Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.11.2017

документ
втратив
чинність

Дата оновлення:20.08.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.11.2017
Постанова
від 27 жовтня 2017 р. № 1308
Київ
Про затвердження Порядку формування та схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів

(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 09.08.2019 № 1685)

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

27.10.2017                   № 1308 

 

Про затвердження Порядку формування та схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів

 

Відповідно до законів України «Про природні монополії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок формування та схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

27.10.2017  № 1308

 

Порядок формування та схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, подання, розгляду, схвалення і виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифу на послугу з перероблення побутових відходів за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб'єктами.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з перероблення побутових відходів та є ліцензіатами НКРЕКП з провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів (далі – ліцензіати).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період – період, який передує плановому періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;

виробничі інвестиції з прибутку – певна частка прибутку, що утворюється від господарської діяльності ліцензіата і направляється для фінансування заходів інвестиційної програми, спрямованих на розвиток виробництва;

джерела фінансування інвестиційної програми (далі – джерела фінансування) – кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності з надання послуги з перероблення побутових відходів (далі –ліцензована діяльність), за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку (кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми) та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (власні кошти), позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти тощо;

заходи – здійснення або придбання товарів, робіт та послуг для оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку обсягів реалізації, для обліку та оптимізації технологічних витрат та втрат природних та енергетичних ресурсів, підвищення якості надання послуг та рівня організації виробництва, дотримання норм екологічної безпеки тощо, які впливають на складові тарифу;

звітний період – період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційного плану;

інвестиційна програма – комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективного перероблення побутових відходів, який містить зобов’язання ліцензіата у сфері перероблення побутових відходів, зокрема щодо будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) об’єктів у зазначеній сфері з дотриманням екологічних норм для запобігання шкідливому впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями та розрахунками, що підтверджують доцільність та ефективність передбачуваних інвестицій, а також із зазначенням джерел його фінансування та графіка виконання;

плановий період – період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифу, у структурі якого передбачаються відповідні джерела фінансування;

прогнозний період – період, на який розроблено інвестиційну програму та який дорівнює плановому періоду або перевищує його, але не більше граничного терміну реалізації інвестиційної програми;

результативні показники – показники, визначені за підсумками аналізу (комерційного, технічного, фінансового, економічного аналізу ризиків тощо), що характеризують результати виконання інвестиційної програми та на підставі яких здійснюється оцінка ефективності та доцільного використання коштів, передбачених фінансовим планом для досягнення мети та реалізації завдань;

річна інвестиційна програма – інвестиційна програма, сформована у межах планового періоду;

цільові витрати (кошти) – розподіл (фінансування) витрат коштів, які передбачені для виконання відповідного розділу інвестиційної програми.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг».

1.4. Ліцензіат згідно із законодавством несе відповідальність за достовірність інформації, яка надається ним відповідно до цього Порядку.

 

2. Розроблення інвестиційної програми

 

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об`єкта перероблення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів та інших зобов`язань, та які планується використати для фінансування зазначених цілей, ліцензіат розробляє інвестиційну програму, затверджує, забезпечує її погодження, схвалення та виконання.

Якщо прогнозний період становить більше одного року, то заходи інвестиційної програми та графік надаються з розбивкою по періодах і розділах кожного календарного року.

2.2. Інвестиційна програма формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів (без урахування податку на додану вартість) та має містити:

1) титульний аркуш за формою, наведеною в додатку 1 та/або додатку 2, у залежності від періоду, на який формується інвестиційна програма;

2) зміст інвестиційної програми за формою, наведеною в додатку 3;

3) інформаційну картку ліцензіата до інвестиційної програми за формою, наведеною в додатку 4;

4) фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на довгостроковий період за формою, наведеною в додатку 5;

5) фінансовий план використання коштів на виконання річної інвестиційної програми за формою, наведеною в додатку 6;

6) план витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифу на 12 місяців за формою, наведеною в додатку 7, та  розрахованих відповідно до структури чинних та/або планових тарифів;

7) пояснювальну записку, яка має містити:

коротку інформацію про ліцензіата;

висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми;

обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими;

зведені показники економії витрат за їх складовими;

аналіз впливу результатів реалізації заходів інвестиційної програми на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у плановому та прогнозному періодах за формою, наведеною в додатку 8;

узагальнену характеристику ліцензіата за формою, наведеною в додатку 9;

8) опис кожного заходу інвестиційної програми, який має містити: 

техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу з урахуванням вимог НКРЕКП щодо першочерговості виконання заходів, результатів проведення аудиту та експертиз (за наявності), висновків експертно-технічних обстежень, затверджених відповідно до законодавства, схем санітарного очищення та/або правил благоустрою населених пунктів;

розрахунок визначення терміну окупності та економічного ефекту від упровадження кожного заходу інвестиційної програми. У разі неможливості надання розрахунку або для його підтвердження надається обґрунтоване роз`яснення з посиланням на відповідні пункти документів (нормативних, технічних, проектних, експлуатаційних тощо);

аналіз можливих альтернативних технічних рішень;

обґрунтування вибору обраного технічного рішення з порівняльним аналізом показників;

обґрунтування вартості матеріальних ресурсів запланованих заходів з наданням не менше двох комерційних пропозицій або звіту про результати процедури запиту цінових пропозицій відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», закупівля яких передбачена в інвестиційній програмі загальною вартістю однотипного обладнання більше 50 тисяч гривень. У разі наявності єдиного заводу-виробника ліцензіат має надати відповідне обґрунтування про цінові пропозиції офіційних представників іноземних заводів-виробників в Україні. Пропозиції повинні містити дані щодо комплектації обладнання, бути завірені належним чином та містити реквізити постачальника. Не приймаються до розгляду роздруківки з веб-сайтів;

перелік робіт основного обладнання, матеріалів, програмного забезпечення та послуг, запланованих до виконання, з розбивкою на етапи (квартали) з відповідною деталізацією обсягів надходження коштів;

затверджений у встановленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою;

обґрунтування вартості робіт – копію висновків щодо проведення експертизи проектної і кошторисної документації на плановий період відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» для ліцензіатів, на яких поширюються вимоги цього Закону; 

9) у разі планування отримання позики/кредиту для фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою на плановий або прогнозний період, надається:

письмове техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план) взяття позики/кредиту, затверджене ліцензіатом відповідно до установчих документів та погоджене органом місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на населений пункт, загальний обсяг утворених і спрямованих на перероблення побутових відходів якого складає не менше 10 % від загального річного обсягу перероблення побутових відходів ліцензіата, та до повноважень якого віднесено вирішення питань поводження з побутовими відходами;

прогнозний графік фінансування, складений відповідно до графіка виконання робіт;

розрахунок очікуваного результату від реалізації заходів та доцільності їх фінансування за отримані кошти;

графік погашення основної суми запозичень та відсотків за користування такими запозиченнями;

аналіз впливу на структуру тарифу, складений відповідно до графіка отримання та погашення запозичень;

рішення органу місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на населений пункт, загальний обсяг утворених і спрямованих на перероблення побутових відходів якого складає не менше 10 % від загального річного обсягу перероблення побутових відходів ліцензіата, та до повноважень якого віднесено вирішення питань поводження з побутовими відходами, щодо підтримки участі ліцензіата у проекті із зазначенням обсягу позики;

інформація щодо відповідності схеми санітарного очищення чи локальної програми поводження з побутовими відходами заходам, що плануються за рахунок залучених коштів;

10) зобов`язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності, зокрема щодо:

забезпечення та підвищення екологічної безпеки та недопущення завдання шкоди навколишньому природному середовищу у процесі здійснення ліцензованої діяльності;

забезпечення системою контролю і обліку обсягів побутових відходів, прийнятих на перероблення, та побічної продукції;

зменшення питомих втрат паливно-енергетичних ресурсів;

забезпечення технологічного та комерційного обліку ресурсів.

2.3. Система контролю і обліку приймання побутових відходів на перероблення та отримання у процесі перероблення побічної подукції включається до інвестиційної програми як першочерговий і обов`язковий захід.

2.4. У разі передбачення заходів, для впровадження яких необхідна розробка проектної документації на реалізацію робіт, запланованих на майбутні періоди, до складу інвестиційної програми включаються кошти на таку розробку в обсягах, розрахованих відповідно до вимог державних будівельних норм і стандартів, з обґрунтуванням вартості розробки проектної документації.

2.5. Фінансування робіт з будівництва, реконструкції, модернізації об`єктів ліцензіата включається до інвестиційної програми за наявності необхідних для цього проектів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

2.6. Обсяги інвестицій визначаються виходячи з:

оцінки довгостроковості експлуатації об`єкта перероблення побутових відходів;

технічного стану основних фондів;

принципів екологічної, соціальної, економічної ефективності та доцільності впровадження відповідних заходів, а також їх впливу на рівень тарифів.

2.7. У разі відсутності виробничих інвестицій з прибутку інвестиційна програма визначається в межах амортизаційних відрахувань.

2.8. Планування заходів інвестиційної програми у першу чергу базується на заходах, передбачених:

програмою поводження з побутовими відходами в населених пунктах, що охоплені послугою ліцензіата;

схемою санітарного очищення населеного пункту та/або населених пунктів району, області;

звітом результатів експертного обстеження (за необхідності);

результативними показниками.

2.9. У межах інвестиційної програми забороняється проведення розрахунків для погашення кредиторської заборгованості або витрат, що були здійснені до періоду, на який розроблено інвестиційну програму.

 

3. Затвердження та погодження інвестиційної програми

 

3.1. Ліцензіат щороку попередньо погоджує з НКРЕКП заходи для подальшого включення їх до проекту інвестиційної програми на плановий період шляхом подання в електронному вигляді фінансового плану (додаток 6).

3.2. Розроблений з дотриманням вимог цього Порядку проект інвестиційної програми затверджується, погоджується та подається на схвалення до НКРЕКП з урахуванням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

3.3. Ліцензіат розміщує інформацію щодо інвестиційної програми на власному сайті або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на населений пункт, загальний обсяг утворених і спрямованих на перероблення побутових відходів якого складає не менше 10 % від загального річного обсягу перероблення побутових відходів ліцензіата, та до повноважень якого віднесено вирішення питань поводження з побутовими відходами.

3.4. Інвестиційна програма, розроблена з дотриманням вимог цього Порядку, після проведення відкритого обговорення (відкритого слухання)  на місцях затверджується ліцензіатом згідно з його установчими документами.

3.5. Затверджена інвестиційна програма щодо об`єкта перероблення побутових відходів подається на розгляд до НКРЕКП після проведення відкритого обговорення. 

Результат відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях оформлюється протоколом, який підлягає оприлюдненню ліцензіатом на своєму офіційному веб-сайті та надсилається до НКРЕКП.

3.6. У разі залучення для виконання заходів інвестиційної програми бюджетного фінансування затверджена ліцензіатом інвестиційна програма повинна бути узгоджена з відповідним розпорядником бюджетних коштів у частині підтвердження зазначених та запланованих витрат бюджетного фінансування.

3.7. Затверджена інвестиційна програма щодо об`єкта перероблення побутових відходів, що перебуває у державній або приватній власності, подається на розгляд до НКРЕКП разом із заявою за формою, наведеною в додатку 10, та комплектом документів відповідно до пункту 3.9 цієї глави.

3.8. Затверджена ліцензіатом інвестиційна програма щодо об`єкта перероблення побутових відходів, який знаходиться у комунальній власності, подається до НКРЕКП після погодження органом місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на населений пункт, загальний обсяг утворених і спрямованих на перероблення побутових відходів якого складає не менше 10 % від загального річного обсягу перероблення побутових відходів ліцензіата, та до повноважень якого віднесено вирішення питань поводження з побутовими відходами.

3.9. До заяви ліцензіата додаються такі документи:

1) затверджена інвестиційна програма, розроблена відповідно до вимог цього Порядку, на паперовому та електронному носіях;

2) звіт про проведення експертизи проектно-кошторисної документації (за наявності);

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, господарського відання, договору концесії, оренди або використання/експлуатації об`єкта перероблення побутових відходів на іншій законній підставі;

4) копії документів фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за два роки на дату останньої звітної дати, складені за формами, наведеними в наказі Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, та засвідчені ліцензіатом у встановленому законодавством порядку;

5) інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних за формою, наведеною в додатку 11.

3.10. Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється ліцензіатом.

3.11. Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох знаків після коми, а в разі якщо ціла частина дорівнює нулю, то з точністю до двох значущих знаків після коми.

3.12. Матеріали, які подаються як обґрунтування розмірів інвестиційної програми, засвідчуються ліцензіатом у встановленому законодавством порядку.

3.13. Погоджена згідно з цією главою інвестиційна програма щодо об`єкта перероблення побутових відходів, що перебуває у комунальній власності, подається ліцензіатом на розгляд до НКРЕКП.

 

4. Розгляд та схвалення інвестиційної програми

 

4.1. Ліцензіат подає заяву та відповідний комплект документів на розгляд та схвалення до НКРЕКП.

Комплект документів, що подається ліцензіатом разом із заявою, формується відповідно до пунктів 3.9 та 3.10 глави 3 цього Порядку.

Для ліцензіатів, чий об`єкт переробки побутових відходів перебуває у комунальній власності, комплект документів подається з урахуванням пункту 3.8 глави 3 цього Порядку. 

4.2. За результатами попереднього розгляду у разі встановлення невідповідності поданої заяви та документів, доданих до неї, вимогам цього Порядку заява до розгляду не приймається, про що НКРЕКП протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня її надходження повідомляє ліцензіата вмотивованим листом.

4.3. Після усунення виявлених невідповідностей заява щодо схвалення  інвестиційної програми може знову подаватися ліцензіатом на розгляд до НКРЕКП.

4.4. Заява щодо схвалення інвестиційної програми протягом двадцяти п’яти робочих днів розглядається НКРЕКП щодо:

1) обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, програмного забезпечення, залучення кредитних та інших коштів окремо щодо кожного заходу інвестиційної програми, включаючи строк окупності та визначення економічного та соціального ефекту від упровадження зазначених заходів інвестиційної програми, результативних показників;

2) обґрунтування вартості запланованих заходів, що передбачені інвестиційною програмою;

3) визначення джерел фінансування інвестиційної програми та інших надходжень на плановий період.

4.5. У разі необхідності до розгляду інвестиційної програми НКРЕКП  можуть бути залучені експертні та спеціалізовані організації. Термін проведення додаткових експертиз до загального терміну розгляду заяви не включається.

4.6. Для отримання додаткової інформації до поданих документів НКРЕКП направляє ліцензіату лист, відповідь на який ліцензіат має надати протягом десяти робочих днів з дня його отримання.

Розгляд заяви продовжується на строк, необхідний для отримання відповіді на такий лист.

4.7. У разі відсутності у НКРЕКП зауважень до доданих документів до інвестиційної програми остання в межах строків, визначених пунктом 4.3 цієї глави, розглядається НКРЕКП на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання.

4.8. На засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, під час розгляду інвестиційних програм стосовно об’єктів перероблення побутових відходів, що перебувають у комунальній власності, повинні бути присутні представники органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюються на населений пункт, загальний обсяг утворених і спрямованих на перероблення побутових відходів якого складає не менше 10 % від загального річного обсягу перероблення побутових відходів ліцензіата, та до повноважень яких віднесено вирішення питань поводження з побутовими відходами, на рівні не нижчому заступників голів таких органів.

4.9. За результатами розгляду інвестиційної програми ліцензіата НКРЕКП схвалює проект постанови про схвалення інвестиційної програми. 

Схвалений проект постанови підлягає відкритому обговоренню відповідно до Порядку відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

4.10. Після проведення розгляду проекту постанови та за результатами відкритого обговорення НКРЕКП у встановленому порядку приймає рішення про його схвалення.

Копія рішення направляється ліцензіату протягом п’яти робочих днів з дати прийняття.

4.11. Схвалена НКРЕКП інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом щонайменше у чотирьох примірниках. Протягом тижня один примірник та його копія в електронній формі надаються до НКРЕКП, другий примірник та його копія в електронній формі – до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні, третій – залишається у ліцензіата, четвертий і всі наступні – до відповідного органу місцевого самоврядування, що здійснював погодження інвестиційної програми. 

Електронна форма схваленої НКРЕКП інвестиційної програми оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення НКРЕКП про схвалення такої програми і зберігається на ньому протягом строку її дії та не менше трьох років після його закінчення.

4.12. Кошти, передбачені на реалізацію схваленої НКРЕКП інвестиційної програми, включаються суб’єктом господарювання до розрахунку тарифу на перероблення побутових відходів. 

 

5. Внесення змін до інвестиційної програми

 

5.1. У разі виникнення потреби у внесенні змін до інвестиційної програми щодо вартості робіт, закупівлі обладнання, матеріалів більше 5 % від зафіксованої в інвестиційній програмі, щодо запланованих заходів, способу виконання заходів у зв`язку з обставинами, які ліцензіат не міг передбачити, ліцензіат зобов’язаний упродовж планового періоду звернутись до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми, подавши відповідне обґрунтування.

5.2. У випадку фактичного збільшення надходження коштів понад 5 % відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком у частині уточнення джерел фінансування і доповнення запланованих заходів.

5.3. Зміни до інвестиційної програми розглядаються відповідно до глав 3 та 4 цього Порядку. Зміни можуть бути внесені не пізніше листопада поточного періоду.

5.4. У разі зміни обсягів фінансування на виконання заходів з незалежних від ліцензіата причин у розмірі до 5 % від запланованої загальної суми на такі заходи ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між заходами в межах одного розділу інвестиційної програми  за умови незмінності фізичних величин обсягів закупівель.

 

6. Виконання інвестиційних програм

 

6.1. Ліцензіат повинен дотримуватись терміну виконання інвестиційної програми.

6.2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

6.3. Інвестиційна програма вважається виконаною за умови повного цільового використання коштів та виконання фізичних етапів заходів відповідно до фактичних джерел фінансування впродовж встановленого терміну реалізації інвестиційної програми.

6.4. Виконаними вважаються об'єкти, введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено фінансування в повному обсязі.

6.5. Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів.

6.6. Профінансованими вважаються заходи інвестиційної програми, щодо яких здійснено фактичну оплату.

6.7. У разі недофінансування заходів інвестиційної програми базового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжти фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду.

6.8. Об'єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені інвестиційною програмою в меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми.

6.9. Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми здійснюється шляхом аналізу звіту щодо виконання інвестиційної програми (додаток 12) відповідним структурним підрозділом і проведенням планових та позапланових перевірок НКРЕКП.

6.10. Звіт щодо виконання інвестиційної програми в паперовому та електронному вигляді надається ліцензіатом до центрального апарату та відповідного територіального органу НКРЕКП щоквартально та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітнім періодом. Разом зі звітом подається пояснювальна записка.

6.11. Основними критеріями, за якими здійснюється контроль виконання інвестиційної програми, є:

стан виконання інвестиційної програми;

цільове використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми;

відповідність фактичних обсягів надходження та використання коштів, передбачених на фінансування інвестиційної програми, плановим;

аналіз фактичних результативних показників.

6.12. У пояснювальній записці до звіту згідно з пунктом 6.10 цієї глави ліцензіатом надається інформація, а саме щодо:

запланованої та фактичної дати початку і завершення інвестиційної програми, аналізу результативних показників;

аналізу здійснених заходів інвестиційної програми у кількісних і якісних показниках, відповідно до додатка 6;

відсоткового виконання по цих показниках;

стану виконання по кожному заходу інвестиційної програми та причин неповного виконання заходів (у разі наявності);

аналізу фактичного надходження коштів за джерелами фінансування, передбачених додатком 7;

впливу результатів виконання інвестиційної програми на структуру тарифу з перероблення побутових відходів;

аналізу здійснення заходів інвестиційної програми, що фінансуються за рахунок залучених коштів.

6.13. При невиконанні ліцензіатом інвестиційної програми за підсумками звітного періоду НКРЕКП розглядає питання щодо порушення ліцензіатом відповідних ліцензійних умов.

6.14. Кошти, невикористані впродовж строку виконання інвестиційної програми, за рішенням НКРЕКП можуть вилучатись із структури тарифу або переноситись до інвестиційної програми наступного періоду без джерел фінансування.

6.15. Ліцензіат упродовж першого кварталу поточного календарного  року розміщує звіт про виконання інвестиційної програми за минулий календарний рік.

Звіт розміщується на офіційному веб-сайті ліцензіата (за наявності) та/або інформаційних стендах ліцензіата або на сайті органів місцевого самоврядування, що здійснювали погодження інвестиційної програми.

 

Начальник Управління з питань

формування та реалізації  державної політики

у сфері поводження з побутовими відходами                        О.Кострикін

 

Додатки до Порядку див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 09.11.2017, № 211

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux