Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 28.08.2019

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 28.08.2019
Постанова
від 23 серпня 2019 р. № 1734
Київ
Про внесення змін до Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

23.08.2019                    № 1734

 

Про внесення змін до Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 16 Закону України «Про теплопостачання», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Унести зміни до Процедури встановлення тарифів на теплову енергію,   її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2016 року № 528, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за  № 993/29123, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні − газеті «Урядовий кур'єр».

 

Т.в.о. Голови НКРЕКП                                     Є.Магльованний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

31.03.2016 № 528

(у редакції постанови НКРЕКП

від 23.08.2019 № 1734)

 

ПРОЦЕДУРА

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

 

1. Загальні положення 

1.1. Ця Процедура визначає порядок встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), під час установлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для суб’єктів природних монополій, а також для суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі – транспортування) та постачання і в установленому законодавством порядку отримали відповідні ліцензії НКРЕКП  (далі – суб’єкти господарювання або ліцензіати), та поширюється на таких суб’єктів під час встановлення зазначених тарифів.

1.3. Ця Процедура не застосовується під час формування тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками, системами автономного опалення та установками з використанням альтернативних джерел енергії.

1.4. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифів – встановлення НКРЕКП для ліцензіатів тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за визначеною структурою;

заява – письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення/коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заявник – ліцензіат, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання із заявою та відповідним комплектом документів;

нецільове або необґрунтоване використання коштів, передбачених встановленими тарифами – використання ліцензіатом коштів на цілі або в розмірах, не передбачених структурою встановлених тарифів та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою;

період, що передує базовому – календарний рік, що передує базовому періоду;

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання – вартість вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням витрат на покриття втрат ліцензіата, планованого прибутку, коригування витрат, які встановлюються НКРЕКП без урахування податку на додану вартість.

Інші терміни в цій Процедурі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про теплопостачання» та інших нормативно-правових актах у сфері теплопостачання.

1.5. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до вимог порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання і подаються до НКРЕКП разом із заявою як додатки.

1.6. Рішення щодо встановлення тарифів приймаються НКРЕКП на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, після розгляду поданих з дотриманням процедур, визначених Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866, заявником документів та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними структурними підрозділами НКРЕКП і підготовки їх пропозицій, шляхом усебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників. Рішення щодо встановлення тарифів оформлюються постановами НКРЕКП з відповідними додатками, у яких визначаються структури тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а у разі встановлення двоставкового тарифу – структура двоставкового тарифу на теплову енергію.

1.7. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифів на виконання вимог законів України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» оприлюднюються на офіційному вебсайті НКРЕКП. 

1.8. Рішення НКРЕКП з питань встановлення тарифів набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр», якщо більш пізній строк набрання ними чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня офіційного опублікування рішення. Рішення підлягає опублікуванню у 15-денний строк з дня його прийняття.

1.9. Заявник зобов’язаний використовувати кошти, отримані в результаті здійснення ліцензованої діяльності за встановленими НКРЕКП тарифами, виключно на витрати, передбачені структурою встановлених тарифів та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

 

2. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ліцензіат повинен провести відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях з питання щодо необхідності встановлення тарифів/змін до них із залученням місцевих органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування (якщо проєкт рішення стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади) за процедурою, визначеною Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866, та подати до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення/коригування тарифів за встановленою формою (додаток 1), розрахунки тарифів з відповідними розрахунковими, підтвердними й обґрунтовуючими матеріалами та документами, які оформлюються відповідно до вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 25 червня 2019 року № 1174 (далі – Порядок формування тарифів), і цієї Процедури, та протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях.

2.2. До заяви щодо встановлення тарифів додаються у паперовому та електронному вигляді розрахунки, підтвердні й обґрунтовуючі матеріали та документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків:

1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планованих витрат ліцензіата за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період і період, що передує базовому, й очікувані зміни у планованому періоді;

2) річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на планований період (додаток 2) та річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на планований період з урахуванням вимог Порядку урахування втрат теплової енергії в теплових мережах у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 01 липня 2016 року № 1214 (додаток 3), у випадку застосування зазначеного порядку, погоджені відповідними органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3) розрахунки показників річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, витрат, що включаються до повної собівартості відповідних видів ліцензованої діяльності, витрат на покриття втрат підприємств (що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення), складових частин планованого прибутку та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема:

пооб’єктний щомісячний розрахунок корисного відпуску теплової енергії власним споживачам та на господарські потреби ліцензованої діяльності на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та категорій споживачів;

реєстр приєднаного теплового навантаження власних споживачів згідно з укладеними договорами на постачання теплової енергії в розрізі категорій споживачів та об’єктів теплоспоживання ліцензіата, які використовуються для потреб ліцензованої діяльності;

копії рішень органів місцевого самоврядування про затвердження/встановлення норм споживання комунальних послуг;

копії рішень органів місцевого самоврядування про початок/закінчення опалювального періоду в попередніх опалювальних періодах;

аналітична інформація щодо обсягів споживання теплової енергії споживачами, які мають вузли обліку, у розрізі джерел теплової енергії; 

4) щомісячний розрахунок технологічних втрат теплової енергії в теплових мережах на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та документи, що підтверджують вихідні дані для розрахунку, зокрема:

інформація щодо протяжності теплових мереж ліцензіата в розрізі джерел теплової енергії, способу прокладання, типу ізоляції, року введення в експлуатацію (проведення модернізації, реконструкції тощо);

копія температурного графіка роботи тепломережі, узгодженого з органами місцевого самоврядування в установленому порядку;

інформація щодо фактичних витоків теплоносія з теплових мереж за останні три роки;

5) за наявності щомісячний розрахунок технологічних витрат та втрат гарячої води у зовнішніх системах централізованого постачання гарячої води відповідно до вимог Методики визначення технологічних нормативів витрат та втрат гарячої води у системах централізованого постачання гарячої води, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2018 року № 86;

6) копія погоджених в установленому порядку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

7) розрахунок палива, технологічних витрат електричної енергії та води на планований період (у натуральних та вартісних одиницях виміру) та документи, що їх підтверджують і обґрунтовують. Розрахунки повинні містити розрахункові формули, пояснення з посиланням на відповідні нормативні акти, якими керуються заявники при виконанні розрахунків, чіткі вихідні дані, підтверджені завіреними копіями документів, зокрема:

копії паспортів котлів, насосного обладнання, вентиляторів, димососів, водопідготовчого обладнання, теплових мереж тощо;

копії експлуатаційної документації – ремонтні журнали котлів, копії режимних карт наладки котлів, водопідготовчого обладнання тощо;

копія плану організаційно-технічних заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, складеного відповідно до вимог пункту 7.10  глави 7 Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджених наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22 жовтня 2002 року № 112, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2002 року за  № 878/7166 (із змінами);

інформація щодо фактичних витрат паливно-енергетичних ресурсів у розрізі кожного джерела теплової енергії, теплового пункту, насосної станції за базовий період і період, що передує базовому;

8) інформація про середньоспискову чисельність персоналу ліцензіата. У разі необхідності збільшення чисельності працівників та/або витрат на оплату праці для врахування в тарифах, що подаються на розгляд НКРЕКП, ліцензіати попередньо надають до НКРЕКП для розгляду відповідні пояснення та обґрунтування таких змін;

9) копія штатного розпису ліцензіата;

10) копія колективного договору ліцензіата;

11) копія наказу ліцензіата про облікову політику;

12) копія статуту ліцензіата;

13) копія графіка планово-попереджувальних ремонтних робіт на планований період, затвердженого ліцензіатом та погодженого відповідними органами місцевого самоврядування та дефектні акти;

14) копія проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт;

15) копії рішень власника щодо користування майном, що використовується при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії (користування, оренда тощо), та акти приймання-передачі зазначеного майна;

16) копія рішення органу місцевого самоврядування про ставки податку на землю за земельні ділянки;

17) копія наказу про встановлення норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті ліцензіата;

18) інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів з розбивкою за групами та видами діяльності станом на дату подання розрахунків тарифів;

19) інвестиційна програма, розроблена відповідно до вимог порядку розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП;

20) довідка щодо сумарної встановленої потужності джерел теплової енергії, у тому числі у розрізі джерел, та довідка щодо сумарної протяжності теплових мереж у розрізі діаметрів трубопроводів;

21) копії статистичної звітності за базовий період і період, що передує базовому, а також з початку поточного року:

форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за  № 336/22868);

форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затверджена наказом Державної служби статистики України від 06 липня 2018 року № 134;

форма № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджена наказом Державної служби статистики України від 26 липня 2018 року № 160;

форма № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року № 321;

форма № 11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії», затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форма № 4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива», затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форма № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 382/26827;

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860;

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 783/27228;

Податкова декларація екологічного податку, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497;

додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до Податкової декларації з рентної плати, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496;

22) розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії на планований період (додаток 4);

23) розрахунок витрат на утримання, експлуатацію основних засобів, задіяних у діяльності з транспортування теплової енергії, для розрахунку тарифу на транспортування теплової енергії  на планований період (додаток 5);

24) розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії власним споживачам на планований період (додаток 6);

25) розрахунок тарифів на транспортування тепловими мережами ліцензіата теплової енергії інших суб'єктів господарювання на планований період (додаток 7);

26) розрахунок тарифів на постачання теплової енергії на планований період (додаток 8);

27) розрахунок тарифів на теплову енергію на планований період (додаток 9);

28) розрахунок двоставкових тарифів на теплову енергію на планований період (додаток 10) (у разі встановлення двоставкового тарифу);

29) розрахунок загальної вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями, включаючи вартість транспортування і розподілу природного газу, на планований період (додаток 11);

30) розрахунок вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями на планований період (додаток 12);

31) розрахунок вартості послуг транспортування природного газу для виробництва теплової енергії котельнями на планований період (додаток 13);

32) розрахунок вартості послуг  розподілу природного газу для виробництва теплової енергії котельнями на планований період (додаток 14);

33) розрахунок вартості технологічних витрат електричної енергії на виробництво та транспортування теплової енергії на планований період (додаток 15);

34) розрахунок витрат технологічної електричної енергії на виробництво та транспортування теплової енергії на планований період (додаток 16);

35) розрахунок вартості технологічної води та води на господарсько-побутові потреби з урахуванням водовідведення на планований період (додаток 17);

36) розрахунок вартості теплової енергії, придбаної в інших суб'єктів господарювання, для власних споживачів на планований період (додаток 18);

37) розрахунок вартості теплової енергії, виробленої власними теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та установками з використанням альтернативних джерел енергії, на планований період (додаток 19);

38) розрахунок витрат на теплову енергію  для компенсації втрат теплової енергії  в теплових мережах на планований період (додаток 20);

39) розрахунок витрат на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб’єктів господарювання на планований період (додаток 21);

40) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

2.3. У разі виявлення обставин, передбачених підпунктами 1 (у частині зміни рівня втрат теплової енергії відповідно до встановлених уповноваженим органом методик (порядків)), 2, 3 пункту 4.4 глави 4 цієї Процедури, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву на встановлення тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. До заяви обов’язково додаються додатки, передбачені пунктом 2.1, підпунктами 2, 21 – 40 пункту 2.2 цієї глави, пояснювальна записка, розрахунки та документи, що підтверджують необхідність зміни тарифів.

2.4. Кількісні показники, ураховані при формуванні структури чинних тарифів, під час встановлення тарифів шляхом коригування не переглядаються (крім випадку зміни рівня втрат теплової енергії відповідно до встановлених уповноваженим органом методик (порядків)).

2.5. Для встановлення тарифів на теплову енергію за спрощеним порядком до заяви щодо встановлення тарифів додаються у паперовому та електронному вигляді розрахунки, підтвердні й обґрунтовуючі матеріали та документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків, передбачені пунктом 2.2 цієї глави. При цьому ураховуються вимоги, передбачені пунктами 10.2 – 10.4 глави 10 Порядку формування тарифів.

2.6. Якщо протягом строку дії тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання обсяг витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності, не змінився, ліцензіат до заяви щодо встановлення на новий строк тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за категоріями споживачів на рівні діючих тарифів додає погодження органу місцевого самоврядування та за необхідності актуалізує структуру тарифів.

2.7. У разі якщо протягом строку дії встановлених тарифів  на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання відбулися зміни за окремими статтями витрат у структурі тарифів, які не призводять до зміни загальної величини тарифу, ліцензіат може здійснити актуалізацію структури тарифів шляхом перерозподілу витрат між окремими статтями витрат, за якими відбулися зміни, та звернутися до НКРЕКП із заявою та відповідними розрахунками статей, за якими відбулися     зміни, з усіма підтвердними і обґрунтовуючими матеріалами та документами, передбаченими підпунктами 2, 21 – 40 пункту 2.2 цієї глави, щодо перегляду структури тарифів за категоріями споживачів без зміни величини самих тарифів.

2.8. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої ним інформації.

 

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява щодо встановлення/коригування тарифів та зазначені у главі 2 цієї Процедури документи подаються для реєстрації до НКРЕКП.

3.2. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, встановленим у главі 2 цієї Процедури та Порядку формування тарифів, НКРЕКП розглядає їх протягом одного календарного місяця з дня реєстрації НКРЕКП заяви.

3.3. У разі якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 цієї Процедури та Порядку формування тарифів, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом одного календарного місяця з дня реєстрації заяви із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

3.4. НКРЕКП має право вимагати від заявника (ліцензіата) додаткові письмові обґрунтування щодо наданих матеріалів та/або іншу додаткову інформацію, необхідну для вирішення питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення/коригування тарифів, шляхом надання письмового запиту. 

3.5. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтовуючих матеріалів ліцензіата із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

3.6. Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків та обґрунтовуючих матеріалів ліцензіата, передбачених пунктами 3.4 та 3.5 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

Якщо ліцензіат не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення НКРЕКП у визначений строк, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених пояснень та обґрунтувань.

3.7. У передбачених пунктами 3.4 та 3.5 цієї глави випадках строк розгляду заяви продовжується на період, що триває з дня письмового звернення НКРЕКП щодо необхідності надання додаткових письмових обґрунтувань щодо наданих матеріалів та/або іншої додаткової інформації, необхідної для вирішення питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення/коригування тарифів та/або проведення експертизи розрахунків і обгрунтовуючих матеріалів, до дня отримання письмової відповіді заявника та/або результатів експертизи.

 

4. Зміна тарифів

4.1. Для встановлення тарифів та їх структури на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ліцензіат з дотриманням вимог цієї Процедури та Порядку формування тарифів подає для реєстрації до НКРЕКП у термін до 01 квітня року планованого періоду у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення тарифів, розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними, обґрунтовуючими, розрахунковими матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків тарифів, та додає до неї документи, зазначені у главі 2 цієї Процедури.

4.2. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом шляхом подання до НКРЕКП відповідної заяви щодо встановлення/коригування тарифів та доданих до неї документів, зазначених у главі 2 цієї Процедури, або НКРЕКП – без подання ліцензіатом зазначеної заяви.

4.3. Якщо питання щодо встановлення тарифів/змін до них ініціюється НКРЕКП, відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях не проводиться.

4.4. Зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період дії тарифів, а саме в таких випадках:

1) зміна обсягів виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, урахованих при встановленні чинних тарифів, більше ніж на 5 % або зміна рівня втрат теплової енергії відповідно до встановлених уповноваженим органом методик (порядків);

2) зміна в установленому порядку інвестиційної програми ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня;

3) зміна протягом строку дії тарифів величини окремих  витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, зміни мінімальних обов'язкових гарантій в оплаті праці у сфері житлово-комунального господарства в частині формування ставок (окладів) для робітників та посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, орендної плати та амортизаційних відрахувань, витрат на покриття втрат ліцензіата, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової планованого прибутку, за умови, що сумарно це призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня;

4) невиконання або виконання не в повному обсязі ліцензіатом інвестиційної програми у попередніх періодах та/або відсутність схваленої у встановленому порядку інвестиційної програми на планований період, що є підставою для встановлення (перегляду) тарифу шляхом його зміни у бік зменшення;

5) зміна протягом періоду, який кратний кварталу (три, шість або дев’ять місяців), ціни на паливно-енергетичні ресурси (зокрема природний газ), якщо це призводить до зміни загальних тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня. НКРЕКП за власною ініціативою з дотриманням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866, та Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133, може прийняти рішення щодо включення до структури тарифів на виробництво та/або транспортування теплової енергії складової з коригування витрат (яка може мати як додатне, так і від’ємне значення), розрахованої з урахуванням фактичних та врахованих (при розрахунку витрат на паливо) в тарифах цін на паливно-енергетичні ресурси і фактичних обсягів спожитих у такому періоді паливно-енергетичних ресурсів (зокрема природного газу);

6) якщо протягом строку дії тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання обсяг витрат, пов’язаних із провадженням відповідної ліцензованої діяльності, не змінився, ліцензіат може звернутися до НКРЕКП із заявою щодо встановлення на новий строк тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні діючих тарифів (за необхідності здійснюється актуалізація структури тарифів) за умови підтвердження економічної обґрунтованості діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, погодження органу місцевого самоврядування;

7) якщо протягом строку дії встановлених тарифів  на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання у структурі тарифів відбулися зміни за окремими статтями витрат, які не призводять до зміни загальної величини тарифу, ліцензіат може здійснити актуалізацію структури тарифів шляхом перерозподілу витрат між окремими статтями витрат, за якими відбулися зміни, та звернутися до НКРЕКП із заявою та відповідними розрахунками на планований період з усіма підтвердними і обґрунтовуючими матеріалами щодо перегляду структури тарифів за категоріями споживачів без зміни величини самих тарифів;

8) використання коштів не за цільовим призначенням та/або економія коштів за статтями витрат;

9) наявність перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності ліцензіата;

10) надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірної інформації при обґрунтуванні і розрахунках тарифів.

4.5. Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання можуть бути розраховані та встановлені за спрощеним порядком відповідно до положень Порядку формування тарифів.

4.6. Строк дії тарифів, розрахованих  за спрощеним порядком, не може перевищувати 1 рік, після чого ліцензіату необхідно надати заяву та документи до неї для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання відповідно до вимог Порядку формування тарифів та глави 2 цієї Процедури.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання                                         С.Черних

 

Додатки див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 30.08.2019, № 165

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux