Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.09.2017

Дата оновлення:14.12.2020
Постанова
від 14 вересня 2017 р. № 1131
Київ
Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

(У постанову вносяться зміни

постановою НКРЕКП від 02.12.2020№ 2311)

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

14.09.2017                   № 1131 

 

Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, що додається. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

14.09.2017 № 1131

 

ПОРЯДОК

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (далі – ліцензіати).

У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період – період, який передує планованому періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;

виробничі інвестиції з прибутку – певна частка прибутку, що утворюється від господарської діяльності ліцензіата та направляється для фінансування заходів інвестиційної програми, спрямованих на розвиток виробництва;

джерела  фінансування  інвестиційної  програми  (далі    джерела фінансування) – кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми,  зокрема  амортизаційні  відрахування основних засобів та нематеріальних активів, виробничі інвестиції з прибутку, кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (далі – власні кошти), позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти;

заходи – придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг, оптимізацію технологічних витрат та втрат води, підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва тощо, які впливають на складові тарифу;

звітний період – період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційного плану;

планований період – період, на який здійснюється формування тарифів, у структурі яких передбачаються відповідні джерела фінансування для виконання річного інвестиційного плану;

прогнозний період – строк, на який розроблено інвестиційну програму та який дорівнює планованому періоду або перевищує його, але не більший граничного терміну реалізації інвестиційної програми;

результативні показники – показники, визначені за підсумками аналізу (комерційного, технічного, фінансового, економічного аналізу ризиків тощо), що характеризують результати виконання інвестиційної програми та на підставі яких здійснюється оцінка ефективності та доцільності використання коштів, передбачених фінансовим планом для досягнення її мети та реалізації завдань;

схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення – технічний документ техніко-економічного розвитку у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідного населеного пункту або регіону;

уповноважений орган – орган, який відповідно до законодавства уповноважений встановлювати тарифи на послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70.

1.4. Перерахування коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, проводиться на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення ліцензіатом розрахунків за інвестиційними програмами виключно на виконання заходів згідно з графіком на планований та прогнозний періоди.

 

2. Розроблення інвестиційних програм

 

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіатів, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів водопостачання та водовідведення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, виплат за договорами фінансового лізингу та інших зобов’язань, та які планується використати для фінансування зазначених цілей, ліцензіат розробляє інвестиційну програму та забезпечує її затвердження, погодження, схвалення (для ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП)) та виконання.

2.2. Інвестиційна програма формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів (без урахування податку на додану вартість (далі – ПДВ)) і має містити:

 

титульний аркуш за формою, наведеною в додатку 1;

зміст інвестиційної програми;

інформаційну картку ліцензіата до інвестиційної програми за формою, наведеною в додатку 2; 

фінансовий план довгострокової інвестиційної програми (додаток 3); 

річний  інвестиційний план (додаток 4); 

план витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5), розрахованих відповідно до структури чинних та/або планованих тарифів і залучених коштів під час провадження господарської діяльності та з обов’язковим визначенням джерел фінансування заходів цієї інвестиційної програми;

пояснювальну записку, яка має містити:

коротку інформацію про ліцензіата; 

висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми;

обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими;

аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому та прогнозному періодах;

узагальнену характеристику об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення за формою, наведеною в додатку 6;

оперативну схему оснащення технологічним обліком систем водопостачання та водовідведення з обов’язковим зазначенням встановлених приладів обліку, тих, що планується встановити за рахунок інвестиційної програми планованого періоду, а також приладів обліку, які необхідно встановити в подальшому;

8) реєстр лічильників технологічного обліку у системі централізованого водопостачання та водовідведення згідно з додатком 7;

9) опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний період, який має містити:

техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів, відповідність цих заходів чинним схемам оптимізації (за наявності);

визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми (у випадку неможливості – надати обґрунтовані пояснення), аналіз альтернативних технічних рішень;

обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій (не менше двох), закупівля яких передбачена в інвестиційній програмі, загальною вартістю однотипного обладнання більше 10 тис. грн (у разі наявності єдиного заводу-виробника ліцензіат також має надати цінові пропозиції офіційних представників іноземних заводів-виробників в Україні);

перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у планованому періоді, з розбивкою на етапи (квартали) з фінансуванням відповідно до планованих квартальних обсягів надходжень коштів;

затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою на планований період, та відомості ресурсів до нього;

копію звіту щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на планований період відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

10) у разі планування залучення позики, кредиту для фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою на планований або прогнозний період, надаються:

письмове техніко-економічне обґрунтування отримання позики, кредиту (бізнес-план), затверджене ліцензіатом, погоджене відповідальним виконавцем та органом місцевого самоврядування;

план закупівель, погоджений відповідальним виконавцем; 

зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів після реалізації проекту в цілому та щорічно;

прогнозний графік фінансування;

графік погашення відсотків за користування позикою та основної суми запозичення;

аналіз впливу реалізації (за рахунок кредитних коштів) інвестиційної програми на структуру та рівень тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення;

розрахунок очікуваного результату від реалізації заходів та доцільності їх фінансування за рахунок отриманої позики;

рішення органу місцевого самоврядування щодо підтримки участі ліцензіата у проекті із зазначенням обсягу позики;

інформація щодо відповідності схемі оптимізації заходів, що плануються до виконання за рахунок кредитних коштів;

11) зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності, зокрема щодо:

зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів;

забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів;

зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби;

підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

поліпшення безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища;

12) орієнтовні ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми. Остаточна ціна закупівель визначається ліцензіатом на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель. Вартість та ціни, ураховані в інвестиційній програмі (за найменшою ціною в наданих цінових пропозиціях), додатково зазначаються у відповідних додатках 8 – 26 (для ліцензіатів НКРЕКП).

2.3. Технологічний облік води організації водопостачання та водовідведення включається до інвестиційної програми як першочерговий захід, зокрема щодо:

забору води з поверхневих або підземних джерел;

очищення води, включаючи використання води на господарсько-побутові потреби;

подачі напірними водоводами на всіх водопровідних насосних станціях;

надходження стічних вод до каналізаційних очисних споруд та кількості очищених стічних вод.

Фінансування оснащення стовідсотковим технологічним обліком води є пріоритетним та обов’язковим заходом інвестиційної програми.

2.4. У разі передбачення заходів із розробки проектної документації на реалізацію робіт, запланованих на майбутні періоди, до інвестиційної програми включаються кошти на таку розробку в обсягах, розрахованих відповідно до вимог державних будівельних норм та стандартів, із обґрунтуванням вартості розробки проектної документації.

2.5. Обсяги інвестицій визначаються, виходячи з технічного стану основних фондів, принципів економічної ефективності та доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням їх впливу на рівень тарифів. 

Виробничі інвестиції з прибутку (окрім коштів для погашення основної суми запозичень за договорами з міжнародними фінансовими організаціями) можуть враховуватись в інвестиційній програмі за умови виконання попередньої інвестиційної програми не менше ніж на 90 % (з урахуванням фактичних обсягів реалізації), дотримання рівня витрат та втрат у межах нормативних значень та письмової підтримки органів місцевого самоврядування.

2.6. До встановлення тарифів, що забезпечують відшкодування економічно обґрунтованих планованих витрат, обсяг коштів на фінансування інвестиційних програм,  як  правило, визначається в межах амортизаційних відрахувань основних засобів та нематеріальних активів, нарахованих ліцензіатом за звітний період, що передує схваленню (погодженню) інвестиційної програми.

2.7. Планування заходів інвестиційної програми, у першу чергу, базується на заходах, передбачених актуальною (за строками) схемою оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення (за наявності), результатах проведеного енергетичного аудиту (за наявності), результативних показниках. При цьому заходи інвестиційної програми можуть конкретизувати і уточнювати заходи, передбачені схемою оптимізації.

2.8. Фінансування робіт з будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів ліцензіата включається до інвестиційної програми за наявності необхідних для цього проектів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

2.9. Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби (що знаходяться на балансі ліцензіата), включається до інвестиційної програми за умови врахування амортизаційних відрахувань таких засобів до структури тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення.

2.10. У межах інвестиційної програми забороняється проведення розрахунків для погашення кредиторської заборгованості або витрат, що були здійснені до періоду, на який розроблено таку інвестиційну програму.

2.11. Розроблений з дотриманням вимог цього Порядку проект інвестиційної програми та інформація про порядок подання до нього пропозицій оприлюднюються ліцензіатом шляхом розміщення на його офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах. 

У засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщуються інформаційне повідомлення про розроблений проект інвестиційної програми та інформація про порядок подання до нього пропозицій.

2.12. Ліцензіат під час оприлюднення проекту інвестиційної програми обов’язково зазначає строк, протягом якого від споживачів приймаються пропозиції, а також повідомляє адресу, за якою необхідно їх подавати.

2.13. Строк, протягом якого від споживачів приймаються пропозиції, встановлюється ліцензіатом, але він не може бути меншим ніж 14 календарних днів та більшим ніж 20 календарних днів з дня оприлюднення проекту інвестиційної програми.

2.14. Пропозиції споживачів до проекту інвестиційної програми, подані у процесі відкритого обговорення, розглядаються ліцензіатом.

Пропозиції до проекту інвестиційної програми, отримані органом місцевого самоврядування, подаються для розгляду ліцензіату.

2.15. За результатами розгляду пропозицій до проекту інвестиційної програми ліцензіат приймає рішення про врахування поданих пропозицій у проекті інвестиційної програми або про їх вмотивоване відхилення. Інформація щодо прийнятого рішення розміщується ліцензіатом на його офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

2.16. У разі фінансування інвестиційних заходів за рахунок запозичень міжнародних фінансових організацій ліцензіати використовують процедури та правила закупівель таких міжнародних фінансових організацій та звільняються від подачі документів, передбачених абзацами четвертим – сьомим підпункту 9 та підпунктом 12 пункту 2.2 цієї глави щодо інвестиційних заходів, які фінансуються за рахунок таких запозичень. При цьому вимоги, передбачені пунктами 2.8 та 2.10 цієї глави, не поширюються на заходи, які фінансуються за рахунок запозичень міжнародних фінансових організацій, та розрахунки з такими міжнародними фінансовими організаціями згідно з укладеними кредитними договорами.

 

3. Затвердження та погодження інвестиційних програм

 

3.1. Ліцензіат НКРЕКП  щороку не пізніше 10 серпня року, що передує планованому періоду, попередньо погоджує з НКРЕКП заходи для подальшого включення їх до проекту інвестиційної програми на планований період шляхом подання в електронному вигляді річного інвестиційного плану відповідно до додатка 4.

3.2. Розроблена з дотриманням вимог цього Порядку та з урахуванням прийнятих рішень про врахування поданих пропозицій відповідно до пункту 2.15 глави 2 цього Порядку інвестиційна програма на планований період щодо об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення затверджується ліцензіатом згідно з його установчими документами.

Затверджена інвестиційна програма щодо об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або приватній власності, подається ліцензіатом на розгляд до НКРЕКП.

3.3. Після затвердження інвестиційної програми стосовно об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, ліцензіат відповідно до чинного законодавства звертається із заявою щодо погодження цієї програми до органу місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на територію, на якій здійснюється діяльність ліцензіата.

Якщо орган місцевого самоврядування є уповноваженим органом, то ліцензіат погоджує інвестиційну програму відповідно до вимог глави 4 цього Порядку.

3.4. До заяви ліцензіата додаються такі документи:

1) затверджена інвестиційна програма, розроблена відповідно до вимог цього Порядку, на паперовому та електронному носіях;

2) звіт за результатами проведеного енергетичного аудиту (за наявності);

3) копії документів фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за два роки на дату останньої звітної дати, складені за формами, наведеними в наказі Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, та завірені ліцензіатом;

4) копія договору концесії або оренди об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення, завірена ліцензіатом (за наявності);

5) інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних за формою, наведеною в додатку 27;

6) протокол відкритого обговорення за місцем надання послуг ліцензіатом відповідно до пункту 2.1 Порядку відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

3.5. Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється ліцензіатом.

3.6. Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох знаків після коми.

3.7. Орган місцевого самоврядування розглядає інвестиційну програму протягом 10 робочих днів з дати її отримання.

3.8. Погоджена згідно з цією главою інвестиційна програма щодо об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, подається ліцензіатом на розгляд до уповноваженого органу.

 

4. Розгляд інвестиційних програм уповноваженим органом

 

4.1. Якщо уповноваженим органом є НКРЕКП, то інвестиційна програма схвалюється, а якщо орган місцевого самоврядування, – погоджується згідно з вимогами цієї глави.

4.2.  Щороку, не пізніше ніж за три місяці до дати початку планованого періоду, ліцензіат подає до уповноваженого органу заяву щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми разом з документами, передбаченими пунктом 3.4 глави 3 цього Порядку.

4.3. За результатами попереднього розгляду у разі встановлення невідповідності поданої заяви та доданих до  неї документів вимогам цього Порядку заява до розгляду не приймається, про що протягом 10 робочих днів з дня її надходження до уповноваженого органу ліцензіат повідомляється вмотивованим листом.

4.4. Після усунення виявлених невідповідностей заява щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми може знову подаватися ліцензіатом на розгляд до уповноваженого органу.

4.5. Заява щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми протягом 20 робочих днів розглядається уповноваженим органом щодо:

1) обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, залучення кредитних та інших коштів окремо щодо кожного заходу інвестиційної програми включаючи строк окупності та визначення економічного та соціального ефекту від упровадження зазначених заходів інвестиційної програми, результативних показників;

2) обґрунтування вартості запланованих заходів, що передбачені інвестиційною програмою;

3) визначення джерел фінансування інвестиційної програми, розрахованих відповідно до структур тарифів (допустиме відхилення від структури тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення має становити не більше 5 %) та інших надходжень на планований період.

 

4.6. У разі необхідності до розгляду інвестиційної програми уповноваженим органом залучаються фахівці, консультанти, експерти. Тривалість проведення додаткових експертиз до загального терміну розгляду заяви не включається.

4.7. Для отримання додаткової інформації до поданих документів уповноважений орган може направити ліцензіату запит, відповідь на який ліцензіат має надати протягом 10 робочих днів з дня його отримання. Розгляд заяви продовжується на строк, необхідний для отримання відповіді на запит.

4.8.  У разі відсутності в уповноваженого органу зауважень, пропозицій до поданих документів або відсутності в ліцензіата додаткових пояснень та обґрунтувань до інвестиційної програми остання в межах строків, визначених пунктом 4.5 цієї глави, розглядається уповноваженим органом.

4.9. За результатами розгляду інвестиційної програми ліцензіата НКРЕКП схвалює проект рішення про її схвалення для забезпечення проведення відкритого обговорення проекту рішення за місцем надання послуг ліцензіатом відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

4.10. За результатами розгляду інвестиційної програми та відкритого обговорення проекту рішення про її схвалення НКРЕКП в установленому порядку приймає рішення про її схвалення. Копія рішення направляється ліцензіату протягом 5 робочих днів з дати його прийняття.

4.11. Якщо за результатами розгляду на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, окремі заходи інвестиційної програми визнаються необґрунтованими,  ліцензіату пропонується перерозподілити кошти між іншими розділами інвестиційної програми у терміни, встановлені НКРЕКП.

4.12. Схвалена (погоджена) уповноваженим органом інвестиційна програма розміщується ліцензіатом на його офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

У засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщується інформаційне повідомлення про схвалення (погодження) уповноваженим органом інвестиційної програми.

Схвалена (погоджена) уповноваженим органом інвестиційна програма на планований період оформлюється у трьох примірниках. Протягом 10 робочих днів з дня схвалення перший примірник та його електронна версія подаються до уповноваженого органу, другий примірник та його електронна версія подаються до відповідного територіального органу уповноваженого органу (у разі утворення), третій залишається в ліцензіата.

4.13. Кошти, передбачені на реалізацію схваленої (погодженої) інвестиційної програми на планований період, включаються ліцензіатом до розрахунку тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

 

5. Внесення змін до інвестиційної програми та надання інформації

 

5.1. У разі виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівель у зв’язку з особливими економічними, соціальними, правовими чи іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівель, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом планованого періоду звернутися до уповноваженого органу з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми, надавши відповідні обґрунтування.

5.2. У випадку фактичного збільшення надходження коштів понад 5 % відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

5.3. Зміни до інвестиційної програми розглядаються відповідно до визначеної цим Порядком процедури розгляду та схвалення інвестиційних програм. Зміни можуть бути внесені не пізніше 01 листопада поточного періоду.

5.4. У разі зміни обсягів фінансування на виконання заходів з незалежних від ліцензіата причин у розмірі до 5 % від запланованої загальної суми на такі заходи ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між окремими позиціями в рамках одного розділу інвестиційної програми.

5.5. Ліцензіат відповідає за достовірність наданої ним до уповноваженого органу інформації.

 

6. Виконання інвестиційної програми

 

6.1. Основними критеріями здійснення контролю за виконанням інвестиційної програми є:

стан виконання інвестиційної програми;

цільове використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми;

відповідність фактичних обсягів використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, планованим;

фактичні результативні показники здійснення заходів інвестиційної програми.

Ліцензіати протягом 60 календарних днів після закінчення строку виконання інвестиційної програми подають звіт про виконання інвестиційної програми ліцензіата з централізованого водопостачання та водовідведення, оформлений згідно з додатком  28 до цього Порядку (в електронній формі та на паперових носіях), та пояснювальну записку щодо виконання інвестиційної програми та використання коштів, передбачених для її виконання. 

У разі неповного виконання інвестиційної програми в пояснювальній записці зазначаються причини неповного виконання.

Пояснювальна записка складається у довільній формі та повинна містити інформацію про:

заплановану та фактичну дату початку і завершення виконання інвестиційної програми;

результати аналізу результативних показників здійснення заходів інвестиційної програми;

результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми у кількісних та якісних показниках відповідно до фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання (відхилення фактичних показників від планованих у відсотках), причини нездійснення зазначених заходів;

результати оцінки стану надходження коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, а також планових та фактичних витрат за кожним заходом інвестиційної програми;

вплив результатів виконання інвестиційної програми на структуру тарифів послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми за рахунок кредитних ресурсів (позики тощо).

6.2. Ліцензіат на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентських відділах ліцензіата, протягом першого кварталу поточного календарного року розміщує звіт про виконання затвердженої інвестиційної програми за минулий календарний рік.

6.3. Ліцензіат зобов'язаний виконувати схвалену НКРЕКП інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

6.4. Виконаними вважаються заходи, по яких об’єкти введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів.

6.5. При неповному виконанні ліцензіатом інвестиційної програми за звітний період першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, модернізації і реконструкції водопровідних мереж та обладнання і заходів зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат та втрат у системах централізованого водопостачання.

6.6. Профінансованими вважаються заходи інвестиційної програми, щодо яких здійснено фактичну оплату.

6.7. У разі недофінансування заходів інвестиційної програми базового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду.

6.8. Об’єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми.

6.9. Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми здійснюється шляхом аналізу форм звітності відповідним структурним підрозділом та проведення планових і позапланових перевірок уповноваженим органом діяльності ліцензіата.

 

Директор Департаменту  із регулювання 

відносин у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення                                       А.Чумак

 

Додатки 1-28 до Порядку див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 10.10.2017, № 190

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux