Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 30.05.2017

документ
втратив
чинність

Дата оновлення:20.08.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 30.05.2017
Постанова
від 25 травня 2017 р. № 706
Київ
Про затвердження Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 09.08.2019 № 1685)

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

25.05.2017                   № 706

 

Про затвердження Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

 

Відповідно до законів України «Про природні монополії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

25.05.2017 № 706

ПОРЯДОК

формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, подання, розгляду, схвалення і виконання інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифу на послугу з захоронення побутових відходів за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб'єктами.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (далі – ліцензіати).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

виробничі інвестиції з прибутку – певна частка прибутку, що утворюється від господарської діяльності ліцензіата і направляється для фінансування заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, спрямованих на розвиток виробництва;

джерела фінансування інвестиційної програми та/або інвестиційного плану (далі – джерела фінансування) – кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності з надання послуги з захоронення побутових відходів, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, зокрема амортизаційні відрахування, витрати на здійснення заходів з рекультивації полігона/звалища та/або черги полігона/звалища, виробничі інвестиції з прибутку (кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану) та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (власні кошти), позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти тощо;

заходи – придбавання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг, оптимізацію технологічних витрат та втрат, підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва, рекультивацію й утримання полігона/звалища після закриття та інші операції, реалізація яких буде мати вплив щодо зміни складових тарифу;

звітний період – щоквартально та за підсумками року в період дії інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

інвестиційний план – річний план надходження та використання коштів для реалізації заходів у складі інвестиційної програми або окремо, згідно з яким формується інвестиційна складова тарифу на планований період;

інвестиційна програма – план реалізації заходів і їх цільового фінансування на прогнозний період для підвищення рівня надійності та економічної роботи основних фондів, який містить комплекс зобов’язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку ліцензіата, будівництва, підвищення рівня екологічної безпеки об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

перехідний період – період, визначений Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів щодо обов’язкової оснащеності полігона/звалища відповідним обладнанням та устаткуванням;

планований період – період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифу, у структурі якого передбачаються відповідні джерела фінансування для виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

прогнозний період – строк, на який розроблено інвестиційну програму та який дорівнює планованому періоду або перевищує його, але не більший граничного терміну реалізації інвестиційної програми;

результативні показники – показники, визначені за підсумками аналізу (комерційного, технічного, фінансового, економічного аналізу ризиків тощо), що характеризують результати виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану та на підставі яких здійснюється оцінка ефективності та доцільності використання коштів, передбачених фінансовим планом для досягнення її мети та реалізації завдань.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг».

 

2. Розроблення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

 

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіатів, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення, модернізацію), рекультивацію та утримання після закриття об'єктів захоронення побутових відходів, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, виплат за договорами фінансового лізингу та інших зобов'язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей у прогнозному періоді, ліцензіат розробляє інвестиційну програму, до складу якої на планований період включається інвестиційний план, і забезпечує їх затвердження, погодження, схвалення.

У разі якщо термін реалізації передбачених заходів не перевищує планованого періоду, ліцензіат розробляє інвестиційний план і забезпечує його затвердження, погодження, схвалення. 

2.2. Інвестиційна програма та/або інвестиційний план формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів, вартість яких є орієнтовною та зазначається без урахування податку на додану вартість (далі – ПДВ), і має містити:

1) титульний аркуш інвестиційної програми за формою, наведеною в додатку 1, а для інвестиційного плану за формою, наведеною в додатку 2;

2) зміст інвестиційної програми та/або інвестиційного плану за формою, наведеною в додатку 3;

3) інформаційну картку суб’єкта господарювання до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану за формою, наведеною в додатку 4;

4) фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми за формою, наведеною в додатку 5 (вимагається для інвестиційних програм); 

5) інвестиційний план надходження і використання коштів у планованому періоді за формою, наведеною в додатку 6;

6) план витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційного плану для врахування у структурі тарифів на 12 місяців за формою, наведеною в додатку 7, і розрахованих відповідно до структури чинних та/або планованих тарифів; 

7) пояснювальну записку, яка має містити:

коротку інформацію про суб’єкта господарювання;

висновки щодо необхідності впровадження заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими;

зведений аналіз економії витрат за їх складовими;

аналіз впливу результатів реалізації заходів на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у планованому та прогнозному періоді за формою, наведеною в додатку 8;

розрахунок оцінки економічної ефективності інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

узагальнену характеристику суб’єкта господарювання у сфері захоронення побутових відходів за формою, наведеною в додатку 9;

звіт результатів експертного обстеження місць видалення відходів за формою, наведеною в додатку 10;

8) опис заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану на планований та прогнозний період, який має містити:

техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження за кожним заходом окремо для заходів, які передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення); 

опис заходів, по яких складено проектно-кошторисну документацію, оформлений у скороченому вигляді із зазначенням запропонованого проектом рішення та розрахунком строку окупності й економічного ефекту від впровадження запропонованого заходу інвестиційної програми та/або інвестиційного плану (у випадку неможливості надаються обґрунтовані пояснення), копію пояснювальної записки до проекту, затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою та/або інвестиційним планом на планований період, та відомості ресурсів до нього;

копію звіту щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на планований період відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

опис заходів, за якими планується придбавання обладнання та матеріалів, оформлений у вигляді обґрунтування спрямованості, необхідності, розрахунку строку окупності й економічного ефекту та вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій (не менше двох) або звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій, закупівля яких передбачена в інвестиційній програмі та/або інвестиційному плані, загальною вартістю однотипного обладнання більше 10 тис. грн (у разі наявності єдиного заводу-виробника ліцензіат також має надати цінові пропозиції офіційних представників в Україні іноземних заводів-виробників);

9) у разі планування отримання позики, кредиту для фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою та/або інвестиційним планом на планований або прогнозний період, надаються:

письмове техніко-економічне обґрунтування взяття позики, кредиту (бізнес-план);

прогнозний графік фінансування; 

розрахунок очікуваного результату від реалізації заходів та доцільності їх фінансування за рахунок отриманої позики;

графік погашення відсотків та позики, кредиту;

аналіз впливу на структуру тарифу у прогнозному періоді;

10) зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми та/або інвестиційного плану у сфері ліцензованої діяльності, зокрема щодо:

забезпечення системою контролю й обліку прийому відходів на захоронення та вилученої з них вторинної сировини;

зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів;

забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів;

зменшення обсягів захоронення неперероблених побутових відходів та витрат на технологічні потреби;

підвищення якості послуг із захоронення побутових відходів;

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

2.3. Технологічна та телекомунікаційна система контролю й обліку прийому на захоронення відходів та вилученої з них вторинної сировини на всіх етапах захоронення побутових відходів включається до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану як першочерговий захід.

2.4. У разі передбачення заходів, для впровадження яких необхідна розробка проектної документації на реалізацію робіт, запланованих на майбутні періоди, до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану включаються кошти на таку розробку в обсягах, розрахованих відповідно до вимог державних будівельних норм і стандартів, із обґрунтуванням вартості розробки проектної документації.

2.5. Обсяги інвестицій визначаються, виходячи з:

оцінки довгостроковості експлуатації полігона/звалища; 

технічного стану основних фондів; 

принципів екологічної, соціальної, економічної ефективності та доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням їх впливу на рівень тарифів. 

2.6. Планування заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану у першу чергу базується на заходах, передбачених:

програмою поводження з побутовими відходами;

схемою санітарного очищення населеного пункту та/або населених пунктів району, області;

звітом результатів експертного обстеження місць видалення відходів;

результативними показниками.  

Заходи, фінансування яких передбачається за рахунок бюджетних коштів та які включаються до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, повинні бути передбачені відповідними державними програмами, програмами органів місцевого самоврядування населених пунктів та направлені на оновлення основних фондів і забезпечення екологічної безпеки.

2.7. У межах інвестиційної програми та/або інвестиційного плану забороняється проведення розрахунків для погашення кредиторської заборгованості або витрат, що були здійснені до періоду, на який розроблено інвестиційну програму та/або інвестиційний план.

2.8. Умовами для врахування в інвестиційному плані обсягу позичкових та/або залучених коштів є річні витрати ліцензіата з повернення цих коштів, які не можуть перевищувати суму гарантованих джерел фінансування на планований період, таких як: 

амортизаційні  відрахування; 

сума очікуваного економічного ефекту після впровадження заходів у планованому періоді; 

інші гарантовані надходження.

2.9. При коригуванні діючого тарифу на послугу з захоронення побутових відходів для своєчасного забезпечення на полігоні/звалищі виконання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів у перехідний період ліцензіат може розробити інвестиційний план, який формується відповідно до вимог цього Порядку, а заходи визначаються згідно зі звітом результатів експертного обстеження місць видалення відходів ліцензіата.

 

3. Затвердження і погодження інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

 

3.1. Розроблена з дотриманням вимог цього Порядку інвестиційна програма на планований та прогнозний період підлягає обговоренню в населених пунктах, які користуються послугами з захоронення побутових відходів ліцензіата, відповідно до порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3.2. Відповідно до відкритого обговорення інвестиційна програма затверджується ліцензіатом згідно з його установчими документами та погоджується органом місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на адміністративно-територіальну одиницю, загальний обсяг утворених і спрямованих на захоронення побутових відходів якої складає не менше 10 % загального річного обсягу захоронення побутових відходів ліцензіата.

3.3. Інвестиційний план розробляється ліцензіатом з дотриманням вимог цього Порядку, затверджується згідно з його установчими документами та погоджується відповідним виконавчим органом місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на адміністративно-територіальну одиницю, загальний обсяг утворених і спрямованих на захоронення побутових відходів якої складає не менше 10 % загального річного обсягу захоронення побутових відходів ліцензіата, та до повноважень якого віднесено вирішення питань поводження з побутовими відходами.     

3.4. У разі залучення для виконання заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану бюджетного фінансування затверджені і погоджені інвестиційна програма та/або інвестиційний план також повинні бути узгоджені з відповідним розпорядником бюджетних коштів у частині підтвердження зазначених та запланованих обсягів бюджетного фінансування.

3.5. Погоджені згідно з цим розділом інвестиційна програма та/або інвестиційний план подаються суб’єктом господарювання на розгляд та схвалення до НКРЕКП.

 

4. Розгляд та схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

 

4.1. Щороку, не пізніше ніж за два місяці до дати початку планованого періоду, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за формою, наведеною в додатку 11, щодо схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану разом з документами, передбаченими пунктом 4.2 цієї глави.

4.2. До заяви суб’єкта господарювання додаються такі документи:

1) затверджені і погоджені інвестиційна програма та/або інвестиційний план, розроблені відповідно до вимог Порядку, на паперовому та електронному носіях;

2) копії документів фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності) за два роки на дату останньої звітної дати, складені за формами, наведеними в наказі Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, та засвідчені суб’єктом господарювання у встановленому законодавством порядку;

3) обґрунтовуючі матеріали до звіту результатів експертного обстеження місць видалення відходів; 

4) інформаційна згода посадової особи суб’єкта господарювання на обробку персональних даних за формою, наведеною в додатку 12.

4.3. Сторінки інвестиційної програми та/або інвестиційного плану повинні бути пронумеровані, прошнуровані, кількість прошнурованих аркушів засвідчена ліцензіатом у встановленому законодавством порядку.

4.4. Числова інформація в інвестиційній програмі та/або інвестиційному плані та звітах щодо їх виконання зазначається з точністю до двох знаків після коми, а якщо ціла частина числа дорівнює нулю – з точністю до двох значущих знаків після коми.

4.5. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, засвідчуються суб’єктом господарювання у встановленому законодавством порядку.

4.6. За результатами попереднього розгляду в разі встановлення невідповідності поданої заяви та документів вимогам цього Порядку заява до розгляду не приймається, про що НКРЕКП вмотивованим листом письмово повідомляє ліцензіата протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви.

4.7. Після усунення виявлених невідповідностей заява про схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану може знову подаватися суб’єктом господарювання на розгляд до НКРЕКП.

4.8. Заява про схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану протягом двадцяти робочих днів розглядається НКРЕКП щодо:

1) обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, залучення кредитних та інших коштів окремо по кожному заходу інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, включаючи строк окупності та визначення економічного і соціального ефекту від упровадження зазначених заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану та досягнутих результативних показників;

2) обґрунтування вартості запланованих заходів, що передбачені інвестиційною програмою та/або інвестиційним планом;

3) визначення джерел фінансування інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, розрахованих відповідно до розрахунку структури тарифу, та інших надходжень на планований та прогнозний періоди.

4.9. У разі необхідності до розгляду інвестиційної програми та/або інвестиційного плану НКРЕКП залучаються фахівці, консультанти, експерти. Проведення додаткових експертиз до загального терміну розгляду заяви не включаються.

4.10. Для отримання додаткової інформації до поданих документів НКРЕКП може направляти суб’єкту господарювання листа, відповідь на який ліцензіат має надати протягом десяти робочих днів з дня його отримання. Розгляд заяви продовжується на строк, необхідний для отримання відповіді на запит.

4.11. За результатами розгляду інвестиційної програми та/або інвестиційного плану НКРЕКП в установленому порядку приймає рішення про схвалення. 

4.12. Схвалені НКРЕКП інвестиційна програма та/або інвестиційний план оформлюються ліцензіатом щонайменше у чотирьох примірниках. Протягом тижня один примірник та його копія в електронній формі надаються до апарату НКРЕКП, другий примірник та його копія в електронній формі – до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні, третій – залишається у ліцензіата, четвертий і всі наступні – до відповідного органу, що здійснював погодження інвестиційної програми та/або інвестиційного плану. 

Електронна форма схвалених НКРЕКП інвестиційної програми та/або інвестиційного плану оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті протягом тижня з дня прийняття рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану і зберігається на ньому протягом строку дії інвестиційної програми та/або інвестиційного плану та не менше трьох років після його закінчення.

4.13. Кошти, передбачені на реалізацію схвалених НКРЕКП інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, включаються суб’єктом господарювання до розрахунку тарифу на захоронення побутових відходів. 

 

5. Виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

 

5.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати схвалені НКРЕКП інвестиційну програму та/або інвестиційний план у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

5.2. Виконаними вважаються об’єкти, введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо їх виконання підтверджено актами виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору та якщо здійснено оплату відповідно до цих актів.

5.3. При неповному виконанні ліцензіатом інвестиційної програми та/або інвестиційного плану за звітний період надалі першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, модернізації, реконструкції і заходів зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат та екологічної безпеки.

5.4. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів, передбачених схваленими інвестиційною програмою та/або інвестиційним планом, до 5 % ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між заходами в межах схвалених інвестиційної програми та/або інвестиційного плану за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

5.5. У випадку фактичного збільшення або зменшення фінансування відповідно до визначених джерел ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану згідно з цим Порядком у частині уточнення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

5.6. Профінансованими вважаються заходи інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

5.7. У разі недофінансування заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану планового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми та/або інвестиційного плану.

5.8. Об’єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленими інвестиційною програмою та/або інвестиційним планом чи передбачені в меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану.

 

6. Порядок надання звітів щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

 

6.1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану ліцензіата, оформлений згідно з додатком 13 до цього Порядку, в електронній формі та на паперових носіях надається ліцензіатом до центрального апарату НКРЕКП і територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Сторінки звіту щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів засвідчується підписом керівника ліцензіата або уповноваженої ним особи.

6.2. У разі неповного виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану до звіту надається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

6.3. Електронна форма звіту щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше трьох років.

6.4. Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми та/або інвестиційного плану здійснюється шляхом аналізу звітів щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану й актів планових та позапланових перевірок діяльності ліцензіата.

 

7. Відповідальність за невиконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

 

7.1. При невиконанні суб’єктом господарювання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану за підсумками звітного періоду НКРЕКП розглядає питання щодо порушення суб’єктом господарювання відповідних ліцензійних умов.

7.2. За результатами розгляду НКРЕКП у межах повноважень приймає рішення щодо застосування санкцій до суб’єкта господарювання відповідно до вимог законодавства та/або зменшення діючих тарифів суб’єкта господарювання шляхом вилучення зі структури тарифів невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми та/або інвестиційного плану.

НКРЕКП приймає рішення з урахуванням наданих суб’єктом господарювання пояснень щодо причин невиконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану.

 

8. Внесення змін до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану і надання інформації

 

8.1. У разі виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівель у зв'язку з особливими економічними, соціальними, правовими чи іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівель, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом планованого періоду звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, надавши відповідні обґрунтування.

8.2. Зміни до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану вносяться згідно з цим Порядком.

8.3. Ліцензіат відповідає за достовірність наданої ним до НКРЕКП інформації згідно з законодавством.

 

Начальник Управління з питань формування

та реалізації державної політики у сфері

поводження з побутовими відходами                         О.Кострикін

 

Додатки до Порядку див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 14.09 .2017, № 171

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux