Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 28.03.2018

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 28.03.2018
Постанова
від 23 березня 2018 р. № 361
Київ
Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

23.03.2018                   № 361

 

Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання 

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні − газеті «Урядовий кур'єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

23.03.2018 № 361

 

Порядок (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок (правила) визначає механізм, принципи, процедури і єдині методичні засади організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання окремо від інших видів господарської діяльності у разі формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання відповідно до Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 967.

1.2. Дія цього Порядку (правил) поширюється на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках (далі – виробництво теплової енергії), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі – транспортування теплової енергії), постачання теплової енергії та є ліцензіатами НКРЕКП (далі – ліцензіати), які формують тарифи на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання.

1.3. У цьому Порядку (правилах) терміни вживаються в таких значеннях:

активи загального призначення – активи, які використовуються більше ніж в одному виді господарської діяльності, у т. ч. активи загальновиробничого та загальногосподарського призначення;

база розподілу – показник виміру певного фактору, який чинить найбільший вплив на обсяг відповідних операційних чи інших витрат і використовується для їх розподілу у разі неможливості віднесення окремих видів витрат безпосередньо до певного виду господарської діяльності;

вертикально інтегроване підприємство – теплопостачальне підприємство з двома та більше видами взаємопов’язаних між собою виробництв (організаційно, технологічно і економічно), об’єднаних єдиною метою діяльності;

виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) – виражені у грошовій формі прямі витрати основної операційної діяльності на виробництво продукції (робіт, послуг) та розподілені змінні і постійні загальновиробничі витрати операційної діяльності підприємства;

витрати загального призначення – витрати, пов’язані з провадженням ліцензіатом більше ніж одного виду господарської діяльності та які для цілей визначення фінансового результату за видами господарської діяльності розподіляються на основі баз розподілу, встановлених або погоджених уповноваженим органом для цілей ціноутворення;

внутрішньогосподарські розрахунки – розрахунки, що виникають у вертикально інтегрованого підприємства при взаємозалежному здійсненні ліцензованих та інших видів діяльності з метою розкриття інформації про їх доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов’язання на принципах, установлених цим Порядком (правилами);

елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат;

задіяні активи – активи, які пов’язані або використовуються у господарській діяльності ліцензіата і включають оборотні та необоротні активи;

зовнішні споживачі – покупці, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами для відповідної категорії споживачів (населення, бюджетні установи, релігійні організації, інші споживачі (крім населення));

капітал (власний капітал) – перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями (тобто підсумок першого розділу пасиву балансу (звіту про фінансовий стан)); 

облік за ліцензованими видами діяльності – система збору, обробки та підготовки інформації, необхідної НКРЕКП для ефективного виконання завдань державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що діють на суміжних ринках;

первісна вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання – первісна вартість активів, які перебувають в експлуатації (безпосередньо задіяні у технологічному процесі транспортування теплової енергії) та фактично створені з дати переходу до стимулюючого регулювання;

повна собівартість продукції (робіт, послуг) – виражені у грошовій формі сумарні витрати, що складаються з собівартості реалізації продукції (робіт, послуг), розподілених операційних витрат періоду (адміністративних витрат, інших операційних витрат) та фінансових витрат підприємства; 

прямо задіяні активи – активи, які використовуються лише в одному виді господарської діяльності;

робочий план рахунків бухгалтерського обліку – систематизований перелік рахунків, який забезпечує групування облікової інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, визначає побудову всієї системи бухгалтерського обліку з метою одержання необхідних даних для управління, контролю і звітності;

собівартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва – собівартість, яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) власного виробництва, розподілених операційних витрат періоду (адміністративних витрат, інших операційних витрат) та фінансових витрат підприємства;

собівартість реалізації продукції (робіт, послуг) – собівартість, яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат;

тарифна собівартість продукції (робіт, послуг) – собівартість продукції (робіт, послуг), яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), розподілених операційних витрат періоду (адміністративних витрат, інших операційних витрат) та фінансових витрат підприємства, що включаються до складу тарифу.

Терміни «стимулююче регулювання», «регуляторна база активів», «регуляторна норма доходу» та «амортизація регуляторної бази активів» застосовуються у значеннях, що наведені в Законі України «Про природні монополії», Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженому постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 967, та інших нормативно-правових актах щодо стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання.

1.4. Облік за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання здійснюється з метою формування інформації про доходи, витрати, активи, регуляторну базу активів (для сфери транспортування теплової енергії), капітал і зобов’язання за видами господарської діяльності, що провадяться ліцензіатом, та видами продукції (робіт, послуг).

1.5. До ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання належать:

1) виробництво теплової енергії, у т. ч.:

теплова енергія, вироблена на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках (далі –ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ);

теплова енергія, вироблена на установках з використанням нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії;

теплова енергія, вироблена на джерелах/установках (крім зазначених вище);

теплова енергія, придбана в інших суб’єктів господарювання;

2) транспортування теплової енергії, у т. ч.:

теплова енергія, що транспортується власними мережами для власних споживачів;

теплова енергія, що транспортується власними мережами для споживачів інших ліцензіатів;

теплова енергія, що транспортується мережами інших ліцензіатів;

3) постачання теплової енергії.

1.6. До інших видів діяльності належать:

1) ліцензовані види діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, перелік яких наведено у пункті 1.5 цієї глави;

2) неліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання (комунальні послуги, тарифи на які встановлює НКРЕКП), у т. ч.:

послуги з централізованого опалення (далі – ЦО);

послуги з централізованого постачання гарячої води (далі – ЦПГВ);

3) інші неліцензовані види діяльності, що не зазначені у підпункті 2 цього пункту, та, зокрема:

видача технічних умов на приєднання до теплових мереж інших виробників теплової енергії та/або споживачів теплової енергії; 

приєднання до теплових мереж інших виробників теплової енергії та/або споживачів теплової енергії.

1.7. Зазначені у пунктах 1.5 та 1.6 переліки є примірними. Для врахування специфіки господарювання ліцензіати можуть їх деталізувати або розширювати: за структурними одиницями (підрозділами), категоріями споживачів тощо.

1.8. Дані обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання використовуються для регуляторних і контрольних цілей НКРЕКП, управлінських потреб ліцензіата при формуванні (у т. ч. коригуванні та перегляді) тарифів, інвестиційних програм та звітності, що подається до НКРЕКП (далі – регуляторна звітність).

1.9. Завданнями обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання є:

створення інформаційної бази для ефективного тарифного регулювання (формування, перегляд і коригування тарифів, бенчмаркинг, якість послуг) та інвестиційної діяльності;

забезпечення прозорості та об’єктивності інформації у розрізі видів діяльності;

запобігання перехресному субсидіюванню між видами господарської діяльності, категоріями споживачів;

запровадження єдиних методик формування показників регуляторної звітності з метою забезпечення їх достовірності і зіставності.

1.10. Ведення обліку здійснюється окремо за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та кожним іншим видом господарської діяльності ліцензіата.

1.11. Облік за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ґрунтується на даних бухгалтерського та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та є способом деталізації фінансової інформації відповідно до вимог, що визначені цим Порядком (правилами), і обмежень НКРЕКП у частині ліцензованих видів діяльності. Забезпечення окремих регуляторних вимог досягається засобами внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, тобто шляхом застосування методик калькулювання, алгоритмів, розрахунків та розподілів.

1.12. Положення цього Порядку (правил) не змінюють і не відміняють бухгалтерський облік, а також вимоги до формування фінансової та податкової звітності.

 

2. Принципи обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання

 

2.1. Облік за ліцензованими видами діяльності ґрунтується на таких принципах:

нарахування і відповідності доходів і витрат – ліцензіат відображає доходи і витрати в момент їх виникнення незалежно від дати надходження грошових коштів. При цьому для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів;

послідовності –  ліцензіат постійно (із року в рік) застосовує правила ведення обліку за ліцензованими видами діяльності, у т. ч. методичні засади розподілу активів, капіталу, зобов’язань, витрат і доходів, у встановленому цим Порядком (правилами) порядку, крім випадків, коли існують істотні умови внесення змін до методики, що забезпечить більш достовірне відображення інформації у розрізі ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності, або у разі зміни вимог НКРЕКП;

причинно-наслідкового зв’язку – ліцензіат повинен прямо або шляхом розподілу на послідовній і обґрунтованій основі обліковувати визначені та розподілені доходи, витрати, активи, капітал та зобов’язання звітного періоду за ліцензованими видами діяльності та/або іншими видами господарської діяльності (продукцією, роботами, послугами), у т. ч. у межах структурних одиниць (підрозділів), видів господарської діяльності;

об’єктивності – ліцензіат повинен розподіляти доходи, витрати, активи, капітал і зобов’язання звітного періоду між видами господарської діяльності (продукцією, роботами, послугами) неупереджено, запобігаючи тим самим викривленню фінансового результату будь-якого виду господарської діяльності та впливу на прийняття рішення користувачами облікової інформації; 

повноти висвітлення – ліцензіат повинен відображати в обліку та звітності за ліцензованими видами діяльності та/або іншими видами господарської діяльності усю інформацію про фактичні і потенційні наслідки операцій і подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі; 

достовірності – ліцензіат повинен гарантувати, що інформація про ліцензовані види діяльності та/або інші види господарської діяльності є точною, достовірною, не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

корисності – ліцензіат повинен застосовувати такі методики ведення обліку за ліцензованими видами діяльності, що дозволяють отримувати інформацію, яка є вичерпною, корисною і доступною для внутрішніх і зовнішніх користувачів цієї інформації;

доцільності – ліцензіат повинен забезпечити раціональне співвідношення між затратами на отримання інформації і економічним результатом від її отримання;

періодичності – ліцензіат формує інформацію про доходи, витрати, активи, капітал і зобов’язання ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності періодично (один раз за звітний період – рік), уникаючи дублювання одних і тих же показників у даних обліку ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності;

прозорості – ліцензіат повинен забезпечити ідентифікацію, облік, розподіл і віднесення доходів, витрат, активів, капіталу та зобов’язань ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності таким чином, щоб можна було прозоро, чітко і однозначно відобразити відповідну інформацію у фінансовій і регуляторній звітності;

превалювання суті над формою – ліцензіат відображає операції в обліку та звітності відповідно до їх економічної сутності, а не лише на основі юридичної форми.

 

3. Перелік заходів для забезпечення організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання

 

3.1. З метою організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ліцензіат проводить технічні, методичні, організаційні та інформаційні заходи:

1) технічне забезпечення включає:

вибір форми ведення обліку доходів, витрат і активів (у т. ч. регуляторної бази активів для сфери транспортування теплової енергії) з урахуванням особливостей діяльності і технології обробки облікових даних (програмного і матеріального забезпечення);

застосування інформаційних технологій збору, накопичення, обробки, зберігання та передачі інформації;

2) методичне забезпечення включає:

документування господарських операцій з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та інших видів господарської діяльності (первинні та розрахункові документи, облікові регістри, правила та графік документообігу тощо);

розробку та затвердження робочого плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат (синтетичні рахунки, субрахунки та аналітичні рахунки), що дозволяє здійснювати реєстрацію, деталізацію, групування і узагальнення облікової інформації за ліцензованими та іншими видами діяльності.

Ліцензіат використовує субрахунки, дані аналітичного обліку виходячи з потреб управління, ступеня деталізації даних у калькулюванні собівартості продукції (робіт, послуг) за ліцензованими видами діяльності для контролю, аналізу й звітності із збереженням кодів рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291: 

порядок (методику) розподілу і ведення обліку доходів, витрат, фінансових результатів, зобов’язань і активів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання окремо від інших видів господарської діяльності;

визначення методів калькулювання собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

метод нарахування амортизації регуляторної бази активів відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 27 липня 2017 року № 966 (далі – Порядок визначення РБА);

3) організаційне забезпечення включає створення необхідних умов для ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та складання регуляторної звітності, зокрема:

розробку системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку і звітності господарських операцій за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку;

затвердження правил документообігу і технології обробки облікової і розрахункової інформації, визначення прав працівників на підписання документів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання;

контроль за дотриманням вимог щодо ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання, зіставністю показників форм регуляторної звітності та інших форм звітності;

організацію професійного розвитку персоналу ліцензіата;

4) інформаційне забезпечення включає:

створення інформаційної моделі та баз даних ліцензіата, у т. ч. автоматизованих;

своєчасне інформування відповідних служб та підрозділів про зміни в законодавстві щодо регулювання відповідної сфери діяльності, правил ведення обліку за ліцензованими видами діяльності тощо.

 

4. Правила розподілу активів, зобов’язань, капіталу, доходу і витрат між видами господарської діяльності

 

4.1. Активи, зобов’язання, капітал, доходи і витрати ліцензіата розподіляються між видами діяльності за загальним правилом на:

такі, що прямо (безпосередньо) можуть бути віднесені до одного виду господарської діяльності (ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання, іншого виду господарської діяльності);

такі, що підлягають розподілу на послідовній основі за визначеною (обґрунтованою) базою розподілу (далі – розподілені);

нерозподілені – частина активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат, що не увійшла до прямо (безпосередньо) віднесених або розподілених.

4.2. Не відносяться прямо (безпосередньо) та не підлягають розподілу за визначеною (обґрунтованою) базою на ліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання такі активи, зобов’язання, капітал, доходи і витрати, на які встановлено нормативні або регуляторні обмеження у чинному законодавстві або які визначені такими за самостійним рішенням ліцензіата.

У разі відсутності законодавчих обмежень щодо активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат, які є нерозподіленими для ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, ліцензіат самостійно приймає рішення про їх включення до складу інших видів господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання.

4.3. До складу активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат кожного окремого виду господарської діяльності включають такі, що безпосередньо пов’язані з одним видом господарської діяльності, а також розподілені за визначеною базою.

4.4. Розподіл активів між видами господарської діяльності:

1) прямо задіяними активами ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання є активи, що безпосередньо використовуються ліцензіатом для провадження одного виду господарської діяльності у сфері теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії);

2) прямо задіяними активами інших видів господарської діяльності є активи, що безпосередньо використовуються ліцензіатом для провадження будь-якого іншого виду господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання;

3) активи загального призначення (активи загальновиробничого та загальногосподарського призначення), що підлягають розподілу за базою. Базою розподілу активів загального призначення є:

між ліцензованими у сфері теплопостачання та іншими видами діяльності ліцензіата – прямі витрати на оплату праці;

між ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання – бази розподілу загальновиробничих та адміністративних витрат, що передбачені порядками формування тарифів;

4) до складу задіяних активів ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання не включають:

інвестиційну нерухомість;

незавершені капітальні інвестиції;

невиробничі основні засоби (у т. ч. об’єкти соціальної інфраструктури);

безкоштовно отримані об’єкти необоротних активів;

необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття;

фінансові інвестиції; 

біологічні активи; 

відстрочені податкові активи;

дебіторську заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів;

витрати майбутніх періодів;

інші задіяні активи, які безпосередньо пов’язані з іншими видами господарської діяльності.

4.5. Розподіл зобов’язань між видами діяльності:

1) зобов’язання, що безпосередньо стосуються ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, вважають такими, якщо доходи та витрати, пов’язані з їх виникненням, належать до діяльності з виробництва або транспортування, або постачання теплової енергії. Наприклад, заборгованість постачальнику природного газу, бюджетам з екологічного податку за здійснення викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення тощо належать до складу зобов’язань діяльності з виробництва теплової енергії;

2) зобов’язання, що безпосередньо стосуються інших видів господарської діяльності ліцензіата, вважають такими, якщо доходи та витрати, пов’язані з їхнім виникненням, належать безпосередньо до інших видів господарської діяльності ліцензіата;

3) зобов’язання ліцензіата, що стосуються кількох ліцензованих у сфері теплопостачання або інших видів господарської діяльності, підлягають розподілу за встановленою обґрунтованою базою розподілу, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляються на такі види господарської діяльності, продукції (роботи, послуги). 

Базою розподілу зобов’язань ліцензіата є прямі витрати за видами діяльності ліцензіата;

4) до складу зобов’язань ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання не включають: 

відстрочені податкові зобов’язання;

довгострокові кредити та зобов’язання, що стосуються діяльності суб’єкта господарювання – ліцензіата у цілому;

забезпечення наступних витрат і платежів;

цільове фінансування, що стосується діяльності суб’єкта господарювання – ліцензіата у цілому;

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття;

інші зобов’язання, які безпосередньо пов’язані з іншими видами господарської діяльності.

4.6. Розподіл капіталу між видами господарської діяльності:

1) капітал за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності визначається шляхом вирахування з вартості активів суми зобов’язань відповідного виду господарської діяльності (за балансовим рівнянням);

2) ліцензіат має право визначати складові власного капіталу за загальним правилом, що наведено у пункті 4.1 цієї глави.

4.7. Розподіл доходів між видами господарської діяльності:

1) доходами відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання визнають доходи ліцензіата, що безпосередньо можуть бути віднесені до господарської діяльності з виробництва або транспортування, або постачання теплової енергії або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

2) доходами будь-якого іншого виду господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, визнають доходи ліцензіата, що безпосередньо пов’язані із провадженням іншого виду господарської діяльності або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

3) доходи від іншої операційної діяльності у разі неможливості здійснення їх обліку за відповідним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами діяльності підлягають розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата пропорційно собівартості реалізації продукції (робіт, послуг).  

Фінансові та інші доходи ліцензіата є нерозподіленими, крім випадків, коли отримання таких доходів безпосередньо пов’язано з окремим видом господарської діяльності підприємства;

4) до складу доходів ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання не включають: 

податок на додану вартість, інші збори і вирахування з доходу (збори, знижки, повернення товарів тощо);

фінансові доходи; 

дохід з податку на прибуток;

доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів тощо);

кошти цільового фінансування, що стосуються діяльності суб’єкта господарювання – ліцензіата у цілому;

доходи від неопераційних курсових різниць;

доходи від безоплатно одержаних необоротних активів;

доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) інших видів господарської діяльності (у т. ч. надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води).

4.8. Розподіл витрат між видами господарської діяльності:

1) витратами відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання визнаються витрати, що безпосередньо пов’язані із провадженням господарської діяльності з виробництва або транспортування, або постачання теплової енергії або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

2) витратами будь-якого іншого виду господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, визнають витрати, що безпосередньо пов’язані із провадженням іншого виду господарської діяльності або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

3) розподіл витрат загального призначення здійснюється у такій послідовності:

розподіл витрат загального призначення на витрати, що будуть віднесені в цілому до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, та витрати, що будуть у цілому віднесені до собівартості усіх інших видів господарської діяльності, здійснюється з використанням бази розподілу, обраної ліцензіатом із передбачених П(С)БО 16 «Витрати» та узгодженої з НКРЕКП;

розподіл витрат загального призначення, що в цілому належать до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, між цими видами діяльності здійснюється з використанням баз розподілу, установлених НКРЕКП для цілей формування тарифів;

розподіл витрат загального призначення, що будуть віднесені в цілому до повної собівартості інших видів господарської діяльності, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, між іншими видами господарської діяльності здійснюється з використанням бази розподілу, обраної ліцензіатом із передбачених П(С)БО 16 «Витрати» та узгодженої з НКРЕКП. 

Фінансові витрати та інші витрати у разі неможливості здійснення їх обліку за відповідними ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності є нерозподіленими;

4) до складу витрат ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання не включають: 

суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів; 

суми визнаних неустойок (штрафів, пені);

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу; 

суми нестачі та втрат від псування цінностей, втрат від знецінення запасів;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати, що пов’язані з утриманням об’єктів соціально-культурного призначення;

витрати з податку на прибуток;

інші витрати, які безпосередньо пов’язані з іншими видами господарської діяльності.

4.9. У разі неможливості або економічної недоцільності застосування визначених цим Порядком (правилами) баз розподілу активів, зобов’язань, доходів та витрат ліцензіат погоджує з НКРЕКП іншу базу з відповідним обґрунтуванням її вибору.

 

5. Методичні засади обліку задіяних активів та регуляторної бази активів

 

5.1. До складу задіяних активів ліцензіатів включаються:

необоротні активи (матеріальні і нематеріальні);

оборотні активи (запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, одержані векселі, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи).

Задіяні активи класифікуються за складом, розміщенням та функціональною участю у процесі діяльності ліцензіата, а також поділяються за загальним правилом на прямо задіяні та активи загального призначення.

5.2. Для цілей цього Порядку (правил) облік задіяних активів у розрізі видів господарської діяльності, перелік яких зазначено у пунктах 1.5 і 1.6 глави 1 цього Порядку (правил), здійснюється за функціональним призначенням, у т. ч.:

основне (у т. ч. виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та інше);

допоміжне (обслуговуюче) виробництво;

загальновиробниче і загальногосподарське (адміністративне).

5.3. Розподіл необоротних активів між видами діяльності ліцензіата здійснюється відповідно до функцій ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, що наведені в додатку 1. Інформація про задіяні активи за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання використовується для цілей обґрунтування (підтвердження) правомірності віднесення витрат на утримання, експлуатацію, ремонт, обслуговування, страхування, операційну оренду необоротних активів та амортизації при формуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та веденні обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання.

Задіяні (необоротні) активи, що не забезпечують виконання функцій ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, наведених у додатку 1, крім загальновиробничих та загальногосподарських (адміністративних), вважаються такими, що належать до інших видів господарської діяльності ліцензіата. Загальновиробничі та загальногосподарські (адміністративні) функції стосуються усіх видів господарської діяльності ліцензіата.

5.4. Класифікація за групами та облік необоротних активів здійснюється відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Для відображення господарських операцій з надходження, вибуття та переміщення необоротних активів ліцензіат використовує бланки типових і спеціалізованих форм первинних документів, затверджених відповідним органом державної влади, або бланки виготовлених самостійно первинних документів, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Особливості класифікації активів, що задіяні у господарській діяльності з транспортування теплової енергії, описані у пункті 5.13 цієї глави.

5.5. Визначення класифікаційних ознак об’єктів основних засобів, їх розподіл між видами господарської діяльності ліцензіата та віднесення об’єктів до класифікаційних груп (за натурально-речовою ознакою), ліквідаційної вартості і строку корисного використання (експлуатації) задіяних активів покладається на Технічну раду (комісію) ліцензіата, до складу якої входять працівники виробничо-технічних, фінансово-економічних служб та інших підрозділів підприємства. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) задіяних активів для регуляторних цілей ураховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку, при цьому для:

активів, що задіяні у діяльності з виробництва і постачання теплової енергії, вони не можуть бути меншими за мінімально допустимі строки корисного використання з урахуванням вимог Податкового кодексу України (далі – ПКУ);

активів, що задіяні у діяльності з транспортування теплової енергії, вони не можуть бути меншими за мінімально допустимі строки корисного використання, які визначені у Порядку визначення РБА.

5.6. У складі кожної класифікаційної групи необоротних активів ліцензіат додатково виділяє активи, які прямо задіяні у процесі провадження ліцензованого або іншого виду господарської діяльності, та активи загального призначення. За необхідності ліцензіат розширює класифікацію, поділяючи активи у групах (підгрупах) на власні, орендовані і такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, добудові, частковій ліквідації, на реконструкції, модернізації тощо.

5.7. Переліки прямо задіяних необоротних активів за видами господарської діяльності з виробництва і постачання теплової енергії та активів загального призначення у розрізі класифікаційних груп складаються на основі інвентарних переліків необоротних активів ліцензіата.

Перелік прямо задіяних необоротних активів діяльності з транспортування теплової енергії у розрізі класифікаційних груп складається на основі звіту про оцінку для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та на основі інвентарних переліків необоротних активів, створених відповідно до затвердженої, погодженої і схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми.

Довідково в додатках 2 − 7 наведено примірні переліки необоротних активів (основних засобів), які прямо задіяні у провадженні ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, активів загального призначення та діяльності з надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Рекомендовані форми переліків прямо задіяних необоротних активів та необоротних активів загальновиробничого та загальногосподарського призначення наведені в додатках 8 − 10. 

5.8. Зведений перелік задіяних необоротних активів ліцензіата формується окремо за даними бухгалтерського обліку і даними обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання (далі – регуляторного обліку). Рекомендована форма зведеного переліку задіяних необоротних активів ліцензіата наведена в додатку 11.

5.9. У переліках наводиться інформація про первісну (переоцінену), залишкову та ліквідаційну вартість, дату введення в експлуатацію, термін корисного використання, суми накопиченого зносу та місячної амортизації необоротних активів тощо.

5.10. На основі переліків прямо задіяних необоротних активів та переліків активів загальновиробничого і загальногосподарського (адміністративного) призначення формується зведена відомість про розподіл задіяних необоротних активів за видами діяльності ліцензіата. Рекомендована форма зведеної відомості про розподіл задіяних необоротних активів за видами діяльності ліцензіата наведена в додатку 12.

5.11. Облік регуляторної бази активів (далі – РБА), що задіяні у провадженні господарської діяльності з транспортування теплової енергії, здійснюється з метою визначення вартості та складу активів, формування фактичних значень первісної та залишкової вартостей РБА та відповідно фактичних значень амортизації РБА та доходу на РБА.

5.12. РБА формується згідно з Порядком визначення РБА та відповідно до функцій господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

5.13. Класифікація активів, які включаються до складу РБА у сфері транспортування теплової енергії, здійснюється за групами, які встановлені Порядком визначення РБА.

5.14. Якщо до переходу до стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії розподіл активів між ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання було здійснено за ознакою місця використання, ліцензіат забезпечує виключення активів, які за функціональним призначенням включаються до складу прямо задіяних активів діяльності з транспортування теплової енергії, із складу прямо задіяних активів у сфері виробництва та постачання теплової енергії.

5.15. Зміни у складі РБА (надходження і вибуття активів) підтверджуються первинними документами з обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

5.16. До складу РБА включають основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи, що безпосередньо задіяні у господарській діяльності з транспортування теплової енергії та відповідають технологічним вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання).

У складі РБА враховуються об’єкти, що:

належать ліцензіату на праві власності;

отримані в господарське відання чи оперативне управління;

отримані на умовах фінансового лізингу;

отримані на умовах оренди цілісних майнових комплексів;

отримані у концесію.

Не включаються до складу РБА:

активи, які безпосередньо задіяні у провадженні інших видів господарської діяльності ліцензіата; 

активи, перелік яких наведено у пункті 1.11 глави 1 Порядку визначення РБА;

орендні, концесійні, лізингові та інші платежі за користування майном, що не перебуває у власності ліцензіата та безпосередньо використовується для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

витрати на проведення суб’єктом оціночної діяльності одноразової оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

5.17. РБА обліковується за первісною та залишковою вартістю і визначається на початок та кінець кожного року регуляторного періоду як зміна з дати переходу до стимулюючого регулювання вартості та складу активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

5.18. Для кожного року регуляторного періоду формуються фактичні значення показників:

РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості на початок і кінець кожного року регуляторного періоду);

РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості на початок і кінець кожного року регуляторного періоду);

вибуття активів зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості за кожний рік регуляторного періоду);

вибуття активів зі складу РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості за кожний рік регуляторного періоду);

первісної вартості активів, що введені в експлуатацію відповідно до затвердженої, погодженої та схваленої інвестиційної програми, за кожний рік регуляторного періоду.

5.19. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, виражає сукупну вартість активів (сформовану відповідно до Порядку визначення РБА та за результатами незалежної оцінки), що були створені до дати переходу до стимулюючого регулювання та які перебувають в експлуатації (безпосередньо задіяні у технологічному процесі транспортування теплової енергії).

5.20. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду визначається відповідно до результатів проведеної незалежної оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

5.21. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду, крім першого року першого регуляторного періоду, визначається на рівні значення первісної вартості РБА на кінець попереднього року регуляторного періоду.

5.22. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається як різниця між первісною вартістю РБА на початок кожного року регуляторного періоду та первісною вартістю активів, що вибули зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду.

5.23. Залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду дорівнює первісній вартості РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду.

5.24. Залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду, крім першого року першого регуляторного періоду, визначається на рівні значення залишкової вартості на кінець попереднього року регуляторного періоду.

5.25. Залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається як різниця між залишковою вартістю РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду, амортизацією РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду та залишковою вартістю активів, що вибули внаслідок виведення з експлуатації, продажу або відчуження іншим шляхом, та розраховується за формулою

 

ЗРБА дс_к t = ЗРБА дс_п t – А дс t – ЗВА дс t, (1)

 

де ЗРБА дс_к t – залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду;

ЗРБА дс_п t – залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду;

А дс t – амортизація РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду;

ЗВА дс t – залишкова вартість активів, що вибули зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, внаслідок виведення з експлуатації, продажу або відчуження іншим шляхом, у кожному році регуляторного періоду.

5.26. Для кожного року регуляторного періоду ліцензіат складає (заповнює) відомість обліку регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА за 20__ рік (____ рік _____ регуляторного періоду) (наприклад, за 2018 рік (1-й рік першого регуляторного періоду)), форма якої наведена в додатку 13.

5.27. Первісна вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду дорівнює нулю.

5.28. Первісна вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду (крім першого року першого регуляторного періоду) визначається на рівні значення первісної вартості на кінець попереднього року кожного регуляторного періоду.

5.29. Первісна вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається шляхом зменшення первісної вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду на суму первісної вартості активів, що вибули зі складу РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду (виведені з експлуатації, продані або відчужені іншим шляхом у кожному році) та збільшення на первісну вартість активів, що вводяться в експлуатацію відповідно до затвердженої, погодженої та схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду.

5.30. Залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду дорівнює первісній вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду.

5.31. Залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду визначається на рівні значення залишкової вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року регуляторного періоду.

5.32. Залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається як різниця між залишковою вартістю РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду та первісною вартістю активів, введених в експлуатацію відповідно до інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду за мінусом амортизації РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду та залишкової вартості активів, що вибули з регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду і розраховується за формулою

 

ЗРБА пс_к t = ЗРБА пс_п t – А пс t +І t – ЗВА пс t, (2)

 

де ЗРБА пс_к t – залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду;

3РБА пс_п t – залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду;

А пс t – амортизація РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду;

І t – первісна вартість активів, введених в експлуатацію відповідно до інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду;

ЗВА пс t – залишкова вартість активів, що вибули з регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду.

5.33. Для кожного року регуляторного періоду ліцензіат складає (заповнює) відомість обліку регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА за 20__ рік (_____ рік _____ регуляторного періоду) (наприклад, за 2018 рік (1-й рік першого регуляторного періоду)), форма якої наведена в додатку 14.

5.34. При формуванні фактичного значення первісної вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, ураховуються інвестиції (активи, введені в експлуатацію відповідно до інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду) окремо по кожному об’єкту з дати введення відповідних об’єктів в експлуатацію на підставі первинних та розрахункових документів, які містять інформацію про обсяг і склад витрат, які формують первісну вартість активу (об’єкта).

 

6. Порядок визначення обліку витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання

 

6.1. Методичні засади обліку, визначення і розподілу витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання базуються на вимогах Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, методах калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) з урахуванням вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 березня 2017 року № 377, та Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 967 (далі – Порядки формування тарифів), організаційно-технологічної структури, виробничо-господарських процесів та розподілу активів і персоналу між видами господарської діяльності ліцензіата.

6.2. Облік витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ґрунтується на даних бухгалтерського та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та є способом деталізації фінансової інформації шляхом застосування методик калькулювання, алгоритмів, розрахунків та розподілів.

6.3. Організація і ведення обліку витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання здійснюється з метою формування даних за статтями та елементами витрат з урахуванням вимог цього Порядку (правил).

6.4. Для врахування особливостей господарської діяльності ліцензіат розробляє порядок та/або методику ведення обліку витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності у вигляді окремого положення або розділу розпорядчого документа про облікову політику підприємства, що має розкривати:

перелік і склад статей витрат у структурі виробничої собівартості за кожним видом господарської діяльності ліцензіата, зокрема за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та неліцензованими видами діяльності (у т. ч. надання комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, тарифи на які встановлює НКРЕКП);

перелік і склад статей витрат у структурі собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) та повної собівартості продукції (робіт, послуг) за кожним видом господарської діяльності ліцензіата, зокрема за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та неліцензованими видами діяльності (у т. ч. надання комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, тарифи на які встановлює НКРЕКП);

порядок групування і розподілу витрат за місцем виникнення і характером виробництва, видами витрат (контрольовані і неконтрольовані, змінні (умовно-змінні), постійні (умовно-постійні), розподілені та нерозподілені витрати); 

визначення переліку і складу витрат, що не можуть бути віднесені до конкретного виду господарської діяльності, із зазначенням видів господарської діяльності, між якими ці витрати розподіляються, та бази розподілу;

порядок документального забезпечення (визначення форм робочих документів, аналітичних розрахунків, відомостей розподілу, калькуляцій тощо).

6.5. Ліцензіат здійснює визначення і розподіл витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії) та іншими видами господарської діяльності за правилами, що визначені у пункті 4.8 глави 4 цього Порядку (правил).

6.6. Для обґрунтування (підтвердження) правомірності віднесення до певного виду господарської діяльності витрат на оплату праці та інших витрат, пов’язаних з персоналом (єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відрядження, витрат на навчання та перепідготовку, охорону праці тощо), при формуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та веденні обліку за ліцензованими видами діяльності ліцензіат розподіляє персонал за видами господарської діяльності, перелік яких зазначено у пунктах 1.5 і 1.6 глави 1 цього Порядку (правил), відповідно до розподілу функцій між структурними підрозділами та залежно від характеру виробництва.

6.7. Розподіл персоналу між видами діяльності ліцензіата здійснюється з урахуванням вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання.

6.8. Персонал ліцензіата поділяється на:

персонал, що безпосередньо залучений до технологічного процесу кожного виду ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання;

персонал, що безпосередньо залучений до провадження інших видів господарської діяльності;

загальновиробничий та загальногосподарський (адміністративний) персонал.

6.9. Переліки персоналу, безпосередньо залученого до провадження кожного виду господарської діяльності (у т. ч. ліцензованого у сфері теплопостачання), загальновиробничого та загальногосподарського (адміністративного) персоналу формуються щорічно на основі штатного розпису підприємства станом на кінець року.

Переліки персоналу, що безпосередньо залучений до технологічних процесів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та інших видів господарської діяльності, формуються у розрізі структурних підрозділів за формою, що наведена в додатку 15.

Переліки загальновиробничого та загальногосподарського (адміністративного) персоналу формуються у розрізі структурних підрозділів за формою, що наведена в додатку 16.

Довідково в додатках 17 – 19 наведено примірні переліки персоналу, що безпосередньо залучений до процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, в додатку 20 –  примірний перелік персоналу, що безпосередньо залучений до провадження господарської діяльності з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

6.10. Витрати, пов’язані з прямо задіяними необоротними активами і персоналом ліцензованих видів діяльності, безпосередньо належать до відповідного виду ліцензованої діяльності та обліковуються в установленому порядку на окремих субрахунках рахунка 23 «Виробництво».

6.11. Витрати, пов’язані з задіяними необоротними активами і персоналом загального призначення, розподіляються за базою розподілу, що визначена у підпункті 3 пункту 4.8 глави 4 цього Порядку (правил).

6.12. Групування витрат здійснюється за такими статтями: прямі витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні та інші операційні витрати.

До складу прямих витрат діяльності з транспортування теплової енергії включаються витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в теплових мережах, витрати на електричну енергію для технологічних потреб.

У складі прямих, загальновиробничих, адміністративних та інших операційних витрат діяльності з транспортування теплової енергії виділяють контрольовані та неконтрольовані витрати. Перелік і склад контрольованих і неконтрольованих операційних витрат діяльності з транспортування теплової енергії наведено у підпунктах 2 і 4 пункту 2.1 глави 2 Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 967.

Аналітичний облік за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ведеться за видами виробництва, статтями витрат, видами або групами продукції (робіт, послуг), структурними підрозділами підприємства, центрами витрат, центрами відповідальності. Вибір об’єкта обліку залежить від потреб у деталізації облікової інформації.

6.13. Витрати визнаються витратами звітного періоду згідно з принципом нарахування під час їх виникнення одночасно з зобов’язаннями і визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені, незалежно від факту оплати або іншого способу компенсації. Витрати, які не мають безпосереднього зв’язку і які неможливо прямо пов’язати з певним доходом звітного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони виникли.

6.14. Ведення обліку витрат окремо за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання вертикально інтегрованими підприємствами здійснюється з урахуванням особливостей, зокрема щодо відображення в обліку:

1) прямих витрат на теплову енергію, що:

виробляється на джерелах/установках з використанням природного газу та інших видів палива, крім нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії;

виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та КГУ;

виробляється на установках з використанням нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії;

придбана у суб’єктів господарювання;

2) прямих витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах;

3) прямих витрат на електричну енергію для технологічних потреб господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

4) розподілених витрат (загальновиробничих, адміністративних та інших витрат), що включаються до повної собівартості:

теплової енергії, реалізованої зовнішнім споживачам;

теплової енергії, використаної для надання послуг з централізованого опалення і з постачання гарячої води та/або продукції (послуг) інших видів господарської діяльності;

5) контрольованих та неконтрольованих витрат господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

6.15. Фактична виробнича собівартість теплової та/або електричної енергії, води власного виробництва визначається відповідно до розрахунків (калькуляцій, кошторисів) і структури відповідних тарифів та використовується для цілей формування витрат на теплову, електричну енергію, воду власного виробництва для господарських потреб та інших видів діяльності ліцензіата.

 

7. Підходи до формування виробничої та повної собівартості продукції (робіт, послуг) ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання

 

7.1. Для цілей обліку витрат і складання звітності за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання застосовуються такі види планової і фактичної собівартості продукції (робіт, послуг):

виробнича собівартість продукції (робіт, послуг);

собівартість реалізації продукції (робіт, послуг);

повна собівартість продукції (робіт, послуг).

7.2. Одиницею калькулювання фактичної виробничої собівартості реалізації та повної собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії є 1 Гкал теплової енергії. 

7.3. Виробнича собівартість теплової енергії формується за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання, а саме за:

виробництвом теплової енергії; 

транспортуванням теплової енергії;

постачанням теплової енергії.

7.4. Виробнича собівартість за кожним ліцензованим видом діяльності складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат. Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного або змішаного методу (складної функціональної системи калькулювання собівартості).

Примірні переліки і склад прямих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії наведено в додатках 21 – 23.

7.5. Особливістю обліку прямих матеріальних витрат на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії є потреба:

1) в обліку окремих статей витрат за категоріями споживачів у разі встановлення різних тарифів на енергоресурси для цих категорій споживачів (зокрема витрати на природний газ, покупну теплову енергію, теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та установками з використанням нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії тощо);

2) у формуванні вартості виробничих ресурсів для технологічних потреб:

електричної енергії (придбаної зі сторони або виробленої власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, активної та реактивної, за класами напруги тощо);

води (придбаної зі сторони або води власного виробництва тощо);

3) обліку господарської діяльності з транспортування теплової енергії:

витрат на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в теплових мережах;

витрат на електроенергію для технологічних потреб;

контрольованих і неконтрольованих операційних витрат.

7.6. До витрат на оплату праці у складі прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат включаються витрати на основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, витрати на оплату праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), а також винагороди за виконання робіт (надання послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договори підряду (за винятком договорів з фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності).

7.7. Для визначення прямих витрат на оплату праці та інших витрат, пов’язаних з персоналом, безпосередньо залученим до технологічного процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, ліцензіат класифікує такий персонал за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання в розрізі виробничих структурних підрозділів (котельня, тепловий пункт, дільниця (експлуатаційна, виробнича) та інші (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо)).

7.8. Амортизація необоротних активів (виробничих основних засобів та/або нематеріальних активів), безпосередньо задіяних у провадженні ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, нараховується з урахуванням вимог Порядків формування тарифів та інших актів законодавства, зокрема:

діяльності з виробництва та/або постачання теплової енергії – відповідно до вимог ПКУ та постанови НКРЕКП від 24 березня 2016 року № 377;

діяльності з транспортування теплової енергії – відповідно до методів нарахування амортизації, груп активів та строку їх корисного використання (постанови НКРЕКП від 27 липня 2017 року №№ 966, 967).

7.9. Суми нарахованої амортизації за об’єктами виробничих основних засобів, які безпосередньо задіяні у провадженні діяльності з виробництва і постачання теплової енергії, включаються до складу прямих витрат за цими видами діяльності. 

Амортизація РБА у сфері транспортування теплової енергії не включається до складу прямих витрат. Методичні засади обліку амортизації РБА, які безпосередньо задіяні у діяльності з транспортування теплової енергії, здійснюються відповідно до глави 9 цього Порядку (правил).

7.10. Суми нарахованої амортизації за об’єктами необоротних активів загальновиробничого і загальногосподарського призначення включаються до складу відповідних статей витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання після їх розподілу в порядку, що визначений у підпункті 3 пункту 4.8 глави 4 цього Порядку (правил).

7.11. Загальновиробничі витрати підлягають розподілу за базою, що визначена у підпункті 3 пункту 4.8 глави 4 цього Порядку (правил). Примірний перелік і склад загальновиробничих витрат наведено в додатку 24.

7.12. Для реєстрації і узагальнення інформації про витрати за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання у робочому плані рахунків бухгалтерського обліку відкриваються субрахунки другого та/або третього, та/або четвертого порядку і т. д. Ліцензіат самостійно визначає субрахунки/рахунки аналітичного обліку залежно від видів господарської діяльності та організаційної структури підприємства.

7.13. Витрати на обслуговування та ремонт теплових пунктів (далі – ТП), які є власністю ліцензіата та/або знаходяться у нього в користуванні, належать до прямих витрат на транспортування теплової енергії у випадку, якщо підприємство є одночасно ліцензіатом з транспортування та постачання теплової енергії, або до прямих витрат на постачання теплової енергії, якщо підприємство є лише ліцензіатом з постачання теплової енергії.

7.14. До прямих витрат на постачання теплової енергії включаються всі витрати, пов’язані з постачанням (реалізацією) теплової енергії, що можуть бути безпосередньо віднесені до цього виду господарської діяльності (витрати, пов’язані з виставленням рахунків, роботою з договорами купівлі-продажу теплової енергії, претензійною та інформаційною роботою із зовнішніми споживачами теплової енергії тощо).

До складу прямих витрат на постачання теплової енергії не включаються витрати, пов’язані зі здійсненням ліцензіатом діяльності з надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.

7.15. Собівартість реалізації теплової енергії формується за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання, а саме за:

виробництвом теплової енергії;

транспортуванням теплової енергії;

постачанням теплової енергії.

7.16. Фактична собівартість реалізованої у звітному періоді теплової енергії складається з фактичної виробничої собівартості, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

7.17. Повна собівартість теплової енергії формується за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання, а саме за:

виробництвом теплової енергії;

транспортуванням теплової енергії;

постачанням теплової енергії.

7.18. Ліцензіат визначає фактичну повну собівартість теплової енергії з метою визначення фінансового результату за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії). До складу повної фактичної собівартості теплової енергії включається фактична собівартість реалізованої теплової енергії та розподілені адміністративні, інші операційні, фінансові та інші витрати.

7.19. Облік адміністративних витрат, інших операційних та фінансових витрат здійснюється шляхом реєстрації і узагальнення інформації на відповідних рахунках (субрахунках відповідних синтетичних рахунків) бухгалтерського обліку. 

Примірний перелік і склад адміністративних витрат наведено в додатку 25.

7.20. Для цілей формування повної собівартості за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання розподіл адміністративних витрат здійснюється за базою розподілу, що визначена НКРЕКП для цілей формування тарифів.

7.21. Склад інших операційних витрат визначається відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» з урахуванням обмежень, установлених Порядками формування тарифів. Для цілей формування повної собівартості за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання розподіл інших операційних витрат здійснюється за базою розподілу, що визначена НКРЕКП для цілей формування тарифів.

7.22. До фінансових витрат, які включаються до повної собівартості за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, належать витрати на відсотки за користування кредитами, одноразові та інші, пов’язані з кредитом, комісії (у т. ч. по запозиченнях МФО, окрім грантів) та інші витрати, пов’язані із запозиченнями для провадження ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання (крім фінансових витрат, які віднесені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові витрати»).

7.23. Для цілей формування повної собівартості за видами діяльності у сфері теплопостачання інші витрати визначаються або розподіляються у порядку, що встановлений у підпункті 3 пункту 4.8 глави 4 цього Порядку (правил).

Перелік статей (структуру) фактичної повної собівартості за видами діяльності у сфері теплопостачання наведено в додатку 26.

 

8. Особливості розрахунку внутрішньогосподарського обороту при визначенні витрат за видами господарської діяльності

 

  8.1. При визначенні показників фактичних витрат з виробництва, транспортування і постачання теплової енергії слід розраховувати внутрішньогосподарський оборот у сумі витрат, які за фактичною собівартістю належать до виробництва продукції (робіт, послуг) інших видів господарської діяльності ліцензіата, зокрема надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.

8.2. Для визначення собівартості послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води ліцензіат визначає:

витрати, що можуть бути прямо віднесені до собівартості послуги з централізованого опалення;

витрати, що можуть бути прямо віднесені до собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води;

витрати, що не можуть бути прямо віднесені до собівартості послуги з централізованого опалення або собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води і є загальними (спільними) для цих видів послуг. Базою розподілу цих витрат є обсяги теплової енергії на надання послуги з централізованого опалення та надання послуги з централізованого постачання гарячої води.

8.3. До повної собівартості послуги з централізованого опалення включаються витрати, примірний перелік яких наведено в додатку 27.

8.4. До повної собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води включаються витрати, примірний перелік яких наведений у додатку 28.

 

9. Методичні засади обліку амортизації регуляторної бази активів 

 

9.1. Амортизація регуляторної бази активів у сфері транспортування теплової енергії розраховується відповідно до методів нарахування амортизації, груп активів та строку їх корисного використання, визначених Порядком визначення РБА.

9.2. Метод нарахування амортизації РБА обирається ліцензіатом самостійно. Для усіх груп активів РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, обирається однаковий метод нарахування амортизації (прямолінійний або кумулятивний).

Обраний метод нарахування амортизації РБА у сфері транспортування теплової енергії зазначається в окремому положенні (внутрішньому документі) або розділі розпорядчого документа про облікову політику ліцензіата.

9.3. При визначенні строку корисного використання активів, які безпосередньо задіяні у діяльності з транспортування теплової енергії, у разі встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання на транспортування теплової енергії враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку, але вони не можуть бути меншими за мінімальні строки корисного використання груп активів, які визначені у Порядку визначення РБА.

9.4. Амортизація РБА у кожному році регуляторного періоду визначається окремо на:

активи РБА, введені до переходу до стимулюючого регулювання, з урахуванням фактичного вибуття (виведення активів з експлуатації, продажу, іншого відчуження) у кожному році регуляторного періоду;

активи РБА, введені після переходу до стимулюючого регулювання, з урахуванням фактичного вибуття активів (виведення з експлуатації, продажу, іншого відчуження) та введення активів відповідно до схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми у кожному році регуляторного періоду.

9.5. Об’єктом нарахування амортизації є первісна вартість кожного окремого активу, що входить до складу РБА.

9.6. Нарахування амортизації РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду:

починається з місяця, наступного за місяцем, у якому набрала чинності постанова НКРЕКП щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання;

припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому актив вибув із експлуатації та його виключено зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, або у разі коли сума накопиченої амортизації (зносу) РБА досягла значення первісної вартості активу (тобто вартості, за якою його було включено до складу РБА до переходу до стимулюючого регулювання).

9.7. Нарахування амортизації РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду:

починається з місяця, наступного за місяцем, у якому актив фактично введено в експлуатацію та включено до складу РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання;

припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося вибуття відповідного активу та його виключення зі складу РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання.

9.8. Інформацію про суми нарахованої амортизації РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, і РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду ліцензіат відображає у Відомості обліку регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА та Відомості обліку регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА, форми яких наведені в додатках 13 і 14 відповідно.

 

10. Порядок визначення та обліку доходів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання

 

    10.1. Методичні засади обліку, визначення і розподілу доходів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання базуються на вимогах Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей та вимог Порядків формування тарифів.

10.2. Цей Порядок (правила) визначає підходи до формування інформації про доходи основної (у т. ч. за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання) та іншої операційної діяльності та її розкриття у регуляторній звітності. Класифікацію і склад доходів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ліцензіат визначає самостійно та закріплює у розпорядчому документі про облікову політику або іншому документі підприємства.

10.3. Для регуляторних цілей доходи за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання визначаються у встановленому у цьому Порядку (правилах) порядку окремо.

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності в Робочому плані рахунків бухгалтерського обліку відкриваються субрахунки другого та/або третього, та/або четвертого порядку до рахунка 70 «Доходи від реалізації».

10.4. Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання обліковуються за відповідними категоріями споживачів (населення, бюджетні установи, релігійні організації, інші споживачі (крім населення)).

10.5. Дохід від реалізації теплової енергії визначається і відображається в обліку на підставі укладених договорів, актів, інших первинних або розрахункових документів, які підтверджують реалізацію теплової енергії, шляхом множення обсягів реалізації теплової енергії на тарифи, що діяли протягом звітного періоду.

10.6. Для цілей регуляторної звітності доходи від здійснення основної операційної діяльності відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання (виробництва, транспортування, постачання теплової енергії) визначаються відповідно до фактичних обсягів відпущеної для відповідної категорії споживачів теплової енергії та діючих протягом звітного періоду тарифів.

10.7. Ліцензіати, яким установлені двоставкові тарифи, дохід за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання визначають окремо за умовно-змінною частиною двоставкового тарифу (вартістю спожитої теплової енергії) та умовно-постійною частиною двоставкового тарифу (абонентською платою) з урахуванням витрат на покриття втрат.

10.8. До складу операційних доходів, які безпосередньо належать до ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, включають доходи від іншої операційної діяльності, якщо підприємство може забезпечити їх облік. Наприклад, безповоротна фінансова допомога (цільова допомога ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання); списана кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги), що придбавались для потреб ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання; інші доходи, які безпосередньо можуть бути віднесені до відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання.

10.9. Дохід від реалізації комунальних послуг у сфері теплопостачання (ЦО та ЦПГВ) визначається і відображається в обліку на підставі укладених договорів, актів або інших первинних документів, які підтверджують реалізацію послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, шляхом множення обсягів наданих послуг на тарифи, що діяли протягом звітного періоду. 

 

11. Особливості розрахунку внутрішньогосподарського обороту при визначенні доходів за видами господарської діяльності

 

11.1. Для забезпечення зіставності показників фінансової та регуляторної звітності вертикально інтегровані підприємства визначають дохід за внутрішньогосподарськими розрахунками (оборотами), який належить до інших видів господарської діяльності – надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.

11.2. Внутрішньогосподарський оборот для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води визначається виходячи з фактичних обсягів спожитої (реалізованої) теплової енергії на ці види діяльності та тарифів на теплову енергію для відповідних категорій споживачів, що діяли протягом звітного періоду.

11.3. При розрахунку внутрішньогосподарського обороту ліцензіати застосовують методики та алгоритми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, проводять фінансово-економічні розрахунки та розподіли, які оформлюються належним чином.

 

12. Порядок визначення та обліку зобов’язань 

 

12.1. Для цілей ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання аналітичні дані про зобов’язання формуються у розрізі видів господарської діяльності ліцензіата, перелік яких зазначено у пунктах 1.5 і 1.6 глави 1 цього Порядку (правил).

12.2. Методичні засади формування інформації про зобов’язання, у тому числі за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання, іншими видами діяльності, базуються на вимогах Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та з урахуванням вимог цього Порядку (правил).

12.3. Поточні (короткострокові) та довгострокові зобов’язання належать до відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання та/або іншого виду діяльності за загальним правилом, що визначено у пункті 4.1  глави 4 цього Порядку (правил).

12.4. Для формування інформації про довгострокові і поточні, розподілені за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності і нерозподілені зобов’язання ліцензіат з урахуванням організаційно-технічних особливостей здійснює ведення аналітичного обліку в розрізі груп зобов’язань окремо за видами господарської діяльності:

кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;

заборгованості за розрахунками з бюджетом;

заборгованості з оплати праці;

заборгованості зі страхування;

заборгованості за іншими розрахунками, у т. ч. внутрішньогосподарськими;

інших зобов’язань, у т. ч. тих, що призводять до зміни власного капіталу.

 

13. Порядок обліку капіталу і фінансових результатів

 

13.1. Методичні засади формування інформації про капітал базуються на вимогах Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нормах цього Порядку (правил).

13.2. Дані про капітал за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності ліцензіата формуються у порядку, визначеному у пункті 4.6 глави 4 цього Порядку (правил).

13.3. З метою регулювання ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання та інших видів господарської діяльності визначаються такі розрахункові показники:

фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток/збиток);

фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток);

чистий фінансовий результат (прибуток/збиток). 

13.4. Для визначення фінансового результату за ліцензованими видами діяльності необхідно порівняти доходи звітного періоду відповідного виду діяльності з витратами, здійсненими для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображають в обліку і звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Ліцензіати відображають в обліку і звітності доходи у тому періоді, коли їх було нараховано, а витрати – на основі відповідності цим доходам. Витрати, які не мають безпосереднього зв’язку з певними доходами, відображаються у тому періоді, коли вони виникли.

13.5. Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток/збиток) визначається за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності і відображається у відповідних показниках регуляторної та фінансової звітності. Прибуток/збиток від операційної діяльності визначається як різниця між сумою чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), інших операційних доходів та витрат операційної діяльності.

13.6. Фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток) визначається за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності окремо та відображається у відповідних показниках регуляторної та фінансової звітності. Прибуток/збиток до оподаткування визначається як різниця між сумою чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), інших операційних доходів, фінансових та інших доходів та повної собівартості продукції (робіт, послуг).

13.7. Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) визначається шляхом вирахування податку на прибуток з фінансового результату до оподаткування (прибуток/збиток).

 

14. Звітність за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності

 

14.1. Для забезпечення регуляторних потреб суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання звітують в установленому порядку за формами регуляторної звітності, що визначаються НКРЕКП, за формою фінансового звіту, що передбачена П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами», та іншими формами, що визначені цим Порядком (правилами) і наведені в додатках 29 – 31.

14.2. Ліцензіат формує інформацію про доходи, витрати, фінансові результати, активи, капітал і зобов’язання за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності для цілей заповнення форм регуляторної та фінансової звітності з урахуванням вимог цього Порядку (правил), а також контролює зіставність показників регуляторної та інших форм звітності.

14.3. Для формування окремих показників регуляторної звітності ліцензіат застосовує методики та алгоритми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, проводить фінансово-економічні розрахунки та розподіли.

До таких показників регуляторної звітності у розрізі ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання та інших видів господарської діяльності належать:

витрати на паливо, ураховуючи вартість палива та його транспортування і постачання, за видами виробництв теплової енергії (виробництво котельнями, ТЕЦ, ТЕС, АЕС і КГУ та установками з використанням нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії) та категоріями споживачів теплової енергії;

витрати на теплову енергію, придбану в інших суб’єктів господарювання, за категоріями споживачів;

вартість теплової енергії для власних господарських потреб та потреб надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів;

фактична виробнича і повна собівартість власного виробництва 1 Гкал теплової енергії котельнями, ТЕЦ, ТЕС, АЕС і КГУ та установками з використанням нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії за категоріями споживачів теплової енергії;

фактична виробнича і повна собівартість електроенергії власного виробництва на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і КГУ;

фактична виробнича і повна собівартість води власного виробництва;

витрати на питну воду власного виробництва для надання послуг з централізованого постачання гарячої води;

умовно-змінні витрати на одиницю теплової енергії, одиницю послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;

умовно-постійні витрати на одиницю теплової енергії, одиницю послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;

амортизація згідно з вимогами Податкового кодексу України;

фінансові витрати за ліцензованими видами діяльності та іншими видами господарської діяльності;

дохід від реалізованої продукції (робіт, послуг) за діючими тарифами, у тому числі для потреб інших видів господарської діяльності ліцензіата;

дотація на відшкодування різниці в тарифах;

витрати на покриття втрат;

перерахунки/коригування розміру плати за послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води;

фінансовий результат від операційної діяльності;

фінансовий результат до оподаткування;

чистий фінансовий результат;

втрати теплової енергії в теплових мережах;

обсяги фінансування заходів інвестиційної програми за ліцензованими видами діяльності, за способами виконання, у т. ч. господарським (вартість матеріальних ресурсів) і підрядним.

14.4. Для внутрішньогосподарських (управлінських) потреб та з метою забезпечення прозорості показників за видами господарської діяльності ліцензіати можуть складати:

Звіт про фінансовий стан (баланс) за видами господарської діяльності ліцензіата (баланс) за формою, що наведена в додатку 29;

Звіт про прибутки і збитки (фінансові результати) за видами господарської діяльності ліцензіата за формою, що наведена в додатку 30;

Звіт про основні показники за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності за формою, що наведена в додатку 31.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання                                        С.Черних

 

Додатки див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 24.10.2018, № 199

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux