Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.09.2018

Дата оновлення: 26.04.2024
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.09.2018
Постанова
від 04 вересня 2018 р. № 955
Київ
Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 11.06.2019 № 1030від 17.03.2021 № 475,

 від 09.06.2021 № 955, від 16.08.2022 № 936, від 23.08.2022 № 990.

від 23.04.2024 № 772)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

04.09.2018                    № 955

 

Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу

 

Відповідно до статті 50 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 грудня 2012 року № 1627 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 20/22552 (зі змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр».

4. Операторам систем розподілу при формуванні інвестиційних програм на 2019 рік керуватись планами розвитку електричних мереж напругою 35 – 154 кВ та визначення обсягів реконструкції електричних мереж напругою 0,4 – 10 кВ, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

04.09.2018 № 955

 

Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі – ліцензіати), та установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання планів розвитку систем розподілу (далі – ПРСР) та інвестиційних програм (далі – ІП) ліцензіатів.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період – період дії ІП, який передує прогнозному періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;

звітний період – період дії ІП, за який ліцензіат звітує про виконання ІП (щокварталу наростаючим підсумком та за підсумками року);

інвестиційна програма (ІП) – план використання коштів, розроблений на підставі схваленого ПРСР ліцензіата, для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку ліцензіата, джерела її фінансування, графік виконання та пояснювальну записку;

план розвитку системи розподілу (ПРСР) – документ, який містить необхідні прогнозні обсяги нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення системи розподілу на наступні 5 календарних років, розроблений з урахуванням Плану розвитку системи передачі на наступні 10 років, та визначає потребу в майбутніх інвестиціях, план виконання відповідних заходів для забезпечення енергоефективності та надійності функціонування системи розподілу з дотриманням установлених показників якості надання послуг з розподілу електричної енергії;

прогнозний період – період, протягом якого ліцензіат планує виконання ІП (як правило, перший календарний рік п'ятирічного періоду ПРСР).

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії».

1.3. Ліцензіат зобов'язаний використовувати кошти, визначені як джерело фінансування ІП, виключно на її виконання відповідно до графіка, визначеного ІП.

1.4. Розгляду питання про схвалення ПРСР та ІП передує їх відкрите обговорення на місцях згідно з Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

1.5. Рішення про схвалення ПРСР та ІП або внесення змін до них приймається НКРЕКП на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників засідання після розгляду та опрацювання НКРЕКП ПРСР та ІП або запропонованих змін до них та наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.

Під час розгляду питання про схвалення ПРСР та ІП або внесення змін до них на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання запрошуються представники ліцензіата та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

 

2. Вимоги до ПРСР та ІП

2.1. Щорічно до НКРЕКП ліцензіатом надається ПРСР, розроблений згідно з вимогами розділу ІІІ Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс).

2.2. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата на прогнозний період, які спрямовуються на нове будівництво, реконструкцію, модернізацію та розвиток основних фондів, інших активів ліцензіата, до НКРЕКП подається ІП за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

2.3. Джерела фінансування ІП формуються ліцензіатом з таких статей:

амортизаційні відрахування;

прибуток на виробничі інвестиції, передбачений структурою тарифів;

запланований обсяг надходжень за перетоки реактивної електричної енергії.

Додатковими джерелами фінансування ІП можуть бути кредити, плата за приєднання, будь-яка фінансова допомога, кошти, отримані від здійснення діяльності, пов'язаної та не пов'язаної з розподілом електричної енергії, та інші джерела відповідно до вимог чинного законодавства.

2.4. ІП формується відповідно до розділів, визначених цим Порядком, із зазначенням обсягу фінансування по кожному з розділів (без урахування податку на додану вартість (далі – ПДВ)) та включає:

1) інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний стан ліцензіата на дату закінчення чинної ІП з урахуванням заходів чинної ІП;

2) опис робіт, запланованих на прогнозний період;

3) перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозному періоді, з розбивкою на етапи (квартали) з фінансуванням відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів; 

4) пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності проведення робіт по кожному розділу ІП;

5) джерела фінансування ІП;

6) прогноз ліцензіата щодо зниження технологічних витрат та втрат електричної енергії за результатами реалізації ІП.

2.5. До ІП ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали до запланованих робіт та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції (прайси) виробників або їх офіційних представників в Україні, результати публічної закупівлі, накази про затвердження проектної документації (або зведені кошториси до відповідних проектів), що передбачені ІП.

2.6. Числова інформація в ІП та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох цифр після коми, а якщо ціла частина числа дорівнює нулю – з точністю до двох значущих цифр після коми.

2.7. Ліцензіат може передбачити в ІП кошти для розробки проектів на виконання робіт, що заплановані до реалізації в майбутніх періодах.

2.8. Обсяги інвестицій визначаються ліцензіатом виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів ліцензіата, принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням впливів цих заходів на рівень тарифів на розподіл електричної енергії.

2.9. Планування фінансування розділів ІП повинно здійснюватись ліцензіатом з урахуванням необхідності забезпечення належного рівня якості електропостачання на довгостроковий період, підвищення енергоефективності розподільних електричних мереж.

2.10. Фінансування робіт з проведення будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів ліцензіата включається до ІП за наявності необхідних для цього проектів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

2.11. Ціни закупівель, які застосовуються при формуванні ІП, є орієнтовними. Остаточна ціна закупівель визначається ліцензіатом на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель.

2.12. Розгляд та включення до ІП заходів за розділами: заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії; впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського управління (АСДУ); впровадження та розвиток інформаційних технологій; впровадження та розвиток систем зв'язку здійснюється НКРЕКП за наявності таких документів:

відповідних планів розвитку, що містять переліки запланованих заходів та проектів (за роками);

проектної та кошторисної документації або статуту проекту з техніко-економічним обґрунтуванням.

2.13. Технічні завдання впровадження та модернізації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії України мають бути погоджені з Адміністратором комерційного обліку.

2.14. На титульній сторінці всіх примірників схваленої ІП зазначаються реквізити документів, якими ІП затверджена відповідно до статуту ліцензіата, погоджена з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, та схвалена НКРЕКП. Зазначені відмітки підписуються керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюються печаткою ліцензіата (за наявності).

Сторінки ІП нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою ліцензіата (за наявності).

2.15. Матеріали, що надаються як обґрунтування ПРСР та ІП, повинні бути підписані керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплені печаткою (за наявності).

 

3. Порядок розгляду та схвалення ПРСР та ІП

3.1. Надання до НКРЕКП ПРСР та його розгляд НКРЕКП здійснюються відповідно до вимог розділу ІІІ Кодексу.

3.2. ІП на прогнозний період подається на розгляд відповідно до затвердженого НКРЕКП графіка, але не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення дії попередньої ІП. 

3.3. ІП ґрунтується на ПРСР, оформлюється з дотриманням вимог цього Порядку, затверджується в установленому законодавством порядку та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

3.4. ІП та відповідні обґрунтовувальні матеріали надаються для опрацювання до територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні та апарату НКРЕКП в електронному вигляді та на паперових носіях.

ІП розглядається відповідним підрозділом апарату НКРЕКП та територіальним підрозділом НКРЕКП у відповідному регіоні на предмет її оформлення, затвердження та погодження, наявності відповідного обґрунтування окремих розділів та ІП в цілому відповідно до вимог цього Порядку. 

У разі встановлення невідповідності ІП вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та погодження вона до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється ліцензіату.

У разі наявності зауважень та пропозицій до ІП НКРЕКП письмово інформує ліцензіата. 

Додаткові пояснення, обґрунтування та пропозиції ліцензіата приймаються НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання ліцензіатом зауважень та пропозицій НКРЕКП. 

3.5. У разі відсутності у НКРЕКП зауважень до ІП або відсутності у ліцензіата пропозицій, додаткових пояснень та обґрунтувань щодо зауважень та пропозицій НКРЕКП до ІП питання про схвалення ІП виноситься на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання.

3.6. Якщо ліцензіат протягом 10 робочих днів з дня отримання зауважень та пропозицій НКРЕКП до ІП надає відповідні пропозиції, додаткові пояснення та обґрунтування, ІП повторно розглядається відповідним підрозділом апарату НКРЕКП, після чого питання про схвалення ІП виноситься на засідання НКРЕКП.

3.7. Після прийняття рішення про схвалення ІП проектна документація та обґрунтовувальні матеріали до неї, надані ліцензіатом, а також робочі примірники ІП повертаються ліцензіату та зберігаються у нього не менше 3 років після закінчення строку дії відповідної ІП та мають бути надані НКРЕКП за її запитом для виконання покладених на неї завдань.

3.8. Якщо під час розгляду в НКРЕКП ІП виникають питання, що потребують проведення експертизи, розгляд ІП призупиняється на період, необхідний для проведення такої експертизи, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 5 днів з дня прийняття рішення НКРЕКП щодо проведення такої експертизи.

У разі визнання НКРЕКП на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, недостатності обґрунтування окремих розділів ІП НКРЕКП або ліцензіат може ініціювати проведення експертизи зазначених розділів ІП, окремих заходів.

За результатами експертизи спірні питання розглядаються на засіданні НКРЕКП.

3.9. У разі визнання на засіданні у формі відкритого слухання НКРЕКП необґрунтованими окремих розділів ІП або їх складових ці розділи чи їх складові ліцензіату пропонується виключити, а кошти, передбачені на їх фінансування, можуть бути вилучені зі структури тарифу або перерозподілені ліцензіатом між іншими розділами ІП за пропозицією НКРЕКП.

3.10. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої НКРЕКП інформації.

3.11. Схвалена НКРЕКП ІП оформлюється ліцензіатом у чотирьох примірниках. Протягом 10 календарних днів один примірник та його копія в електронній формі надаються до апарату НКРЕКП, другий примірник та його копія в електронній формі – до територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні, третій – до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, четвертий  залишається у ліцензіата.

Електронна форма схваленої НКРЕКП ІП оприлюднюється відповідним ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення НКРЕКП про схвалення ІП та зберігається на ньому протягом строку дії ІП та не менше 3 років після його закінчення.

3.12. При виникненні потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, як правило, протягом місяця за підсумками першого, другого або третього кварталу, звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до схваленої ІП з наданням відповідного обґрунтування.

Зміни до ПРСР та ІП розглядаються НКРЕКП на загальних підставах відповідно до визначеної цим Порядком процедури розгляду та схвалення ПРСР/ІП.

Питання про внесення змін до ПРСР/ІП розглядаються НКРЕКП на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань.

 

4. Виконання ПРСР та ІП

4.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

4.2. Виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт та/або акти приймання-передавання згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів або здійснені авансові платежі, якщо це передбачено схваленою ІП.

4.3. При неповному виконанні ліцензіатом ІП за звітний період надалі першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та обладнання і заходів зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електричної енергії.

4.4. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів, передбачених схваленою ІП, до 5 % ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між цими заходами в межах одного розділу за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

4.5. У випадку фактичного збільшення надходження коштів відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до ІП згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

4.6. Профінансованими вважаються заходи ІП, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

4.7. У разі недофінансування заходів ІП базового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї ІП, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування ІП базового періоду.

4.8. Об’єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою ІП або передбачені схваленою ІП у меншій кількості, не враховуються як виконання ІП, крім випадків відхилення не більше ніж ± 5 % від схвалених фізичних обсягів по лінійних об’єктах електричних мереж 0,4 – 20 кВ, з відповідним внесенням змін до проектно-кошторисної документації.

4.9. Ліцензіати при виконанні ІП зобов’язані  проводити закупівлю нового сучасного високотехнологічного обладнання, виконаного із якісних матеріалів, що не було у використанні та щодо якого зберігаються гарантійні зобов’язання виробників або їх офіційних представників, крім випадків придбання цілісних майнових комплексів об’єктів електроенергетики при наданні належного обґрунтування.

 

5. Порядок надання звітів щодо виконання ПРСР та ІП

5.1. Звіт щодо виконання ПРСР надається ліцензіатом згідно з вимогами глави 3.6 розділу ІІІ Кодексу.

5.2. Звіт щодо виконання ІП, оформлений згідно з додатком 2 до цього Порядку, в електронній формі та на паперових носіях надається ліцензіатом до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, апарату НКРЕКП і територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Сторінки звіту щодо виконання ІП нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженої ним особи та скріплюється печаткою ліцензіата (за наявності).

5.3. У разі неповного виконання ІП до звіту надається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

5.4. Електронна форма звіту щодо виконання ІП оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше 3 років.

5.5. Контроль за виконанням ліцензіатом ПРСР та ІП здійснюється шляхом аналізу відповідним структурним підрозділом апарату НКРЕКП та територіальним підрозділом НКРЕКП у відповідному регіоні звітів щодо виконання ПРСР та ІП і проведення планових та позапланових перевірок діяльності ліцензіата НКРЕКП.

 

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики                                          А.Гудаченко

 

Додатки див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 01.11.2018, № 205

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux