Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.05.2019

Дата оновлення: 06.01.2022
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.05.2019
Постанова
від 26 квітня 2019 р. № 642
Київ
Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 11.08.2021 № 1312, від 22.12.2021 № 2821)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

26.04.2019                    № 642

 

Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2019 року, але не раніше  дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

26.04.2019 № 642

 

Порядок опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає вимоги до формування інформації про частку кожного джерела енергії, яке було використане для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, процедуру, періодичність та строки оприлюднення учасниками ринку електричної енергії такої інформації.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на виробників електричної  енергії, електропостачальників, оператора ринку, оператора системи передачі, а також на учасників ринку, які здійснюють продаж електричної енергії на  організованих сегментах ринку та на двосторонній основі.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених  у Законі України «Про ринок електричної енергії», Правилах ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, і Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308.

 

2. Оприлюднення виробниками електричної енергії інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

 

2.1. Виробник оприлюднює інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за формою, наведеною в додатку 1, шляхом розміщення на власному веб-сайті.

2.2. Частка кожного джерела енергії, використаного виробником для виробництва електричної енергії, визначається пропорційно обсягам електричної енергії, виробленої із відповідного джерела енергії. 

У разі використання для виробництва електричної енергії на одній генеруючій одиниці одночасно декількох джерел енергії частка кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії на цій генеруючій одиниці, визначається як частка обсягу відповідного палива, визначеного (у тоннах умовного палива) у загальному обсязі палива (у тоннах умовного палива), використаного для виробництва електричної енергії.

2.3. Інформація, що оприлюднюється виробником відповідно до пункту 2.1 цієї глави, формується за звітні періоди: квартал та рік, з помісячною розбивкою.

2.4. Виробник публікує інформацію, визначену пунктом 2.1 цієї глави, не пізніше п’ятнадцятого дня після завершення відповідного звітного періоду.

 

3. Оприлюднення оператором ринку інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

 

3.1. Учасники ринку не пізніше п’ятнадцятого дня після завершення звітного періоду (квартал та рік) надають оператору ринку з помісячною розбивкою інформацію щодо обсягів проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку та про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії.

Джерелом інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, є дані, отримані від виробників електричної енергії, у тому числі щодо обсягів імпортованої електричної енергії, з помісячною розбивкою.

3.2. Оператор ринку не пізніше двадцятого дня після завершення звітного періоду (квартал та рік) формує інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, проданої на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, та оприлюднює її шляхом розміщення на власній веб-сторінці (веб-сайті).

 

4. Оприлюднення оператором системи передачі інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

 

4.1. Учасники ринку, які здійснювали продаж електричної енергії на  балансуючому ринку, не пізніше п’ятнадцятого дня після завершення звітного періоду (квартал та рік)  надають оператору системи передачі з помісячною розбивкою інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії.

4.2. Оператор системи не пізніше двадцятого дня після завершення звітного періоду (квартал та рік) формує з помісячною розбивкою інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, проданої на балансуючому ринку, та оприлюднює її шляхом розміщення на власній веб-сторінці (веб-сайті).

 

5. Обмін інформацією про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, при її продажу за двосторонніми договорами

 

5.1. Учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов’язані зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою.

 

6. Оприлюднення виробниками електричної енергії інформації про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

 

6.1. Виробник оприлюднює інформацію про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за формою, наведеною в додатку 2, шляхом розміщення на власному веб-сайті.

6.2. Вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, визначається відповідно до обсягів викидів в атмосферне повітря та у водні об’єкти забруднюючих речовин та питомих обсягів цих викидів. Питомі обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин визначаються відповідно до обсягів викидів та обсягів відпуску електричної енергії виробником.

6.3. Інформація, що оприлюднюється виробником відповідно до пункту 6.1 цієї глави, формується за звітні періоди: квартал та рік.

6.4. Виробник публікує інформацію, визначену пунктом 6.1 цієї глави, не пізніше сорокового дня після завершення відповідного звітного періоду.

 

Начальник Управління енергоринку                                        Ю.Власенко

 

Додаток 1

до Порядку опублікування інформації

про частку кожного джерела енергії, використаного

для виробництва електричної енергії, та вплив

на навколишнє природне середовище, спричинений

виробництвом електричної енергії

 

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

 

 

№ з/п

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, %

1

Ядерне паливо

 

2

Вугілля

 

3

Природний газ

 

4

Мазут

 

5

Газ промисловий (вказати)

 

6

Біомаса

 

7

Біогаз

 

8

Енергія сонячного випромінювання

 

9

Енергія вітру

 

10

Геотермальна енергія

 

11

Енергія хвиль та припливів, гідроенергія:

 

12

у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями

 

13

у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями

 

14

у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями

 

15

у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт

 

16

Інші види палива/енергії (вказати)

 


Додаток 2

до Порядку опублікування інформації

про частку кожного джерела енергії, використаного

для виробництва електричної енергії, та вплив

на навколишнє природне середовище, спричинений

виробництвом електричної енергії

 

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

 

 

№ з/п

Найменування забруднюючої речовини

тонн

г/кВт∙год

1

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин

1.1

Азоту оксиди

 

 

1.2

Аміак

 

 

1.3

Ангідрид сірчистий

 

 

1.4

Ацетон

 

 

1.5

Бенз(о)пірен

 

 

1.6

Бутилацетат

 

 

1.7

Ванадію п'ятиокис

 

 

1.8

Водень хлористий

 

 

1.9

Вуглецю окис

 

 

1.10

Вуглецю двоокис

 

 

1.11

Вуглеводні

 

 

1.12

Газоподібні фтористі сполуки

 

 

1.13

Тверді речовини

 

 

1.14

Кадмію сполуки

 

 

1.15

Марганець та його сполуки

 

 

1.16

Нікель та його сполуки

 

 

1.17

Озон

 

 

1.18

Ртуть та її сполуки 

 

 

1.19

Свинець та його сполуки 

 

 

1.20

Сірководень 

 

 

1.21

Сірковуглець 

 

 

1.22

Спирт н-бутиловий 

 

 

1.23

Стирол 

 

 

1.24

Фенол 

 

 

1.25

Формальдегід 

 

 

1.26

Хром та його сполуки 

 

 

1.27

Радіоактивні відходи

 

 

2

Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти

2.1

Азот амонійний

 

 

2.2

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))

 

 

2.3

Завислі речовини

 

 

2.4

Нафтопродукти

 

 

2.5

Нітрати

 

 

2.6

Нітрити

 

 

2.7

Сульфати

 

 

2.8

Фосфати

 

 

2.9

Хлориди

 

 

2.10

Радіоактивні відходи

 

 

 

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 14.05.2019, № 88

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux