Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.03.2015
документ
втратив
чинність
Дата оновлення:14.12.2016
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.03.2015
Наказ
від 25 лютого 2015 р. № 49
Київ
Про затвердження Положення про порядок підготовки в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проектів регуляторних актів

(Наказ втратив чинність на підставі

наказу НКРЕКП від 06.12.2016 212)

 

(У наказ вносяться зміни

наказом НКРЕКП від 05.02.2016 № 18)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

25.02.2015                   49

Київ

 

Про затвердження Положення про порядок підготовки в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проектів регуляторних актів

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про порядок підготовки в Національній комісії, що здійснює  державне регулювання у  сферах енергетики та комунальних послуг, проектів регуляторних актів, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів при підготовці проектів регуляторних актів неухильно дотримуватись вимог Положення.

3. Відповідальним з питань реалізації державної регуляторної політики визначити Юридичний департамент.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Голови Комісії                                          Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

25.02.2015 49

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проектів регуляторних актів

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і підлягає застосуванню структурними підрозділами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Комісія), при підготовці ними проектів регуляторних актів.

1.2. Терміни «регуляторна діяльність НКРЕКП», «регуляторний акт», «відстеження результативності регуляторного акта (базове, повторне, періодичне)», «перегляд регуляторного акта», «показники результативності регуляторного акта», «аналіз регуляторного впливу», «звіт про відстеження результативності регуляторного акта» вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.3. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики в НКРЕКП включає:

планування діяльності Комісії з підготовки проектів регуляторних актів;

розроблення проекту регулярного акта та підготовку аналізу регуляторного впливу;

оприлюднення проектів регуляторних актів та документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

відстеження результативності регуляторних актів;

погодження проектів регуляторних актів;

перегляд регуляторних актів та їх офіційне оприлюднення.

 

2. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 

2.1. Структурні підрозділи, які є розробниками проектів регуляторних актів, надають для узагальнення Юридичному департаменту не пізніше 1 грудня поточного року пропозиції до Плану діяльності НКРЕКП з підготовки проектів регуляторних актів (далі – План) на наступний рік за формою згідно з додатком 1.

2.2. Не пізніше 15 грудня поточного року План на наступний календарний рік затверджується на засіданні Комісії, яке проводиться у формі відкритого слухання, та оформлюється постановою НКРЕКП.

2.3. Якщо структурний підрозділ, який є розробником проекту регуляторного акта, готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого Плану, він повинен подати пропозиції про внесення відповідних змін до Плану не пізніше десяти робочих днів від дня початку підготовки цього проекту або з дня винесення проекту на засідання Комісії, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

2.4. Якщо до Плану вносяться зміни за пропозиціями декількох структурних підрозділів в один день, то рішення щодо внесення змін до Плану оформлюється однією постановою.

2.5. План та зміни до нього оприлюднюються відділом інформації та комунікацій з громадськістю на підставі службових записок відповідних структурних підрозділів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет не пізніше 10 днів після затвердження та опублікування у друкованому виданні Комісії.

 

3. Розроблення проекту регулярного акта та підготовка аналізу регуляторного впливу

 

3.1. Проект регуляторного акта розробляє структурний підрозділ Комісії (далі – розробник), до компетенції якого належать питання, які мають бути врегульовані таким проектом регуляторного акта.

3.2. Після підготовки проекту регуляторного акта його розробник забезпечує внутрішнє погодження проекту регуляторного акта шляхом проставляння віз керівником структурного підрозділу, який розробив проект регуляторного акта, керівниками інших заінтересованих структурних підрозділів, Юридичним департаментом, членами Комісії.

Юридичний департамент поряд з візою проставляє гриф, який включає в себе слова «Цей проект є регуляторним актом».

3.3. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

3.3.1. При підготовці аналізу регуляторного впливу розробником проекту регуляторного акта:

визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання;

визначаються цілі державного регулювання;

визначаються та оцінюються усі прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей, наводяться аргументи щодо переваги обраного способу;

описуються механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи;

обґрунтовуються можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

визначаються очікувані результати прийняття акта;

обґрунтовується запропонований строк дії акта (у разі обмеження цього строку);

визначаються показники результативності акта;

визначаються заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

3.4. Якщо проект регуляторного акта одночасно містить норми, що регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, та норми, що регулюють інші суспільні відносини, а також індивідуально-конкретні приписи, то аналіз регуляторного впливу готується лише щодо норм, які регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

3.5. Результати аналізу викладаються у письмовій формі, візуються розробником проекту і Юридичним департаментом та підписуються Головою Комісії.

3.6. У процесі підготовки аналізу регуляторного впливу структурні підрозділи НКРЕКП керуються Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, та Методичними рекомендаціями щодо проведення аналізу регуляторних актів, затвердженими наказом Держкомпідприємництва від 13.01.2011 № 2.

3.7. Проект регуляторного акта і відповідний аналіз регуляторного впливу виносяться розробником на розгляд Комісії на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання, для схвалення.

 

4. Оприлюднення проектів регуляторних актів та документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності

 

4.1. Відділ інформації та комунікацій  з громадськістю на підставі службових записок розробників оприлюднює повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, кожен проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

4.2. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта готується розробником проекту і повинно містити:

стислий виклад змісту проекту;

поштову та електронну адресу НКРЕКП;

інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу);

інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.

4.3. Оприлюднення проекту регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу здійснюється не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

4.3.1. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їхніх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником і не може бути меншим, ніж один місяць та не більше, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

4.3.2. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту.

За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

4.4. Структурні підрозділи, які є розробниками проектів регуляторних актів, щомісяця інформують Юридичний департамент про стан підготовки проектів регуляторних актів за формою згідно з додатком 2.

 

5. Відстеження результативності регуляторних актів

 

5.1. При виконанні заходів з відстеження результативності регуляторного акта НКРЕКП керується Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

5.2. Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.

Відстеження результативності регуляторного акта включає виконання заходів з відстеження результативності а також підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Відстеження здійснюється на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. Види даних, що використовуються для відстеження, визначаються регуляторним органом.

5.3 Структурний підрозділ, який є розробником регуляторного акта, послідовно здійснює базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

5.3.1. Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

5.3.2. Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки, якщо рішенням Комісії не встановлено раніший строк, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей.

Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

5.3.3. Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

5.4. У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

5.5. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим, ніж сорок п'ять робочих днів.

5.6. Юридичний департамент на підставі службових записок розробників готує план-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на відповідний рік, який має містити назву регуляторного акта, вид відстеження, строк виконання та відповідального розробника. План-графік оформлюється наказом НКРЕКП, підписується Головою Комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

5.7. За результатами здійснених заходів розробник регуляторного акта готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта.

5.7.1. У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються:

вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються);

назва виконавця заходів з відстеження;

цілі прийняття акта;

строк виконання заходів з відстеження;

тип відстеження (базове, повторне або періодичне);

методи одержання результатів відстеження;

дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних;

кількісні та якісні значення показників результативності акта;

оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

5.7.2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта візується керівником структурного підрозділу, який є розробником проекту регуляторного акта, Юридичним департаментом, підписується Головою Комісії та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднюється шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіт про відстеження результативності надсилається до Державної регуляторної служби України.

5.8. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого Кабінетом Міністрів України, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до урядового комітету, який схвалив проект цього регуляторного акта.

 

6. Погодження проектів регуляторних актів

 

6.1. Проекти регуляторних актів, які розробляються НКРЕКП, підлягають погодженню з Державною регуляторною службою України.

6.2. Для погодження проекту регуляторного акта розробник подає до Державної регуляторної  служби України такі документи:

проект регуляторного акта;

аналіз регуляторного впливу цього проекту;

копію оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.

6.3. Тривалість погодження проекту регуляторного акта не може перевищувати одного місяця з дня одержання проекту Державною регуляторною службою.

6.4. У разі відмови в погодженні регуляторного акта НКРЕКП має право:

доопрацювати проект регуляторного акта та/або відповідного аналізу регуляторного впливу з урахуванням наданих зауважень та пропозицій та подати у встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» порядку на повторне погодження до Державної регуляторної служби України; 

звернутися у разі незгоди з рішенням про відмову в погодженні проекту регуляторного акта НКРЕКП до Державної регуляторної служби України з ініціативою щодо утворення погоджувальної групи за участю представників НКРЕКП для проведення консультацій з метою усунення суперечностей;

 оскаржити рішення Державної  регуляторної служби України про відмову в погодженні проекту регуляторного акта та її рішення про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у порядку, встановленому відповідно статтями 23 і 29 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

7. Перегляд регуляторних актів

 

7.1. Перегляд регуляторних актів здійснюється:

на підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта;

за ініціативою НКРЕКП;

в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

7.2. У разі наявності підстав, визначених а абзацах другому і третьому пункту 7.1 цього Положення, Комісія, а у випадках, передбачених Конституцією України та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», – інший орган, може прийняти рішення про:

зупинення дії регуляторного акта;

визнання його неконституційним;

скасування чи необхідність залишення цього регуляторного акта без змін;

необхідність його перегляду.

 

8. Офіційне оприлюднення регуляторних актів

 

8.1. Регуляторні акти НКРЕКП, відповідно до статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підлягають офіційному оприлюдненню в «Офіційному віснику України» та у газеті «Урядовий кур’єр» не пізніш як у десятиденний термін після їх державної реєстрації або прийняття, у випадку, якщо ці регуляторні акти не підлягають державній реєстрації.

8.2. Для офіційного оприлюднення регуляторного акта НКРЕКП, який не підлягає державній реєстрації, його розробник, на наступний день після прийняття акта, передає до офіційного періодичного видання нормативно-правових актів «Офіційний вісник України» через Міністерство юстиції та редакції газети «Урядовий кур’єр»:

супровідний лист, підписаний Головою Комісії або особою, що виконує його обов’язки;

завірену копію регуляторного акта;

копію рішення Державної регуляторної служби України про погодження проекту регуляторного акта;

відомості про погодження акта із заінтересованими міністерствами і відомствами;

електронну версію регуляторного акта.

8.3. Для офіційного оприлюднення регуляторного акта, який підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції, зазначений в попередньому підпункті пакет документів передається розробником до редакції газети «Урядовий кур’єр» на наступний день після отримання зареєстрованого регуляторного акта.

8.4. Регуляторні акти НКРЕКП оприлюднюються також шляхом опублікування у друкованому виданні Комісії та розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

 

Директор Юридичного департаменту                                       В.Морозова

 

Додаток 1

до Положення про порядок підготовки

в Національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг,

проектів регуляторних актів

 

ПРОПОЗИЦІЇ

структурного підрозділу до плану діяльності НКРЕКП з підготовки проектів регуляторних актів

на ______ рік

 

 

№ п/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ, відповідальний за розробку регуляторного акта

Строк прийняття регуляторного акта

 

 

Керівник структурного підрозділу ______________________ П.І.Б.

 

(підпис)

 

Додаток 2

до Положення про порядок підготовки

в Національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг,

проектів регуляторних актів

 

ІНФОРМАЦІЯ

структурного підрозділу про стан підготовки проектів регуляторних актів

на ______ рік

 

 

№ п/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ, відповідальний за розробку регуляторного акта

Стан підготовки регуляторного акта

 

 

Керівник структурного підрозділу ______________________ П.І.Б.

 

(підпис)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux