Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.09.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.09.2021
Постанова
від 01 вересня 2021 р. № 1488
Київ
Про затвердження Порядку проведення перевірок постачальників послуг комерційного обліку та стану комерційного обліку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

01.09.2021                    № 1488

 

Про затвердження Порядку проведення перевірок постачальників послуг комерційного обліку та стану комерційного обліку

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок проведення перевірок постачальників послуг комерційного обліку та стану комерційного обліку, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Т.в.о. Голови НКРЕКП                                    Д.Коваленко

 

Затверджено

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг

01.09.2021 № 1488

 

Порядок проведення перевірок постачальників послуг комерційного обліку та стану комерційного обліку

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення адміністратором комерційного обліку (далі – АКО) перевірок:

дотримання постачальниками послуг комерційного обліку (далі – ППКО) вимог нормативних документів щодо обліку в частині виконання робіт/надання послуг зі збору, обробки, формування, зберігання, передачі та агрегації даних комерційного обліку електричної енергії, що використовуються для обліку електричної енергії, що виробляється, відпускається, передається, розподіляється, імпортується, експортується та споживається;

спроможності ППКО виконувати відповідні ролі;

стану засобів комерційного обліку електричної енергії (далі – ЗКО) для визначених точок комерційного обліку (далі – ТКО) у частині їх відповідності вимогам Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс);

відповідності результатів вимірювання в первинній базі лічильників даним комерційного обліку, що надані ППКО АКО.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на АКО, ППКО, операторів системи та сторін приєднаних до мережі, які задіяні у процесі комерційного обліку на ринку електричної енергії.

1.3. Інші терміни та скорочення, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про ринок електричної енергії», «Про метрологію та метрологічну діяльність», Кодексі, Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

 

2. Загальні вимоги до проведення перевірок 

 

2.1. АКО контролює дотримання ППКО вимог нормативних документів щодо обліку електричної енергії на ринку електричної енергії шляхом здійснення планових і позапланових перевірок.

2.2. Планова перевірка дотримання ППКО нормативних документів щодо обліку електричної енергії на ринку електричної енергії проводиться не частіше одного разу протягом календарного року згідно з затвердженим АКО графіком, який оприлюднюється на офіційному вебсайті АКО не пізніше десяти днів до початку відповідного планового періоду (кварталу).

2.3. Планові перевірки не можуть здійснюватися за період, який вже перевірявся.

2.4. Підставами для проведення позапланової перевірки є:

1) виявлення АКО невідповідності даних комерційного обліку, заявлених у документах, поданих ППКО, у тому числі щодо стану ЗКО або щодо організації комерційного обліку в ТКО;

2) виявлення АКО за результатами проведеного аналізу даних комерційного обліку, наданих ППКО за результатами виконання своїх функцій, в частині їх відповідності вимогам нормативних документів;

3) отримання обґрунтованого звернення від сторін, пов’язаних з ТКО або групою ТКО, щодо неякісного виконання ППКО своїх обов’язків;

4) урегулювання АКО суперечок щодо стану комерційного обліку електричної енергії та формування даних комерційного обліку по площадках вимірювання;

5) перевірка усунення ППКО порушень, виявлених попередньою перевіркою;

6) обґрунтоване звернення Регулятора;

7) первинна реєстрація ППКО;

8) звернення ППКО щодо проведення перевірки його діяльності.

2.5. Перевірка ППКО проводиться в межах відповідних ролей, отриманих ППКО під час реєстрації в АКО.

2.6. Відповідальним за організацію проведення перевірки є ППКО. До проведення перевірки АКО має право залучати заінтересовані сторони (СПМ, ВТКО, оператора мережі та інших), представників Регулятора та Державної інспекції енергетичного нагляду України за їх згодою.

2.7. Перевірка проводиться в робочий час, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку ППКО, а також власників (користувачів) електроустановок, об’єктів або окремих елементів об’єкта, території (приміщення), де улаштовані вузли обліку електричної енергії (далі – ВОЕ), та у присутності уповноваженої(их) особи (осіб) ППКО.

2.8. Листування АКО з ППКО з питань проведення перевірки здійснюється через офіційний канал комунікації, зазначений ППКО при його реєстрації, з отриманням сповіщення про отримання листа та блокуванням інформаційної взаємодії до отримання підтвердження відповідної реєстрації.

2.9. ППКО забезпечує:

АКО програмними та технічними засобами, які необхідні для проведення перевірки, згідно з питаннями, які перевіряються;

безперешкодний доступ до ВОЕ представникам, які беруть участь у перевірці, для контролю за станом ЗКО та зчитування результатів вимірювання з лічильників.

2.10. ППКО зобов’язаний допустити уповноваженого(их) представника(ів) АКО та інших залучених осіб до проведення перевірки.

 

3. Організація та проведення перевірок 

 

3.1. Про проведення перевірки АКО повідомляє відповідного ППКО не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня початку перевірки.

3.2. Повідомлення оформлюється згідно з додатком 1 до цього Порядку та надсилається ППКО через офіційний канал комунікації.

У повідомленні зазначаються підстави перевірки, термін її проведення та інша інформація, зазначена в додатку 1 до цього Порядку.

Представники АКО допускаються до проведення перевірки за умови наявності у них службового посвідчення та посвідчення про перевірку знань із відповідною групою допуску до роботи в електроустановках.

3.3. Тривалість проведення перевірок не може перевищувати: для планових перевірок – десять робочих днів, для позапланових – п’ять робочих днів.

3.4. За обґрунтованих обставин (затримка в доступі до ВОЕ, несвоєчасне надання документів тощо) термін проведення перевірки може бути продовжено на строк до п’яти робочих днів для планових перевірок і до двох робочих днів для позапланових перевірок.

Про продовження строку проведення перевірки АКО письмово повідомляє ППКО з відповідним обґрунтуванням та зазначенням дати її закінчення.

3.5. Перелік уповноважених представників АКО, які проводять перевірку, та представників заінтересованих сторін, залучених до перевірки, зазначається в листі, який направляється на адресу ППКО до початку перевірки.

3.6. За наявності поважних причин неможливості забезпечення участі уповноваженого представника АКО у проведенні перевірки або для включення іншого представника АКО до складу уповноважених представників АКО   оформляється новий лист з відповідним обґрунтуванням без зміни терміну перевірки та переліку питань, які підлягають перевірці. Оригінал листа надається ППКО.

3.7. Уповноваженою особою ППКО є керівник або особа, уповноважена розпорядчим документом ППКО представляти ППКО під час проведення перевірки.

3.8. При проведенні планової перевірки уповноважений представник АКО визначає перелік ТКО, які підлягають перевірці.

3.9. ППКО зобов’язаний повідомити АКО письмово листом або електронною поштою не пізніше ніж за три робочі дні до початку проведення планової перевірки про обставини (відсутність домовленості із власником (користувачем) електроустановок щодо доступу уповноважених представників АКО до ВОЕ тощо), що унеможливлюють проведення планової перевірки у визначений термін, із пропозиціями щодо іншого терміну планової перевірки в межах тридцяти календарних днів.

Протягом наступного робочого дня після отримання такого повідомлення АКО оформляє нове повідомлення про проведення перевірки зі зміною термінів проведення перевірки, яке надсилає ППКО через офіційний канал комунікації.

У разі прийняття рішення щодо не перенесення термінів проведення перевірки, АКО протягом наступного робочого дня після отримання такого повідомлення, надсилає лист на ППКО із повідомленням щодо відмови у перенесенні термінів перевірки із описом обставин, які призвели до такого рішення.

3.10. Під час проведення позапланової перевірки діяльності ППКО з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. Переносити строки проведення позапланової перевірки заборонено.

3.11. У перший день проведення перевірки уповноважений представник АКО зобов’язаний пред’явити уповноваженій особі ППКО копію листа про проведення перевірки, в якому зазначається перелік уповноважених представників АКО, які проводять перевірку, та перелік представників заінтересованих сторін, залучених до перевірки, та службове посвідчення, а уповноважена особа ППКО зобов’язана пред’явити уповноваженому представнику АКО розпорядчий документ про призначення її уповноваженою особою та надати копію цього документа.

3.12. На початку проведення перевірки уповноважений представник АКО ознайомлюється з:

1) реєстраційними даними ППКО, наданими при реєстрації;

2) переліком площадок вимірювання, за якими ППКО провадить свою діяльність;

3) додатками до договорів про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії відповідно до своїх повноважень (актами розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, відомостями про ВОЕ, у тому числі відомостями про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії (точка встановлення, тип тощо), однолінійними схемами електропостачання із зазначенням ліній, які живлять струмоприймачі, та точок їх приєднання, схемами організації комерційного обліку електричної енергії, алгоритмами розрахунку спожитої електроенергії, порядками розрахунку та складення балансу електричної енергії, паспортами точок розподілу/передачі електричної енергії);

4) паспортами-протоколами ВОЕ, паспортами ЗВТ, у тому числі паспортами на трансформатори струму і напруги, та технічною документацією на АС, а також Актами технічної перевірки ЗКО та Актами контрольного огляду ЗКО;

5) актами пломбування ВОЕ;

6) звітними даними по ТКО;

7) свідоцтвами про повірку ЗВТ, якщо ЗВТ повірені, або документами щодо оцінки відповідності ЗВТ;

8) інформацією стосовно суперечок щодо стану комерційного обліку та даних комерційного обліку електричної енергії;

9) раніше складеними АКО актами перевірок діяльності зазначеного ППКО;

10) іншими документами, які стосуються питань перевірки.

3.13. Перелік питань, за якими проводиться перевірка діяльності ППКО та стану ЗКО, визначається відповідно до орієнтовного переліку питань, за якими проводиться перевірка діяльності ППКО та ЗКО в ТКО, наведеного в додатку 2 до цього Порядку.

3.14. Зняття первинних даних за період, який перевіряється, здійснюється кваліфікованим персоналом ППКО з кожного лічильника електричної енергії за допомогою портативного комп’ютера з використанням відповідного програмного забезпечення або з серверу (за наявності введеної у промислову експлуатацію АСКОЕ) з дискретністю фіксування даних первинної бази даних лічильника у присутності уповноважених осіб АКО.

3.15. У разі відсутності на площадці вимірювання приладів погодинного обліку електричної енергії або АСКОЕ інформація щодо погодинних обсягів електричної енергії по площадці вимірювання визначається за даними розрахункових приладів обліку на підставі розрахунків відповідно до вимог Кодексу, нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії, та інших нормативних документів.

3.16. ППКО зобов’язаний надати уповноваженому представнику АКО документацію, необхідну для визначення погодинних обсягів перетікання електричної енергії в ТКО, не обладнаних приладами погодинного обліку електричної енергії.

3.17. Обробка первинних даних, отриманих з приладів комерційного обліку електричної енергії, здійснюється уповноваженою особою ППКО з використанням комп’ютерної техніки та діючих в АСКОЕ алгоритмів, які враховують конфігурацію первинної схеми, склад та технічні характеристики обладнання.

Результатом обробки є дані про обсяги електричної енергії за кожну годину доби та за кожну добу розрахункового періоду, який перевіряється.

3.18. Якщо дані комерційного обліку електричної енергії по площадці вимірювання не відповідають обробленим даним комерційного обліку з первинних даних, отриманих з приладів обліку (наприклад, якщо ЗКО улаштовані не на межі балансової належності електричних мереж або для визначення обсягу відпуску/відбору/перетікання електричної енергії враховується споживання електричної енергії субспоживачами тощо), ППКО здійснює обробку цих даних та надає відповідні розрахунки  уповноваженому представнику АКО, який проводить перевірку.

3.19. Якщо до завершення перевірки ППКО не проведено остаточну обробку даних, в Акті перевірки зазначається кінцевий термін її проведення. ППКО повинен в установлений уповноваженим представником АКО термін, але не пізніше двох робочих днів після завершення перевірки надати необхідну інформацію в електронному вигляді з використанням КЕП.

3.20. Виявлені факти невідповідності ЗКО та систем обліку електричної енергії, а також процедур зчитування, формування, обробки, зберігання та агрегації даних комерційного обліку електричної енергії вимогам нормативних документів і регламентам, установленим АКО, зазначаються в Акті перевірки.

 

4. Оформлення результатів перевірок

 

4.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається Акт перевірки у двох примірниках згідно з додатком 3 до цього Порядку.

4.2. Акт перевірки оформлюється розбірливим почерком або в друкованому вигляді та підписується в останній день перевірки уповноваженими представниками АКО, уповноваженими особами ППКО, а також представниками інших заінтересованих сторін, які брали участь у перевірці.

4.3. Один примірник Акта перевірки після підписання залишається у ППКО, а другий зберігається в АКО.

4.4. Акт перевірки складається із вступної, описової та резолютивної частин.

4.5. Вступна частина Акта перевірки має містити:

1) термін проведеної перевірки, місце та дату його складення;

2) вид перевірки (планова або позапланова);

3) посади, прізвища, імена, по батькові уповноважених представників АКО, які здійснювали перевірку;

4) найменування, код ЄДРПОУ та ЕІС-код ППКО, який перевіряється;

5) посаду, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи ППКО та уповноважених представників інших сторін, які брали участь у перевірці;

6) ЕІС-коди всіх ТКО, які перевірялись, із зазначенням їх ВТКО та СПМ;

7) розрахунковий період, за який здійснювалась перевірка даних комерційного обліку електричної енергії.

4.6. В описовій частині Акта перевірки зазначається інформація відповідно до переліку питань, які розглядались під час перевірки, зокрема щодо стану ЗКО, наявної документації на ТКО, які перевірялись, процедур зчитування, формування, обробки, зберігання, передачі та агрегації даних комерційного обліку, та інших питань.

Описова частина Акта перевірки, в якій зазначається інформація щодо стану комерційного обліку в ТКО, які перевіряються, може бути складена у вигляді заповнених бланків анкет згідно з переліком питань, який розробляється АКО.

4.7. У резолютивній частині Акта перевірки зазначаються результати та висновки за підсумками перевірки, опис виявлених порушень з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів та/або нормативно-технічних документів.

4.8. Результати проведених розрахунків обсягів електричної енергії, отримані під час проведення перевірки, підписуються присутніми представниками всіх сторін і є невід’ємним додатком до Акта перевірки.

4.9. У разі проведення перевірки окремих ТКО та/або різних площадок вимірювань ППКО більше ніж одним уповноваженим представником АКО за її результатами можуть бути складені окремі Акти перевірки, на підставі яких уповноважений представник АКО – керівник перевірки складає загальний Акт перевірки, в якому зазначається інформація по всіх ТКО, які перевірялись.

4.10. Недопуск уповноваженого(их) представника(ів) АКО, а також представників залучених сторін до проведення перевірки за відсутності для цього підстав (ненадання документів та інформації щодо предмета перевірки на вимогу уповноваженого представника АКО, відсутність уповноваженої особи ППКО протягом першого дня перевірки) вважається відмовою у проведенні перевірки.

У разі відмови власників (користувачів) електроустановок, об’єктів або окремих елементів об’єкта, території (приміщення), де встановлені ВОЕ, у доступі до місць провадження діяльності ППКО, складається Акт, в якому фіксується відмова у наданні доступу до ВОЕ із зазначенням сторони, яка відмовляє у доступі.

У разі відмови ППКО у проведенні перевірки в перший день перевірки складається Акт про відмову у проведенні перевірки (далі – Акт про відмову) у двох примірниках із зазначенням причин відмови. До Акта про відмову додаються відповідні пояснення уповноваженої особи ППКО (у разі їх надання). Один примірник Акта про відмову передається уповноваженій особі ППКО, а другий примірник з відміткою дати та часу його отримання уповноваженою особою ППКО, що засвідчується підписом уповноваженої особи, зберігається в АКО. У разі відмови уповноваженої особи прийняти Акт про відмову АКО надсилає ППКО його листом або електронною поштою протягом п’яти робочих днів з дня його підписання.

4.11. У випадку незгоди зі змістом Акта перевірки ППКО підписує його із зауваженнями, про що в Акті перевірки проставляється відмітка «із зауваженнями». Зауваження ППКО щодо змісту Акта перевірки оформлюються окремим документом за підписом керівника ППКО або уповноваженої на такі дії особи ППКО та протягом двох робочих днів надаються АКО в електронному вигляді з використанням КЕП, додаються до кожного примірника Акта перевірки та є його невід'ємною частиною.

4.12. Зауваження, надані ППКО до Акта перевірки, розглядаються АКО   протягом трьох робочих днів з дати їх отримання. За результатами розгляду АКО приймає рішення про обґрунтованість/необґрунтованість зауважень ППКО та необхідність їх урахування в Акті перевірки, про що повідомляє ППКО.

4.13. Відмова ППКО від підписання Акта перевірки фіксується в цьому акті. У такому випадку представник АКО, який проводить перевірку, підписує два примірники Акта перевірки та направляє їх рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в електронному вигляді з використанням КЕП або вручає їх особисто керівнику ППКО із зазначенням кінцевої дати його підписання.

4.14. У разі виявлення за результатами перевірки порушень у забезпеченні комерційного обліку АКО не пізніше ніж на п’ятий робочий день після оформлення Акта перевірки (або не пізніше ніж на п’ятий робочий день після прийняття рішень про заперечення у разі надходження від ППКО заперечень по складеному Акту перевірки) складає та надсилає ППКО із застосуванням КЕП попередження, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку (далі – Попередження).

4.15. Попередження підписується або уповноваженим(и) представником(ами) АКО та керівником ППКО, або уповноваженою ним особою. У разі відмови від підпису Попередження АКО надсилає його ППКО рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в електронному вигляді з використанням КЕП.

4.16. У разі непідписання або ненадання ППКО у встановлений термін підписаного Акта перевірки, а також у разі складення Акта про відмову АКО протягом п’яти робочих днів з дати, зазначеної в листі щодо підписання Акта перевірки, оформлює Попередження  такому ППКО із зазначенням зауважень, виявлених за результатами перевірки, та терміну їх усунення і надсилає два примірники підписаного Попередження керівнику ППКО рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в електронному вигляді з використанням КЕП або вручає особисто керівнику ППКО під підпис. У разі складення Акта про відмову термін надання ППКО доступу уповноважених представників АКО до ВОЕ зазначається у Попередженні і має становити не більше п’яти робочих днів від дати його видачі.

4.17. Для усунення виявлених порушень за результатами здійснення перевірки ППКО повинен надати оновлені дані комерційного обліку відповідним учасникам ринку для проведення перерахунків згідно із затвердженими АКО процедурами для всіх ТКО, по яких виявлено порушення, за розрахунковий період, який перевірявся.

4.18. Про виявлені порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів, а також установлених АКО регламентів інформаційного обміну АКО інформує учасників ринку електричної енергії через реєстр ППКО та/або Датахаб.

4.19. Термін усунення порушень з приведення обліку електричної енергії у відповідність до вимог ПУЕ та Кодексу або до технічних характеристик заводу-виробника ЗВТ не має перевищувати один місяць (для обліку в мережах 0,4 кВ) та три місяці (для обліку в мережах 6 кВ та вище) з дня видачі Попередження.

4.20. У разі незгоди з Актом перевірки/Попередженням ППКО має право звернутися до Регулятора у порядку, встановленому законодавством. До прийняття Регулятором рішення за зверненням ППКО щодо результатів проведеної АКО перевірки результати перевірки залишаються без змін.

 

5. Процедура усунення порушень 

 

5.1. АКО формує справу з перевірки, що включає Акт перевірки, Попередження, листування з ППКО та інші документи і матеріали, що стосуються перевірки, та забезпечує її зберігання у паперовій та/або електронній формі протягом трьох років з дати закінчення перевірки.

5.2. Порушення, зафіксовані в Попередженні, повинні бути усунуті ППКО в повному обсязі до закінчення встановленого терміну їх усунення.

ППКО не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення встановленого терміну для усунення порушення має право звернутися в довільній формі до АКО про продовження строку усунення порушень з належним обґрунтуванням.

5.3. АКО розглядає звернення ППКО про продовження строку для усунення порушень протягом п’яти робочих днів з дати його отримання та надсилає ППКО обґрунтовану відповідь.

5.4. За наявності повідомлення ППКО про усунення в повному обсязі зафіксованих в Акті перевірки та зазначених у Попередженні порушень перевірка усунення порушень може проводитись під час проведення планової перевірки.

5.5. Після закінчення терміну усунення порушень, зазначених у Попередженні, та за відсутності протягом п’яти робочих днів повідомлення ППКО про їх усунення АКО проводить повторну позапланову перевірку відповідного ППКО щодо усунення ним порушень, зазначених у Попередженні.

5.6. У ході повторної позапланової перевірки перевіряється виключно усунення зазначених у Попередженні порушень, за результатами якої складається Акт перевірки.

5.7. Якщо порушення усунуті в повному обсязі, в Акті перевірки ставиться відмітка: «Порушення, зазначені в Попередженні від «__»_______20__ року № __, усунуті в повному обсязі».

5.8. У разі неусунення ППКО порушень, зазначених у Попередженні, в установлені терміни в Акті перевірки ставиться відмітка: «Порушення, зазначені в Попередженні від «__»_______20__ року № __, не усунуті в частині:» і перераховуються порушення, які не усунуто. До Акта перевірки можуть долучатись пояснення керівника, іншої уповноваженої ним особи.

5.9. Акт перевірки складається у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, підписується уповноваженим представником АКО та уповноваженою особою ППКО.

5.10. Якщо під час повторної перевірки ППКО виявлено, що порушення, зафіксовані в Попередженні, виконані не в повному обсязі, АКО складає повторне Попередження згідно з главою 4 цього Порядку, про що інформує учасників ринку через публічний реєстр ППКО та/або Датахаб.

5.11. У повторному Попередженні зазначається перелік порушень, які залишились не виконаними, та встановлюються терміни для їх усунення.

5.12. Терміни усунення порушень, зазначених у повторному Попередженні, не можуть перевищувати терміни усунення порушень, зазначених у Попередженні, виконання якого перевірялось.

5.13. У разі неусунення порушень, зазначених у повторному Попередженні, до ППКО застосовуються санкції, передбачені Кодексом.

 

Начальник Управління

інноваційних технологій                                             В.Попович

 

Додатки див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux