадання Регулятору інформації, передбаченої цим Порядком, будь-які інші вимоги, направлені на перешкоджання виконання Уповноваженим своїх функцій та повноважень відповідно до Закону, цього Порядку та трудового договору (контракту);

положення щодо строку дії трудового договору (контракту) у частині заборони обіймати посади у вертикально інтегрованому суб’єкті господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та/або суб’єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, мають діяти впродовж чотирьох років після завершення строку перебування Уповноваженого на посаді;

умови трудового договору (контракту) мають містити положення щодо відповідальності Уповноваженого за невиконання умов трудового договору (контракту), у тому числі після завершення строку перебування Уповноваженого на посаді.

Регулятор має право вимагати від Оператора надання додаткової інформації для проведення перевірки особи, яка претендує на посаду Уповноваженого, на відповідність вимогам, передбаченим Законом. Оператор зобов’язаний надати таку інформацію протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту від Регулятора. 

Уповноважений зобов’язаний подавати Регулятору інформацію про будь-які зміни у трудовому договорі (контракті), погодженому Регулятором, не пізніше десяти робочих днів з моменту виникнення відповідних змін упродовж усього терміну перебування особи на посаді Уповноваженого. Упродовж чотирьох років після завершення терміну перебування на посаді Уповноваженого Оператор зобов’язаний подавати Регулятору інформацію про будь-які зміни у трудовому договорі (контракті) з Уповноваженим, погодженому Регулятором, не пізніше десяти робочих днів з моменту виникнення відповідних змін.

7.3. Регулятор протягом одного місяця здійснює перевірку інформації, наданої відповідно до пункту 7.1 цієї глави, і в разі невідповідності особи, яка претендує на посаду Уповноваженого, вимогам, передбаченим статтею 48 Закону, повідомляє про це Оператора.

Строк здійснення перевірки інформації про особу, яка претендує на посаду Уповноваженого, збільшується на строк підготовки та подачі Регулятору додаткових документів та інформації Оператором відповідно до цього Порядку.

Під час перевірки інформації про особу, яка претендує на посаду Уповноваженого, Регулятор має право запросити таку особу для проведення співбесіди.

7.4. У разі визначення Регулятором невідповідності особи, що претендує на посаду Уповноваженого, вимогам Закону Оператор протягом двох місяців повинен надати Регулятору інформацію, яка свідчить про усунення причин та фактів невідповідності, або запропонувати іншу особу на посаду Уповноваженого.

Повторне визначення Регулятором невідповідності особи, яка претендує на посаду Уповноваженого, вимогам Закону та цього Порядку кваліфікується як порушення вимог щодо відокремлення і незалежності Оператора, передбачених Законом.

7.5. Пропозиції щодо першої кандидатури особи на посаду Уповноваженого та відповідна інформація і документи надаються Регулятору разом з першою Програмою відповідно до глави 3 цього Порядку.

7.6. Оператор після погодження з Регулятором має право звільнити Уповноваженого у випадку порушення ним умов трудового договору (контракту) та вимог Закону.

7.7. У разі якщо Оператор має намір звільнити Уповноваженого з посади, він з урахуванням вимог законодавства про працю не пізніше ніж за один місяць до звільнення інформує про це Регулятора із зазначенням підстав (причин) звільнення. Регулятор має право не погодити звільнення Уповноваженого з посади, якщо причини такого звільнення не обґрунтовані та не відповідають положенням Закону та укладеного трудового договору (контракту) між Оператором та Уповноваженим.

Регулятор приймає рішення про погодження або відмову у погодженні звільнення Уповноваженого не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати отримання звернення Оператора.

7.8. Звільнення з посади Уповноваженого може бути ініційоване Регулятором у випадку виявлення порушення Уповноваженим умов трудового договору (контракту) та вимог Закону. За зверненням Регулятора виконавчий орган Оператора зобов’язаний звільнити Уповноваженого з дотриманням строків законодавства про працю.

7.9. Уповноважений має право звільнитись з цієї посади згідно з умовами трудового договору (контракту) та положеннями законодавства про працю.

7.10. Уповноважений інформує Регулятора та Оператора про намір звільнитись з цієї посади не пізніше ніж за два тижні до дати звільнення. Оператор упродовж одного місяця з дати отримання цієї інформації повинен подати Регулятору пропозиції щодо особи, яка претендує на посаду Уповноваженого, з урахуванням вимог цього Порядку.

 

Директор Департаменту

стратегічного розвитку та планування                                               В.Цаплін

 

Додаток

до Порядку складання, подання,

погодження, оприлюднення

програми відповідності оператора

системи розподілу, звіту про її

виконання та погодження

уповноваженої особи з питань

відповідності

(пункт 3.1)

 

Примірна програма відповідності оператора системи розподілу

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ця програма відповідності (далі – Програма) розроблена з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (далі – Порядок).

1.2. Ця Програма застосовується (повна назва компанії), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі – Оператор) та входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання у складі:

(наводиться перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), із зазначенням повної назви компаній та виду їх діяльності, що контролюють (безпосередньо або опосередковано) Оператора та/або знаходяться під безпосереднім або опосередкованим контролем Оператора, та/або перелік осіб (юридичних та/або фізичних), що здійснюють контроль над Оператором та суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), із описом відповідних зв’язків).

1.3. При виконанні цієї Програми Оператор діє згідно з принципами незалежності, прозорості та недискримінаційності.

1.4. Ця Програма передбачає заходи щодо:

1) забезпечення належного відокремлення Оператора від діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії відповідно до вимог статті 47 Закону;

2) забезпечення незалежності прийняття рішень Оператором від суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання відповідно до вимог статті 47 Закону;

3) забезпечення Оператором недискримінаційної поведінки по відношенню до учасників ринку;

4) забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та/або іншим суб’єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання;

5) поводження з інформацією, отриманою під час виконання функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;

6) забезпечення виконання цієї Програми та дотримання персоналом Оператора вимог, передбачених статтями 45 – 48 Закону та цією Програмою;

7) забезпечення діяльності уповноваженої особи з питань відповідності (далі – Уповноважений) та взаємодії Оператора та персоналу Оператора з нею;

8) забезпечення моніторингу виконання цієї Програми та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону та Порядку.

1.5. У цій Програмі терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про  господарські товариства», «Про акціонерні товариства», Порядку та інших нормативно-правових актах.

1.6. Ця Програма (та зміни до неї) набирають чинності з дня погодження Регулятором та є дійсними протягом строку дії ліцензії на провадження Оператором господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

(Глава може бути доповнена).

 

2. Відокремлення Оператора

   

2.1. Оператор здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом та цією Програмою.

2.2. Оператор:

не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність) відповідно до (назва документа (документів)) (коротко опишіть механізм забезпечення виконання цього положення);

через тридцять шість місяців з дня оприлюднення Закону не матиме на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, не здійснюватиме прямий або опосередкований контроль щодо суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії, відповідно до (назва документа (документів)) (коротко опишіть механізм забезпечення виконання цього положення);

здійснює свою діяльність за місцезнаходженням (зазначте адреси), де не розташовані суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрований суб’єкт господарювання. При виборі місцезнаходження (адрес), у тому числі своїх структурних підрозділів, Оператор керується (зазначте назву документа);

не використовує з вигодою для себе та/або своїх працівників факт входження до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та вживає заходів, щоб вертикально інтегрований суб’єкт господарювання не використовував цей факт з вигодою для себе.

Оператор має власне найменування та торговельну марку (знак), власний веб-сайт у мережі Інтернет (надається посилання на веб-сайт Оператора), що відмінні від найменування і торговельної марки (знака) та власного веб-сайта електропостачальника(-ів). На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов’язана виключно з діяльністю Оператора.

Відповідно до (назва документа) Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов’язані з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання.

(Наводиться опис заходів, які забезпечують виконання цього положення).

2.3. Через тридцять шість місяців з дня оприлюднення Закону акції (частки у статутному капіталі) Оператора не можуть бути передані на праві власності чи в управління суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, відповідно до (назва документа (документів)) (коротко опишіть механізм забезпечення виконання цього положення).

2.4. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до (назва документа) виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та для забезпечення діяльності Оператора.

(Наводиться порядок купівлі-продажу електричної енергії Оператором).

(Глава може бути доповнена).

 

3. Незалежність Оператора

 

3.1. Управління Оператором здійснюється (опишіть структуру органів управління).

3.2. Посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора відповідно до (назва документа (документів)) забороняється:

обіймати посади в органах управління суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії,  та від вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

(Наводиться перелік посад Оператора, на які поширюються дані положення, та опис заходів, які забезпечують виконання даних положень).

3.3. Відповідно до (назва документа (документів)) посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діють та приймають рішення щодо (наведіть перелік видів діяльності) самостійно та незалежно від суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електроенергії, та від вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Прийняття таких рішень Оператором відбувається ________(надається опис процедури прийняття управлінських рішень Оператора).

3.4. Вертикально інтегрований суб’єкт господарювання відповідно до (назва внутрішнього документа компанії) не втручається в:

(наводиться перелік видів діяльності Оператора з урахуванням Порядку).

3.5. Вертикально інтегрований суб’єкт господарювання відповідно до (назва документа компанії) по відношенню до Оператора має право виключно на: 

(наводиться перелік прав вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, які він може здійснювати по відношенню до Оператора, його операційної діяльності тощо).

3.6. Персоналу Оператора відповідно до (назва внутрішнього документа компанії) заборонено виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб’єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор,  з питань (наводиться перелік питань, сфер діяльності).

У випадку отримання вказівок (у будь-якій формі) від суб’єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання персонал Оператора повинен (надається опис процедури повідомлення про такі вказівки Уповноваженого, порядок подальших дій тощо).

3.7. Оператор має достатні майнові, технічні, фінансові, трудові ресурси та інформаційні засоби, необхідні для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії, відповідно до вимог, передбачених Законом та цією Програмою.

Відповідно до (назва документа) Оператор має (надається загальний опис майнових, технічних, фінансових, трудових ресурсів та інформаційних засобів Оператора із зазначенням його прав на відповідні ресурси і засоби). 

(Глава може бути доповнена).

 

4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

 

4.1. Діяльність Оператора не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

4.2. Оператор надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора.

4.3. Оператор, дотримуючись Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора, забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам.

4.4. Оператор (та його персонал) відповідно до (назва документа) не має права давати (у будь-якій формі) вказівки суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, які входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, що стосується їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

4.5. Відповідно до (назва документа) Оператором запроваджено механізм/процедури запобігання та усунення дискримінації  учасників ринку, які передбачають _________(наводиться перелік основних заходів, яким чином забезпечується їх виконання працівниками Оператора та моніторинг дотримання відповідних вимог).

4.6. Оператором у (назва документа) визначено перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, та забезпечено оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг на веб-сайті Оператора з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.

(Наводиться перелік інформації та посилання на розміщення відповідної інформації на веб-сайті Оператора за кожною послугою).

4.7. Оператор на своєму власному веб-сайті оприлюднює та зберігає упродовж (__) років з дати розміщення інформацію, зокрема:

щодо показників якості послуг;

щодо заміни/зміни електропостачальника;

щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг;

прізвище, ім’я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу;

 (перелік може бути доповнено).

Така інформація надається Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

4.8. Оператором упроваджено (назва документа), де визначено перелік внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами та за умови здійснення певних дій Оператором можливе створення переваг для певних учасників ринку за рахунок інших.

Оператором здійснюється постійний моніторинг та аналіз таких внутрішніх процесів дотримання персоналом (назва документа), вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії, у тому числі з такими, які входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів:

приєднання до системи розподілу;

надання послуг з розподілу;

виставлення рахунків за надані Оператором послуги;

діяльність кол-центрів;

зміна постачальника;

комунікація зі споживачами;

(перелік може бути доповнено).

(Наводиться короткий опис відповідних заходів щодо здійснення моніторингу їх виконання та відповідальності працівників за порушення вимог щодо недискримінаційності).

4.9. Оператором упроваджено в (назва документа) механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора. У разі існування або можливості виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів (наприклад, у разі успадкування частки у капіталі суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або трейдерської діяльності) під час здійснення Оператором своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Оператора _____ (опишіть порядок повідомлення керівництва Оператора та Уповноваженого і механізм врегулювання конфлікту інтересів).

(Глава може бути доповнена).

 

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання

 

5.1. Оператором упроваджено (назва документа), яким визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, у тому числі у суб’єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

(Наводиться опис правил та процедур, заходів, які забезпечують дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидіювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або з іншими суб’єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання).

5.2. Відповідно до (назва документа) Оператор повідомляє Регулятора про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб’єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами).

(Наводиться опис механізму організації надання інформації Регулятору).

5.3. Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми сторонами, у тому числі отримання позик, кредитів або здійснення інших фінансових операцій, здійснюються  Оператором виключно на ринкових умовах і жодним чином не впливають на незалежність Оператора.

(Глава може бути доповнена).

 

6. Поводження з інформацією

 

6.1. Оператор надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та цією Програмою і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом). Надання такої інформації здійснюється на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Оператор не здійснює надання інформації у спосіб, який прямо або опосередковано може призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії. Уся публічна інформація оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

6.2. Оператором упроваджено правила поводження з інформацією, яка отримана Оператором у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом) (назва документа (документів)). Положення правил поводження з інформацією відповідають чинному законодавству України.

(Наводиться перелік інформації з обмеженим доступом, короткий опис основних заходів, направлених на захист та недопущення розкриття такої інформації, заходи щодо забезпечення фізичної та інформаційно-технологічної безпеки інформації з обмеженим доступом тощо).

6.3. Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поводження з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю.

(Наводиться опис механізму ознайомлення працівників з даними правилами).

6.4. Оператор веде перелік осіб (працівників Оператора), які мають право доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних Оператора (у тому числі права доступу до накопичувачів інформації та файлів спільного користування), та оновлює його відповідно до (назва документа).

Даний перелік є доступним для Уповноваженого.

6.5. Персонал Оператора, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в Операторі та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором на підставі відповідних положень трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Оператор прийняв зобов’язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;

інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;

розкриття відповідної інформації вимагається законодавством. 

Положення трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю також визначають відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань щодо нерозкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

6.6. Письмові документи Оператора, які містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, позначаються (указується спосіб позначення відповідно до встановлених Оператором правил діловодства).

6.7. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поводження з такою інформацією (назва внутрішнього документа (документів) компанії)  та, зокрема:

не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, у тому числі у громадських місцях;

при сторонніх (у громадських місцях) не обговорюють таку інформацію;

користуючись електронною поштою, ретельно перевіряють зміст повідомлень та адресу одержувача, щоб уникнути можливого розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, та/або конфіденційної інформації третім особам;

(перелік може бути доповнений).

6.8. Оператор забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг із постачальниками товарів та послуг. У таких договорах передбачаються положення, які зобов’язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Оператора, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам. Зобов’язання щодо дотримання конфіденційності залишається чинним упродовж та після закінчення строку дії договірних відносин до тих пір, поки відповідна конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.

(Глава може бути доповнена).

 

7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора

 

7.1. Ця Програма є обов’язковою для виконання персоналом Оператора.

7.2. тановчі документи Оператора, трудові договори та інші внутрішні документи (доповніть перелік) Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми.

7.3. Усі трудові договори (контракти), у тому числі колективні договори, інші внутрішні документи, укладені між Оператором та його персоналом, а також документи про призначення персоналу передбачають можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Оператором у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

7.4. Установчими документами Оператора та/або трудовим договором (контрактом), колективним договором з персоналом Оператора (доповніть перелік) визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та цією Програмою, яка передбачає (зазначте, яка відповідальність).

7.5. Відповідно до (назва документа) персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми впродовж (зазначте строк) повідомляє про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого.

7.6. Порушення будь-якого з положень цієї Програми може бути кваліфіковане як грубе порушення зобов’язань персоналу Оператора і надає Оператору право на застосування дисциплінарних або інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Оператора.

7.7. Оператор створює та веде внутрішній документ (назва та дата документа), який підтверджує, що весь персонал Оператора, а також його консультанти та уповноважені представники поінформовані про суть цієї Програми (у тому числі про зміни та доповнення) та зобов’язані її виконувати.

У разі внесення змін до Програми Оператор (Уповноважений) упродовж (зазначте строк, але не більше двох тижнів) доводить це до відома всього персоналу Оператора.

7.8. Персонал Оператора регулярно (щонайменше один раз на рік) відповідно до (назва внутрішнього документа) отримує рекомендації (інструкції) щодо виконання Програми. Нові працівники Оператора отримують відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх повноважень або посадових обов’язків.

Відповідні інструкції, тренінги готує та проводить Уповноважений.

(Опишіть організацію процедури підготовки персоналу Оператора щодо виконання Програми).

(Глава може бути доповнена).

 

8. Забезпечення діяльності Уповноваженого, його прав та обов’язків

 

8.1. Уповноважений має необхідну кваліфікацію та професійний досвід для здійснення своїх функцій та є повністю незалежним та неупередженим у своїй діяльності.

8.2. Уповноважений має коло повноважень відповідно до законодавства, що передбачене його трудовим договором (контрактом) з Оператором, а також належні фінансові та організаційні умови, які надають йому змогу, зокрема, здійснювати моніторинг та пропонувати заходи, які забезпечують виконання цієї Програми, та звертатись з вимогою про допомогу до персоналу Оператора під час проведення перевірки дотримання положень Програми та вжиття відповідних заходів.

8.3. З метою забезпечення виконання цієї Програми та в рамках виконання своїх обов’язків Уповноважений відповідно до (назва документа):

здійснює моніторинг виконання цієї Програми;

складає щорічний та квартальні звіти із зазначенням заходів, вжитих для виконання цієї Програми, та надає їх Регулятору;

звітує перед виконавчим органом Оператора та надає рекомендації щодо вдосконалення цієї Програми та її виконання;

невідкладно повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання цієї Програми Оператором, вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання;

невідкладно повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та Оператором;

організовує та проводить тренінги, семінари, підготовку інструкцій та навчальних матеріалів з питань виконання цієї Програми;

консультує персонал Оператора з питань, пов’язаних з розробленням та удосконаленням проектів внутрішніх документів Оператора, що стосуються виконання цієї Програми;

надає рекомендації (інструкції) та роз’яснення персоналу Оператора щодо цієї Програми (у тому числі в разі внесення змін до неї), а також щодо її виконання;

проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми, інформує відповідним чином керівництво Оператора про такі випадки та пропонує відповідні заходи з усунення порушень;

здійснює координацію комунікації з Регулятором, іншими компетентними органами та/або учасниками ринку електричної енергії з питань виконання цієї Програми;

(перелік може бути доповнено).

8.4. Розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженого, інші винагороди та/або механізм їх встановлення не визначаються та не залежать від результатів діяльності Оператора, вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі (контракті), укладеному між Оператором та Уповноваженим.

8.5. Уповноважений дотримується всіх вимог законодавства щодо своєї діяльності та несе відповідальність за їх недотримання відповідно до умов трудового договору (контракту).

8.6. Відповідно до (назва документа) Уповноважений має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення.

8.7. Відповідно до (назва документа) Уповноважений має (а Оператор, вертикально інтегрований суб’єкт господарювання, інші суб’єкти господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, забезпечують) доступ до даних та інформації Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання завдань Уповноваженого щодо виконання Програми.

8.8. Уповноважений має право відвідувати всі наради (засідання) виконавчого органу, наглядової ради, загальних зборів (за наявності), а також усі наради керівництва Оператора. Посадові особи Оператора відповідно до (назва документа) завчасно повідомляють Уповноваженого про проведення запланованих нарад та надають йому всю інформацію, необхідну для участі у них. Уповноважений відвідує наради (засідання), на яких розглядаються питання, зокрема щодо:

умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії (наведіть опис основних питань);

експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку (наведіть опис основних питань);

купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;

кадрових питань;

придбання, надання, спільного використання товарів та послуг у суб’єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

(перелік може бути доповнено).

8.9. Копії та оригінали всіх договорів Оператора з придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб’єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з іншими учасниками ринку електричної енергії (користувачами) та відповідні первинні документи (рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо) зберігаються в Оператора та доступні Уповноваженому для виконання ним своїх завдань, передбачених Законом та цією Програмою.

8.10. Уповноважений має право надавати висновки та пропозиції щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документа або дій Оператора, що стосуються виконання положень цієї Програми відповідно до (назва документа).

8.11. Оператор та його посадові особи не надають доручень (інструкцій), що суперечать повноваженням та завданням Уповноваженого і перешкоджають належному виконанню ним своїх функцій.

8.12. У разі виявлення порушень вимог, передбачених Законом та цією Програмою, Уповноважений вживає заходів відповідно до своїх повноважень та у визначений законодавством строк надає відповідний звіт про порушення Регулятору.  

(Глава може бути доповнена).

 

9. Моніторинг та звіти про виконання Програми

 

9.1. Відповідно до (назва документа) Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання цієї Програми та виконує свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору (контракту), укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором.

(Коротко опишіть, яким чином здійснюється моніторинг виконання Програми).

9.2. Уповноважений готує та надає не пізніше 01 березня виконавчому органу Оператора та Регулятору щорічний звіт про виконання Програми за попередній календарний рік.

9.3. Виконавчий орган Оператора не має права вносити будь-які виправлення у підготовлений щорічний звіт про дотримання положень Програми і не має права пропонувати робити це Уповноваженому.

9.4. Уповноважений щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає виконавчому органу Оператора та Регулятору інформацію щодо виконання Програми у вигляді проміжного звіту.

(Глава може бути доповнена).

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 18.04.2018, № 75

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux