Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.12.2020

Дата оновлення: 22.04.2024
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.12.2020
Постанова
від 23 грудня 2020 р. № 2647
Київ
Про затвердження Інструкції щодо здійснення НКРЕКП моніторингу функціонування ринку електричної енергії

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 03.03.2021№ 330, від 16.04.2024 № 755) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

23.12.2020                    №  2647

 

Про затвердження Інструкції щодо здійснення НКРЕКП моніторингу функціонування ринку електричної енергії

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1120 «Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Затвердити Інструкцію щодо здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу функціонування ринку електричної енергії, що додається.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

23.12.2020 № 2647

 

Інструкція щодо здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу функціонування ринку електричної енергії

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає питання організації та проведення моніторингу поточного стану та тенденцій функціонування і розвитку ринку електричної енергії Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), зокрема:

1) перелік об’єктів та предметів оперативного моніторингу;

2) перелік індикаторів/показників для оцінки функціонування об’єкта та/або предмета оперативного моніторингу;

3) періоди оперативного моніторингу;

4) перелік джерел даних (інформації), що використовуються для оперативного моніторингу;

5) оформлення та оприлюднення результатів оперативного моніторингу;

6) перелік конфіденційної інформації.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

оперативний моніторинг – процес здійснення НКРЕКП збору, зберігання, обробки, опрацювання даних/інформації щодо функціонування оптових сегментів ринку електричної енергії, щодо здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, управління обмеженнями, які надаються до НКРЕКП на погодинній, поденній, подекадній та помісячній основі, їх аналіз та систематизація, формування аналітичних матеріалів і звітів та їх оприлюднення;

оптовий сегмент ринку електричної енергії – ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;

ретроспективний моніторинг – процес здійснення НКРЕКП збору, зберігання, обробки та аналізу даних/інформації  щодо функціонування ринку електричної енергії, яка міститься в затверджених формах звітності ліцензіатів НКРЕКП, їх аналіз та систематизація, формування аналітичних матеріалів і звітів та їх оприлюднення.

Інші терміни та скорочення в цій Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), Правилах ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308 (далі – Правила РДН/ВДР), та Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 вересня 2017 року № 1120 (далі – Порядок).

1.3. Оперативний моніторинг здійснюється з метою:

1) підвищення ефективності роботи ринку електричної енергії;

2) виявлення в межах компетенції НКРЕКП практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на ринку електричної енергії;

3) інформування громадськості про стан функціонування ринку електричної енергії.

Оперативний моніторинг здійснюється шляхом відстеження тенденцій та змін, що відбуваються на ринку електричної енергії, оцінки його стану та ефективності функціонування ринку електричної енергії в цілому та особливостей діяльності його учасників.

1.4. Організацію, проведення оперативного моніторингу та підготовку результатів у вигляді інформаційних текстових повідомлень, які можуть містити таблиці, графіки, малюнки, здійснює Департамент енергоринку згідно з цією Інструкцією.

Керівник Департаменту енергоринку визначає відповідальних працівників відповідно до їхніх посадових обов’язків для здійснення функцій оперативного моніторингу ринку електричної енергії.

Оперативний моніторинг здійснюється відповідальними працівниками відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та їхніх повноважень, прав та обов’язків, передбачених положенням про структурний підрозділ та посадовими інструкціями.

Організацію, проведення ретроспективного моніторингу ринку електричної енергії та підготовку результатів такого моніторингу здійснюють відповідальні за збір затверджених форм звітності ліцензіатів НКРЕКП у сфері енергетики структурні підрозділи НКРЕКП згідно з розподілом функцій з моніторингу, визначеним у додатку 1 до Порядку.

1.5. Об’єктом оперативного моніторингу є функціонування оптових сегментів ринку електричної енергії, діяльність учасників на таких ринках, здійснення ними купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, а також передачі електричної енергії міждержавними електричними мережами України з метою здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією згідно з постановою НКРЕКП від 03 квітня 2020 року № 763 «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів» (далі – транскордонний обмін електроенергією).

 

2. Індикатори/показники оперативного моніторингу

2.1. Оперативний моніторинг базується на системі індикаторів/показників.

Для оцінки функціонування оптових сегментів ринку електроенергії, діяльності учасників на таких ринках, здійснення купівлі-продажу за двосторонніми договорами, розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, управління обмеженнями здійснюється оперативний моніторинг:

1) рівня цін;

2) ефективності, рівня конкуренції та відкриття ринку;

3) будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку електроенергії;

4) обмеження (зменшення) розподіленої пропускної спроможності.

2.2. Перелік індикаторів/показників та джерел інформації для оперативного моніторингу визначається додатком до цієї Інструкції.

Перелік джерел інформації для здійснення оперативного моніторингу, визначених цією Інструкцією, не є вичерпним і може доповнюватись іншими джерелами, які можуть забезпечити процес моніторингу достовірними та актуальними даними.

 

3. Порядок здійснення оперативного моніторингу

3.1. Оперативний моніторинг здійснюється за такими етапами:

1) збір даних (інформації) щодо стану функціонування оптових сегментів ринку електричної енергії та здійснення купівлі-продажу за двосторонніми договорами;

2) перевірка отриманих (зібраних) даних на повноту, достатність та достовірність (у випадку застосування);

3) обробка даних (приведення даних у відповідний формат та їх агрегування), необхідних для оцінки (розрахунку) індикаторів;

4) оцінка або розрахунок індикаторів із застосуванням математичних/статистичних методів, моделювання (у випадку застосування);

5) подальша обробка індикаторів (за потреби);

6) підготовка результатів;

7) підготовка висновків, рекомендацій та проєктів рішень НКРЕКП (за необхідності);

8) оприлюднення результатів.

 

4. Процедура здійснення оперативного моніторингу

4.1. У процесі здійснення оперативного моніторингу використовується інформація, надана до НКРЕКП оператором ринку, оператором системи передачі, зокрема в ролі адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, операторами товарних бірж та інших організованих майданчиків, на яких здійснюється торгівля електричною енергією, відповідно до вимог Закону, Правил ринку, Правил РДН/ВДР та інших нормативно-правових актів.

Інформація, необхідна для здійснення оперативного моніторингу, може бути надана в електронній та паперовій формах.

Інформацію в електронній формі НКРЕКП може отримувати такими способами:

1) через захищені канали доступу до інформації, які включають:

обмежений доступ за ІР-адресою;

авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП);

шифрування інформації;

декодування інформації через унікальні набори приватного та публічного ключів захисту;

2) через захищені електронні кабінети користувачів, які включають:

обмежений доступ за ІР-адресою;

авторизацію за допомогою присвоєного користувачу унікального логіна, пароля та КЕП;

3) через офіційну електронну адресу НКРЕКП;

4) на електронних носіях інформації.

4.2. З метою уточнення (підтвердження) наданих даних Департамент енергоринку може звернутися до учасника ринку електронною поштою та/або телефоном. У разі неотримання відповіді та/або необхідності отримання додаткової інформації, документів та/або пояснень Департамент енергоринку може надіслати відповідний запит до суб'єкта господарювання за підписом члена НКРЕКП, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків організовує роботу Департаменту енергоринку.

 

5. Оформлення та оприлюднення результатів оперативного моніторингу

5.1. Результати оперативного моніторингу можуть оформлюватися у вигляді аналітичних матеріалів як у паперовому, так і в електронному вигляді, службових документів, інформаційних повідомлень. 

На основі отриманих результатів оперативного моніторингу готуються пропозиції, висновки та рекомендацій.

5.2. Результати оперативного моніторингу оприлюднюються на офіційному вебсайті НКРЕКП у спеціалізованій рубриці «Оперативний моніторинг» у строки, визначені додатком до цієї Інструкції, після завершення періоду моніторингу.

5.3. У разі затримки в отриманні інформації, необхідної для здійснення оперативного моніторингу, про затримку публікації результатів моніторингу та причини такої затримки інформується шляхом розміщення інформаційного повідомлення на офіційному вебсайті НКРЕКП.

 

6. Захист конфіденційної інформації

6.1. НКРЕКП забезпечує захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці, отриманої під час здійснення моніторингу, відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 499 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами», Правил ринку, Правил РДН/ВДР та інших актів законодавства. Така інформація може бути розголошена лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.2. До інформації з обмеженим доступом належить інформація, надана відповідним суб’єктом господарювання із грифом «комерційна таємниця» або «конфіденційна інформація», оформлена згідно з вимогами законодавства.

 

Директор Департаменту енергоринку                                     Ю.Власенко

 

Додаток див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux