Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 31.03.2017

документ
втратив
чинність

Дата оновлення:10.04.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 31.03.2017
Постанова
від 28 березня 2017 р. № 426
Київ
Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 03.04.2020№ 763) 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

28.03.2017                   № 426

 

Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про електроенергетику», законів України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 лютого 2015 року № 176 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 521/26966.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

28.03.2017 № 426

 

Порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення електронних аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією з урахуванням особливостей роботи ОЕС України та окремих її складових частин. 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

адміністратор аукціонної платформи – працівник аукціонного офісу, який має повноваження здійснювати контроль за дотриманням цього Порядку, правил та умов проведення аукціонів, проводити аукціони, зняття всіх наявних Заявок на участь в аукціоні у випадку виникнення технологічного порушення, технічних проблем у роботі аукціонної платформи та/або форс-мажорних обставин, перевірку надходження грошових внесків/подання банківських гарантій, прийом Заяв та пакета документів про набуття статусу учасника розподілення, підписання протоколів проведення аукціонів у разі застосування резервного механізму та виконувати інші дії, передбачені цим Порядком; 

аукціонна платформа – автоматизована система, за допомогою якої проводяться електронні аукціони відповідно до цього Порядку; 

аукціонний офіс – підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України;

банківська гарантія – вид забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов’язання перед аукціонним офісом сплатити кошти за учасника розподілення вільної пропускної спроможності в разі невиконання останнім у повному обсязі або частково своїх фінансових зобов’язань перед аукціонним офісом. Банківська гарантія є безвідкличною та безумовною;

відкриття торгів – час дня, з настанням якого до аукціонного офісу можуть надходити заявки на участь в аукціоні від учасників розподілення;

вільна пропускна спроможність (далі – ВПC) (available transfer capacity, АТС) – доступна пропускна спроможність, за вирахуванням розподіленої на аукціонах величини пропускної спроможності та пропускної спроможності, щодо якої відповідно до законодавства надано пріоритетний доступ. При розрахунку добової вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на попередніх аукціонах; 

граничні величини експортних та імпортних  операцій з електричною енергією на добу Д (далі – граничні величини) – максимальні погодинні величини електричної енергії та потужності з експорту та імпорту електричної енергії, при яких забезпечується надійна та безперебійна робота ОЕС України та електропостачання споживачів електричної енергії, які визначаються відповідно до законодавства та/або нормативних документів; 

гранична ціна доступу – визначена програмним забезпеченням аукціонної платформи мінімальна із задоволених заявок на участь в аукціонах ціна доступу до пропускної спроможності по кожному з резервів кожного міждержавного перетину;

графік аукціонів – графік проведення річних, місячних та добових аукціонів, який оприлюднюється на веб-сайті аукціонного офісу; 

грошовий внесок – кошти, які вносяться учасником розподілення для участі в річних та/або місячних, та/або добових аукціонах і які в разі невиконання учасником розподілення своїх фінансових зобов’язань відповідно до договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України переходять у власність аукціонного офісу як штраф;

Д – день, протягом якого надається доступ до пропускної спроможності; 

Д-1 – день, що передує Д;

Д-2 – день, що передує Д-1;

Д-3 – день, що передує Д-2;

деталі аукціону – інформація щодо параметрів аукціону, визначених підпунктом 7 пункту 3.1 розділу ІІІ цього Порядку; 

добовий резерв – вільна пропускна спроможність, яка пропонується до розподілу на добових аукціонах та виражена в мегаватах (МВт);

договір про доступ до пропускної спроможності – договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, який визначає умови та порядок надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України та укладається між учасниками аукціону та аукціонним офісом шляхом приєднання учасника аукціону до договору в цілому. Договір розробляється аукціонним офісом на підставі примірного договору, затвердженого НКРЕКП, та розміщується на аукціонній платформі та веб-сайті аукціонного офісу і є договором приєднання; 

доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України – право енергопостачальника на отримання послуги з передачі електричної енергії міждержавними електричними мережами України з метою здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією, набуте відповідно до цього Порядку;  

доступна пропускна спроможність (далі – ДПC) (net transfer capacity, NTC) – величина максимальної потужності електричної енергії, що може бути передана з енергетичної системи однієї країни до енергетичної системи іншої країни у відповідному напрямку (міждержавному перетині) за умови гарантованого забезпечення безпеки і надійності функціонування об'єднаної енергетичної системи України;

електронний аукціон (далі – аукціон) – врегульована цим Порядком система суспільних відносин між учасниками електронної взаємодії, розміщеної в мережі Інтернет аукціонної платформи, з використанням якої такі учасники на конкурсній основі здійснюють правочини щодо розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією. Учасниками електронної взаємодії, розміщеної в мережі Інтернет аукціонної платформи, є учасники розподілення та аукціонний офіс;

електронна реєстрація – набір літер та цифр (логін та пароль), які присвоюються енергопостачальнику при набутті статусу учасника розподілення для персонального доступу до аукціонної платформи і вчинення дій відповідно до цього Порядку;

енергопостачальники – учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують/продають електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її експорту та/або імпорту;

закриття торгів – визначений цим Порядком точний час дня, з настанням якого аукціонний офіс припиняє приймати від учасників розподілення заявки;

заява про набуття статусу учасника розподілення – заява, підписана та подана енергопостачальником до аукціонного офісу для набуття статусу учасника розподілення. Форму заяви про набуття статусу учасника розподілення наведено в додатку 1 до цього Порядку; 

заявка на участь в аукціоні (далі – Заявка) – подана до аукціонного офісу в порядку і строки, визначені цим Порядком, невідклична на час закриття торгів пропозиція (оферта) учасника розподілення щодо придбання певної величини ВПC відповідного резерву, запропонованої до розподілу на електронному аукціоні;

ідентифікаційний номер оплати – набір знаків, який за результатами проведення відповідного аукціону присвоюється аукціонним офісом відповідному резерву і який використовується переможцями аукціонів при здійсненні оплати по цьому резерву;  

київський час – центральноєвропейський час (CET) + 1 година;

користувач розподіленої пропускної спроможності (далі – користувач РПС) – переможець аукціону або отримувач розподіленої пропускної спроможності, який набув прав і обов’язків щодо використання розподіленої пропускної спроможності (далі – РПС);

міждержавний перетин – сукупність міждержавних ліній електропередачі, що з’єднують об’єднану енергетичну систему України (або її частину) з іншими зонами регулювання та/або з енергосистемами інших держав; 

місячний резерв – вільна пропускна спроможність, гарантована протягом більше ніж однієї доби, але не більше кількості календарних днів у відповідному календарному місяці, яка пропонується до розподілу на місячних аукціонах та виражена в мегаватах (МВт);

небаланс електричної енергії (потужності) – різниця між обсягами виробництва та імпорту електричної енергії (потужності) і споживання та експорту електричної енергії (потужності);

обмеження РПС – скорочення аукціонним офісом розподіленої пропускної спроможності у випадку технологічного порушення та/або форс-мажорних обставин, а також на вимогу сусіднього системного оператора;

оптовий постачальник електричної енергії (далі – ОПЕЕ) – суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на оптове постачання електричної енергії та здійснює таку ліцензовану діяльність;

отримувач РПС – учасник розподілення вільної пропускної спроможності, який на договірних засадах набуває доступу до розподіленої пропускної спроможності в результаті його передачі від передавача РПС;

передавач РПС – користувач РПС, який на договірних засадах здійснює передачу отриманого за результатами аукціону доступу до пропускної спроможності іншому учаснику розподілення;

передача РПС – визначений цим Порядком спосіб передачі від користувача РПС до отримувача РПС права на доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

переможець аукціону – учасник аукціону, Заявка якого була задоволена;

повернення – кошти, що належать до повернення користувачу розподіленої пропускної спроможності відповідно до величини обмеження та/або припинення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

повідомлення – будь-яка офіційна інформація, що надсилається аукціонним офісом учасникам розподілення про будь-які процеси, що проходять за їхньою участю в аукціонній платформі, або інша інформація, що має бути направлена аукціонним офісом у випадках, порядку та строки, визначені цим Порядком. Належним вважається повідомлення, розміщене/оприлюднене/направлене аукціонним офісом за допомогою доступних каналів зв’язку (через аукціонну платформу за умови її функціонування у звичайному режимі, а в разі використання резервного механізму – за допомогою електронної пошти або факсимільним зв’язком) за реквізитами, наданими учасниками розподілення до аукціонного офісу. Усі повідомлення аукціонного офісу розміщуються на аукціонній платформі та опубліковуються на веб-сайті аукціонного офісу;

припинення використання РПС – визначений цим Порядком спосіб добровільного припинення користувачем РПС використання отриманої ним пропускної спроможності;

пріоритетний доступ – доступ до додаткового (збільшеного) обсягу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, створеного за рахунок інвестиції юридичної особи, що не є пов’язаною прямо або опосередковано відносинами контролю з підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами України, який може бути звільнений від дії положень частини сьомої статті 30 Закону України «Про електроенергетику»; 

реєстр учасників розподілення вільної пропускної спроможності (далі – Реєстр) – електронний реєстр учасників розподілення, що вноситься до аукціонної платформи для ідентифікації програмним забезпеченням цих учасників розподілення в частині надання їм прав на здійснення відповідних дій на аукціонній платформі;

резервний механізм – порядок розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, передачі РПС та припинення використання доступу до пропускної спроможності, що застосовується аукціонним офісом через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи з використанням електронної пошти або факсимільного зв’язку;

річний резерв – вільна пропускна спроможність в одному календарному році протягом більше тридцяти календарних днів та не більше 365 або 366 (у високосному році) календарних днів, яка пропонується до розподілу на річному аукціоні та виражена у мегаватах (МВт);

розподілена пропускна спроможність (далі – РПС) – розподілена за результатами аукціону пропускна спроможність, щодо якої переможець аукціону набув прав та обов’язків щодо доступу до пропускної спроможності;

системний час аукціонної платформи – поточні дата та час для кожної дії, що здійснюється всіма користувачами аукціонної платформи. Системний час аукціонної платформи відповідає київському часу;

сусідній системний оператор – системний оператор або оператор системи передачі Словацької Республіки, Румунії, Польської Республіки, Угорщини, Республіки Молдова, Республіки Білорусь чи Російської Федерації;

технічні проблеми в роботі аукціонної платформи – технічне порушення належного функціонування апаратного та/або програмного забезпечення, що використовується для проведення електронних аукціонів, повне відключення від мережі Інтернет та/або втрата всіх інтернет-додатків, та/або відмова роботи аукціонної платформи (серверів, бази даних або системна помилка аукціонної платформи); 

технологічне порушення – ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема внаслідок небалансу електричної енергії (потужності), зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня, яка визначається відповідно до законодавства та/або нормативних документів;

унікальний ідентифікатор – набір цифр та літер, який аукціонна платформа автоматично присвоює будь-якій РПС, яка була розподілена за результатами електронного аукціону;

уповноважена особа – особа, яка відповідно до вимог законодавства має повноваження представляти інтереси енергопостачальника та вчиняти правочини від імені та за рахунок енергопостачальника, який планує брати участь в аукціоні;

учасник аукціону – учасник розподілення, який подав Заявку;

учасник розподілення вільної пропускної спроможності (учасник розподілення) – енергопостачальник, який відповідає визначеним цим Порядком вимогам та внесений до Реєстру;

форс-мажорні обставини – надзвичайні, непередбачені та непереборні за таких умов події, що відбуваються незалежно від бажання та є поза контролем аукціонного офісу та енергопостачальників (незалежно від статусу, в якому вони перебувають відповідно до положень цього Порядку), і які є обставинами, що звільняють від відповідальності за невиконання зобов’язань;

часова відмітка – системний час аукціонної платформи, що присвоюється будь-якій дії будь-якого з учасників розподілення або аукціонного офісу;

СЕТ (Central European Time) – центральноєвропейський час; 

ЕІС-код (Energy Identification Code) – персональний ідентифікаційний код енергопостачальника, необхідний для участі в розподіленні вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України у напрямку Угорщини, Словацької Республіки, Румунії та Польської Республіки.

Терміни «міждержавна електрична мережа», «об’єднана енергетична система України» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електроенергетику». 

1.3. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України учасники аукціону отримують виключно за результатами аукціону, передбаченого цим Порядком, за винятком пропускної спроможності, щодо якої відповідно до законодавства надано пріоритетний доступ.

За результатами аукціону енергопостачальники мають право використовувати пропускну спроможність для здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією.

1.4. Аукціонний офіс визначає доступну пропускну спроможність відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі. Величина доступної пропускної спроможності узгоджується з відповідним системним оператором та/або операторами системи передачі сусідньої країни.

1.5. Аукціонний офіс здійснює розподілення всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на річних, місячних і добових аукціонах за процедурою електронного аукціону з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису, крім випадків, встановлених Законом України «Про електроенергетику». 

1.6. Вільна пропускна спроможність визначається аукціонним офісом шляхом вирахування з величини доступної пропускної спроможності величини пропускної спроможності, розподіленої на аукціонах, та пропускної спроможності, щодо якої відповідно до законодавства надано пріоритетний доступ. При розрахунку місячної вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на річних аукціонах. При розрахунку добової вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на річних та місячних аукціонах, а також величина пропускної спроможності, що вивільнилася після приведення графіків користувачів РПС за результатами річних та місячних аукціонів до граничних величин.

Граничні величини експортних та імпортних  операцій з електричною енергією на день Д  визначаються в залежності від схеми та параметрів основної мережі та прогнозного балансу потужності ОЕС України та «Острова БуТЕС». Граничні величини експортних та імпортних  операцій з електричною енергією на відповідний період оприлюднюються аукціонним офісом у деталях добового аукціону.

При визначенні граничних величин для добового аукціону враховуються погодинні величини потужностей поданих графіків використання РПС за результатами річних та місячних аукціонів.

1.7. У випадку, коли попит на доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України перевищує величину вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, аукціон на доступ проводиться за принципом першочергового задоволення Заявок, які пропонують найвищу ціну. У такому разі ціна доступу до пропускної спроможності за відповідним напрямом визначається за мінімальною ціною із задоволених Заявок.

1.8. Якщо попит на доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України не перевищує або дорівнює величині вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, аукціонний офіс надає учасникам такого аукціону доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на безоплатній основі.

1.9. Річні та місячні аукціони проводяться відповідно до графіка аукціонів, який щороку оприлюднюється аукціонним офісом не пізніше 01 листопада поточного року шляхом розміщення на своєму веб-сайті, в якому також зазначаються строки оприлюднення деталей аукціону(ів). 

1.10. У випадку якщо останній день терміну, вказаного в Порядку, припадає на святковий і неробочий день, що визначено відповідно до Кодексу законів про працю України, то всі дії, які відповідно до умов цього Порядку належить виконати в цей термін, мають бути здійснені не пізніше останнього робочого дня, що передує відповідному святковому і неробочому дню.

1.11. Мовою проведення аукціонів, листування та діловодства є українська мова.

1.12. Аукціонна платформа є доступною всім учасникам розподілення для вчинення дій щодо підготовки та участі в аукціонах, перегляду інформації про результати аукціонів, перевірки величин грошових внесків та банківських гарантій учасників розподілення, а також інших дій відповідно до цього Порядку. 

Для вчинення вищезазначених дій учасник розподілення повинен мати доступ до інтернет-мережі та використовувати електронну реєстрацію.

Аукціонна платформа також є доступною всім іншим користувачам виключно для перегляду публічної інформації без права вчинення інших дій.

Підтримання функціонування аукціонної платформи забезпечується аукціонним офісом. 

1.13. Аукціонний офіс співпрацюватиме із системними операторами сусідніх країн з координації механізмів розподілу перевантажень та реалізації спільних процедур розподілу міждержавної пропускної спроможності для створення в майбутньому єдиної платформи проведення аукціонів.

1.14. Аукціонний офіс, ОПЕЕ та учасники розподілення мають право ініціювати внесення змін до цього Порядку.

1.15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснює моніторинг виконання правил щодо проведення розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України. 

 

ІІ. Аукціонний офіс

 

2.1. Аукціонний офіс здійснює організацію і проведення електронних аукціонів з розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією. 

2.2. Для цього аукціонний офіс:

забезпечує недискримінаційні умови доступу енергопостачальників до міждержавних електричних мереж України для здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією;

складає та оприлюднює графік проведення аукціонів;

розглядає заяви про набуття статусу учасника розподілення;

здійснює реєстрацію і ведення Реєстру;

здійснює прийом Заявок щодо участі в аукціоні через аукціонну платформу;

забезпечує оформлення відповідних аукціонних документів за підсумками проведених аукціонів;

здійснює координацію розподілення пропускної спроможності із системними операторами сусідніх країн;

виконує функції адміністратора аукціонної платформи, оприлюднює на своєму веб-сайті передбачену цим Порядком інформацію;

здійснює реєстрацію повідомлень про передачу/припинення використання пропускної спроможності;

здійснює розподіл ВПС;

здійснює обмеження РПС відповідно до чинного законодавства та/або нормативних документів;

здійснює коригування добових погодинних графіків до граничних величин; 

здійснює контроль відсотка використання отриманої в результаті річного аукціону пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

визначає обсяг коштів, що належать до повернення користувачу РПС;

здійснює повернення користувачу РПС; 

повідомляє про реєстрацію енергопостачальників як учасників розподілення на аукціонній платформі за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку; 

повідомляє про втрату користувачем РПС отриманого доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку; 

повідомляє про перехід на резервний механізм за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку, у способи, визначені цим Порядком; 

вирішує оперативні питання, що виникають у процесі проведення аукціону;

застосовує в разі необхідності резервний механізм;

встановлює на дату, що передує дню відкриття торгів для річних та місячних аукціонів, наявність/відсутність в учасників розподілення статусу члена оптового ринку електричної енергії України шляхом направлення відповідного запиту до ОПЕЕ;

визначає ДПC і ВПC; 

узгоджує доступну пропускну спроможність із системними операторами сусідніх країн;

встановлює наявність простроченої заборгованості в учасників розподілення за електричну енергію, закуплену останніми на оптовому ринку електричної енергії України, станом на день, що передує дню відкриття торгів для річних та місячних аукціонів шляхом направлення відповідного запиту ОПЕЕ;

надає консультаційну допомогу всім учасникам розподілення щодо роботи з аукціонною платформою. 

 

ІІІ. Оприлюднення на веб-сайті

 

3.1. Аукціонний офіс оприлюднює таку інформацію шляхом розміщення на своєму веб-сайті: 

1) цей Порядок та інші нормативно-правові акти, що регулюють питання розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

2) методику розрахунку доступної пропускної спроможності;

3) графік проведення аукціонів; 

4) контактні дані (прізвище, ім’я, по батькові, номери факсів та телефонів, електронні адреси) працівників аукціонного офісу, які відповідальні за організацію та проведення аукціонів, контактну інформацію та графік роботи служби підтримки аукціонної платформи;

5) щодобово результати визначення доступної пропускної спроможності та величини вільної пропускної спроможності, яка виставляється на аукціон, а також інформацію щодо поточного завантаження кожного з міждержавних перетинів;  

6) повідомлення, передбачені положеннями цього Порядку;

7) договір про доступ до пропускної спроможності;

8) деталі аукціону:

вільна пропускна спроможність по резервах та граничні величини;

період (рік/місяць/доба/кількість годин);

міждержавний перетин;

напрямок в Україну чи з України;

профіль добового резерву (для добового аукціону);

час відкриття та закриття торгів (проміжок часу від відкриття до закриття торгів для річного та місячних аукціонів не може бути меншим 24 годин);

час оприлюднення результатів аукціону;

іншу інформацію, пов’язану з проведенням аукціонів;

9) результати аукціону по кожному міждержавному перетину з розбивкою за резервами:

ВПС у мегаватах (МВт);

РПС у мегаватах (МВт);

перелік переможців аукціону по кожному міждержавному перетину із зазначенням величини набутих РПС;

граничну ціну доступу, виражену в національній валюті за 1 мегават за годину (грн/МВт×год);

10) інформацію щодо обмежень РПС (дата, час, тривалість та причина такого обмеження);

11) інформацію щодо передачі/припинення використання РПС;

12) інформацію про центри сертифікації ключів;

13) повідомлення про реєстрацію та/або скасування реєстрації учасників розподілення;

14) іншу інформацію, передбачену цим Порядком.

3.2. Деталі річного аукціону оприлюднюються не раніше ніж за  десять календарних днів та не менше ніж за п’ять календарних днів до дати його проведення. 

3.3. Деталі місячного аукціону оприлюднюються не раніше ніж за п’ять календарних днів та не менше ніж за три календарних дні до дати його проведення.

3.4. Деталі добового аукціону оприлюднюються до 10:00 за київським часом Д-2 кожного календарного дня року, крім визначених Кодексом законів України про працю святкових і неробочих днів. Деталі добового аукціону, який проводиться на святкові і неробочі дні та в перший календарний день після святкових і неробочих днів, оприлюднюються до 10:00 за київським часом на Д-1 дня, який передує святковим і неробочим дням. 

3.5. Аукціонний офіс повинен оприлюднювати на своєму веб-сайті дати проведення аукціонів та дати оголошення (оприлюднення) деталей аукціонів, що відрізняються від дат, зазначених у графіку аукціонів. Обґрунтування таких змін має бути оприлюднене на веб-сайті аукціонного офісу та в аукціонній платформі одночасно з перенесенням дати проведення відповідного аукціону. У випадку перенесення дати проведення річного аукціону аукціонний офіс повинен забезпечити оприлюднення інформації щодо оновлених дат проведення відповідного аукціону з дотриманням мінімальних граничних строків, встановлених для оприлюднення деталей аукціону згідно з пунктами 3.2 та 3.3 цього розділу.

 

ІV. Річний, місячний та добові аукціони

 

4.1. На річний аукціон виставляється доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України потужністю, що відповідає величині всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині, з періодом надання доступу тривалістю більше тридцяти календарних днів та не більше кількості календарних днів року (річний резерв).

4.2. На місячний аукціон виставляється доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України потужністю, що відповідає величині всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині, з періодом надання доступу тривалістю більше однієї доби та не більше кількості календарних днів відповідного місяця (місячний резерв). 

4.3. При визначенні річного та місячних резервів аукціонний офіс керується принципом максимального безперервного надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України. Аукціонному офісу забороняється здійснювати дії щодо ділення безперервного періоду надання доступу та об’єднання річних або місячних резервів.

4.4. На добовий аукціон виставляється нерозподілена та невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на річних та місячних аукціонах, величина пропускної спроможності, що вивільнилася після приведення графіків користувачів РПС за результатами річних та місячних аукціонів до граничних величин, а також щодо якої застосований механізм припинення. 

4.5. Добовий резерв дорівнює одній годині, а величина добової вільної пропускної спроможності для кожної години відповідної доби визначається окремо. 

4.6. Річний та місячні аукціони проводяться в строки, які мають забезпечувати відповідно до цього Порядку можливість підготовки та надання учасниками розподілення Заявки(ок), внесення банківських гарантій та/або перерахування грошових внесків, сплати вартості доступу за результатами проведеного аукціону та на підставі виставленого аукціонним офісом рахунку і надання добових погодинних графіків користувачами РПС.

4.7. Мінімальна величина пропускної спроможності при розрахунку величини резерву на річному, місячних та добових аукціонах складає 1 МВт. 

 

V. Порядок реєстрації енергопостачальників для участі в аукціоні та внесення змін до інформації енергопостачальників

 

5.1. З метою участі в аукціонах та/або отримання РПС через механізм передачі РПС енергопостачальник має набути статусу учасника розподілення. 

5.2. Для набуття статусу учасника розподілення енергопостачальник подає до аукціонного офісу належним чином оформлену заяву про набуття статусу учасника розподілення за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку. Усі реквізити заяви про набуття статусу учасника розподілення мають бути заповнені. Заява про набуття статусу учасника розподілення не може містити будь-яких застережень.

Заява про набуття статусу учасника розподілення подається на бланку енергопостачальника та має бути підписана уповноваженою особою енергопостачальника. До заяви про набуття статусу учасника розподілення додаються підписані уповноваженою особою енергопостачальника такі документи:

належним чином оформлена(і) анкета(и) для створення, видалення або коригування облікового запису уповноваженої особи учасника розподілення (не більше трьох). Усі розділи анкети (прізвище, ім’я, по батькові, номери факсів та телефонів, електронні адреси) мають містити повну та достовірну інформацію (форма анкети наведена в додатку 5 до цього Порядку);

оригінал довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження уповноважених осіб учасника розподілення на вчинення правочинів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

оригінал довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка від імені енергопостачальника подає заяву про набуття статусу учасника розподілення. Для керівників, які діють без довіреності на підставі установчих документів, – копії протоколу про обрання та/або наказу про призначення на посаду чи інший підтверджуючий документ.

5.3. Енергопостачальник заявою про набуття статусу учасника розподілення підтверджує, що він відповідає всім установленим цим Порядком вимогам, погоджується з порядком та умовами проведення електронних аукціонів, викладеними в цьому Порядку, приєднується в цілому до договору про доступ і зобов’язується виконувати фінансові зобов’язання відповідно до договору про доступ до пропускної спроможності.

5.4. Аукціонний офіс перевіряє наявність обмежень, передбачених цим Порядком, щодо реєстрації енергопостачальника як учасника розподілення.

5.5. Строк розгляду документів аукціонним офісом не може перевищувати десять календарних днів з дня подачі повного пакета документів, зазначених у пункті 5.2 цього розділу. У межах зазначеного строку аукціонний офіс може направити запит енергопостачальнику з метою уточнення даних, зазначених у доданих до заяви про набуття статусу учасника розподілення документах. Запит повинен бути направлений на адреси всіх уповноважених осіб енергопостачальника протягом трьох днів з дня отримання пакета документів. 

5.6. У разі ненадання енергопостачальником відповіді на запит аукціонного офісу протягом п’яти календарних днів з дати направлення такого запиту аукціонний офіс скасовує процедуру реєстрації цього енергопостачальника. 

5.7. За результатами розгляду заяви про набуття статусу учасника розподілення та документів, що додаються до неї, аукціонний офіс визначає комплектність наданих документів та приймає рішення про реєстрацію енергопостачальника учасником розподілення або відмову в такій реєстрації. Аукціонний офіс у межах строку, визначеного пунктом 5.5 цього розділу, оприлюднює на власному веб-сайті інформацію про реєстрацію учасника розподілення або відмову в реєстрації із зазначенням причин такої відмови, а також надсилає таку інформацію персонально на електронну адресу уповноваженої особи енергопостачальника.

Аукціонний офіс при проведенні реєстрації присвоює енергопостачальнику індивідуальний код учасника розподілення. 

Форму повідомлення про реєстрацію енергопостачальника як учасника розподілення на аукціонній платформі або повідомлення про відмову в реєстрації енергопостачальника як учасника розподілення на аукціонній платформі наведено в додатках 2, 6 до цього Порядку.

5.8. Аукціонний офіс не має права відмовити енергопостачальнику в реєстрації як учасника розподілення, крім випадків невиконання таким енергопостачальником вимог, зазначених у пунктах 5.2 – 5.4 цього розділу.

5.9. Аукціонний офіс створює та/або змінює, та/або вносить до аукціонної платформи обліковий запис уповноваженої особи учасника розподілення протягом п’яти календарних днів після отримання анкети відповідно до додатка 5 до цього Порядку.

Аукціонний офіс повідомляє кожну уповноважену особу учасника розподілення про створення або зміну її облікового запису електронною поштою на адресу, зазначену в анкеті. 

5.10. Енергопостачальник повинен у десятиденний строк повідомити аукціонний офіс шляхом відправлення письмового повідомлення щодо будь-яких змін в інформації енергопостачальника, яка зазначена в його анкеті, з наданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів.

5.11. У разі якщо учасник розподілення протягом року не подав жодної заявки на участь у будь-якому аукціоні, його реєстрація анулюється, про що аукціонний офіс направляє такому учаснику розподілення відповідне повідомлення. При цьому такий учасник розподілення не позбавляється права подачі наступної заяви про набуття статусу учасника розподілення.

 

VI. Вимоги до учасника аукціону

 

6.1. Для участі у річному та/або місячних, та/або добових аукціонах від учасника розподілення не пізніше дня, який передує дню відкриття торгів відповідного річного та/або місячногота/або добового аукціонуаукціонному офісу повинен надійти грошовий внесок та/або не пізніше 13:00 за київським часом дняякий передує дню відкриття торгів відповідного річного та/або місячногота/або добового аукціонуоригінал банківської гарантіїПрийняття або відмова від прийняття банківської гарантії із відповідним обґрунтуванням має бути надано(а) аукціонним офісом не пізніше як протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання.

6.2. Розмір грошового внеску та/або грошового зобов’язання, виконання якого має забезпечуватися банківською гарантією (розмір банківської гарантії) учасника розподілення для участі в річних, місячних та добових аукціонах, складає величину, яка більше або дорівнює 100 (ста) мінімальним заробітним платам, визначеним чинним законодавством України, на дату, що передує даті відкриття торгів відповідного аукціону.

Строк дії банківської гарантії для участі в річному аукціоні повинен покривати період не менше періоду з дня відкриття торгів річного аукціону до останнього дня місяця (включно), що передує останньому місяцю резерву. 

Строк дії банківської гарантії для участі в місячних аукціонах повинен покривати період не менше періоду з дня відкриття торгів місячного аукціону та 20 (двадцяти) календарних днів з цієї дати.

Строк дії банківської гарантії для участі в добових аукціонах повинен покривати період не менше періоду з дня відкриття торгів відповідного добового аукціону та 30 (тридцяти) календарних днів з цієї дати.

Розрахунки, у тому числі розрахунки грошового внеску та/або грошового зобов’язання, виконання якого має забезпечуватися банківською гарантією, здійснюються в національній валюті України.

6.3. Грошовий внесок вважається оплаченим, коли він надійшов на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання аукціонного офісу.

6.4. Контроль за відповідністю наданої банківської гарантії та/або перерахованого грошового внеску положенням цього Порядку та Заявці здійснюється аукціонним офісом.

6.5. Витрати, пов’язані з перерахуванням грошового внеску та/або наданням банківської гарантії, несе учасник розподілення.

6.6. У випадку порушення переможцем аукціону порядку оплати, передбаченого договором про доступ до пропускної спроможності, грошовий внесок або банківська гарантія утримується аукціонним офісом як штраф в розмірі 100 (ста) мінімальних заробітних плат. При цьому для участі в чергових аукціонах зазначений учасник розподілення повинен відновити грошовий внесок або надати банківську гарантію аукціонному офісу відповідно до вимог пунктів 6.1 та 6.2 цього розділу.  

6.7. Банківська гарантія відхиляється аукціонним офісом як належне забезпечення виконання зобов’язань учасника розподілення, якщо така банківська гарантія не відповідає вимогам, визначеним цим Порядком, та чинному законодавству України. Аукціонний офіс негайно шляхом направлення листа електронною поштою та/або факсимільним зв’язком має поінформувати учасника розподілення про відхилення банківської гарантії як належного забезпечення виконання зобов’язань учасника розподілення.

6.8. Учасники розподілення мають право на повернення грошового внеску, який вони внесли на рахунок аукціонного офісу, або на повернення банківської гарантії. Для цього учасник розподілення повинен направити запит до аукціонного офісу офіційним листом щодо повернення грошового внеску або надання згоди на повернення банківської гарантії. Повернення грошового внеску та/або банківської гарантії можливе лише при повній оплаті за набуті РПС.

6.9. Аукціонний офіс розглядає запит учасника розподілення та протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання запиту приймає рішення про повернення грошового внеску або надання згоди на повернення банківської гарантії, про що в той же день надсилає через аукціонну платформу або в разі застосування резервного механізму електронною поштою та/або факсимільним зв’язком відповідне повідомлення учаснику розподілення. 

6.10. Повернення грошового внеску здійснюється аукціонним офісом протягом п’яти банківських днів з моменту направлення учаснику розподілення повідомлення від аукціонного офісу згідно з вимогами пункту 6.9 цього розділу.

6.11. Учасник розподілення не допускається до участі в річному, місячному та добовому аукціонах у таких випадках:

якщо учасник розподілення має прострочені грошові зобов’язання перед аукціонним офісом за договором про доступ до пропускної спроможності;

якщо учасник розподілення має прострочену заборгованість за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії України; 

анулювання статусу члена оптового ринку електричної енергії України.

При цьому такий учасник розподілення не звільняється від зобов’язань відповідно до пункту 14.9 розділу XIV цього Порядку.

6.12. Учасник розподілення втрачає отримані в результаті відповідного аукціону РПС у таких випадках:

якщо учасник розподілення має прострочені грошові зобов’язання перед аукціонним офісом за договором про доступ до пропускної спроможності; 

анулювання статусу члена оптового ринку електричної енергії України.

При цьому такий учасник розподілення не звільняється від зобов’язань відповідно до пункту 14.9 розділу XIV цього Порядку.

 

VII. Вимоги до Заявки на участь в аукціоні

 

7.1. Кожна Заявка на участь в аукціоні повинна містити такі дані:

найменування учасника розподілення;

резерв;

ціну Заявки (зазначається у гривнях за 1 мегават за годину (грн/МВт×год) з двома знаками після коми. Ціна Заявки має бути вищою за нуль);

величину пропускної спроможності (зазначається у мегаватах (МВт) без десяткового дробу). Мінімальна величина пропускної спроможності по будь-якому міждержавному перетину становить 1 мегават (МВт).

7.2. Заявки на участь в аукціоні, що не відповідають установленим цим Порядком вимогам, автоматично відхиляються аукціонним офісом.

7.3. Кожній Заявці під час її подання учасником розподілення аукціонною платформою автоматично присвоюється часова відмітка.

7.4. Кожний учасник розподілення має право в період між відкриттям та закриттям торгів коригувати Заявки необмежену кількість разів.

7.5. Заявка, подана учасником аукціону на час закриття торгів, є невідкличною пропозицією (офертою) щодо придбання не більше від визначеної у такій Заявці величини ВПС із запропонованої аукціонним офісом ВПС до розподілу на електронному аукціоні. 

7.6. Учасник аукціону має визначити у Заявці, яка подається на добовий аукціон, величину пропускної спроможності та запропоновану ним ціну пропускної спроможності на кожну годину доби. У тих годинах доби, на розподіл пропускної спроможності яких учасник аукціону не претендує, проставляється цифра «0».

 

VIII. Проведення аукціонів

 

8.1. Аукціонний офіс забезпечує рівні умови участі в аукціоні для всіх учасників аукціонуЗміст Заявки до і після закриття торгів є конфіденційною інформацією. Аукціонний офіс вживає заходів щодо збереження конфіденційності змісту Заявок учасників аукціону.

8.2. Кожен учасник аукціону може подати Заявку(и) протягом періоду часу між відкриттям та закриттям торгів, як зазначено в деталях аукціону, для відповідного резерву. До закриття торгів Заявка(и) може(уть) бути відкликана(і) та/або змінена(і). 

8.3. Учасник аукціону може подати не більше двадцяти Заявок на кожен окремий резерв. 

8.4. Аукціонний офіс не відповідає за випадки, коли учасник аукціону не в змозі зв'язатися з аукціонною платформою при відсутності технічних проблем на аукціонній платформі.

8.5. Через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи аукціонний офіс переносить або скасовує аукціон. Результати аукціону при цьому скасовуються. У такому випадку учасників аукціону повідомляють про отримання помилкових результатів та іншої інформації, пов’язаної з аукціоном, шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті аукціонного офісу та направлення повідомлення на електронну адресу та/або факс уповноважених осіб учасників розподілення.

Аукціонний офіс у строк до 1 години з моменту виявлення технічних проблем у роботі аукціонної платформи повідомляє учасників аукціону та оприлюднює причини, що викликали відміну аукціону, на своєму веб-сайті в день скасування аукціону.

8.6. Річні, місячні та добові аукціони проводяться відповідно до графіка проведення аукціонів, який щороку оприлюднюється аукціонним офісом не пізніше 01 листопада поточного року шляхом розміщення на своєму веб-сайті, у якому також зазначається строк оприлюднення деталей аукціону(ів). 

8.7. Добові аукціони проводяться протягом року кожного календарного дня у Д-2, крім святкових і неробочих днів. Добові аукціони для святкових і неробочих  днів проводяться у Д-1 дня, який передує святковому  і неробочому дню, на строк тривалості святкових  і неробочих днів та на перший день після святкових і неробочих  днів. 

8.8. Час відкриття та закриття торгів для добового аукціону:

час відкриття торгів – 13:00 за київським часом у Д-2;

час закриття торгів – 13:30 за київським часом у Д-2.

8.9. Кожний учасник розподілення має бути поінформований про результати його цінової(их) заявки(ок) не пізніше ніж через 30 хвилин після закриття торгів на добовому аукціоні (тобто до 14:00 за київським часом у Д-2). Результати добового аукціону оприлюднюються на веб-сайті аукціонного офісу не пізніше ніж через 30 хвилин після закриття торгів на добовому аукціоні.

 

IX. Аукціонна платформа 

 

9.1. Аукціонний офіс організовує та проводить аукціони з розподілення пропускної спроможності на рікмісяць та добу в електронному вигляді на аукціонній платформіАукціонна платформа встановлена в аукціонному офісі з метою проведення аукціонів у вигляді веб-додатка. Аукціонний офіс надає учасникам розподілення документацію та вказівки з використання аукціонної платформи.

9.2. Аукціонний офіс забезпечує допомогу всім учасникам аукціону щодо роботи з аукціонною платформою. Контактна інформація та години роботи служби підтримки аукціонної платформи оприлюднюються на веб-сайті аукціонного офісу.

9.3. Уся інформація щодо часових рамок, зазначена в цьому Порядку (зокрема кінцеві строки передачі даних, оголошення результатів тощо), приводиться у відповідність до системного часу аукціонної платформи. Інтерфейс користувача має працювати за системним часом аукціонної платформи.

9.4. Уповноважена особа учасника розподілення виконує операції з конфігурації його облікового запису в інтерфейсі користувача. 

9.5. З метою забезпечення комунікації між учасниками розподілення, у тому числі щодо наміру здійснення передачі РПС, аукціонним офісом створюється та підтримується на аукціонній платформі дошка повідомлень. 

9.6. Дошка повідомлень є інструментом для публікації (оприлюднення) повідомлень учасників розподілення. Дошка повідомлень безпосередньо не пов'язана з функціональними можливостями аукціонної платформи (за винятком ідентифікації учасника розподілення), тому:

повідомлення про намір передати або отримати РПС та/або будь-які інші повідомлення, оприлюднені користувачами аукціонної платформи, не перевіряються аукціонним офісом. Учасник розподілення, від імені якого його уповноваженою особою було здійснено розміщення інформації на дошці повідомлень, відповідає за зміст та достовірність такої інформації;

вся інформація, що стосується роботи аукціонного офісу або аукціонної платформи, розміщується виключно співробітниками аукціонного офісу;

за допомогою дошки повідомлень не проводяться операції через жоден модуль аукціонної платформи. 

9.7. Аукціонний офіс не відповідає за будь-які прямі або непрямі втрати чи збитки, понесені будь-яким користувачем аукціонної платформи у зв'язку з роботою дошки повідомлень, або у зв'язку з використанням, або неможливістю використання, або з результатами використання дошки повідомлень, та не відповідає за будь-які вeб-сайти та матеріали, розміщені на дошці повідомлень.

9.8. На дошці повідомлень розміщується інформація, яка стосується виключно питань проведення аукціонів.

9.9. Цілісність, доступність, конфіденційність та захист від несанкціонованого доступу до інформації реалізуються на аукціонній платформі відповідно до вимог законодавства України. 

9.10. Програмне забезпечення аукціонної платформи має відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів та нормативних документів системи технічного та програмного захисту інформації.

9.11. Кожна уповноважена особа учасника розподілення повинна мати свою електронну реєстрацію для доступу до системи. Усі операції, що здійснюються через аукціонну платформу, зберігаються з інформацією щодо відповідного користувача аукціонної платформи та часу здійснення операції.

9.12. Кожний учасник розподілення зобов'язується дотримуватися всіх правил безпеки, зазначених у цьому Порядку. Зокрема, учасник розподілення зобов'язується переконатися, що:

уповноважена особа учасника розподілення, яка має право надавати Заявки, зберігає свій особистий закритий ключ у таємниці і таким чином, щоб ніхто інший не міг отримати доступ до ключа;

уповноважена особа учасника розподілення, яка має право надавати Заявки, використовує свій особистий закритий ключ і електронну реєстрацію виключно у випадках та відповідно до вимог цього Порядку;

уповноважена особа учасника розподілення, яка має право надавати Заявки, інформує аукціонний офіс про доступ сторонніх осіб до інформації про його особистий закритий ключ та її розголошення (у зв’язку з чим аукціонний офіс за офіційним зверненням учасника розподілення блокує особистий ключ до подальшої його зміни). Усі прямі та/або непрямі збитки, пов’язані з доступом до інформації про особистий ключ сторонніх осіб та її розголошенням, покладаються виключно на учасника розподілення, з вини якого відбувся доступ до інформації сторонніх осіб.

9.13. Обмін даними між уповноваженими особами учасників розподілення та аукціонним офісом відбувається електронною поштою та/або факсимільним зв’язком, завантаженням або пересиланням документів, або вручну через інтерфейс користувача аукціонної платформи веб-додатка.

9.14. Енергопостачальники при реєстрації на аукціонній платформі повинні визначити адресу електронної пошти для передачі і прийому, автоматичного обміну повідомленнями аукціонного офісу. Аукціонний офіс може обмінюватись даними з учасниками розподілення лише через аукціонну платформу або в разі застосування резервного механізму за адресами, зазначеними при реєстрації на аукціонній платформі. У разі якщо електронна пошта недоступна, учасник розподілення повинен повідомити про це аукціонний офіс. Повідомлення на аукціонну платформу здійснюються тільки через адміністратора аукціонної платформи і уповноважену особу учасника розподілення.

9.15. З метою контролю цілісності і достовірності інформації, яка передається в електронному вигляді, а також підтвердження її авторства під час участі в аукціонах та/або отримання РПС через механізми передачі РПС аукціонний офіс забезпечує використання електронного цифрового підпису.

 

X. Визначення результатів аукціону

 

10.1. Аукціонна платформа ранжує заявки учасників аукціону та визначає переможців аукціону відповідно до таких принципів:

1) якщо загальна величина пропускної спроможності відповідно до поданих Заявок не перевищує або дорівнює вільній пропускній спроможності, тоді доступ до пропускної спроможності надається на безоплатній основі;

2) якщо загальна величина пропускної спроможності відповідно до поданих Заявок перевищує вільну пропускну спроможність, гранична ціна доступу дорівнює найнижчій ціні Заявки, задоволеної з усіх Заявок.

10.2. Результати аукціону для кожного резерву кожного міждержавного перетину пропускної спроможності визначаються аукціонною платформою таким чином:

1) для кожного резерву кожного напряму міждержавного перетину пропускної спроможності Заявки ранжуються у порядку зменшення за ціною Заявки;

2) задовольняється(ються) Заявка(и) з найвищою ціною, поки вся вільна пропускна спроможність для цього резерву такого міждержавного перетину не буде вичерпана. Заявка, величина пропускної спроможності якої більша за залишкову пропускну спроможність для цього резерву такого міждержавного перетину, задовольняється частково до межі залишкової вільної пропускної спроможності;

3) якщо дві або більше Заявок мають однакову ціну, а сумарна величина пропускної спроможності Заявок перевищує залишкову вільну пропускну спроможність, тоді Заявки задовольняються пропорційно величині пропускної спроможності Заявок, а величина округлюється до найближчого значення у мегаватах (МВт);

4) ціна останньої задоволеної Заявки становить граничну ціну доступу до пропускної спроможності.

10.3. Визначення учасника аукціону переможцем аукціону має наслідком прийняття (акцепту) аукціонним офісом пропозиції (оферти) учасника аукціону, наданої у Заявці учасника розподілення. Аукціонний офіс повідомляє про повний або частковий акцепт заявки (оферти) учасника аукціону шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті аукціонного офісу та направлення електронного повідомлення на адресу уповноважених осіб учасників електронного аукціону в строки, визначені цим Порядком.

10.4. Кожній РПС аукціонною платформою присвоюються унікальний ідентифікатор та часова відмітка. 

10.5. Кожен учасник аукціону повідомляється про відповідні результати аукціону не пізніше ніж через 30 хвилин після закриття торгів на аукціоні через аукціонну платформу та шляхом направлення повідомлення про результати аукціону електронною поштою та/або факсимільним зв’язком. 

Повідомлення учасникам аукціону про результати аукціону повинно містити таку інформацію: пропускну спроможність, яку за результатами аукціону учасник аукціону отримав у результаті розподілення, та граничну ціну доступу. 

10.6. Учасники аукціону можуть оскаржити результати аукціону відповідно до чинного законодавства.

 

XI. Резервний механізм проведення аукціонів 

 

11.1. У випадку якщо відсутня технічна можливість проведення за допомогою аукціонної платформи річного чи місячного аукціону відповідно до графіка аукціонів, аукціонний офіс приймає рішення щодо перенесення дати проведення відповідного аукціону на два робочі дні, про що надсилає повідомлення учасникам розподілення електронною поштою та факсимільним зв’язком.

У разі неможливості усунення технічної несправності до проведення повторного річного чи місячного аукціону аукціонний офіс застосовує резервний механізм проведення аукціонів. Резервним механізмом для проведення річного чи місячних аукціонів є зміна засобів, за допомогою яких подаються Заявки, та строків проведення цих аукціонів.

У такому випадку аукціонний офіс надсилає електронною поштою чи факсимільним зв’язком повідомлення учасникам аукціону про рішення щодо застосування резервного механізму проведення аукціону із зазначенням всіх деталей цього аукціону та оприлюднює зазначену інформацію на веб-сайті аукціонного офісу. Форма повідомлення про перехід на резервний механізм проведення аукціону наведена в додатку 4 до цього Порядку. Резервний механізм проведення аукціону в такому випадку такий:

аукціон проводиться у приміщенні і в строк, визначені аукціонним офісом;

аукціон проводиться у вигляді явного аукціону та у присутності уповноважених осіб електропостачальників;

адміністратор аукціонної платформи в присутності всіх заінтересованих сторін розкриває конверти із Заявками учасників аукціону і повідомляє кожну Заявку на кожний запропонований резерв на цьому аукціоні;

протягом одного робочого дня аукціонний офіс виконує ранжування Заявок за кожним резервом відповідного аукціону і повідомляє загальні результати учасникам аукціону електронною поштою та/або факсимільним зв’язком, а також оприлюднює зазначену інформацію на своєму веб-сайті;

протягом наступного робочого дня аукціонний офіс надсилає уточнені результати учасникам аукціону з розбивкою по кожній заявці електронною поштою та/або факсимільним зв’язком.

Подальші взаємодії учасників аукціону з аукціонним офісом проводяться відповідно до цього Порядку.

11.2. Аукціонний офіс не відповідає за випадки, коли він не має можливості у зв’язку з об’єктивними причинами, що не залежать від нього, зв'язатися з уповноваженими особами учасників розподілення каналами зв’язку, зазначеними у пункті 11.1 цього розділу, та/або оприлюднити оголошення про застосування резервного механізму проведення аукціонів на веб-сайті аукціонного офісу. 

11.3. Резервним механізмом для проведення добових аукціонів є зміна засобів та строків подання Заявки(ок). При застосуванні резервного механізму проведення добового аукціону Заявки надаються за допомогою засобів електронної пошти та/або факсимільного зв’язку або у спосіб, визначений аукціонним офісом, до 13:45 за київським часом у Д-2. Результати оприлюднюються та направляються учасникам аукціону до 17:00 за київським часом у Д-2. Уточнені результати учасникам аукціону з розбивкою по кожній заявці направляються у Д-1.

11.4. Повідомлення про перехід на резервний механізм проведення добового аукціону має містити дані про деталі аукціону відповідно до підпункту 7 пункту 3.1 розділу ІІІ цього Порядку. 

11.5. Заявки, подані до переходу на резервний механізм проведення аукціону, вважаються недійсними і повинні бути знову подані відповідно до умов, передбачених резервним механізмом проведення аукціонів.

11.6. Якщо умови, передбачені резервним механізмом проведення добового аукціону, не можуть бути реалізовані в строки для цього аукціону, такий аукціон переноситься або скасовується, а надіслані Заявки автоматично анулюються, про що аукціонний офіс невідкладно надає повідомлення учасникам аукціону на відповідні електронні адреси та/або номери факсимільного зв’язку, продублювавши його на веб-сайті аукціонного офісу.

 

XII. Використання розподіленої пропускної спроможності

 

12.1. Права та обов’язки щодо використання РПС переможцем аукціону набуваються лише за договором про доступ до пропускної спроможності. Користувач РПС на власний ризик та розсуд через застосування механізмів, передбачених цим Порядком, здійснює використання та/або передачу, та/або припинення використання розподіленої пропускної спроможності. 

12.2. Використання РПС, набутої за результатами річного та місячних аукціонів, відбувається шляхом подання до аукціонного офісу добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії по відповідному резерву в передбачені цим Порядком строки.

12.3. Після закінчення терміну надання користувачами РПС за кожним резервом до аукціонного офісу добових погодинних графіків аукціонний офіс по кожному користувачу РПС перевіряє подані графіки за таким критерієм, що сумарні погодинні значення потужності по відповідному резерву з України/в Україну  не мають перевищувати прав, набутих на відповідному аукціоні.

Невиконання зазначеного критерію призводить до автоматичного відхилення наданих користувачем РПС добових погодинних графіків по цьому резерву. 

Якщо величина потужності за сумою поданих графіків експорту/імпорту усіх користувачів РПС перевищує встановлені граничні величини, то усі надані користувачами РПС відповідні графіки коригуються за пропорційним принципом до визначених граничних величин у такій послідовності:

добові погодинні графіки для використання РПС, набутої за результатами добових аукціонів;

добові погодинні графіки для використання РПС, набутої за результатами місячних аукціонів; 

добові погодинні графіки для використання РПС, набутої за результатами річного аукціону;

добові погодинні графіки для використання РПС, щодо яких надано пріоритетний доступ.

Ураховуючи особливості роботи «Острову Бурштинської ТЕС», ОЕС України та енергосистеми Польської Республіки, та у разі надання користувачами РПС погодинних добових графіків, що не можуть бути забезпечені Бурштинською ТЕС або Добротвірською ТЕС з технічних причин, таких як швидкість зміни навантаження енергоблоків у нормальних режимах,  неможливість зупинення блоків на нічний провал з підйомом на ранок, неможливість забезпечення часу пуску енергоблоків у залежності від теплового стану та з інших технічних питань аукціонний офіс коригує подані користувачами РПС погодинні добові графіки для здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією для забезпечення сталої та надійної роботи тепломеханічного обладнання Бурштинської ТЕС та Добротвірської ТЕС.

12.4. Користувачі РПС, які отримали доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на річних та/або місячних аукціонах, у разі неподання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії в передбачені цим Порядком строки втрачають доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідну добу. У такому разі аукціонний офіс здійснює розподіл невикористаної величини пропускної спроможності на добовому аукціоні.

12.5. Використання розподіленої на річному та місячному аукціонах пропускної спроможності відбувається шляхом надання учасником аукціону по відповідному резерву добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії з 0:00 до 24:00 доби Д до аукціонного офісу до 09:00 доби Д-2 (для святкових і неробочих днів України – до 09:00 за київським часом Д-1 календарного дня, який передує святковому і неробочому  дню, на термін тривалості святкових  і неробочих днів та на перший день після святкових і неробочих  днів). Процес попереднього погодження графіків поставок експорту/імпорту електричної енергії відповідно до пропускної спроможності, розподіленої на річному та місячних аукціонах з урахуванням граничних величин, аукціонним офісом здійснюється до 09:30 за київським часом у Д-2 (для святкових і неробочих  днів України – до 09:30 за київським часом Д-1 календарного дня, який передує святковому  і неробочому дню, на термін тривалості святкових  і неробочих днів та на перший день після святкових і неробочих  днів) з урахуванням пункту 12.3 цього розділу.

12.6. Використання розподіленої на добовому аукціоні пропускної спроможності відбувається шляхом формування та надання переможцями аукціону до аукціонного офісу добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії за результатами відповідного добового аукціону не пізніше 15:00 Д-2. Процес попереднього погодження графіків поставок експорту/імпорту електричної енергії відповідно до пропускної спроможності, розподіленої на добовому аукціоні з урахуванням залишку граничної величини, аукціонним офісом здійснюється до 15:30 за київським часом у Д-2 (для святкових і неробочих днів України – до 15:30 за київським часом Д-1 календарного дня, який передує святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових  і неробочих днів та на перший день після святкових і неробочих днів) з урахуванням пункту 12.3 цього розділу.

12.7. Аукціонний офіс до 09:30 за київським часом (відповідно, до 08:30 СЕТ) у Д-1 надає ОПЕЕ погоджені добові погодинні графіки за результатами річних, місячних та добових аукціонів  (для святкових і неробочих днів України – до 09:30  за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів). 

У разі необхідності скориговані добові погодинні графіки експорту/імпорту електричної енергії до ОПЕЕ надаються аукціонним офісом до 13:00  Д-1 за київським часом із урахуванням результатів добових аукціонів сусідніх системних операторів (для святкових і неробочих днів України – до 13:00  за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів).

У разі коригування добових погодинних графіків користувачі РПС надають до аукціонного офісу не пізніше 12:00 у Д-1 відповідне повідомлення (для святкових і неробочих днів України – не пізніше 12:00 за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів). 

Для усунення незбалансованості у процесі планування режиму роботи ОЕС України на добу Д аукціонний офіс має право скоригувати надані учасниками розподілення погодинні графіки (у тому числі з урахуванням вимог пункту 12.3 цього розділу).

Надання остаточно погоджених добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії користувачам РПС здійснюється аукціонним офісом. 

 Повідомлення про коригування добових погодинних графіків, яке надійшло до аукціонного офісу після 12:00 у Д-1 або в якому хоча б одна погодинна величина потужності перевищує набуту РПС у відповідному часовому проміжку, вважається помилково надісланим без подальшого опрацювання аукціонним офісом. Повідомлення про коригування добових погодинних графіків повинно містити такі дані:

дата, на яку подається скоригований графік;

країна одержувача;

країна постачальника;

назва одержувача;

ЕІС-код одержувача;

назва енергопостачальника;

ЕІС-код енергопостачальника;

номер та дата контракту;

вид операції (експорт/імпорт);

погодинний графік та сумарна за добу величина електричної енергії.

Скориговані графіки експорту/імпорту електричної енергії, що надійдуть до ОПЕЕ після 13:00 Д-1 за київським часом, вважаються помилково надісланими аукціонним офісом без подальшого опрацювання з боку ОПЕЕ.

12.8. Використання РПС, набутої в результаті річного, місячних та добових аукціонів, здійснюється за принципом «використовуй або втратиш», який означає, що:

РПС, яка була набута за результатами річного та місячних аукціонів і не була підтверджена шляхом подання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії, автоматично розподіляється на добовому аукціоні;

РПС, яка була набута за результатами добових аукціонів і не була підтверджена шляхом подання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії, не враховується в добовому графіку навантаження на відповідну добу. 

Кошти, сплачені за доступ до РПС, яка була набута за результатами відповідних аукціонів і не була підтверджена шляхом подання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії, не повертаються переможцю аукціону.

12.9. У разі якщо переможець річного аукціону протягом календарного місяця використовує отриману в результаті річного аукціону пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України по кожному окремому резерву кожного міждержавного перетину за сумою задоволених Заявок менше ніж на сімдесят відсотків (з врахуванням переданих РПС та за вирахуванням РПС, щодо яких припинено використання або застосовано обмеження РПС), такий учасник аукціону втрачає отриманий доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж по цьому резерву, а така величина розподіленої пропускної спроможності стає вільною пропускною спроможністю і виставляється на місячні та добові аукціони. Такий користувач РПС не звільняється від зобов’язань перед аукціонним офісом щодо оплати права на доступ до пропускної спроможності, отриманого за результатами річного аукціону.

 

XIII. Передача розподіленої пропускної спроможності

 

13.1. Користувач РПС має право на договірних засадах передати повністю або частково набуту та сплачену РПС іншим учасникам розподілення, повідомивши та зареєструвавши таку передачу в аукціонному офісі. 

13.2. Користувач РПС може здійснити передачу РПС, набуту за результатами:

річного аукціону або в результаті набуття пріоритетного доступу - отримувачу РПС на рік, місяць та/або добу. При цьому у користувача РПС, якій отримав пріоритетний доступ в рамках передачі РПС, статус пріоритетного доступу зберігається; 

місячного аукціону - отримувачу РПС на місяць та/або добу. 

13.3. Передача РПС, набутих у результаті добового аукціону, не дозволяється.

13.4. Користувач РПС, який прагне передати повністю або частково набуту в результаті аукціону пропускну спроможність, має повністю у строки, визначені договором про доступ до пропускної спроможності, виконати фінансові зобов’язання щодо РПС, яка планується до передачі, та надіслати аукціонному офісу та отримувачу РПС повідомлення про передачу із зазначенням такої інформації:

найменування учасника розподілення, що здійснює передачу РПС (передавач РПС);

найменування учасника розподілення (отримувача РПС);

міждержавний перетин, аукціон (річний/місячний), резерв;

напрямок в Україну чи з України;

період (рік/місяць/доба/кількість годин);

величини пропускної спроможності у мегаватах (МВт) цілими числами. Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути передана, – 1 мегават (МВт).

Отримувач РПС протягом одного календарного дня з дати отримання через аукціонну платформу повідомлення про передачу підтверджує аукціонному офісу згоду на її отримання.

13.5. Аукціонний офіс за фактом отримання повідомлення про передачу та згоди отримувача перевіряє відповідність такої передачі положенням цього Порядку протягом 72 годин, але не пізніше 14:00 за київським часом Д-3 та підтверджує передавачу та отримувачу РПС можливість такої передачі або відмовляє в передачі з обґрунтуванням підстав для такої відмови. Передача РПС має бути підтверджена на аукціонній платформі або в разі застосування резервного механізму шляхом направлення повідомлення аукціонному офісу електронною поштою та/або факсимільним зв’язком отримувачем РПС протягом одного календарного дня, але не пізніше 13:00 за київським часом на Д-3. В іншому випадку передача вважається такою, що не відбулася, і РПС залишається у передавача РПС. Час направлення аукціонним офісом підтвердження вважається строком здійснення передачі РПС. Усі повідомлення автоматично реєструються. Відмова аукціонного офісу в передачі РПС можлива лише у випадках невідповідності дій учасників розподілення положенням цього Порядку та/або невиконання положень договору про доступ до пропускної спроможності.

13.6. Користувач РПС має право передати РПС без додаткових витрат.

13.7. У випадку обмеження РПС повернення за обмеження РПС нараховується тому переможцю аукціону, який здійснив передачу РПС. 

13.8. Користувач РПС, що здійснив повну або часткову передачу РПС, отриманих у результаті річного аукціону, не звільняється від обов’язків, передбачених пунктом 12.9 розділу XII цього Порядку. У випадку настання обставин, передбачених пунктом 12.9 розділу XII цього Порядку, отримувач РПС втрачає отримані РПС за резервом разом з передавачем РПС цього резерву, а така величина РПС стає вільною пропускною спроможністю і виставляється на місячні і добові аукціони. 

13.9. Передана РПС отримує новий унікальний ідентифікатор на аукціонній платформі. 

13.10. Адміністратор аукціонної платформи забезпечує передачу інформації отримувачам РПС щодо РПС, яку він отримав у результаті передачі РПС. Уся історія передачі РПС зберігається на аукціонній платформі.

13.11. Повідомлення аукціонному офісу щодо передачі РПС, надіслане передавачем РПС, та отримання підтвердження, надіслане отримувачем РПС, реєструються на аукціонній платформі автоматично, про що в строк не більше 30 хвилин повідомляються передавач РПС та отримувач РПС.

13.12. Отримання аукціонним офісом підтвердження отримувача РПС на аукціонній платформі є вирішальним критерієм у визначенні кінцевого строку передачі.

13.13. У випадку коли аукціонний офіс через технічні проблеми аукціонної платформи не в змозі підтвердити на аукціонній платформі отримувачу РПС до 14:00 за київським часом на Д-3 передачу РПС, аукціонний офіс застосовує резервний механізм передачі і за допомогою електронної пошти та/або факсимільного зв’язку до 15:00 за київським часом у Д-3 відправляє відповідні електронні листи та повідомлення.

13.14. Аукціонний офіс не повинен перевіряти правомірність передачі між передавачем РПС та отримувачем РПС. У будь-якому випадку після підтвердження передачі отримувачем РПС будь-які спірні питання, що виникають між передавачем РПС та отримувачем РПС, не впливають на результати передачі.

 

XIV. Припинення використання розподіленої пропускної спроможності

 

14.1. Користувач РПС, набутої в результаті річного аукціону, чи передачі РПС, чи набуття пріоритетного доступу, має право в порядку та на умовах, передбачених цим Порядком, припинити повністю або частково використання РПС. При повному припиненні користувач РПС припиняє всю величину наявних РПС до кінця дії відповідного резерву. При частковому припиненні величина РПС повинна бути незмінною протягом дії резерву відповідного календарного місяця. 

14.2. Повідомлення про припинення використання РПС, набутих за результатами річного аукціону чи набуття пріоритетного доступу, має бути надіслане до аукціонного офісу через аукціонну платформу або в разі застосування резервного механізму шляхом направлення електронною поштою та/або факсимільним зв’язком не пізніше ніж за два календарних дні до дати оприлюднення деталей чергового місячного аукціону.

14.3. Користувач РПС, набутої в результаті місячного аукціону чи передачі РПС, має право в порядку та на умовах, передбачених цим Порядком, припинити повністю або частково використання РПС. При повному припиненні користувач РПС припиняє всю величину наявних РПС до кінця дії відповідного резерву. При частковому припиненні величина РПС повинна бути незмінною протягом дії резерву відповідного календарного місяця.

14.4. Повідомлення про припинення використання РПС, набутих за результатами місячного аукціону, має бути надіслане до аукціонного офісу через аукціонну платформу або в разі застосування резервного механізму шляхом направлення електронною поштою та/або факсимільним зв’язком не пізніше 13:00 за київським часом у Д-3.

14.5. Повідомлення про припинення має містити:

найменування учасника розподілення, що здійснює припинення використання РПС;

міждержавний перетин, аукціон (річний/місячний), резерв;

напрямок в Україну чи з України;

період (рік/місяць/доба/ кількість годин);

величини пропускної спроможності у МВт цілими числами. Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути припинена, – 1 МВт.

14.6. Аукціонний офіс розглядає відповідність такого припинення положенням цього Порядку протягом доби та направляє користувачу РПС повідомлення щодо погодження припинення або про відмову в припиненні з обґрунтуванням підстав для такої відмови.

Якщо припинення погоджене аукціонним офісом, РПС користувача зменшується на величину, щодо якої здійснено припинення. 

Відмова аукціонного офісу у припиненні використання РПС можлива лише у випадках невідповідності дій користувача РПС положенням цього Порядку та невиконання останнім положень договору про доступ до пропускної спроможності.

14.7. Пропускна спроможність, щодо якої користувач РПС здійснив припинення, стає вільною та підлягає виставленню аукціонним офісом на чергові місячний та/або добові аукціони.

У разі невиставлення аукціонним офісом на чергові місячний та/або добові аукціони пропускної спроможності, щодо якої користувач РПС здійснив припинення, та в разі відсутності обмежень на цей період аукціонний офіс повертає учаснику розподілення вартість такої РПС (відповідного резерву) за граничною ціною, яка склалася згідно з результатами відповідного аукціону, у строк, визначений договором про доступ до пропускної спроможності.

14.8. Величини РПС, що підлягають виставленню аукціонним офісом на черговий місячний аукціон у результаті припинення використання РПС, мають бути незмінними цілими величинами у мегаватах (МВт) протягом усього періоду.

14.9. Користувач РПС, що припинив використання РПС, не звільняється від виконання своїх фінансових зобов'язань перед аукціонним офісом у разі повного або часткового розподілення або нерозподілення пропускної спроможності. У разі якщо гранична ціна доступу додатково виставлених обсягів пропускної спроможності менша, більша або дорівнює граничній ціні, яка склалася згідно з результатами відповідного аукціону, аукціонний офіс сплачує користувачу РПС вартість, яка визначається за результатами відповідних аукціонів у спосіб та у строк, визначений договором про доступ до пропускної спроможності.

14.10. Переможець річного аукціону, який частково припинив використання РПС, набутої за результатами цього аукціону, не звільняється від виконання вимог пункту 12.9 розділу XII цього Порядку в частині залишкової величини РПС по цьому резерву.

14.11. Припинення використання РПС, набутої в результаті добових аукціонів, не допускається.

14.12. Передумовою для ініціювання процедури припинення користувачем РПС є одержання аукціонним офісом оплати за РПС, щодо якої буде ініційовано припинення. 

14.13. Користувач РПС виставляє рахунок аукціонному офісу, виходячи з інформації, що стала доступною на аукціонній платформі або в разі застосування резервного механізму на офіційному веб-сайті аукціонного офісу та в повідомленні користувачу РПС на електронну адресу. Інформація, надана аукціонним офісом користувачу РПС на електронну адресу, містить список (перелік) повернених розподілених для користувача РПС пропускних спроможностей і суму повернення, на яку потрібно виставити рахунок.

14.14. Повернення користувачу РПС здійснюється протягом десяти календарних днів з дня отримання рахунку від учасника розподілення на рахунок, указаний учасником аукціону в заяві про набуття статусу учасника розподілення (додаток 1). 

14.15. У випадку коли аукціонний офіс через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи не в змозі підтвердити на аукціонній платформі користувачу РПС до 13:00 за київським часом на Д-3 припинення використання РПС, аукціонний офіс застосовує резервний механізм і за допомогою електронної пошти або факсимільного зв’язку до 15:00 за київським часом у Д-3 відправляє відповідні електронні листи та повідомлення. 

 

XV. Обмеження РПС

 

15.1. Обмеження РПС може бути здійснено виключно у випадках:

технологічного порушення;

форс-мажорних обставин;

на вимогу сусіднього системного оператора. 

15.2. У разі обмеження РПС аукціонний офіс упродовж робочого дня повідомляє усіх користувачів РПС через аукціонну платформу та електронною поштою про дату, час, тривалість та причину такого обмеження. У разі обмеження РПС у неробочі години робочого дня, а також у святкові і неробочі дні України аукціонний офіс повідомляє усіх користувачів РПС упродовж наступного робочого дня або першого робочого дня після святкових і неробочих днів.

15.3. Обмеження РПС здійснюється за пропорційним принципом. При визначенні величини обмеження за пропорційним принципом застосовується заокруглення величини до найближчого більшого цілого числа для кожного користувача РПС. При цьому обмеження РПС здійснюється у такій послідовності:

РПС, набуті за результатами добових аукціонів;

РПС, набуті за результатами місячних аукціонів; 

РПС, набуті за результатами річного аукціону;

РПС, щодо яких надано пріоритетний доступ.

15.4. Повідомлення про обмеження РПС, що була розподілена на річному та місячному аукціонах, із відповідним обґрунтуванням має бути оприлюднене на веб-сайті аукціонного офісу не пізніше наступного робочого дня.  

15.5. РПС на добу, набуті в результаті добового аукціону, є фіксованими, за винятком, коли обмеження є вимушеними через форс-мажорні обставини. Учасникам аукціону повертаються кошти за кожну цілу невикористану годину у випадку обмежень РПС, розподілених на добовому аукціоні, у розмірі граничної ціни такого аукціону.

15.6. У випадку коли ситуація в енергетичній мережі покращилась, РПС мають бути звільнені від попередніх обмежень за пропорційним принципом у такій послідовності:

РПС, щодо яких надано пріоритетний доступ;

РПС, набуті за результатами річного аукціону;

РПС, набуті за результатами місячних аукціонів; 

РПС, набуті за результатами добових аукціонів.

15.7. У випадках обмежень через технологічне пошкодження ліній електропередачі, зазначених у додатку 2 до договору про доступ до пропускної спроможності, а також припинення паралельної (радіальної) роботи об'єднаної енергетичної системи України (або її частин) з енергосистемами суміжних країн (або їх частинами), кожному переможцю аукціону, чиї РПС були обмежені, повертаються кошти за кожну цілу невикористану годину від аукціонного офісу.

15.8. Не пізніше 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, аукціонний офіс оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію щодо обмежень за розрахунковий місяць та надсилає кожному користувачу, РПС якого були обмежені, детальний розрахунок величин повернення коштів. Після отримання зазначеної інформації такий користувач РПС має право виставити рахунок аукціонному офісу для отримання відповідної величини коштів. 

Повернення коштів здійснюється користувачу РПС протягом чотирьох робочих днів з дня отримання рахунку аукціонним офісом на рахунок, указаний учасником аукціону в заяві про набуття статусу учасника розподілення (додаток 1).

 

XVI. Електронний документообіг

 

16.1. З метою забезпечення цілісності інформації, яка передається в електронному вигляді до аукціонного офісу, забезпечення дотримання строків опрацювання інформації, передбачених цим Порядком, а також прозорості процесу узгодження документів, достовірності та актуальності узгоджувальної інформації, контролю документообігу аукціонний офіс забезпечує використання електронного документообігу.

16.2. Система електронного документообігу передбачає виконання таких завдань:

забезпечення реєстрації та зберігання електронних копій вхідної, вихідної кореспонденції щодо участі в аукціонах та/або отримання РПС через механізми передачі РПС;

забезпечення повного життєвого циклу документів щодо участі в аукціонах та/або отримання РПС через механізми передачі РПС в електронному вигляді (реєстрація, створення, узгодження, затвердження, підписання);

виставлення/отримання рахунків за результатами відповідних аукціонів;

створення та редагування Актів виконаних робіт за результатами відповідних аукціонів та/або в разі повернення РПС, та/або повернення коштів; 

забезпечення роботи великої кількості користувачів із документами;

створення та редагування до часу реєстрації в системі, пошук документів;

створення, редагування, підтримка різних версій програмного забезпечення, пошук документів;

забезпечення зберігання документів, які узгоджуються, та зберігання узгоджених документів у єдиній базі даних з функціями швидкого пошуку за різними критеріями;

забезпечення прозорого механізму узгодження, який передбачає повне інформування учасників процесу узгодження та заінтересованих осіб про поточний статус документа і його маршрут;

забезпечення повідомлень про поточний статус процесів, процедур, які передбачають участь користувачів і учасників аукціону.

16.3. Процедура електронного документообігу передбачає:

аналіз звітності статусу процесів, повноти документів;

надійне, оперативне та довготривале зберігання документів у рамках електронного архіву з можливістю пошуку за різними критеріями;

оновлення або звірку відомостей про користувачів аукціонної платформи, уповноважених осіб учасників розподілення на відповідність чинній електронній реєстрації;

захист архівних даних;

забезпечення безпеки і доступності сервісу.

 

XVII. Плата за РПС

 

17.1. Розрахунки здійснюються відповідно до положень договору про доступ до пропускної спроможності в національній валюті України шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання аукціонного офісу згідно з установленими законодавством України правилами безготівкових розрахунків.

17.2. У разі якщо переможець аукціону не вносить у встановлений договором про доступ до пропускної спроможності строк плату за РПС по відповідному резерву, набуту за результатами річного та/або місячного аукціону, такий переможець аукціону втрачає відповідну(і) РПС.

У такому разі банківська гарантія та/або сума грошового внеску, надана учасником розподілення, переходить у власність аукціонного офісу як штраф, а РПС підлягає(ють) розподіленню на черговому аукціоні. Такий штраф дорівнює 100 (ста) мінімальним заробітним платам, що визначені чинним законодавством України, на дату моменту стягнення такого штрафу. Стягнення штрафу не звільняє переможця аукціону від оплати по виставленому(им) та неоплаченому(им) рахунку(ам) у повному обсязі. Для участі в чергових аукціонах учасник розподілення повинен відновити грошовий внесок або надати банківську гарантію  відповідно до вимог пунктів 6.1 та 6.2 розділу VI цього Порядку.

17.3. У разі якщо переможець аукціону не вносить у встановлений договором про доступ до пропускної спроможності строк плату за РПС, набуту за результатами добового аукціону, банківська гарантія та/або сума грошового внеску, надана учасником розподілення, переходить у власність аукціонного офісу як штраф. Такий штраф дорівнює 100 (ста) мінімальним заробітним платам, що визначені чинним законодавством України, на дату моменту стягнення такого штрафу.

Стягнення штрафу не звільняє переможця аукціону від оплати по виставленому(им) та неоплаченому(им) рахунку(ам) у повному обсязі. Для участі в чергових аукціонах учасник розподілення повинен відновити грошовий внесок або надати банківську гарантію  відповідно до вимог пунктів 6.1 та 6.2 розділу VI цього Порядку.

17.4. Вартість, яку переможець аукціону повинен сплатити за РПС, набуту за результатами річного та/або місячного, та/або добового аукціону, визначається аукціонним офісом для кожного резерву відповідного міждержавного перетину окремо шляхом множення граничної ціни доступу (грн/МВт×год) на сумарну величину набутих РПС по цьому резерву у мегаватах (МВт) та на кількість годин відповідного резерву. 

17.5. Переможець аукціону здійснює оплату вартості РПС за таким механізмом та графіком оплати:

оплата вартості, яку переможець аукціону повинен сплатити за РПС, набуту на річному аукціоні, здійснюється щомісячними платежами відповідно до кількості годин та величини набутих РПС у місяці надання доступу шляхом сплати переможцем аукціону відповідної суми в місяці, що передує місяцю надання доступу;

оплата вартості, яку переможець аукціону повинен сплатити за РПС, набуту на місячному аукціоні, здійснюється шляхом повної оплати переможцем аукціону вартості, набутої на місячному аукціоні РПС, у строки, визначені пунктом 17.9 цього розділу;

оплата вартості, яку переможець аукціону повинен сплатити за РПС, набуту на добовому аукціоні, здійснюється щодекади шляхом оплати переможцем аукціону вартості, набутої на добових аукціонах РПС, у строки, визначені пунктом 17.9 цього розділу.

17.6. Вартість РПС охоплює тільки право на використання РПС і не включає жодних оплат за використання системи передачі.

17.7. Розрахунки за РПС здійснюються на підставі виставлених аукціонним офісом рахунків, що передаються через інтерфейс користувача аукціонної платформи веб-додатка, або в разі недоступності аукціонної платформи кур’єром, або особисто вручаються під підпис уповноваженій особі учасника розподілення в аукціонному офісі. Копії рахунків не пізніше одного робочого дня з дати їх оформлення надсилаються електронною поштою та/або факсимільним зв’язком переможцю аукціону. У рахунку обов’язковими є зазначення призначення платежу «Оплата доступу до пропускної спроможності» та ідентифікаційний номер оплати (номер рахунку). У повідомленні про оплату обов’язковим є зазначення ідентифікаційного номеру оплати. 

У випадку отримання аукціонним офісом повідомлення про оплату без позначення ідентифікаційного номера оплати кошти повертаються переможцю аукціону, а рахунок вважається неоплаченим, про що аукціонний офіс надсилає повідомлення через аукціонну платформу або в разі застосування резервного механізму електронною поштою та/або факсимільним зв’язком відповідному переможцю аукціону.

17.8. Аукціонний офіс виставляє переможцям аукціону рахунки у такі строки:

за результатами річного аукціону – щомісяця не пізніше десятого календарного дня місяця, що передує місяцю надання послуг з передачі електричної енергії міждержавними електричними мережами України (за винятком січня, на який рахунок виставляється не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення результатів річного аукціону). На запит переможців річного аукціону щодо оплати повної вартості набутої на річному аукціоні пропускної спроможності – протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання відповідного повідомлення;

за результатами місячного аукціону – не пізніше наступного робочого дня після розміщення на своєму веб-сайті результатів проведення аукціону;

за результатами добових аукціонів – наступного робочого дня після завершення декади розрахункового місяця за результатами аукціонів. 

17.9. Строк оплати складає чотири робочі дні з дати отримання рахунку. Переможець аукціону невідкладно повідомляє аукціонний офіс про оплату РПС. 

17.10. Не пізніше 5-го робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, аукціонний офіс складає і передає користувачу РПС підписаний акт прийому-передачі наданих послуг (у двох примірниках). Не пізніше 10-го робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, до аукціонного офісу має надійти підписаний користувачем акт прийому-передачі наданих послуг (один примірник) та/або мотивовані заперечення до акту-прийому передачі.

17.11. Датою здійснення платежу вважається дата надходження коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання аукціонного офісу.

17.12. Усі витрати банку учасника розподілення і витрати інших банків на пересилання платежів на рахунок аукціонного офісу несе учасник розподілення, а всі витрати банку аукціонного офісу оплачує аукціонний офіс.

17.13. Аукціонний офіс та учасники розподілення надають податкову накладну згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

Начальник Управління енергоринку                            Ю.М.Власенко

 

Додатки 1-6 до Порядку див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 11.05.2017, № 85

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux