Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.06.2018

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.06.2018
Постанова
від 12 червня 2018 р. № 372
Київ
Про затвердження Порядку прийняття рішення про звільнення оператора системи розподілу від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

12.06.2018                   № 372 

 

Про затвердження Порядку прийняття рішення про звільнення оператора системи розподілу від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок прийняття рішення про звільнення оператора системи розподілу від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності, що додається. 

2. Операторам систем розподілу, які на момент набрання чинності Законом України «Про ринок електричної енергії» входили до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та мають намір отримати рішення Регулятора про звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності, подати відповідну заяву протягом  одного місяця з дня  набрання чинності цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр». 

 

Голова НКРЕКП                                             О.Кривенко

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного комітету України                          Ю.Терентьєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

12.06.2018 № 372

 

Порядок прийняття рішення про звільнення оператора системи розподілу від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок встановлює процедури подання оператором системи розподілу (далі – ОСР) запиту щодо звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності ОСР, встановлених статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), розгляду запиту та прийняття відповідного рішення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор), а також умови  скасування рішення про звільнення ОСР від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності.

1.2. Цей Порядок поширюється на ОСР, який:

входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання та має намір отримати звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених статтею 47 Закону;

має менше 100 тисяч приєднаних споживачів та його середньомісячний обсяг розподілу електроенергії приєднаним споживачам не перевищує 20 мільйонів кВт∙год.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

приєднаний споживач – фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, для електроустановок якої забезпечено технічну можливість для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки до електричних мереж системи розподілу електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності електропостачання.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженому постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406, та інших нормативно-правових актах.

 

2. Подання ОСР запиту щодо звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності

 

2.1. ОСР, який має намір отримати рішення Регулятора про звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності, подає до Регулятора відповідну заяву та документи, в яких зазначено:

1) перелік суб’єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить ОСР, із зазначенням видів їх діяльності на ринку електричної енергії;

2) перелік учасників (акціонерів) ОСР;

3) дані та інформацію щодо кожного власника активів або пакетів акцій та його часток (у розмірі 5 і більше відсотків) у статутному капіталі  ОСР та його участі у статутному капіталі (у розмірі 5 і більше відсотків часток активів/акцій) вертикально інтегрованих суб’єктів господарювання, інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;

4) дані щодо кількості приєднаних споживачів ОСР та інших ОСР, що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить ОСР, за чотири попередні квартали перед датою подання заяви ОСР. Якщо ОСР здійснює діяльність з розподілу електричної енергії менше чотирьох кварталів, то він подає дані, зазначені у цьому підпункті, за період з дати початку провадження діяльності з розподілу електричної енергії;

5) дані щодо обсягу розподілу електричної енергії ОСР приєднаним споживачам за чотири попередні квартали перед датою подання заяви ОСР. Якщо ОСР здійснює діяльність з розподілу електричної енергії менше чотирьох кварталів, то він подає дані, зазначені у цьому підпункті, за період з дати початку провадження діяльності з розподілу електричної енергії. 

2.2. Документи, дані та інформація, передбачені цією главою, подаються Регулятору на паперових носіях та в електронній формі.

2.3. Регулятор має право вимагати від ОСР надання додаткових документів та іншої необхідної інформації, що стосуються прийняття рішення про звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності. ОСР зобов’язаний їх надати протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідного запиту Регулятора.

2.4. ОСР повинен повідомляти Регулятора про зміни середньомісячного обсягу розподілу електричної енергії ОСР приєднаним споживачам до значення більше 20 мільйонів кВт∙год та сумарної кількості приєднаних споживачів до значення більше 100 тисяч в ОСР та інших ОСР, що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить ОСР, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

 

3. Прийняття рішення Регулятора щодо звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності ОСР

 

3.1. ОСР, який на момент набрання чинності Законом входив до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та який має намір отримати рішення Регулятора про звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності, подає Регулятору заяву разом із усіма супровідними документами та іншою необхідною інформацією, передбаченою главою 2 цього Порядку. 

3.2. У разі зміни середньомісячного обсягу розподілу електричної енергії ОСР приєднаним споживачам до значення менше 20 мільйонів кВт∙год та сумарної кількості приєднаних споживачів до значення менше 100 тисяч в ОСР та інших ОСР, що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить ОСР, ОСР, який проводить заходи з відокремлення, може подати запит Регулятору щодо звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності відповідно до цього Порядку.

3.3. Регулятор перевіряє відповідність поданих документів, даних та інформації вимогам цього Порядку та вимогам Закону.

У разі ненадання (повністю або частково) ОСР документів, даних та іншої необхідної інформації, передбачених главою 2 цього Порядку, у визначені строки або у разі виявлення Регулятором недостовірності поданих документів, даних або інформації Регулятор має право вимагати надання відсутніх документів, інформації та/або виправлення недостовірних даних та застосовувати до ОСР санкції в установленому законодавством порядку.

ОСР зобов’язаний у строк, визначений Регулятором, який не може бути меншим ніж 10 робочих днів та більшим ніж 1 місяць від дати отримання ОСР запиту Регулятора, надати Регулятору відсутню або виправлену інформацію та документи.

3.4. Регулятор приймає рішення про звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності або про відмову у такому звільненні протягом двох місяців з дня отримання заяви, усіх необхідних документів та іншої інформації, передбаченої главою 2 цього Порядку. Строк прийняття рішення про звільнення або про відмову у звільненні збільшується на строк підготовки документів та інформації ОСР (до подання Регулятору) відповідно до пунктів 2.3 глави 2 та 3.3 цієї глави цього Порядку, але не більше ніж на один місяць.

3.5. Регулятор приймає рішення про відмову у звільненні від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності у разі:

якщо сумарна кількість приєднаних споживачів ОСР та інших ОСР, що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить ОСР, перевищує 100 тисяч;

якщо сумарний середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії ОСР приєднаним споживачам перевищує 20 мільйонів кВт∙год; 

якщо подані документи, дані та інформація не відповідають вимогам цього Порядку та Закону;

ненадання ОСР у визначені строки та в повному обсязі документів, даних та інформації, передбачених цим Порядком, та/або на запит Регулятора, які є необхідними для прийняття Регулятором рішення про звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності, та/або виявлення недостовірних даних (інформації) у поданих ОСР документах.

3.6. Рішення Регулятора про звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності або відмову у звільненні оприлюднюється на офіційному веб-сайті Регулятора не пізніше 5 робочих днів після прийняття такого рішення. ОСР, щодо якого прийнято рішення Регулятора про звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності або відмову у звільненні, повинен не пізніше 5 робочих днів після оприлюднення Регулятором такого рішення розмістити на своєму веб-сайті  відповідне повідомлення. 

3.7. Регулятор може скасувати рішення про звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності ОСР, якщо: 

за результатами інформації щодо змін у даних, отриманих відповідно до пункту 2.4 глави 2 цього Порядку, та/або за даними звітності, що отримує Регулятор, та/або за результатами проведення моніторингу в ОСР сумарний середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії приєднаним споживачам перевищує 20 мільйонів кВт∙год, та/або в ОСР та інших ОСР, що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить ОСР, сумарна кількість приєднаних споживачів перевищує 100 тисяч;

у результаті проведення Регулятором заходів державного контролю виявлено факт порушення вимог статті 22 Закону щодо надання користувачам системи розподілу доступу на недискримінаційній та прозорій основі та/або статті 46 Закону, та/або статей 56 та 57 Закону, та/або щодо здійснення перехресного субсидіювання між ОСР та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання (чи суб’єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання).

3.8. У разі прийняття Регулятором рішення про відмову у звільненні або  скасування Регулятором рішення  про звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності вертикально інтегрований суб’єкт господарювання зобов’язаний у шестимісячний строк від дати прийняття відповідного рішення:

здійснити заходи щодо відокремлення та забезпечення незалежності ОСР, передбачені статтею 47 Закону;

розробити та подати програму відповідності, а також призначити за погодженням з Регулятором уповноважену особу з питань відповідності у порядку, встановленому статтею 48 Закону та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406.

 

Директор Департаменту

стратегічного розвитку та планування                                               В.Цаплін

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 24.10.2018, № 199

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux