Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 09.08.2017

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 09.08.2017
Постанова
від 27 липня 2017 р. № 975
Київ
Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

27.07.2017                   № 975

 

Про затвердження Порядку розподілу  активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

 

Відповідно до законів України «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії»  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата  з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

27.07.2017 № 975

 

ПОРЯДОК

розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними  та міждержавними електричними мережами

 

1. Загальні положення

 

1.1. Дія цього Порядку поширюється на ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (далі – ліцензіат).

1.2. Цей Порядок установлює механізм та принципи розподілу активів, витрат та фактичних доходів ліцензіата між видами господарської діяльності для визначення регуляторної бази активів, необхідного доходу, розрахунку тарифів, ведення обліку та звітності з відповідного виду діяльності.

1.3. Для цілей цього Порядку активи, витрати, доходи ліцензіата розподіляються за такими видами діяльності:

передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (далі – передача електричної енергії);

послуга з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України (далі – послуга з централізованого диспетчерського управління);

інші види діяльності.

1.4. З метою уникнення перехресного субсидіювання між ліцензованими видами діяльності та іншими видами діяльності ліцензіат має вести окремий бухгалтерський облік та звітність за кожним із видів діяльності.

1.5. На підставі цього Порядку ліцензіат має розробити власний порядок розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності, затвердити його наказом та подати до НКРЕКП. 

У разі внесення змін до власного порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіат має обов’язково надати відповідний наказ про внесення змін до НКРЕКП при черговому встановленні тарифів.

1.6. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електроенергетику» та Правилах користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442 (далі – Правила користування електричною енергією).

 

2. Принципи розподілу витрат та активів між видами діяльності

 

2.1. Для цілей цього Порядку розподіл витрат та активів між видами діяльності, зазначеними у пункті 1.4 глави 1 цього Порядку, здійснюється за ознакою місця виникнення та ґрунтується на розподілі функцій між структурними підрозділами ліцензіата (загальновиробничі і адміністративні функції) та залежно від характеру виробництва (основне і допоміжне виробництво).

2.2. Групування витрат здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868. 

2.3. За ознакою місця виникнення виокремлюються самостійні об’єкти обліку витрат.

2.4. За ознакою характеру виробництва:

до основного виробництва належать структурні підрозділи, які безпосередньо здійснюють ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії та з надання послуги з централізованого диспетчерського управління;

до допоміжного виробництва належать структурні підрозділи, що обслуговують основне виробництво та інші види діяльності, зокрема виконують роботи з технічного обслуговування, ремонту технічних засобів, забезпечують інструментом, запасними частинами для ремонту устаткування, надають транспортні послуги (ремонтно-механічні та ремонтно-будівельні підрозділи, підрозділ автотранспорту та інші підрозділи, визначені структурою ліцензіата) тощо;

до загальновиробничих та адміністративних функцій належать загальногосподарські функції структурних підрозділів ліцензіата, що спрямовані на обслуговування та управління.

 

3. Розподіл функцій між видами діяльності ліцензіата

 

3.1. Функціями, що належать до діяльності з передачі електричної енергії, є:

1) забезпечення ефективної експлуатації та ремонту магістральних та міждержавних електричних мереж, зменшення витрат матеріальних ресурсів та втрат електричної енергії в електромережах; 

2) організація та проведення ремонтно-експлуатаційних та аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах магістральних електричних мереж, розробка та виготовлення технічного оснащення, засобів захисту та засобів малої механізації, необхідних для проведення цих робіт;

3) формування та проведення єдиної технічної політики з розвитку та впровадження телекомунікаційної мережі, каналів передачі даних, систем релейного захисту та протиаварійної автоматики, автоматизованих систем диспетчерського та технологічного управління, систем обліку та контролю показників якості електричної енергії; 

4) забезпечення оснащення об’єктів ліцензіата сучасними засобами релейного захисту та протиаварійної автоматики, зв’язку, телемеханіки, каналами протиаварійного та технологічного управління, системами обліку та контролю показників якості електричної енергії;

5) експлуатація засобів релейного захисту та протиаварійної автоматики, зв’язку, телемеханіки, систем обліку та контролю показників якості електричної енергії;

6) взаємодія з центральним органом виконавчої влади з метрології, його територіальними органами;

7) створення і розвиток мереж каналів протиаварійного та технологічного управління, технічних засобів обліку електроенергії та управління, обчислювальної техніки, а також обслуговування на договірних умовах технічних засобів управління і зв'язку інших підприємств;

8) планування і реалізація заходів з покращення екологічної ситуації та інформування населення про дотримання умов безпеки в зоні діючих енергооб’єктів ліцензіата;

9) надання організаційно-методичних, інформаційних, науково-технічних, шефмонтажних, налагоджувальних послуг і консультацій; 

10) проведення експертизи сучасних програмно-технічних засобів, електротехнічного обладнання, пристроїв та приладів;

11) проведення науково-дослідних робіт, впровадження науково-технічних розробок та нових видів продукції, у тому числі дослідних зразків (партій) оснащення;

12) участь у розробці та впровадженні відповідних технологій і нормативно-технічної документації, інші напрями і форми інноваційної діяльності;

13) видача технічних умов на приєднання до електричних мереж нових споживачів та збільшення потужності, зміну категорійності живлення існуючих споживачів електричної енергії; 

14) укладення договорів про приєднання до електромереж;

15) реалізація програм капітального будівництва, модернізації, технічного переоснащення і реконструкції магістральних та міждержавних електричних мереж;

16) технічне і технологічне забезпечення експортних та імпортних поставок електроенергії, а також її транзиту магістральними та міждержавними електричними мережами відповідно до укладених зовнішньоекономічних контрактів; 

17) розробка та запровадження заходів щодо скорочень витрат у магістральних та міждержавних електричних мережах;

18) купівля електричної енергії для компенсації її технологічних витрат у мережах;

19) виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії; 

20) інші роботи, пов’язані з передачею електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

3.2. Функціями, що належать до діяльності з надання послуги з централізованого диспетчерського управління, є:

1) здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергосистемою України                       (далі – ОЕС України);

2) планування та контроль за додержанням нормального режиму роботи ОЕС України;

3) участь у розробці та реалізації річних і сезонних схем регулювання стоку водосховищ каскадів гідроелектростанцій з метою найбільш раціонального використання гідроресурсів з урахуванням екологічних вимог суміжних галузей господарського комплексу України;

4) участь у плануванні і забезпеченні балансів потужності та енергії в енергосистемі із забезпеченням повного резерву потужності енергосистеми;

5) оперативне обслуговування і нагляд за експлуатацією пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики, автоматизованих систем диспетчерського та диспетчерсько-технологічного управління;

6) розроблення і впровадження автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного та організаційно-економічного управління, автоматичних систем моніторингу та управління режимами, а також програмно-технічних систем контролю та управління електроспоживанням;

7) забезпечення єдності вимірювань при диспетчерському управлінні перетоками потужності, при експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж;

8) координація оперативно-технічної експлуатації, участь у розробці (проектуванні), впровадженні нових та вдосконалення діючих пристроїв систем релейного захисту, протиаварійної автоматики, оперативно-технологічного управління, обліку, зв’язку та телемеханіки на енергопідприємствах, об’єднаних спільним режимом роботи в ОЕС України;

9) участь у розробці методичних та інструктивних матеріалів, обов'язкових до виконання енергокомпаніями і електростанціями, які об’єднані спільним режимом роботи в ОЕС України;

10) здійснення контролю за дотриманням норм надійності роботи енергетичного обладнання суб’єктами електроенергетики України в умовах паралельної роботи їх об’єктів у складі ОЕС України, щодо яких ліцензіат здійснює диспетчерське управління;

11) здійснення діяльності Адміністратора комерційного обліку та Адміністратора розрахунків;

12) розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів; 

13) розроблення та адміністрування Правил ринку, кодексу системи передачі та кодексу комерційного обліку, участь у розробці іншої нормативної бази ринку електричної енергії;

14) впровадження та забезпечення функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг;

15) підготовка плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та оцінки достатності генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту та забезпечення необхідного резерву; 

16) інші роботи, пов’язані з наданням послуги з централізованого диспетчерського управління ОЕС України.

3.3. Функції, що не ввійшли до переліку функцій, визначених у пунктах 3.1 та 3.2 цієї глави, крім загальновиробничих та адміністративних, вважаються такими, що належать до інших видів діяльності.

3.4. Загальновиробничі та адміністративні функції стосуються всіх видів ліцензованої та іншої діяльності.

 

4. Розподіл активів між видами діяльності

 

4.1. Активи, що використовуються структурними підрозділами при здійсненні ліцензованої діяльності, розподіляються між діяльністю з передачі електричної енергії, наданням послуги з централізованого диспетчерського управління та іншими видами діяльності відповідно до функцій, визначених у пунктах 3.1 та 3.2 глави 3 цього Порядку.

4.2. Активи, що безпосередньо використовуються у діяльності з передачі електричної енергії або з надання послуги з централізованого диспетчерського управління, безпосередньо належать до активів, що використовуються у відповідному виді діяльності.

4.3. Активи, що використовуються більше ніж в одному виді діяльності (адміністративні будівлі, програмне забезпечення, автотранспорт, системи зв’язку, комп’ютерна техніка тощо), належать до загальновиробничих. Базою розподілу є прямі витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо відносяться до одного з видів діяльності.

 

5. Розподіл витрат між видами діяльності

 

5.1. Прямі витрати структурних підрозділів ліцензіата розподіляються між видами діяльності відповідно до функцій, визначених у пунктах 3.1 та 3.2 глави 3 цього Порядку.

5.2. Загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати допоміжного виробництва, які неможливо прямо віднести до відповідного виду діяльності, розподіляються пропорційно прямим витратам на оплату праці працівників, які безпосередньо відносяться до передачі електричної енергії або до послуги з централізованого диспетчерського управління. 

5.3. Фінансові витрати на погашення кредиту належать до відповідного виду ліцензованої діяльності залежно від цільового призначення кредиту. 

Якщо кредит за цільовим призначенням використовується в декількох видах діяльності, фінансові витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно прямим витратам на оплату праці.

5.4. У разі застосування стимулюючого регулювання після розподілу витрат між видами ліцензованої діяльності залежно від місця їх виникнення ліцензіат здійснює їх розподіл на контрольовані та неконтрольовані відповідно до додатків 1 та 2 до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП.  

 

6. Розподіл фактичних доходів між видами діяльності

 

6.1. Розподіл фактичних доходів між видами діяльності здійснюється ліцензіатом з метою забезпечення аналізу та заповнення звітності (форма № 6-НКРЕКП-енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності», затверджена постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 року за № 1791/22103).

6.2. Визначення доходів від інших видів діяльності здійснюється на підставі окремого обліку цих видів діяльності.

 

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики              К.Сушко

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 10.01.2018, № 5

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux